Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură

Procedura de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-070, din 20.10.2014

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea siguranței digurilor nr. 259/2010, republicată, deținătorii, cu orice titlu, ai digurilor de apărare împotriva inundațiilor, denumiți în continuare deținători, au obligația de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanță, gradul de risc asociat digurilor, precum și alte date tehnice necesare exploatării în siguranță a acestora.

Art. 2. -

Caracteristicile generale și propunerile de încadrare în categorii de importanță și stabilire a gradului de risc asociat digurilor, determinate prin grija deținătorilor, se avizează în cadrul comisiilor de urmărire a comportării în timp a digurilor, organizate de deținători, conform prevederilor art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 259/2010, republicată.

Art. 3. -

Definitivarea și aprobarea caracteristicilor generale, ale categoriei de importanță, ale gradului de risc asociat digurilor, precum și ale celorlalte date tehnice necesare exploatării în siguranță a acestora se realizează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, cu avizul tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei Naționale pentru Siguranța Digurilor - B.O. CONSIDIG.

Art. 4. -

Deținătorii de diguri sunt direct responsabili de corectitudinea prezentării caracteristicilor generale pe baza cărora se realizează încadrarea în categorii de importanță și stabilirea indicilor de risc asociat acestora.

Art. 5. -

(1) Datele și caracteristicile precizate la art. 1 vor fi cuprinse în Fișa de evidență a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, denumită în continuare fișa de evidență, care se va întocmi de deținătorii de diguri, conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță, a gradului de risc asociat digurilor, precum și a celorlalte date tehnice necesare exploatării în siguranță a acestora se efectuează în scris, de deținătorii de diguri, prin transmiterea la direcția tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor și Administrația Națională "Apele Române" a fișelor de evidență, cu semnătura și parafa conducătorilor unităților deținătoare de diguri, însoțite de documentele prin care comisiile de urmărire a comportării digurilor au avizat aspectele menționate la art. 2.

(3) Fișele de evidență se actualizează la intervale de timp de 5 ani sau în cazul producerii unor evenimente care au determinat modificarea caracteristicilor principale și/sau parametrilor de bază ai digurilor și a altor aspecte privind activitatea de exploatare sau urmărire a comportării acestora, precum și la solicitarea B.O. CONSIDIG.

Art. 6. -

(1) Inventarierea digurilor se realizează conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 de către compartimentele de specialitate din cadrul unităților teritoriale ale Administrației Naționale "Apele Române", pe baza declarațiilor și fișelor de evidență întocmite și transmise de deținătorii de diguri.

(2) Listele definitive ale digurilor de apărare împotriva inundațiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță, a gradului de risc asociat digurilor, precum și listele digurilor cu risc sporit și a celor cu categoria de importanță majorată se centralizează în Registrul național al digurilor din România (REDIG).

(3) Direcția tehnică de specialitate cu atribuții în domeniul siguranței construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor și Administrația Națională "Apele Române", cu avizul tehnic al B.O. CONSIDIG, vor stabili listele digurilor cu risc sporit și a celor cu categoria de importanță majorată, având la bază fișele de evidență și listele definitive ale digurilor de apărare împotriva inundațiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță, a gradului de risc asociat digurilor.

(4) REDIG se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, în baza avizului tehnic consultativ al B.O. CONSIDIG, și se publică pe site-urile autorității publice centrale din domeniul apelor și Administrației Naționale "Apele Române".

(5) REDIG se actualizează la fiecare 5 ani sau după producerea unor viituri importante sau evenimente care au determinat modificarea caracteristicilor principale și/sau parametrilor de bază ai digurilor, precum și a altor aspecte privind activitatea de exploatare sau urmărire a comportării acestora, precum și la solicitarea B.O. CONSIDIG.

