Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Decizia nr. 1668/2014 privind sancționarea cu amendă și retragerea aprobării domnului Teodoru Emanuel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administrație la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin președinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al ședinței din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat referatul de constatare întocmit în urma controlului permanent efectuat

în conformitate cu prevederile art. 381 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu sediul social în București, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003,

a constatat următoarele:

Întrucât în cadrul societății nu au fost stabilite toleranța și limitele pentru gestionarea riscurilor, nu au fost dispuse metodologii adecvate și mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, în special în ceea ce privește riscul de credit și riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei B.15 "Asigurări de garanții", precum și cele ce decurg din activitatea de investiții a societății, iar conform propriilor teste de stres societatea s-ar afla într-un deficit de lichiditate pentru gestionarea căruia măsurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real și adecvat al riscurilor, fapt pentru care se constată că atribuțiile conducerii administrative pentru asigurarea unui sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscului nu au fost îndeplinite.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 37 lit. c) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, faptă ce constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil pentru deficiențele sus-menționate constatate în activitatea asigurătorului în perioada supusă verificării este domnul Teodoru Emanuel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administrație la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară d e c i d e:

Art. 1. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) și art. 39 alin. (3) lit. c) și e) și alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei și cu retragerea aprobării domnul Teodoru Emanuel - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administrație la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu domiciliul în București, Str. Foișorului nr. 4, bl. F1C, sc. 1, et. 3, ap. 16, sectorul 3, carte de identitate seria RR nr. 484823, emisă de SPCEP municipiul București la data de 19 septembrie 2007, CNP 1731002131268.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferența de 50% se face venit la bugetul Autorității de Supraveghere Financiară și se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului București.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorității de Supraveghere Financiară imediat după achitare.

(4) În conformitate cu art. 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanță. La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanșa procedura silită de recuperare a creanțelor sale.

Art. 2. -

(1) Împotriva prezentei decizii domnul Teodoru Emanuel, persoană semnificativă/membru al Consiliului de administrație la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., poate formula plângere prealabilă adresată Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, și poate sesiza Curtea de Apel București în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, executarea măsurii sancționatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 10 noiembrie 2014.

Nr. 1.668.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...