Banca Națională a României - BNR

Ordinul nr. 8/2014 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la remunerarea angajaților acestora

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 12 noiembrie 2014.

În vigoare de la 12 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (4), art. 165, 169 și ale art. 215 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) și art. 48 din Legea nr. 312/2004 și al art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. -

În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, prezentul ordin stabilește forma și conținutul formularelor de raportare aferente exercițiului de raportare a informațiilor referitoare la remunerarea angajaților instituțiilor de credit.

Art. 2. -

(1) Prezentul ordin se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, selectate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere potrivit criteriilor prevăzute la alin. (4) și (5), în situația în care Banca Națională a României este supraveghetorul consolidant și instituțiile de credit respective sunt instituții de credit-mamă la nivelul Spațiului Economic European și sunt responsabile cu îndeplinirea, pe bază consolidată, a cerințelor prevăzute la art. 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) Prezentul ordin se aplică instituțiilor de credit prevăzute la alin. (1) la nivel consolidat, așa cum este acesta prevăzut în partea întâi, titlul II, capitolul 2, secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Nivelul de colectare a informațiilor referitoare la remunerare trebuie să fie același cu nivelul de aplicare a cerințelor privind fondurile proprii la nivel consolidat.

(3) La transmiterea informațiilor prevăzute la art. 1 vor fi luate în considerare toate sucursalele și filialele incluse în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, inclusiv cele înființate de instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) în alte state membre și în state terțe.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) și (3) care fac obiectul raportării informațiilor prevăzute la art. (1) sunt selectate să participe la exercițiul de raportare de către Banca Națională a României - Direcția supraveghere astfel încât acestea să acopere cel puțin 60% din totalul sectorului bancar din România, în termeni de active totale agregate ale respectivelor instituții de credit la sfârșitul anului pentru care se face raportarea. În cazul în care o astfel de acoperire nu poate fi, în mod normal, asigurată, Banca Națională a României - Direcția supraveghere poate selecta, ca alternativă, un număr de până la 20 cele mai mari instituții de credit din sectorul bancar din România, în termeni de active totale ale respectivelor instituții de credit la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.

(5) Banca Națională a României - Direcția supraveghere poate include în exercițiul de raportare, în plus față de instituțiile de credit selectate de către aceasta în baza criteriilor minime menționate la alin. (4), orice altă instituție de credit pentru care consideră ca fiind necesară colectarea de informații cu privire la remunerare.

Art. 3. -

(1) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului ordin au semnificația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și de art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) instrumente - instrumentele care se încadrează în una dintre următoarele două categorii:

• acțiuni sau titluri din care rezultă drepturi echivalente în funcție de forma juridică a instituției de credit în cauză sau, în cazul instituțiilor de credit necotate, instrumente legate de acțiuni ori instrumente echivalente de tip non-cash;
• atunci când este posibil, alte instrumente în sensul art. 52 sau art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau alte instrumente care pot fi integral convertite în instrumente de tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit și care să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile, potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile;

b) perioadă de acumulare (accrual period) - perioada de timp pe parcursul căreia performanța angajatului este evaluată și măsurată în scopul determinării remunerației acestuia. Dreptul de a primi remunerație variabilă este câștigat (acordat) pe parcursul sau la sfârșitul acestei perioade. Perioada de acumulare este de cel puțin un an;

c) ajustări explicite în funcție de performanță de tip ex-post, denumite și ajustări explicite la riscuri de tipul ex-post - reprezintă răspunsul instituției de credit la efectele acțiunilor personalului în funcție de riscurile asumate. O ajustare explicită la riscuri de tip ex-post este un mecanism de aliniere la riscuri prin intermediul căruia instituția de credit însăși ajustează remunerația angajatului prin metode precum acordurile de tip malus sau de tip clawback.

Art. 4. -

(1) Instituțiile de credit selectate potrivit art. 2 transmit anual informațiile precizate în formularele de raportare, prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3, informații care se referă la remunerația fixă și variabilă acordată întregului personal și, respectiv, categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții de credit ("Personalul identificat"), precum și la Personalul identificat care beneficiază de o remunerație totală de cel puțin 1 milion de euro/exercițiu financiar, potrivit art. 450 alin. (1) lit. i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru activitatea profesională desfășurată în anul precedent raportării.