Art. 7. -

Inventarierea digurilor aflate în exploatare, întocmirea fișelor de evidență a acestora și a REDIG se realizează în termen de 2 ani de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

FIȘA DE EVIDENȚĂ A DIGURILOR

I. Date generale administrative și tehnice

A. Date administrative

1. Denumire dig Cod dig**
2. Denumire incintă sau obiectiv apărat
3. Cursul de apă Cod cadastral
4. Bazin hidrografic
5. Poziția digului (mal stâng/drept)
6. km dig raportat curs de apă (total lungime dig)
km amonte km aval
Coordonate Stereo 70 capăt amonte Coordonate Stereo 70 capăt aval
X: X:
Y: Y:
Tronson (sector)* (lungime tronson dig)
km amonte km aval
Coordonate Stereo 70 capăt amonte Coordonate Stereo 70 capăt aval
X: X:
Y: Y:
7. Județ Localități
8. Deținător1
9. Nr. inventar Ministerul Finanțelor Publice
10. Denumire bunuri imobile Ministerul Finanțelor Publice
11. Digul este amplasat într-o zonă protejată. Denumirea zonei protejate, dacă este cazul Da Nu

1 Deținător cu orice titlu, responsabil legal cu siguranța digului

* Pentru evaluarea riscului se va lua în considerare întreaga linie de apărare

** Cod de identificare atribuit de CONSIDIG

NOTE:

- În vederea asigurării unei evaluări corespunzătoare a stării de siguranță în exploatare, precum și pentru efectuarea unei urmăriri eficiente a comportării în timp a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, acestea se împart în tronsoane cu lungimea maximă de 20 km.

- Împărțirea în tronsoane a digurilor se realizează în funcție de caracteristicile constructive ale acestora, de natura terenului de fundare, de importanța obiectivelor potențial inundabile din incintele apărate, precum și pe baza altor criterii relevante.

- La propunerea expertului se pot stabili și alte criterii de împărțire pe sectoare a digurilor.

B. Date tehnice generale

B1. Realizarea inițială

1. Proiectant general2
2. Antreprenor general2 Anul începerii Anul terminării
3. Recepția lucrărilor Punere în funcțiune Anul:
Recepție la terminarea lucrărilor Anul:
Recepție finală Anul:
4. Conservare3 Investiție nefinalizată (cu lucrări de conservare) Da4
5. Postutilizare3 Cu proiect aprobat și realizare lucrări conform prevederilor legale Da4
6. Dezafectare3 Cu proiect aprobat și realizare lucrări conform prevederilor legale Da4
7. Abandonare3 Prin părăsire, deținător necunoscut, alte situații Da4

2 În cazul în care nu se cunoaște proiectantul sau antreprenorul, se va menționa "nu este cunoscut".

3 Dacă este cazul.

4 În caz afirmativ, se notează căsuța următoare cu x; în caz negativ, se lasă necompletat.

B2. Importanța construcției

1. Categoria de importanță conform NP 131-2011 Validată în comisia CONSIDIG DA NU
2. Clasa de importanță conform STAS 4273-83 La proiectare Modificată
Justificare modificare clasa de importanță

B3. Avize și autorizații de exploatare și funcționare și analize de evaluare a siguranței

1. Expertiză preliminară NU DA
2. Expertiză finală NU DA nr./data Expiră în anul
3. Acord de funcționare în siguranță NU DA nr./data Expiră în anul
4. Autorizația de funcționare în condiții de siguranță NU DA nr./data Expiră în anul
5. Aviz de gospodărire a apelor NU DA nr./data Expiră în anul
6. Autorizație de gospodărire a apelor NU DA nr./data Expiră în anul
7. Acord de mediu NU DA nr./data Expiră în anul
8. Autorizație de mediu NU DA nr./data Expiră în anul
9. Cartea construcției NU DA

II. Date privind caracteristicile digului și amplasamentului

A. Tipul și dimensiunile digului

1. Tipul

Simbol Denumire
DL Dig longitudinal
DT Dig transversal de închidere
DR Dig de remuu
DC Dig de compartimentare
DCP/DCI Dig de contur (potcoavă, inelar)

