Banca Națională a României - BNR

Ordinul nr. 9/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 13 noiembrie 2014.

În vigoare de la 13 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3), art. 165, 169 și ale art. 215 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a), al art. 48 din Legea nr. 312/2004 și al art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. -

În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, prezentul ordin stabilește forma și conținutul formularului de raportare aferent raportării informațiilor referitoare la angajații instituțiilor de credit care beneficiază de remunerații de nivel înalt.

Art. 2. -

(1) Prezentul ordin se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, la nivel consolidat, în situația în care Banca Națională a României este supraveghetorul consolidant și instituțiile de credit respective sunt instituții de credit mamă la nivelul Spațiului Economic European, precum și sucursalelor în România ale instituțiilor de credit cu sediul real într-un stat terț.

(2) La transmiterea informațiilor prevăzute la art. 1 vor fi luate în considerare toate sucursalele și filialele incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, inclusiv cele înființate de instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) în alte state membre, precum și sucursalele în România ale instituțiilor de credit cu sediul real într-un stat terț. Informațiile aferente angajaților care beneficiază de remunerații de nivel înalt în state terțe nu trebuie transmise, chiar dacă acestea se referă la sucursalele sau filialele grupurilor din Spațiul Economic European.

(3) În situația în care următoarele categorii de societăți sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale a instituțiilor de credit prevăzute la alin. (1), informațiile prevăzute la art. 1 trebuie transmise și pentru acestea:

a) societățile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 2 lit. b și c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

b) alte societăți care nu sunt nici instituții de credit și nici firme de investiții.

Art. 3. -

(1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au semnificația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și de art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt - angajați a căror remunerație totală este de cel puțin 1 milion de euro/exercițiu financiar.

b) instrumente - instrumentele care se încadrează în una dintre următoarele două categorii:

• acțiuni sau titluri din care rezultă drepturi echivalente, în funcție de forma juridică a instituției de credit în cauză, sau, în cazul instituțiilor de credit necotate, instrumente legate de acțiuni ori instrumente echivalente de tip non-cash;
• atunci când este posibil, alte instrumente în sensul art. 52 sau 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau alte instrumente care pot fi integral convertite în instrumente de tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit și care să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile, potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile.

c) perioadă de acumulare (accrual period) - perioada de timp pe parcursul căreia performanța angajatului este evaluată și măsurată în scopul determinării remunerației acestuia. Dreptul de a primi remunerație variabilă este câștigat (acordat) pe parcursul sau la sfârșitul acestei perioade. Perioada de acumulare este de cel puțin un an.

(3) Angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt care își desfășoară cea mai mare parte a activității profesionale în România vor fi clasificați în această categorie la nivelul României, la nivelul funcției sau domeniului de activitate și la nivelul responsabilității. Valoarea totală a remunerației acordate angajatului relevant care beneficiază de remunerație de nivel înalt în cadrul grupului sau instituției de credit trebuie raportată la nivelul României, la nivelul funcției sau domeniului de activitate respectiv și la nivelul responsabilității în cauză. În situația în care un angajat care beneficiază de remunerație de nivel înalt își desfășoară activitatea profesională, în mod egal, în domenii diferite de activitate, instituțiile de credit trebuie să repartizeze angajatul respectiv și remunerația acestuia de nivel înalt luând în considerare repartizarea celorlalți angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt, astfel încât raportarea să reflecte în mod adecvat distribuția, în cadrul instituției de credit, a angajaților care beneficiază de remunerații de nivel înalt. Datele aferente fiecărui angajat care beneficiază de remunerație de nivel înalt trebuie raportate o singură dată, iar valoarea totală a remunerației acestuia trebuie alocată unui singur stat membru, unei singure funcții sau unui singur domeniu de activitate și, respectiv, unei singure responsabilități.

(4) Angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt care își desfășoară activitatea profesională în cadrul și în afara Spațiului Economic European vor fi clasificați la nivelul unui stat membru în cazul în care aceștia își desfășoară cea mai mare parte a activității profesionale în cadrul Spațiului Economic European. În caz contrar, nu trebuie raportate informații cu privire la respectivii angajați.

(5) Numărul de angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt trebuie raportat în date aferente personalului, respectiv numărul persoanelor fizice angajate, indiferent de numărul de ore lucrătoare care stau la baza contractului acestora.

(6) Remunerația variabilă acordată, bazată pe perioade de acumulare multianuale care nu sunt revizuite anual (cum ar fi cazul în care instituțiile de credit nu încep o nouă perioadă de acumulare multianuală în fiecare an), trebuie să fie alocată în întregime exercițiului financiar în care remunerația respectivă a fost acordată, fără a lua în considerare momentul la care remunerația variabilă este plătită efectiv. Aceste valori trebuie raportate separat pentru a permite o analiză ulterioară a variațiilor remunerației variabile și nu trebuie deduse din suma remunerației variabile raportate.