(2) Remunerația variabilă acordată, bazată pe perioade de acumulare multianuale care nu sunt revizuite anual (cum ar fi cazul în care instituțiile de credit nu încep o nouă perioadă de acumulare multianuală în fiecare an), trebuie să fie alocată în întregime exercițiului financiar în care remunerația respectivă a fost acordată, fără a lua în considerare momentul la care remunerația variabilă este plătită efectiv. Aceste valori trebuie raportate separat pentru a permite o analiză ulterioară a variațiilor remunerației variabile și nu trebuie deduse din suma remunerației variabile raportate.

(3) Informațiile privind ajustările în funcție de performanță de tip ex-post, inclusiv acorduri de tip clawback și malus, se referă la aplicarea acestor acorduri remunerațiilor deja acordate. Aceste valori trebuie raportate separat1 și nu trebuie deduse din suma remunerației variabile raportate.

1 Aceste valori trebuie raportate la rubrica "Suma totală a ajustărilor explicite în funcție de performanță de tip ex-post aplicate în anul N remunerațiilor acordate în anii anteriori".

(4) Informațiile ce trebuie raportate cu privire la remunerația variabilă amânată se referă numai la suma remunerațiilor variabile acordate în exercițiul financiar și care au fost amânate. Remunerația variabilă amânată, acordată în anii anteriori și în drepturile căreia nu s-a intrat încă, trebuie raportată separat.2

2 Aceste valori trebuie raportate la rubrica "Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - suma totală a remunerației variabile amânate, datorate și neplătite, acordată în anii anteriori și nu în anul N".

(5) Formularele de raportare prevăzute la alin. (1) se completează cu valorile de la sfârșitul exercițiului financiar exprimate în euro, ca valori întregi, și nu ca valori rotunjite3, utilizând cursul de schimb aferent lunii decembrie a exercițiului financiar respectiv, utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară și buget4.

3 De exemplu, se va raporta valoarea de 1.234.567 euro, și nu valoarea 1,2 milioane euro.

4 Cursul de schimb utilizat de Comisia europeană pentru programare financiară și buget poate fi accesat la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

(6) Formularele de raportare prevăzute la alin. (1) se transmit Băncii Naționale a României de către instituțiile de credit în termen de cel mult 6 luni de la sfârșitul anului pentru care acestea se întocmesc, dar nu mai târziu de data de 30 iunie, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României (SIRBNR), precum și în format letric Direcției supraveghere.

(7) În situația în care formularele de raportare prevăzute la alin. (1) trebuie completate cu datele aferente personalului, acestea se vor completa cu numărul persoanelor fizice angajate, indiferent de numărul de ore lucrătoare care stau la baza contractului acestora. În cazul în care datele trebuie raportate în echivalent normă întreagă, acestea trebuie să se bazeze pe procentul de timp pe care un membru al personalului este angajat comparativ cu un contract de angajare cu normă întreagă5.

5 De exemplu, pentru un angajat care lucrează cu jumătate de normă se va raporta valoarea 0,5.

(8) Angajații trebuie clasificați la nivelul funcției sau domeniului de activitate în care își desfășoară cea mai mare parte a activității profesionale. Valoarea totală a remunerației acordate angajatului respectiv în cadrul grupului sau instituției de credit trebuie raportată la nivelul funcției ori domeniului de activitate în cauză.

(9) Banca Națională a României - Direcția supraveghere stabilește lista cu instituțiile de credit care participă la exercițiul de raportare și comunică respectivelor instituții de credit obligația participării la exercițiu în termen de 3 luni de la sfârșitul anului pentru care se întocmesc raportările, până la data de 31 martie.

(10) Banca Națională a României utilizează informațiile colectate în baza prezentului ordin cu respectarea prevederilor art. 52 - Secretul profesional din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 5. -

În situația în care sunt selectate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere potrivit criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (4) și (5), casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea și transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin la nivelul rețelei cooperatiste de credit din care fac parte.