2. Elemente constructive dig

2.1. Dimensiuni dig

Nr. crt. Dimensiuni dig
1. Lungime dig (km)
2. Lățime coronament (m)
3. Înălțime medie (m)
4. Pantă taluz interior (1: m1)
5. Pantă taluz exterior (1: m2)

2.2. Digul este prevăzut cu banchetă

NU
DA
Dimensiuni banchetă
1. Lungime banchetă (km)
2. Lățime coronament (m)
3. Înălțime medie (m)
4. Pantă taluz (1: m)

2.3. Digul este prevăzut cu rampe de traversare/acces

NU
DA
Nr. total rampe de traversare/acces
Caracteristici rampa acces nr. 1
1. Localizare (km dig)
2. Coordonate Stereo 70
X:
Y:
3. Acces din localitatea
4. Tip cale de acces
5. Lungime drum de acces
Caracteristici rampa acces nr. . . .
1. Localizare (km dig)
2. Coordonate Stereo 70
X:
Y:
3. Acces din localitatea
4. Tip cale de acces
5. Lungime drum de acces
Suprafață ampriză (ha)
Lățime zonă de protecție (m)

3. Dimensionare dig:

Analiză capacitate de tranzitare debite de calcul Probabilitatea anuală de depășire (p%) Debit de calcul Qp (m3/s)
Proiectare
Revizuire 1 (data)
Revizuire 2 (data) conform Hotărârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung

4. Caracteristici dig

1. Structură dig
a) Pământ fin omogen, nedrenat, neprotejat b) Pământ drenat, cu taluz exterior neprotejat
c) Pământ drenat, cu taluz exterior protejat d) Anrocamente
e) Beton f) Alte materiale
2. Sistem protecție dig
Coronament: înierbare, covor asfaltic, alte sisteme de protecție dig
Taluz exterior:
a) înierbare
b) îmbrăcăminte de protecție realizată din piatră, beton sau soluții compozite (geogrile etc.):
1. anrocamente 2. zidărie de piatră
3. dale de beton prefabricate 4. dale de beton turnate
5. soluții compozite (geogrile etc.)
6. alte sisteme de protecție taluz
c) perdele forestiere
lățime zonă dig - mal
d) cu protecție antierozională a malurilor 1. blocuri de beton (stabilopozi, tetrapozi)
2. epiuri
3. alte sisteme de protecție
e) fără sistem de protecție
Taluz interior:
a) înierbare
b) îmbrăcăminte de protecție etc.
c) fără sistem de protecție

B. Caracteristici teren de fundare

Structură teren de fundare*:

* Se vor completa date generale privind structura terenului de fundare (documentații de proiectare, cartea construcției, studii geotehnice, alte surse).

C. Sistem de etanșare și drenaj dig și teren de fundare

Tipuri de protecție

a) Fără sistem de etanșare și drenaj b) Cu sistem de drenaj spre incintă
c) Cu sistem de etanșare corp dig și drenaj spre incintă d) Cu sistem de etanșare corp dig și fundație
e) Cu sistem de etanșare corp dig și fundație și drenaj spre incintă

a. Sisteme de etanșare

a1. Sisteme de etanșare corp dig

NU
DA
Mască/Ecran/Pereu, tip material
Nucleu de impermeabilizare, tip material
Alte sisteme de etanșare

a2. Sisteme de etanșare teren fundare

NU
DA
Voal, ecran de etanșare, tip material
Pinten, tip material
Alte sisteme de etanșare

b. Sisteme de drenaj

b1. Sistem de drenaj corp dig

NU
DA
Prism drenant
Saltea drenantă
Barete/Bretele drenante
Conductă drenaj
Canal de preluare (contracanal)
Alte sisteme (descriere)

b2. Sistem de drenaj teren de fundare

NU
DA
Puțuri de drenaj autodescărcător
Straturi drenante
Alte sisteme (descriere)

