Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Codul deontologic al magistraților din 26.04.2005

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2005 până la 07 septembrie 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 328/2005 și înlocuit de Codul Deontologic 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. -

Rolul Codului deontologic al magistraților, denumit în continuare Codul deontologic, este acela de a formula standarde ale conduitei magistratului, pentru ca aceasta să fie conformă cu onoarea și cu demnitatea profesiei sale.

Art. 2. -

(1) Respectarea standardelor de conduită cuprinse în Codul deontologic este evaluată de către organele competente, potrivit legii.

(2) Încălcarea normelor de conduită conduce la angajarea, potrivit legii, a răspunderii disciplinare a magistraților.

Art. 3. -

Prezentul cod deontologic se aplică tuturor magistraților de la instanțele judecătorești și de la parchetele de pe lângă acestea.

CAPITOLUL II Independența justiției

Art. 4. -

(1) Magistrații sunt obligați să apere independența justiției, descurajând, prin întreaga lor conduită, orice imixtiune în activitatea judiciară.

(2) Magistrații trebuie să își exercite funcția cu obiectivitate și imparțialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor și influențelor de orice natură.

(3) Magistrații au obligația să aducă la cunoștință Consiliului Superior al Magistraturii orice presiuni sau ingerințe în actul de justiție, indiferent de proveniența lor.

Art. 5. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, magistrații nu trebuie să fie sau să se lase influențați de doctrine politice. Reviste (1)

(2) Magistrații nu pot milita pentru aderarea altor persoane la o formațiune politică, nu pot participa la colectarea fondurilor pentru formațiunile politice și nu pot permite folosirea prestigiului sau a imaginii lor în astfel de scopuri.

(3) Magistrații nu pot să acorde nici un fel de sprijin unui candidat la o funcție publică cu caracter politic.

Art. 6. -

(1) Magistrații nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice.

(2) Magistrații pot participa la reuniuni publice numai în măsura în care nu își exprimă în acest cadru convingeri politice.

Art. 7. -

Participarea, în condițiile permise de lege, a magistraților la elaborarea proiectelor de legi, regulamente, tratate sau convenții internaționale, precum și consultarea acestora cu privire la elaborarea unor proiecte nu trebuie să le afecteze independența și imparțialitatea.

CAPITOLUL III Promovarea supremației legii

Art. 8. -

Magistrații au îndatorirea de a contribui la garantarea supremației legii și a statului de drept, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

Art. 9. -

(1) În cursul procedurii judiciare, magistrații trebuie să aibă o atitudine echidistantă, fără influențe legate de rasă, sex, religie, naționalitate, precum și de statutul socioeconomic, politic și cultural al unei persoane.

(2) Magistrații au îndatorirea de a proteja egalitatea cetățenilor în fața legii, asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu, de a respecta și apăra demnitatea, integritatea fizică și morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare.

CAPITOLUL IV Imparțialitatea magistraților

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Magistrații trebuie să fie imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor profesionale, fiind obligați să decidă în mod obiectiv, fără subiectivism și părtinire, liberi de orice relații și influențe.

(2) Magistrații trebuie să își îndeplinească îndatoririle cu prudență și grijă față de demnitatea instituției și a tuturor persoanelor implicate.

(3) Magistrații trebuie să se abțină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze încrederea în imparțialitatea și independența lor.

Art. 11. -

(1) În cazurile și condițiile prevăzute de lege, magistrații sunt datori să se abțină și să aducă la cunoștință celor competenți să dispună cu privire la abținere.

(2) Magistratul are obligația de a informa conducerea instanței sau a parchetului în legătură cu orice situație în care există sau ar putea exista un interes de orice natură din partea sa ori a altei persoane apropiate acestuia.

Art. 12. -

(1) Magistraților le este permis să acorde asistență juridică în condițiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenților, descendenților sau soților lor, precum și ale persoanelor puse sub tutela ori curatela lor. În asemenea situații nu le este îngăduit să se folosească de calitatea de magistrat pentru a influența soluția instanței de judecată sau a parchetului ori pentru a crea aparența unei astfel de influențe.

(2) Relațiile de familie și sociale ale magistraților nu trebuie să influențeze soluțiile pe care le adoptă în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

CAPITOLUL V Exercitarea îndatoririlor profesionale

Art. 13. -

Magistrații sunt chemați să își îndeplinească cu competență și corectitudine îndatoririle profesionale ce le revin și să își respecte obligațiile cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente și ordine de serviciu.

