Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 479/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, excepție ridicată de Nicolae Ciprian Popa în Dosarul nr. 772/115/2014 al Tribunalului Caraș-Severin - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 548D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este îndeplinită.

3. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 636D/2014, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Ioan Bărbulescu, Vasile Maxim, Gheorghe Toma și Iulian Leonte în Dosarul nr. 287/105/2014 al Tribunalului Prahova - Secția I civilă.

4. La apelul nominal răspunde avocat Laurențiu Mihalcea, cu delegație de substituire pentru avocat Constantin Leonardo, cu împuternicire avocațială la dosar, pentru autorii excepției de neconstituționalitate. Lipsesc celelalte părți. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor.

6. Reprezentantul autorilor excepției în Dosarul nr. 636D/2014 și reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea cauzelor.

7. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 636D/2014 la Dosarul nr. 548D/2014, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepției de neconstituționalitate în Dosarul nr. 636D/2014, care solicită admiterea acesteia, deoarece dispozițiile de lege criticate nu respectă criteriile de previzibilitate și instituie discriminări între pensionari în ceea ce privește indexarea pensiilor.

9. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, deoarece Legea nr. 241/2013 este un act normativ cu caracter special, iar pensionarii vizați de acesta nu se află în aceeași situație cu ceilalți pensionari.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

10. Prin Sentința civilă nr. 697 din 26 mai 2014, pronunțată în Dosarul nr. 772/115/2014, Tribunalul Caraș-Severin - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de contestatorul Nicolae Ciprian Popa în cadrul unei cauze având ca obiect soluționarea contestației la decizia de pensionare privind repunerea în plată a cuantumului pensiei din decembrie 2010.

11. Prin Încheierea din 23 iunie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 287/105/2014, Tribunalul Prahova - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de contestatorii Ioan Bărbulescu, Vasile Maxim, Gheorghe Toma și Iulian Leonte în cadrul unei cauze având ca obiect soluționarea contestației la decizia de pensionare privind repunerea în plată a cuantumului pensiei din decembrie 2010.

12. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin, în esență, că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 1 alin. (5) și art. 16 din Constituție, precum și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la previzibilitatea și accesibilitatea normei juridice. În acest sens susțin că textul de lege criticat nu cuprinde o normă previzibilă cu privire la cuantumul pensiilor prin utilizarea expresiei "până când cuantumul [...]", din redactare rezultând caracterul incert al reglementării. Ca atare, susțin lipsa de previzibilitate a art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013, determinată de inexistența unei reglementări clare și precise în privința modalității de aplicare a majorării cuantumului pensiei prin aplicarea valorii punctului de pensie.

13. Referitor la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituție, autorii excepției de neconstituționalitate arată că neindexarea/majorarea pensiei raportată la cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 creează o discriminare față de ceilalți pensionari care, indiferent de cuantum, beneficiază de indexarea/majorarea anuală a pensiilor. Invocă în acest sens și prevederile art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind interzicerea discriminării. Or, aplicarea unui tratament diferențiat între beneficiarii sistemului public de pensii aflați în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile de pensie, este contrară prevederilor art. 16 din Constituție, precum și principiului enunțat de art. 2 lit. d) din Legea nr. 263/2010.

14. Tribunalul Caraș-Severin - Secția I civilă și Tribunalul Prahova - Secția I civilă și-au exprimat opinia în sensul că textul de lege criticat este constituțional. Astfel, nu sunt încălcate dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (5) și ale art. 16, deoarece principiul egalității nu înseamnă uniformitate, așa încât la situații diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În acest sens invocă argumentele cuprinse în deciziile Curții Constituționale nr. 82/2002 și nr. 116/2002. Or, în cazul pensionarilor proveniți din sistemul de apărare, stabilirea cuantumului drepturilor de pensie este guvernată, la acest moment, de Legea nr. 241/2013 - act normativ special, distinct de Legea nr. 263/2010, incidentă pentru ceilalți beneficiari ai sistemului public de pensii. În consecință, situațiile categoriilor analizate de pensionari nu sunt comparabile, soluția adoptată de legiuitor prin art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 nefiind discriminatorie.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

16. Avocatul Poporului, exprimându-și punctul de vedere în Dosarul nr. 636D/2014, consideră, în esență, că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale, invocând în acest sens considerentele deciziilor Curții Constituționale nr. 611/2006 și nr. 656/2007.

17. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului autorilor excepției în Dosarul nr. 636D/2014, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

18. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

19. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările ulterioare, dispoziții care au următorul conținut: "Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin. (1), se menține în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulțirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010."

20. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor și art. 16 privind egalitatea în fața legii. De asemenea invocă și prevederile art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind interzicerea discriminării.

21. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, potrivit textului de lege criticat, beneficiarii Legii nr. 241/2013 vor avea în plată pensia în cuantumul din decembrie 2010 până când aceasta va fi mai mică decât pensia stabilită ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011, aceasta din urmă fiind indexată anual, potrivit Legii bugetului de stat. Așadar, potrivit Legii nr. 241/2013, pensionarii proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională nu au un nou drept de pensie, ci doar beneficiul de a primi în plată pensia în cuantumul din decembrie 2010, până când acest cuantum va fi mai mic decât pensia stabilită potrivit Legii nr. 119/2010 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011, pensie care se calculează în funcție de valoarea punctului de pensie, valoare care se indexează anual.

22. Referitor la invocarea art. 16 alin. (1) din Constituție, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate nu contravin principiului egalității în fața legii, consacrat prin art. 16 din Constituție, deoarece acest principiu constituțional presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite. (În acest sens este Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Or, având în vedere dispozițiile speciale ale Legii nr. 241/2013, nu se poate susține că pensionarii proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională ar fi în aceeași situație juridică cu ceilalți pensionari. Pe de altă parte, Curtea reține că doar pensionarii proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională au beneficiul de a primi în plată pensia în cuantumul din decembrie 2010, până când acest cuantum va fi mai mic decât pensia stabilită potrivit Legii nr. 119/2010 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011, pensie care se calculează în funcție de valoarea punctului de pensie, valoare care, de altfel, se indexează anual.

23. Cu privire la critica referitoare la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituție, Curtea reține că, potrivit normei constituționale invocate, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. În ceea ce privește criteriile de claritate, accesibilitate și previzibilitate ale legilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că orice ingerință în cazul anumitor drepturi fundamentale trebuie să fie "în conformitate cu legea" și că legea în cauză trebuie să fie clară, accesibilă și previzibilă. Totodată, instanța de contencios al drepturilor omului a reținut că "ar putea fi dificil să se elaboreze legi cu o precizie absolută și că este binevenit un anume grad de flexibilitate pentru a permite instanțelor naționale să dezvolte legea în lumina evaluării lor cu privire la măsurile necesare a fi luate în interesul justiției" (Cauza Goodwin împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 27 martie 1996, paragraful 33).

24. Aplicând aceste considerente de principiu la speța de față, Curtea reține, pe de-o parte, că nu s-a constatat încălcarea sau restrângerea vreunui drept sau a vreunei libertăți fundamentale prin dispozițiile de lege criticate, iar, pe de altă parte, în ceea ce privește conținutul normativ al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013, că acesta este clar, accesibil și previzibil, stabilind că se menține în plată cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010 până când cuantumul pensiei rezultat din înmulțirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Nicolae Ciprian Popa în Dosarul nr. 772/115/2014 al Tribunalului Caraș-Severin - Secția I civilă și de Ioan Bărbulescu, Vasile Maxim, Gheorghe Toma și Iulian Leonte în Dosarul nr. 287/105/2014 al Tribunalului Prahova - Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Caraș-Severin - Secția I civilă și Tribunalului Prahova - Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 23 septembrie 2014.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...