III. Date privind starea actuală a digului

A. Istoricul evoluției digului

Evenimente de tip incident, accident, avarie
NU
DA
Anul producerii:
Breșe închise în regim de urgență Breșe și/sau eroziuni reparate pe bază de proiect cu control de calitate
Deversarea taluzului cu eroziuni sau alte incidente remediate

B. Intervenții constructive (modernizări)

Proiectant general
Antreprenor general
Lungime sector modernizare (km)
Coordonate Stereo 70 Capăt amonte lucrare X
Y
Capăt aval lucrare X
Y
Recepția lucrărilor Punere în funcțiune provizorie Anul
Punere în funcțiune definitivă Anul
Recepție la terminarea lucrărilor Anul
Recepție finală Anul

C. Intervenții constructive (reabilitări în urma avarierii)

Proiectant general
Antreprenor general
Lungime sector reabilitare (km)
Coordonate Stereo 70 Capăt amonte lucrare X
Y
Capăt aval lucrare X
Y
Recepția lucrărilor Punere în funcțiune provizorie Anul
Punere în funcțiune definitivă Anul
Recepție la terminarea lucrărilor Anul
Recepție finală Anul

D. Sisteme de supraveghere

1. Localizare miră avertizoare/stație hidrometrică (km + hm curs apă)
2. Cota "0" miră avertizoare (mdMN)
3. Denumire canton
4. Localizare canton (km + hm dig/km + hm curs apă)
5. Coordonate Stereo 70 (X, Y)
6. Localizare miră determinantă/stație hidrometrică (km + hm curs apă)
7. Cota "0" miră determinantă (mdMN)
8. Localizare miră locală/stație hidrometrică (km + hm dig/km + hm curs apă)
9. Cota "0" miră locală (mdMN) (CI, CA, CP)
10. Coordonate Stereo 70 (X, Y)
11. Cotă coronament miră locală (cota absolută mdMN)
12. Localizare bornă CSA (nr. CSA, coordonate x, y, z)

E. Starea actuală a digului

Tasări la coronament >1 m 0,6 . . 1 m 0,25. . 0,5 m minore
Vegetație pe taluzuri Arbuști și buruieni pe >50% Arbuști și buruieni pe >25% Arbuști sporadici Înierbare
Ravenări și alunecări locale frecvente relativ rare izolate rare
Cratere de sufozie aval taluz interior >5/tronson 2/tronson 1/tronson fără
Galerii rozătoare >2/10 m 1/10 m 1/20 m fără
Circulație pe dig intensă frecventă restricționată necirculabil

F. Zone critice

Nr. crt. Zone critice Localizare *
1. Eroziune mal cu pericol de afectare corp dig (se va menționa distanța minimă față de piciorul taluzului exterior)
2. Eroziune corp dig/surpare corp dig/ravenări majore corp dig
3. Treceri prin corp dig/Treceri pe sub corpul digului (localizare, material, diametru, cota generatoare inferioară, nr. fire, sistem de închidere, deținător**)
4. Grifoane
5. Subtraversări privaluri/infiltrații prin corp dig/infiltrații pe sub corp dig
6. Zone sub cota proiectată
7. Zone lipsite de perdea de protecție/eroziune mal/bătăi de valuri

* Se vor identifica sectoarele afectate cu menționarea poziției kilometrice a acestora și a distanței față de piciorul digului.

