Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul nr. 15/2014 pentru modificarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 5 noiembrie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. -

Regulamentul nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește norme aplicabile în toate situațiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacționare într-un stat membru, în baza unui prospect publicat și aprobat de autoritatea competentă de origine, având la bază:

a) acțiuni emise de o societate cu sediul în România, care urmează să fie admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare și care vor fi depozitate la un depozitar central; și/sau

b) acțiuni emise de o societate cu sediul în România care sunt deja listate pe o piață reglementată din România sau care sunt din aceeași clasă cu acțiuni deja listate pe o piață reglementată din România; și/sau

c) drepturi de alocare care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România și depozitate la un depozitar central și care sunt emise atașat acțiunilor menționate la lit. a) și b), care sunt oferite și subscrise în cadrul unor oferte publice de vânzare."

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acțiuni suport care reprezintă cel mult 1/3 din numărul total de acțiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care emiterea de certificate de depozit se realizează ca urmare a derulării unei oferte publice de vânzare, emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acțiuni suport care reprezintă cel mult 2/3 din numărul de acțiuni obiect al ofertei, dar fără a se depăși 1/3 din numărul total de acțiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care oferta publică este primară, pragul de 1/3 se va calcula cu luarea în considerare a capitalului social care va rezulta în urma majorării.

(2) A.S.F. poate institui derogări de la prevederile alin. (1), în funcție de capitalul social al emitentului, de structura acționariatului și/sau de numărul de acțiuni obiect al ofertei publice de vânzare astfel încât să se asigure condițiile minime pentru admiterea sau menținerea acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată din România.

(3) Ulterior emisiunii inițiale a certificatelor de depozit și a deschiderii contului prevăzut la art. 3 alin. (1), conversia certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv conversia acțiunilor în certificate de depozit se poate realiza cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4), fără nicio altă restricție, cu condiția respectării limitei de 1/3 din capitalul social prevăzută la alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul certificatelor de depozit având la bază drepturi de alocare, prin raportare la numărul corespunzător de acțiuni."

Art. II. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 10 noiembrie 2014.

Nr. 15.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...