Guvernul României

Hotărârea nr. 1017/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2014 până la 12 martie 2015, fiind înlocuit prin Hotărâre 157/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) și al art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.017.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

București, șos. București-Ploiești nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2014

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri BVC rectificat 2014
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) 1 47.197,96
1 Venituri din exploatare 2 46.347,96
a) subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 850,00
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 7 43.711,54
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 42.611,54
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 8.216,64
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 148,17
C. cheltuieli cu personalul , din care: 11 30.638,60
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 22.809,78
C1 ch. cu salariile 13 21.449,52
C2 bonusuri 14 1.360,26
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 180,00
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 180,00
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 1.246,40
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 6.402,42
D. alte cheltuieli de exploatare 19 3.608,13
2 Cheltuieli financiare 20 1.100,00
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 3.486,42
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 667,16
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 2.819,26
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26,27,28,29 30 2.819,26
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 313,25
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 1.566,26
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor actionari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 1.253,00
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1.045,66
1 Alocații de la buget,din care: 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 1.045,66
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 238
2 Nr. mediu de salariați total 49 217
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000 50 8.759,52
4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 51 8.237,14
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 213,59
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 54 926,13
8 Plăți restante, în prețuri curente 55
9 Creanțe restante, în prețuri curente 56 370,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...