Art. 4. -

(1) Instituțiile de credit prevăzute la art. 2 transmit anual informațiile prevăzute în formularul de raportare din anexă, informații care se referă la remunerația totală acordată pentru activitatea profesională desfășurată în anul precedent raportării.

(2) Formularul de raportare prevăzut la alin. (1) se completează cu valorile de la sfârșitul exercițiului financiar exprimate în euro, ca valori întregi și nu ca valori rotunjite1, utilizând cursul de schimb aferent sfârșitului lunii decembrie a exercițiului financiar respectiv, utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară și buget2.

1 De exemplu, se va raporta valoarea 1.234.567 euro, și nu valoarea 1,2 milioane euro.

2 Cursul de schimb utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară și buget poate fi accesat la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

(3) Formularul de raportare prevăzut la alin. (1) se transmite Băncii Naționale a României de către instituțiile de credit prevăzute la art. 2, pentru fiecare stat membru în care grupul acestora operează și în care au angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt, precum și pe intervale valorice de 1 milion de euro, în termen de cel mult 6 luni de la sfârșitul anului pentru care acestea se întocmesc, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României (SIRBNR), precum și în format letric Direcției supraveghere.

(4) Instituțiile de credit prevăzute la art. 2 care, la nivelul consolidat al Spațiului Economic European, nu au niciun angajat care beneficiază de remunerații de nivel înalt, transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere o notificare în acest sens, în termenul prevăzut la alin. (3), fără a mai fi necesară transmiterea unor informații suplimentare.

(5) Banca Națională a României utilizează informațiile colectate în baza prezentului ordin cu respectarea art. 52 - Secretul profesional din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 5. -

Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile raportoare transmit Băncii Naționale a României raportările respective prin rețeaua de comunicații interbancare (RCI), sub formă de fișiere Excel.

Art. 6. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor ori a măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 226 și 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

(1) Prima raportare sau, după caz, prima notificare în sensul art. 4 alin. (4), efectuată potrivit prezentului ordin, se întocmește și se transmite Băncii Naționale a României de către instituțiile de credit prevăzute la art. 2 până la data de 21 noiembrie 2014, pentru informațiile aferente remunerațiilor acordate pentru activitatea profesională desfășurată în anul 2013.

(2) În scopul raportării informațiilor aferente anului 2013 prevăzute la alin. (1), expresia "categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției de credit" are înțelesul prevăzut de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora, cu modificările și completările ulterioare, aflat în vigoare la nivelul anului 2013.

Art. 9. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 14/2012 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu

București, 7 noiembrie 2014.

Nr. 9.

ANEXĂ

Denumirea instituției de credit/grupului: . . . . . . . . . .

Statul membru în legătură cu care sunt raportate informațiile . . . . . . . . . .

Anul financiar pentru care remunerația este acordată (anul N) . . . . . . . . . .

Intervalul valoric (n - n+1 milion euro1): . . . . . . . . . .

1 Se va completa câte un formular de raportare pentru fiecare interval valoric de 1 milion de euro (de exemplu, 1 milion euro - 2 milioane euro, 2 milioane euro - 3 milioane euro etc.) și toate sumele trebuie raportate în valori întregi în euro (de exemplu, 123.456.700 euro)

Data întocmirii raportării: . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

SITUAȚIA
privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt

Nr. crt. Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere Servicii bancare de investiții Servicii bancare de retail Administrarea activelor Funcții corporative Funcții de control independente Toate celelalte domenii de activitate
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.1. Numărul de membri ai conducerii superioare
1.2. Numărul de membri ai personalului funcțiilor de control
1.3 Numărul de alți membri ai personalului
1. Numărul total de angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt
1.4. Din care: "Personal identificat"
2. Remunerația fixă totală (în euro), din care:
2.1. - numerar
2.2. - acțiuni și instrumente legate de acțiuni
2.3. - alte tipuri de instrumente
3. Remunerația variabilă totală (în euro), din care:
3.1. - numerar
3.2. - acțiuni și instrumente legate de acțiuni
3.3. - alte tipuri de instrumente
4. Suma totală a remunerației variabile acordate în anul N și care a fost amânată (în euro), din care:
4.1. - numerar
4.2. - acțiuni și instrumente legate de acțiuni
4.3. - alte tipuri de instrumente
Informații suplimentare referitoare la suma remunerației variabile totale
5. Numărul de beneficiari ai plăților compensatorii
6. Suma totală a plăților compensatorii acordate în anul N (în euro)
7. Suma totală a contribuțiilor la beneficiile discreționare de tipul pensiilor în anul N (în euro)
8. Suma totală a remunerației variabile acordate pe perioade multianuale potrivit programelor care nu sunt revizuite anual (în euro)
Persoană de contact,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, telefonul)
Persoană autorizată*),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura)

*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituției sau o altă persoană împuternicită de aceasta.

