Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 163/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 298/2011 privind procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 2014 până la 09 septembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 140/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 298/2011 privind procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate și a celor pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, raportul de serviciu al polițistului nu poate fi modificat și nu poate înceta decât la inițiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepția situațiilor în care față de polițist s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu".

2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Detașarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a polițistului îi permite exercitarea atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care urmează să fie numit temporar."

3. La articolul 9, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În vederea detașării, șeful structurii în care există funcția vacantă ce urmează a fi ocupată temporar prin detașare propune șefului unității, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui polițist care să fie detașat, cu aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevăzute de actele normative interne care reglementează activitatea de management al resurselor umane.

. . . . . . . . . .

(6) Numirea temporară a polițistului în funcția pe care este detașat se realizează prin dispoziție/ordin emisă/emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane și se comunică polițistului, sub semnătură."

4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Detașarea poate înceta înaintea expirării perioadei pentru care a fost dispusă, prin dispoziție/ordin emisă/emis în acest sens potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică polițistului și unității/structurii din/în care a fost detașat, în următoarele situații:

a) motivele care au stat la baza solicitării nu mai subzistă;

b) șeful unității în care este încadrat polițistul își retrage acordul cu privire la detașarea polițistului;

c) a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 18."

5. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) În situația detașării în condițiile alin. (3), pe perioada detașării unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat de către polițist anterior detașării."

6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 14 Încetarea detașării la Corpul Național al Polițiștilor, precum și la autorități ori instituții publice

(1) La încetarea detașării, polițiștii prevăzuți la art. 12 și la art. 13 alin. (1) sunt mutați în interesul serviciului din Statul «C», respectiv din Statul «M» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadrați în funcțiile pe care le-au ocupat anterior detașării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcții echivalente celor ocupate anterior.

(2) În situația în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcție, polițiștii se pun la dispoziția unității de la care au plecat, pentru identificarea unei funcții în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorități:

a) în altă unitate a MAI, pentru a fi încadrați în funcții echivalente celor ocupate anterior, cu acordul scris al acestora;

b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcții corespunzătoare gradelor profesionale deținute, cu acordul scris al acestora;

c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a MAI, pe funcții inferioare gradului profesional pe care îl dețin, în condițiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcții de conducere se aplică în mod corespunzător și polițiștilor prevăzuți la art. 13 alin. (1) și (3) dacă pe perioada detașării au exercitat atribuțiile unor funcții de conducere."

7. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 17 Încetarea participării la misiuni internaționale

(1) La încetarea misiunii, polițiștii sunt mutați în interesul serviciului din Statul «S» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadrați în funcțiile pe care le-au ocupat anterior, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcții echivalente celor ocupate anterior.

(2) Atașații de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» au deținut funcții de conducere, la încetarea misiunii se mută în unitatea din care provin, pentru a fi numiți în funcțiile deținute anterior misiunii, dacă acestea sunt vacante, sau, după caz, se pun la dispoziția Direcției generale management resurse umane în vederea identificării unui post de conducere vacant cu un coeficient de ierarhizare al funcției egal sau inferior celei deținute anterior misiunii.

(3) Atașații de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» nu au deținut funcții de conducere, la încetarea misiunii se pun la dispoziția Direcției generale management resurse umane în vederea identificării unei funcții de șef birou/similar.

(4) În situația în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1), (2) și (3) nu s-a realizat numirea în funcție, prevederile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(5) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcții de conducere se aplică în mod corespunzător și atașaților de afaceri interne pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 1 ianuarie 2012."

8. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Împuternicirea polițistului, dispusă în condițiile alin. (1), poate fi prelungită, în situații motivate, cu maximum 6 luni, cu aprobarea:

a) ministrului afacerilor interne, pentru funcțiile din competența proprie de numire, funcțiile din competența de numire a inspectorilor generali/similari și funcțiile de conducere din aparatul central al MAI;

b) șefului ierarhic al persoanei care a dispus împuternicirea, în alte situații decât cele prevăzute la lit. a)."

10. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) În situația posturilor de conducere vacantate temporar din cauza lipsei din unitate a titularului postului, pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă), ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuțiile altor funcții de conducere, împuternicirea se poate dispune potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a postului."

11. La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Nota se prezintă persoanei competente, potrivit normelor de gestiune a resurselor umane, să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită."

12. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Mutarea polițiștilor se poate face și dacă funcțiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situația în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcțiile vizate, cu respectarea condițiilor de ocupare prevăzute în fișele posturilor."

13. La articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Mutarea polițistului în interesul serviciului se face prin ordin/dispoziție emis/emisă potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare, sub semnătură, celui în cauză."

14. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care mutarea polițistului în interesul serviciului se realizează în cadrul unei unități ierarhic superioare, ordinul/dispoziția de mutare se emite de către șeful acesteia, cu încunoștințarea șefului unității cedente."

15. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 34 Procedura privind mutarea la cerere a polițistului

Mutarea la cerere se solicită de către polițist prin raport scris adresat șefului unității în care solicită mutarea, denumită în continuare unitate cesionară."

