Curtea Constituțională - CCR

Hotărârea nr. 56/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Gabriel Meca și Ioan Andrica

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07 noiembrie 2014.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Benke Karoly - magistrat-asistent-șef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

La data de 5 noiembrie 2014 au fost transmise Curții Constituționale, în vederea soluționării, cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României formulate de Gabriel Meca și Ioan Andrica.

Cererile au fost înregistrate la Curtea Constituțională cu nr. 5.022 și nr. 5.024 din 5 noiembrie 2014 și formează obiectul dosarelor Curții Constituționale nr. 1.092F/2014 și nr. 1.093F/2014.

Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cererile se soluționează fără înștiințarea părților, cu participarea numai a judecătorilor Curții, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.

Contestatorul Gabriel Meca solicită anularea alegerilor din data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, invocându-se încălcarea dreptului la vot al cetățenilor români aflați în străinătate. De asemenea se solicită obligarea Parlamentului și Guvernului la adoptarea unei legislații electorale noi și cuprinzătoare, iar, până la îndeplinirea acestei obligații, se solicită Curții Constituționale suspendarea alegerilor.

Contestatorul Ioan Andrica arată că listele electorale permanente nu corespund adevărului și, în consecință, solicită anularea alegerilor din data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României.

Curtea, având în vedere cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, pune în discuție, din oficiu, conexarea cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.093F/2014 la Dosarul nr. 1.092F/2014, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, întrucât acestea nu au fost formulate de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri.

C U R T E A,

analizând cererile în raport cu prevederile Constituției, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările ulterioare, precum și concluziile reprezentantului Ministerului Public, reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și art. 38 din Legea nr. 47/1992, precum și ale art. 52 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constituțională este competentă să soluționeze cererile de anulare a alegerilor desfășurate în turul întâi de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Gabriel Meca și Ioan Andrica.

Examinând cererile formulate, Curtea reține că, potrivit art. 52 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, "Curtea Constituțională anulează alegerile în cazul în care votarea și stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situație Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor", iar conform alineatului (2) al aceluiași articol din lege, "Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată și însoțită de dovezile pe care se întemeiază".

Față de dispozițiile legale anterior menționate, Curtea reține că una dintre condițiile de admisibilitate a cererilor de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României o reprezintă aceea de a fi formulate de către "partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale și de candidații care au participat la alegeri". Or, în cauza de față, Curtea constată că cererile de anulare a alegerilor au fost formulate de persoane fizice care nu întrunesc exigențele prevăzute la art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, sub aspectul titularului dreptului de sesizare, astfel încât cererile formulate urmează a fi respinse ca inadmisibile.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 37 și art. 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum și al art. 52 din Legea nr. 370/2004, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge, ca inadmisibile, cererile de anulare a alegerilor desfășurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcția de Președinte al României, formulate de Gabriel Meca și Ioan Andrica.

Hotărârea este definitivă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-șef,
Benke Karoly

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...