Art. 14. -

Magistrații sunt datori să depună diligența necesară în vederea îndeplinirii cu celeritate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile, a lucrărilor ce le revin conform repartizării.

Art. 15. -

Magistrații trebuie să impună ordine și solemnitate în timpul soluționării cauzelor și să adopte o atitudine demnă, civilizată și imparțială față de părți, avocați, martori, experți ori alte persoane și să solicite acestora un comportament adecvat.

Art. 16. -

(1) Magistrații au obligația de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informațiile pe care le-au obținut în această calitate.

(2) În cazul în care, potrivit legii, lucrările au un caracter confidențial, magistrații sunt obligați să păstreze materialele respective în incinta instanței sau parchetului și să nu permită consultarea lor decât în cadrul prevăzut de lege și de regulament.

Art. 17. -

Magistrații sunt obligați să folosească resursele și mijloacele materiale care le sunt puse la dispoziție, conform destinației lor, exclusiv în interesul instanțelor și parchetelor.

Art. 18. -

Magistrații au îndatorirea de a se preocupa în mod constant de actualizarea cunoștințelor profesionale și de menținerea lor la un nivel corespunzător de competență profesională.

Art. 19. -

(1) În exercitarea funcțiilor de conducere, magistrații trebuie să se preocupe de organizarea activității personalului, să manifeste inițiativă și spirit de responsabilitate. În luarea deciziilor, ei trebuie să acorde întotdeauna prioritate intereselor instanței, respectiv ale parchetului, și bunei administrări a justiției.

(2) Magistrații cu funcții de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a interveni în desfășurarea proceselor aflate în curs de soluționare.

CAPITOLUL VI Demnitatea și onoarea profesiei de magistrat

Art. 20. -

(1) Atât în exercitarea atribuțiilor profesionale, cât și în afara acestora magistrații sunt datori să se abțină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcție și în societate.

(2) Magistrații trebuie să apere prestigiul autorității judecătorești și să întărească încrederea publică în integritatea și imparțialitatea acesteia printr-un comportament adecvat în relațiile cu justițiabilii, cu colegii, cu reprezentanții celorlalte organe ale statului, cu întregul corp social.

Art. 21. -

Magistraților nu le este îngăduit să pretindă sau să accepte să își rezolve interesele personale, familiale ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii.

Art. 22. -

(1) Relațiile magistraților în cadrul colectivelor din care fac parte trebuie să fie bazate pe respect și bună-credință, indiferent de vechimea în profesie și de funcția acestora.

(2) Magistrații nu își pot exprima părerea cu privire la probitatea profesională și morală a colegilor lor, cu excepția situației în care aceasta afectează imaginea justiției.

(3) Datele și informațiile cunoscute de magistrați în legătură cu aspecte grave legate de lipsa de probitate profesională ori morală a unui coleg vor fi aduse la cunoștință Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 23. -

(1) Magistrații pot participa la elaborarea unor publicații sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori științifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic.

(2) Informațiile privind litigiile aflate pe rolul instanței ori parchetului, precum și orice alte informații privind activitatea acestora vor fi puse la dispoziție mijloacelor de comunicare în masă numai prin birourile de informare publică și relații cu presa, în condițiile legii.

(3) Magistrații își pot exprima public opinia privind exercitarea dreptului la replică în cazul în care prin articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmații defăimătoare la adresa lor.

Art. 24. -

Magistrații nu pot desfășura acțiuni care, prin natura lor, modul de finanțare ori executare, ar putea, în orice formă, să impieteze asupra îndeplinirii cu imparțialitate, corectitudine și în termenele legale a obligațiilor profesionale.

CAPITOLUL VII Activități incompatibile cu calitatea de magistrat

Art. 25. -

(1) Magistrații nu pot cumula această calitate cu nici o altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, care pot fi exercitate numai în condițiile legii, mai puțin funcțiile de conducere administrativă din învățământul superior.

(2) Magistrații pot participa ca formatori în cadrul Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri în baza programului stabilit de acestea cu conducerile instanțelor sau parchetelor în care formatorii își desfășoară activitatea.

Art. 26. -

Magistraților le este interzisă participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor în condițiile legii.

;
se încarcă...