Art. 6. -

Până la data de la care transmiterea raportărilor în format electronic se realizează exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile raportoare transmit Băncii Naționale a României raportările respective prin rețeaua de comunicații interbancare (RCI), sub formă de fișiere Excel.

Art. 7. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor sau a măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 226 și art. 229 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

(1) Pentru prima raportare efectuată potrivit prezentului ordin, Banca Națională a României - Direcția supraveghere stabilește lista cu instituțiile de credit care participă la exercițiul de raportare și comunică respectivelor instituții de credit obligația participării la exercițiu până la data de 10 noiembrie 2014.

(2) Prima raportare efectuată potrivit prezentului ordin se întocmește și se transmite Băncii Naționale a României de către instituțiile de credit selectate potrivit art. 2 până la data de 21 noiembrie 2014, pentru informațiile aferente remunerațiilor acordate pentru activitatea profesională desfășurată în anul 2013.

(3) În scopul raportării informațiilor aferente anului 2013 prevăzute la alin. (2), expresia "categorii de personal a căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției de credit" are înțelesul prevăzut de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora, cu modificările și completările ulterioare, aflat în vigoare la nivelul anului 2013.

(4) În situația în care instituțiile de credit prevăzute la alin. (1) nu pot defalca informațiile ce trebuie raportate pentru anul 2013 potrivit funcțiilor și domeniilor de activitate specificate în anexele nr. 1, 2 și 3, instituțiile de credit respective pot raporta, în categoria "Toate celelalte domenii de activitate", informații agregate aferente organului de conducere în funcțiile sale de supraveghere și de conducere, funcțiilor corporative și funcțiilor de control independente.

Art. 10. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 13/2012 privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la remunerarea angajaților acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012.

p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu

București, 7 noiembrie 2014.

Nr. 8.

ANEXA Nr. 1

Denumirea instituției de credit/grupului: . . . . . . . . . .

Anul financiar pentru care remunerația este acordată (Anul N): . . . . . . . . . .

Data întocmirii raportării: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

SITUAȚIA
privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea angajaților acestora

Nr. crt. Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere Servicii bancare de investiții Servicii bancare de retail Administrarea activelor Funcții corporative Funcții de control independente Toate celelalte domenii de activitate
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(1) Numărul de membri ai personalului
(2) Numărul total de angajați, în echivalent normă întreagă
(3) Profit net total în anul N (în euro)
(4) Remunerația totală (în euro)
(4.1) Din care: Remunerație variabilă totală (în euro)
Persoană de contact,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și telefonul)
Persoană autorizată*),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituției sau o altă persoană împuternicită de aceasta.

Completarea situației privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea angajaților acestora

Rândul 1 "Numărul de membri ai personalului": Rubrica se completează cu numărul de angajați ai instituției de credit conform datelor aferente personalului pentru sfârșitul exercițiului financiar.

Rândul 2 "Numărul total de angajați, în echivalent normă întreagă": Rubrica se completează cu numărul de angajați în echivalent normă întreagă ai instituției de credit, conform valorilor aferente sfârșitului exercițiului financiar.

Rândul 3 "Profit net total în anul N": Rubrica se completează cu valorile profitului net din sistemul contabil utilizat pentru raportările reglementate. În cazul grupurilor se va raporta profitul (sau pierderea) întregului grup, bazat pe conturile consolidate.

Rândul 4 "Remunerația totală": Rubrica se completează având în vedere faptul că remunerația totală cuprinde remunerația fixă și remunerația variabilă. Se vor raporta valorile brute ale sumelor remunerației, inclusiv toate cheltuielile instituției de credit, cu excepția contribuțiilor obligatorii la asigurările sociale și a altor contribuții similare.

