Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 72/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014 până la 27 mai 2015, fiind abrogat prin Lege 88/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea finalizării normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi sunt necesare efectuarea de modificări și completări ale cadrului legal, care să permită facilitarea implementării acestuia, atât de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, cât și de către instituțiile finanțatoare,

ținând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizațiile internaționale pentru evitarea riscului ratării țintelor, se impun, în regim de urgență, deblocarea procesului de creditare și facilitarea accesului persoanelor fizice la finanțare, aspect ce presupune implementarea de măsuri anticriză de Guvernul României pentru susținerea sectoarelor economice prioritare.

Pentru că în lipsa unor măsuri urgente de stimulare a consumului creșterea economică poate fi afectată, iar unele sectoare din economie, cum ar fi construcțiile de mașini și serviciile, ar fi semnificativ afectate de condițiile economico-financiare, se impune luarea tuturor măsurilor necesare în vederea deblocării procesului de creditare și dinamizarea activității în cadrul acestui sector cu efecte directe asupra creșterii economice și impact pozitiv în privința locurilor de muncă.

În vederea menținerii unor perspective încurajatoare în ceea ce privește reluarea creșterii consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar în cadrul unei oferte specifice de finanțare dedicate persoanelor fizice, adaptate cererii potențiale,

lipsa unei oferte de finanțare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afectează creșterea consumului populației, gradul de utilizare a capacităților de producție existente ale producătorilor de autoturisme și componente, precum și volumul comerțului și serviciilor specializate pentru autovehicule.

Considerând că este necesară luarea unor măsuri urgente în vederea atragerii de fonduri în activități de producție existente ale producătorilor de autoturisme și componente care produc valoare adăugată și cu impact pozitiv la nivel macroeconomic, se impune adoptarea prezentului act normativ, care să vizeze accesul persoanelor fizice la credite destinate achiziționării de autoturisme noi.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă a literei b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:".

2. La articolul 2 litera b), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

"

4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu."

3. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) finanțator - instituție de credit sau instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul Special al Instituțiilor Financiare Nebancare deschis și ținut de Banca Națională a României, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia, care îndeplinește condițiile de eligibilitate și acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului;".

4. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) credit - suma acordată de finanțator în baza unui contract, în vederea achiziționării autoturismului nou de către beneficiarul Programului, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare;".

5. La articolul 2, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

k) comision de risc - suma datorată de beneficiarul Programului la contractarea creditului, pentru toată perioada de valabilitate a garanției, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în valoare de maximum 1% din valoarea garantată."

6. La articolul 2, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

m) garanție guvernamentală - garanție asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, și care trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și expresă, conform reglementărilor relevante din perspectiva recunoașterii calității de diminuator de risc de credit al garanțiilor din regulamentele prudențiale aplicabile finanțatorilor."

7. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată.

(2) Beneficiarii Programului se obligă să asigure autoturismul nou-achiziționat din finanțarea garantată printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, caracteristicile polițelor de asigurare și modalitatea de încheiere fiind prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Beneficiarul are obligația cesionării drepturilor derivând din polițele de asigurare în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice și finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare a plății primei de asigurare pe toată durata de valabilitate a creditului garantat în cadrul Programului. Modalitatea de plată a despăgubirilor rezultate din daune parțiale sau daune totale va fi prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Finanțatorul este mandatat să verifice îndeplinirea obligațiilor beneficiarului menționate la alin (3)."

8. La articolul 3, alineatele (3) și (6) se abrogă.

9. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Sumele reprezentând comisionul de risc se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care aceștia sunt luați în evidență fiscală. Modalitatea de plată va fi prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

10. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Contractul de garantare conține în mod obligatoriu clauza de ipotecă necesară în vederea înscrierii de către finanțator a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

(3) Suma rezultată din valorificarea, în orice mod, a bunului ce face obiectul garanției prezentei ordonanțe de urgență se distribuie proporțional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de executare silită efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală."

11. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Finanțatorul este abilitat să își exprime acordul pentru preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului de către o persoană fizică ce îndeplinește condițiile de eligibilitate în cadrul Programului.

(2) Finanțatorul este abilitat să își exprime acordul pentru înstrăinarea autoturismului sau novația obiectului garanției."

12. Articolul 7 se abrogă.

13. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

"

Art. 91. -

Forma și conținutul contractului de garantare menționat la art. 2 lit. d), ale convenției menționate la art. 6, precum și ale înscrisului menționat la art. 9. alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget."

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea acestora prin lege.

Art. III. -

Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul economiei,
Constantin Niță

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 72.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...