** Deținătorul subtraversării în multe cazuri nu coincide cu deținătorul digului.

IV. Obiective apărate în incintă (pagube potențiale în cazul cedării digului)

1. Nr. locuitori rezidenți 2. Nr. gospodării (locuințe, anexe gospodărești) din care: nr. locuințe
3. Obiective social-administrative, culturale:
Nr. școli Nr. grădinițe Nr. primării
Nr. biserici Nr. spitale Nr. obiective culturale - muzee
Nr. clădiri și monumente istorice din care aflate în patrimoniul UNESCO nr. Alte obiective sociale - administrative, culturale nr. total
4. Obiective industriale sau agro-industriale, infrastructură de IF
a) Nr. obiective industriale Denumire, nr. angajați
b) Nr. obiective agroindustriale Denumire, nr. angajați
c) Infrastructură IF irigații Nr. stații pompare irigații Lungime rețea canale irigații (km)
d) Infrastructură IF desecare Nr. stații pompare desecare Lungime rețea canale desecare (km)
5. Sisteme de comunicație
a) Drumuri (km) - total
Internaționale (km) Naționale (km) Județene (km)
Comunale (km) Locale (străzi) Forestiere (km)
b) Căi ferate (km)
c) Poduri și podețe (buc.) - total
Poduri Podețe
d) Alte sisteme de comunicație
6. Sisteme de alimentare cu apă și canalizare
a) Stație tratare apă b) Rețea alimentare cu apă (km) c) Rețea canalizare (km)
d) Stație epurare
7. Rețele utilitare
a) Rețea energie electrică (km) b) Rețea transport gaze naturale (km) c) Rețea telefonie (km)
8. Suprafață incintă apărată
9. Categoria terenurilor apărate (ha)
a) Teren arabil (ha) b) Pășuni și fânețe (ha) c) Culturi speciale (sere etc.) (ha)
d) Păduri (ha) e) Neproductiv (ha) f) Alte categorii (ha)
10. Digul apără o zonă protejată Se va menționa numele zonei protejate, tipul zonei protejate (parcuri, rezervații, zone protejate de interes local, zone protejate pentru acvifaună etc.)
11. Risc de poluare în cazul afectării obiectivelor industriale prin cedarea digului descriere

V. Aprecieri privind siguranța în exploatare

Digul prezintă siguranță conform exigențelor actuale Da Nu Justificare:

ANEXA Nr. 2 la procedură

REGISTRUL NAȚIONAL AL DIGURILOR DIN ROMÂNIA-REDIG

I. Date generale administrative și tehnice

1 Cod dig
2 Denumire dig
3 Denumire incintă sau obiectiv apărat
4 Bazin hidrografic
5 Curs de apă
6 Cod cadastral
7 Poziție dig (MS - mal stâng, MD - mal drept)
8 Km dig raportat la curs apă (total lungime dig) km amonte
9 km aval
10 Coordonate Stereo 70 capăt amonte X
11 Y
12 Coordonate Stereo 70 capăt aval X
13 Y
14 Județ
15 Localități
16 Deținător cu orice titlu
17 Nr. inventar MFP
18 Denumire bunuri imobile Ministerul Finanțelor Publice
19 Digul este amplasat într-o zonă protejată
20 Realizarea inițială Recepția lucrărilor Punere în funcțiune (anul)
21 Conservare - Investiție nefinalizată (cu lucrări de conservare) (C)
Postutilizare - Cu proiect aprobat și realizare lucrări conform prevederilor legale (P)
Dezafectare - Cu proiect aprobat și realizare lucrări conform prevederilor legale (D)
Abandonare - Prin părăsire, deținător necunoscut, alte situații (A)
22 Importanța construcției Categoria de importanță conform NP 131-2011
23 validată în CONSIDIG (Da/Nu)
24 Clasa de importanță conform STAS 4273-83 la proiectare
25 modificată/anul
26 Avize și autorizații de exploatare și funcționare și analize de evaluare a siguranței Expertiză preliminară (Da/Nu)
27 Expertiză finală nr./data emitere/data expirare
28 Acord de funcționare în siguranță nr./data emitere/data expirare
29 Autorizația de funcționare în condiții de siguranță nr./data emitere/data expirare
30 Aviz de gospodărire a apelor nr./data emitere/data expirare
31 Autorizația de gospodărire a apelor nr./data emitere/data expirare
32 Acord de mediu nr./data emitere/data expirare
33 Autorizația de mediu nr./data emitere/data expirare
34 Cartea construcției (Da/Nu)