Rândul 4.1 "Remunerația variabilă totală": Rubrica se completează având în vedere atât remunerația variabilă amânată, cât și remunerația variabilă neamânată. Remunerația variabilă include și plăți sau beneficii suplimentare care depind de performanță sau, în cazuri excepționale, de alte clauze contractuale, dar nu cele care fac parte din pachetul obișnuit de remunerație (cum ar fi asigurarea de sănătate, facilități de îngrijire a copiilor sau contribuții periodice proporționale la fondul de pensii). Totodată, rubrica include atât beneficiile monetare, cât și beneficiile nemonetare.

Coloana 1 "Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și art. 4 alin. (8) din ordin, incluzând membrii neexecutivi ai organului de conducere. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la ședințele organului de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie raportate ca și remunerație.

Coloana 2 "Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, incluzând membrii organului de conducere care dețin funcție executivă.

Coloana 3 "Servicii bancare de investiții": Rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanță privind finanțele corporative (corporate finance), investițiile de capital privat (private equity), piețele de capital, tranzacționarea și vânzările.

Coloana 4 "Servicii bancare de retail": Rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice).

Coloana 5 "Administrarea activelor": Rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) și a altor forme de administrare a activelor.

Coloana 6 "Funcții corporative": Rubrica se completează având în vedere toate funcțiile care au responsabilități pentru întreaga instituție de credit, la nivel consolidat, cât și pentru filiale, la nivel individual (cum ar fi resursele umane, IT etc.)

Coloana 7 "Funcții de control independente": Rubrica se completează având în vedere personalul care activează în cadrul funcțiilor independente de administrare a riscurilor, de conformitate și de audit intern, cerințele de raportare aplicându- se funcțiilor respective la nivel consolidat, iar în cazul filialelor cu astfel de funcții, la nivel individual.

Coloana 8 "Toate celelalte domenii de activitate": Rubrica se completează cu numărul de angajați care nu pot fi încadrați într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituțiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează acești angajați.

ANEXA Nr. 2

Denumirea instituției de credit/grupului: . . . . . . . . . .

Anul financiar pentru care remunerația este acordată (Anul N) . . . . . . . . . .

Data întocmirii raportării: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

SITUAȚIA
privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea personalului identificat

Nr. crt. Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere Servicii bancare de investiții Servicii bancare de retail Administrarea activelor Funcții corporative Funcții de control independente Toate celelalte domenii de activitate
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(1) Numărul de membri ai personalului
(2) Numărul membrilor Personalului identificat, în echivalent normă întreagă
(3) Numărul membrilor Personalului identificat ce ocupă poziții în cadrul conducerii superioare
(4) Remunerația fixă totală (în euro), din care:
(4.1) - numerar
(4.2) - acțiuni și instrumente legate de acțiuni
(4.3) - alte tipuri de instrumente
(5) Remunerație variabilă totală (în euro), din care:
(5.1) - numerar
(5.2) - acțiuni și instrumente legate de acțiuni
(5.3) - alte tipuri de instrumente
(6) Suma totală a remunerației variabile acordate în anul N și care a fost amânată (în euro), din care:
(6.1) - numerar
(6.2) - acțiuni și instrumente legate de acțiuni
(6.3) - alte tipuri de instrumente
Informații suplimentare referitoare la suma remunerației variabile totale
(7) Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - suma totală a remunerației variabile amânate, datorate și neplătite, acordată în anii anteriori și nu în anul N (în euro)
(8) Suma totală a ajustărilor explicite în funcție de performanță de tip ex-post aplicate în anul N remunerațiilor acordate în anii anteriori (în euro)
(9) Numărul de beneficiari ai remunerațiilor variabile garantate (plăți noi cu încadrarea)
(10) Suma totală a remunerațiilor variabile garantate (plăți noi cu încadrarea) (în euro)
(11) Numărul de beneficiari ai plăților compensatorii
(12) Suma totală a plăților compensatorii acordate în anul N (în euro)
(13) Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - cea mai mare plată compensatorie acordată unei singure persoane (în euro)
(14) Numărul de beneficiari ai contribuțiilor la beneficiile discreționare de tipul pensiilor în anul N
(15) Suma totală a contribuțiilor la beneficiile discreționare de tipul pensiilor (în euro) în anul N
(16) Suma totală a remunerației variabile acordate pe perioade multianuale potrivit programelor care nu sunt revizuite anual (în euro)
Persoană de contact,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și telefonul)
Persoană autorizată*),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituției sau o altă persoană împuternicită de aceasta.