Completarea Situației privind exercițiul de raportare a informațiilor referitoare la angajații care beneficiază de remunerații de nivel înalt

Rândul 1.1 „Numărul de membri ai conducerii superioare”: rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit.

Rândul 1.2 „Numărul de membri ai personalului funcțiilor de control”: rubrica se completează având în vedere faptul că funcțiile de control cuprind funcțiile de control stabilite în cadrul unităților operaționale, precum și funcțiile independente de conformitate, de administrare a riscurilor și de audit intern.

Rândul 1.3 „Numărul de alți membri ai personalului”: rubrica se completează cu numărul de angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt și care nu pot fi încadrați într-o categorie de personal dintre cele nominalizate anterior.

Rândul 1 „Numărul total de angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt”: rubrica se completează cu numărulde angajați ai instituției de credit care beneficiază de remunerații de nivel înalt, conform valorilor aferente sfârșitului exercițiului financiar.

Rândul 1.4 "Personal identificat": rubrica se completează cu numărul de angajați, identificați de instituția de credit ca fiind membrii categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției de credit - Personal identificat potrivit art. 3 alin. (1) pct. 30 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 și potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții, care beneficiază de remunerații de nivel înalt.

Rândul 2 "Remunerația fixă totală": rubrica se completează având în vedere faptul că remunerația fixă include plăți, contribuții periodice proporționale la fondul de pensii (ce nu au caracter discreționar) sau beneficii (pentru care nu a fost luat în considerare niciun criteriu de performanță).

Rândul 3 "Remunerația variabilă totală": rubrica se completează având în vedere atât remunerația variabilă amânată, cât și remunerația variabilă neamânată. Remunerația variabilă include și plăți sau beneficii suplimentare care depind de performanță sau, în cazuri excepționale, de alte clauze contractuale, dar nu cele care fac parte din pachetul obișnuit de remunerație (cum ar fi asigurarea de sănătate, facilități de îngrijire a copiilor sau contribuții periodice proporționale la fondul de pensii). Totodată, rubrica include atât beneficiile monetare, cât și beneficiile nemonetare.

Rândul 3.3 "Alte tipuri de instrumente": rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acțiuni, în funcție de forma juridică a instituției de credit în cauză, sau, în cazul instituțiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash și, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. l) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 și în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit.

Rândul 4 "Suma totală a remunerației variabile acordate în anul N și care a fost amânată (în euro)": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. m) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013.

Rândul 4.3 "Alte tipuri de instrumente": rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acțiuni, în funcție de forma juridică a instituției de credit în cauză, sau, în cazul instituțiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash și, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. l) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 și în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit.

Rândul 5 "Numărul de beneficiari ai plăților compensatorii": rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu numărul de angajați care au beneficiat de plăți compensatorii (de exemplu, plăți legate de durata perioadei de preaviz, de remunerația compensatorie pentru pierderea locului de muncă sau plăți legate de încheierea unui contract (termination payments) în situații cum ar fi încetarea anticipată a unui contract din cauza modificărilor în strategia instituției de credit sau în situația unei fuziuni și/sau preluări a instituției de credit).

Rândul 7 "Suma totală a contribuțiilor la beneficiile discreționare de tipul pensiilor în anul N": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și art. 171 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013.

Coloana 1 "Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 și ale art. 3 alin. (3) din ordin, incluzând membrii neexecutivi ai organului de conducere. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la ședințele organului de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie raportate ca remunerație.

Coloana 2 "Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere": rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, incluzând membrii organului de conducere care dețin funcție executivă.

Coloana 3 "Servicii bancare de investiții": rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanță privind finanțele corporative (corporate finance), investițiile de capital privat (private equity), piețele de capital, tranzacționarea și vânzările.

Coloana 4 "Servicii bancare de retail": rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice).

Coloana 5 "Administrarea activelor": rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) și a altor forme de administrare a activelor.

Coloana 6 "Funcții corporative": rubrica se completează având în vedere toate funcțiile care au responsabilități pentru întreaga instituție de credit, la nivel consolidat, precum și pentru filiale, la nivel individual (cum ar fi resursele umane, IT etc.)

Coloana 7 "Funcții de control independente": rubrica se completează având în vedere personalul care activează în cadrul funcțiilor independente de administrare a riscurilor, de conformitate și de audit intern, cerințele de raportare aplicându-se funcțiilor respective la nivel consolidat, iar în cazul filialelor cu astfel de funcții, la nivel individual.

Coloana 8 "Toate celelalte domenii de activitate": rubrica se completează cu numărul de angajați care beneficiază de remunerații de nivel înalt și care nu pot fi încadrați într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituțiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează acești angajați.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...