II. Date privind caracteristicile digului și amplasamentului

35 Tipul digului Dig longitudinal (DL)
Dig transversal de închidere (DT)
Dig de remuu (DR)
Dig de compartimentare (DC)
Dig de contur (potcoavă, inelar) (DCP/DCI)
36 Dimensiuni dig Lungime dig (km)
37 Lățime coronament (m)
38 Înălțime medie (m)
39 Pantă taluz interior (1:m1)
40 Pantă taluz exterior (1:m2)
41 Dimensiuni banchetă Lungime (km)
42 Lățime (m)
43 Înălțime medie (m)
44 Pantă taluz (1:m)
45 Rampe de traversare/acces Nr. total rampe de traversare/acces
46 Caracteristici rampa nr. . . . . *) localizare (km dig)
47 coordonate Stereo 70 (X, Y)
48 acces din localitate
49 tip cale acces
50 Suprafață ampriză (ha)
51 Lățime zonă de protecție interior/exterior (m)
52 Dimensionare dig Proiectare probabilitatea anuală de depășire p%
53 debit de calcul Qp% (mc/s)
54 Revizuire 1 data
55 probabilitatea anuală de depășire p%
56 debit de calcul Qp% (mc/s)
57 Revizuire 2 - conform normelor impuse de strategia națională data
58 probabilitatea anuală de depășire p%
59 debit de calcul Qp% (mc/s)
60 Structură dig a) pământ fin omogen, nedrenat (PN)
b) pământ drenat, cu taluz exterior neprotejat (PDN)
c) pământ drenat, cu taluz exterior protejat (PDP)
d) anrocamente (A)
e) beton (B)
61 f) alte materiale (descriere)
62 Sistem protecție dig Coronament a) înierbare
b) covor asfaltic
63 c) alte sisteme de protecție (nominalizare)
64 Taluz exterior a) înierbare
65 b) îmbrăcăminte de protecție:
1. anrocamente (b1)
2. zidărie de piatră (b2)
3. dale de beton prefabricate (b3)
4. dale de beton turnate (b4)
5. soluții compozite (geogrile etc.) (b5)
66 6. alte sisteme de protecție taluz (nominalizare)
67 c) perdele forestiere
lățime zonă dig-mal
d) cu protecție antierozională a malurilor:
68 1. blocuri de beton (stabilopozi, tetrapozi) (d1)
69 2. epiuri (d2)
70 3. alte sisteme de protecție (nominalizare)
71 Taluz interior a) înierbare
72 b) îmbrăcăminte de protecție (nominalizare)
73 Caracteristici teren de fundare (structură teren de fundare)
74 Sistem de etanșare și drenaj dig și teren de fundare Sisteme de etanșare corp dig mască/pereu/nucleu impermeabilizare (M/P/N)
75 alte sisteme de etanșare corp dig (nominalizare)
76 tip material
77 Sisteme de etanșare teren de fundare voal/ecran de etanșare/pinten (V/E/P)
78 alte sisteme de etanșare teren fundare (nominalizare)
79 tip material
80 Sisteme de drenaj corp dig 1. prism drenant (P) 2. saltea drenantă (S) 3. barete/bretele drenante (BD/BRD) 4. conductă drenaj (CD) 5. canal de preluare (CP)
81 6. alte sisteme de drenaj corp dig (nominalizare)
82 Sistem de drenaj teren de fundare puțuri de drenaj autodescărcător/ straturi drenante (P/S)
83 alte sisteme de drenaj (nominalizare)

*) Se completează pentru fiecare rampă traversare/acces în parte.