Completarea situației privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la remunerarea personalului identificat

Rândul 1 "Numărul de membri ai personalului": Rubrica se completează cu numărul de angajați ai instituției de credit conform datelor aferente personalului pentru sfârșitul exercițiului financiar.

Rândul 2 "Numărul membrilor Personalului identificat, în echivalent normă întreagă": Rubrica se completează cu numărul de angajați identificați de instituția de credit ca fiind membrii personalului ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției de credit - Personalul identificat potrivit art. 3 alin. (1) pct. 30 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și potrivit Regulamentului delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții.

Rândul 3 "Numărul membrilor Personalului identificat ce ocupă poziții în cadrul conducerii superioare": Rubrica se completează cu numărul membrilor conducerii superioare și având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 3 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013.

Rândul 4 "Remunerația fixă totală": Rubrica se completează având în vedere faptul că remunerația fixă include plăți, contribuții periodice proporționale la fondul de pensii (ce nu au caracter discreționar) sau beneficii (pentru care nu a fost luat în considerare niciun criteriu de performanță).

Rândul 5 "Remunerația variabilă totală": Rubrica se completează având în vedere atât remunerația variabilă amânată, cât și remunerația variabilă neamânată. Remunerația variabilă include și plăți sau beneficii suplimentare care depind de performanță sau, în cazuri excepționale, de alte clauze contractuale, dar nu cele care fac parte din pachetul obișnuit de remunerație (cum ar fi asigurarea de sănătate, facilități de îngrijire a copiilor sau contribuții periodice proporționale la fondul de pensii). Totodată, rubrica include atât beneficiile monetare, cât și beneficiile nemonetare.

Rândul 5.3 "Alte tipuri de instrumente": Rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acțiuni, în funcție de forma juridică a instituției de credit în cauză, sau, în cazul instituțiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash și, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. l) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 și în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit.

Rândul 6 "Suma totală a remunerației variabile acordate în anul N și care a fost amânată": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. m) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013.

Rândul 6.3 "Alte tipuri de instrumente": Rubrica se completează având în vedere titlurile din care rezultă drepturi echivalente celor rezultate din acțiuni, în funcție de forma juridică a instituției de credit în cauză, sau, în cazul instituțiilor de credit necotate, instrumentele echivalente de tip non-cash și, atunci când este cazul, alte instrumente în sensul art. 171 alin. (1) lit. l) pct. (ii) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 și în sensul Regulamentului delegat (UE) nr. 527/2014, care să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă instituției de credit.

Rândul 7 "Suma totală a remunerației variabile amânate, datorate și neplătite, acordată în anii anteriori și nu în anul N": Rubrica include remunerația variabilă amânată, acordată în anii anteriori și pentru care nu s-a intrat încă în drepturi.

Rândul 8 "Suma totală a ajustărilor explicite în funcție de performanță de tip ex-post aplicate în anul N remunerațiilor acordate în anii anteriori": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. n), alin. (3) și (4) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013.

Rândul 9 "Numărul de beneficiari ai remunerațiilor variabile garantate": Rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu numărul de angajați care au beneficiat de remunerații variabile garantate [cum ar fi bonusurile garantate, primele de instalare (welcome bonuses), primele de încadrare (sign-on bonuses), bonusurile minime].

Rândul 11 "Numărul de beneficiari ai plăților compensatorii": Rubrica se completează, având în vedere prevederile art. 171 alin. (1) lit. h) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, cu numărul de angajați care au beneficiat de plăți compensatorii [de exemplu, plăți legate de durata perioadei de preaviz, de remunerația compensatorie pentru pierderea locului de muncă sau plăți legate de încheierea unui contract (termination payments) în situații cum ar fi încetarea anticipată a unui contract datorită modificărilor în strategia instituției de credit sau în situația unei fuziuni și/sau preluări a instituției de credit].