16. La articolul 36 alineatul (1), literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) raportul scris al polițistului care solicită mutarea se depune și se înregistrează la unitatea cesionară;

b) unitatea cesionară poate solicita unității în care polițistul își desfășoară activitatea, denumită în continuare unitate cedentă, în vederea fundamentării deciziei privind mutarea, transmiterea, în termen de 5 zile, a dosarului polițistului;

. . . . . . . . . .

d) în funcție de rezultatul interviului de cunoaștere, în termen de 3 zile sau odată cu transmiterea informării asupra acordului prevăzut la lit. c), șeful unității cesionare remite raportul de mutare la unitatea cedentă. În situația în care șeful unității cedente nu este de acord cu mutarea polițistului, comunică acest aspect unității cesionare, precum și motivele care au stat la baza refuzului;".

17. La articolul 38, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Polițistul față de care s-a pus în mișcare acțiunea penală este pus la dispoziția unității, cu excepția cazurilor în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare pentru o infracțiune din culpă și se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei, de la data înregistrării la secretariatul unității a comunicării organului de urmărire penală."

18. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În situația prevăzută la art. 38 alin. (3), ulterior luării la cunoștință despre punerea în mișcare a acțiunii penale, șeful unității repartizează lucrarea compartimentului de resurse umane în vederea emiterii ordinului/dispoziției de punere la dispoziție. Actul administrativ se comunică de îndată polițistului, sub semnătură."

19. La articolul 41, alineatele (1), (2), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) În situațiile prevăzute la art. 38 alin. (1), măsura punerii la dispoziție încetează la numirea în funcție.

(2) În situațiile prevăzute la art. 38 alin. (3), atunci când s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, se emite, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, ordinul/dispoziția de repunere a polițistului în toate drepturile anterioare avute la data punerii la dispoziție, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, care se comunică polițistului, sub semnătură.

. . . . . . . . . .

(5) În situația aprobării menținerii în activitate a polițistului, măsura punerii la dispoziție încetează, polițistul fiind numit în funcția deținută anterior. În situația în care funcția deținută anterior nu este vacantă, polițistul aflat în această situație, cu acordul lui, poate fi numit într-o funcție echivalentă celei ocupate anterior.

(6) În situația în care ulterior aplicării prevederilor alin. (5) nu s-a realizat numirea în funcție, dispozițiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."

20. La articolul 43, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu;".

21. La articolul 44, alineatul (1), litera b) se abrogă.

22. La articolul 44 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) însoțește soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate, în condițiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii."

23. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Perioada suspendării raportului de serviciu în condițiile alin. (1) lit. c) și e), respectiv ale alin. (2) nu constituie vechime în serviciu și specialitate și nu se ia în calcul la stabilirea celorlalte drepturi care decurg din acestea."

24. La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Suspendarea raportului de serviciu al polițistului se constată în cazurile prevăzute la art. 43 și art. 44 alin. (1) lit. a) și c) - în situația în care participarea la selecție s-a realizat cu aprobarea persoanei competente, art. 44 alin. (1) lit. d) și e), respectiv se aprobă în cazul prevăzut la 44 alin. (1) lit. c) - în situația în care participarea la selecție s-a realizat fără aprobarea persoanei competente, precum și la art. 44 alin. (2), prin dispoziție/ordin emisă/emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane."

25. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 46 Încetarea suspendării

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivelor prevăzute la art. 43 lit. a), b) și d), polițistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte.

(2) În situațiile prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), c) și e) și alin. (2), cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu, polițistul este obligat să informeze în scris unitatea din care face parte despre acest fapt.

(3) Încetarea suspendării raportului de serviciu se constată în situația prevăzută la alin. (1), respectiv se dispune în situația prevăzută la alin. (2), prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, de la data încetării motivelor care au determinat suspendarea.

(4) În situația în care polițistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), reluarea activității se dispune prin act administrativ și are loc de la data emiterii acestuia, situația urmând să fie analizată de către conducerea unității din care face parte în vederea stabilirii necesității angajării răspunderii disciplinare a polițistului.

(5) În situația în care polițistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), iar actul administrativ prin care s-a dispus încetarea suspendării raportului de serviciu a fost emis ulterior datei încetării motivelor care au determinat suspendarea, reluarea activității are loc la data emiterii acestuia, situația urmând să fie analizată de către conducerea unității din care face parte, în vederea stabilirii angajării răspunderii disciplinare a polițistului.

(6) În situația în care obligația polițistului de informare se realizează după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu în situațiile prevăzute la alin. (2), după curgerea unui termen de încă 15 zile obligația prevăzută la art. 47 alin. (2) nu mai subzistă.

(7) În situația prevăzută la art. 43 lit. a), atunci când s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, polițistul este repus în toate drepturile anterioare avute la data suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat în această perioadă."

26. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al polițistului nu poate fi modificat și nu poate înceta decât din inițiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepția situațiilor în care față de polițist s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 10 noiembrie 2014.

Nr. 163.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...