III. Date privind starea actuală a digului

84 Istoricul evoluției digului. Incidente, accidente, avarii (anul, tipul)
85 Intervenții constructive (modernizări) Lungime sector (km)
86 Coordonate Stereo 70 capăt amonte (X, Y)
87 capăt aval (X, Y)
88 Intervenții constructive (reabilitări în urma avarierii) Lungime sector (km)
89 Coordonate Stereo 70 capăt amonte (X, Y)
90 capăt aval (X, Y)
91 Sisteme de supraveghere Localizare miră avertizoare/stație hidrometrică (km + hm curs apă)
92 Cota "0" miră avertizoare (mdMN)
93 Denumire canton
94 Localizare canton (km + hm dig/km + hm curs apă)
95 Coordonate Stereo 70 X
96 Y
97 Localizare miră determinantă/stație hidrometrică (km + hm curs apă)
98 Cota "0" miră determinantă (mdMN)
99 Localizare miră locală/stație hidrometrică (km + hm dig/km + hm curs apă)
100 Coordonate Stereo 70 X
101 Y
102 Cota "0" miră locală (mdMN) (CI, CA, CP)
103 Cotă coronament miră locală (cota absolută mdMN)
104 Localizare bornă CSA (nr. CSA, coord. x, y, z)
105 Zone critice Eroziune mal cu pericol de afectare corp dig
106 Eroziune corp dig/surpare corp dig/ravenări majore corp dig
107 Treceri prin corp dig/treceri pe sub corp dig (localizare, material, diametru, cota generatoare inferioară, nr. fire, sistem de închidere, deținător)
108 Grifoane
109 Subtraversări privaluri/infiltrații prin corp dig/infiltrații pe sub corp dig
110 Zone sub cota proiectată
111 Zone lipsite de perdea de protecție/eroziune mal/bătăi de valuri

IV. Obiective apărate în incintă (pagube potențiale în cazul cedării digului)

112 Nr. locuitori rezidenți
113 Nr. gospodării (locuințe, anexe gospodărești) -Total
114 din care nr. locuințe
115 Obiective social-administrative, culturale: Nr. școli
116 Nr. grădinițe
117 Nr. primării
118 Nr. biserici
119 Nr. spitale
120 Nr. muzee
121 Nr. clădiri, monumente istorice:
122 din care aflate în patrimoniul UNESCO
123 Alte obiective social-administrative, culturale, nr. total
124 Obiective industriale sau agroindustriale, infrastructura de IF Nr. obiective industriale
125 Denumire, nr. angajați
126 Nr. obiective agroindustriale
127 Denumire, nr. angajați
128 Infrastructură IF irigații nr. stații de pompare irigații
129 lungime rețea canale irigații (km)
130 Infrastructură IF desecare nr. stații pompare desecare
131 lungime rețea canale desecare (km)
132 Sisteme de comunicație a) Drumuri (km): internaționale (km)
133 naționale (km)
134 județene (km)
135 comunale (km)
136 locale (străzi) - km
137 forestiere (km)
138 b) Căi ferate (km)
139 c) Poduri și podețe (buc.) poduri
140 podețe
141 d) Alte sisteme de comunicație
142 Sisteme de alimentare cu apă și canalizare a) Stație tratare apă
143 b) Rețea alimentare cu apă (km)
144 c) Rețea canalizare (km)
145 Rețele utilitare a) Rețea energie electrică (km)
146 b) Rețea transport gaze naturale (km)
147 c) Rețea telefonie (km)
148 Suprafață incintă apărată
149 Categoria terenurilor apărate: a) Teren arabil (ha)
150 b) Pășuni și fânețe (ha)
151 c) Culturi speciale (ha)
152 d) Păduri (ha)
153 e) Neproductiv (ha)
154 f) Alte categorii (ha)
155 Digul apără o zonă protejată (se va menționa numele zonei protejate, tipul zonei protejate: parcuri, rezervații, zone protejate de interes local, zone protejate pentru acvifaună etc.).
156 Risc de poluare în cazul afectării obiectivelor industriale prin cedarea digului

NOTE:

- Rubricile numerotate 1-152 reprezintă coloane în format.xls (Excel) sau compatibile.

- Informațiile din REDIG se completează în măsura în care există informații și unde este cazul.

- Informațiile se completează și se actualizează cu ocazia expertizelor pentru evaluarea siguranței sau în urma unor investigații, studii, analize, evaluări, contraexpertize etc.

- La propunerea deținătorilor sau a B.O. CONSIDIG se pot face actualizări privind structura REDIG.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...