Rândul 15 "Suma totală a contribuțiilor la beneficiile discreționare de tipul pensiilor în anul N": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și art. 171 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013.

Coloana 1 "Membrii organului de conducere în funcția sa de supraveghere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 și art. 4 alin. (8) din ordin, incluzând membrii neexecutivi ai organului de conducere. Sumele plătite membrilor respectivi pentru participarea la ședințele organului de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie raportate ca și remunerație.

Coloana 2 "Membrii organului de conducere în funcția sa de conducere": Rubrica se completează având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013, incluzând membrii organului de conducere care dețin funcție executivă.

Coloana 3 "Servicii bancare de investiții": Rubrica se completează având în vedere domeniul serviciilor de consultanță privind finanțele corporative (corporate finance), investițiile de capital privat (private equity), piețele de capital, tranzacționarea și vânzările.

Coloana 4 "Servicii bancare de retail": Rubrica se completează având în vedere întreaga activitate de creditare (atât a persoanelor fizice, cât și a persoanelor juridice).

Coloana 5 "Administrarea activelor": Rubrica se completează având în vedere domeniul administrării portofoliilor, administrării de unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare - OPCVM (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS) și a altor forme de administrare a activelor.

Coloana 6 "Funcții corporative": Rubrica se completează având în vedere toate funcțiile care au responsabilități pentru întreaga instituție de credit, la nivel consolidat, cât și pentru filiale, la nivel individual (cum ar fi resursele umane, IT etc.)

Coloana 7 "Funcții de control independente": Rubrica se completează având în vedere personalul care activează în cadrul funcțiilor independente de administrare a riscurilor, de conformitate și de audit intern, cerințele de raportare aplicându-se funcțiilor respective la nivel consolidat, iar în cazul filialelor cu astfel de funcții, la nivel individual.

Coloana 8 "Toate celelalte domenii de activitate": Rubrica se completează cu numărul de angajați care nu pot fi încadrați într-un domeniu de activitate dintre cele nominalizate anterior. În acest caz, instituțiile de credit trebuie să includă o notă de subsol prin care să explice în ce domenii de activitate lucrează acești angajați.

ANEXA Nr. 3

Denumirea instituției de credit/grupului: . . . . . . . . . .

Anul financiar pentru care remunerația este acordată (Anul N): . . . . . . . . . .

Data întocmirii raportării: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

SITUAȚIA
privind exercițiul de raportare de către instituțiile de credit a informațiilor cu privire la personalul identificat care beneficiază de remunerații de cel puțin 1 milion de euro sau echivalent pe exercițiu financiar

Raportare potrivit art. 450 alin. (1) lit. i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
Remunerație totală; intervale valorice (în euro) Numărul membrilor Personalului identificat (exprimat în date aferente personalului) care beneficiază de o remunerație totală de cel puțin 1 milion de euro/exercițiu financiar
Nr. crt. (1) (2)
(1) 1.000.000 până la mai puțin de 1.500.000
(2) 1.500.000 până la mai puțin de 2.000.000
(3) 2.000.000 până la mai puțin de 2.500.000
(4) 2.500.000 până la mai puțin de 3.000.000
(5) 3.000.000 până la mai puțin de 3.500.000
(6) 3.500.000 până la mai puțin de 4.000.000
(7) 4.000.000 până la mai puțin de 4.500.000
(8) 4.500.000 până la mai puțin de 5.000.000
(9) 5.000.000 până la mai puțin de 6.000.000
(10) 6.000.000 până la mai puțin de 7.000.000
(11) 7 000 000 până la mai puțin de 8 000 000
(12) 8.000.000 până la mai puțin de 9.000.000
(13) 9.000.000 până la mai puțin de 10.000.000
Formularul poate fi extins în mod corespunzător, dacă este necesar, cu intervale valorice suplimentare.
Persoană de contact,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și telefonul)
Persoană autorizată*),
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)

*) Persoană autorizată - persoană abilitată să angajeze răspunderea juridică a instituției sau o altă persoană împuternicită de aceasta.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...