Parlamentul României

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Modificări (4), Puneri în aplicare (3), Referințe (4), Reviste (3), Jurisprudență relevantă

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 31 octombrie 2014.

În vigoare de la 03 noiembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege reglementează modul de desfășurare a activităților economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse.

Art. 2. - Modificări (1)

În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfășurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, pentru obținerea unor produse agricole care depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării pe piață;

b) comerț cu produse agricole obținute în ferma/gospodăria proprie - comerțul cu ridicata sau comerțul cu amănuntul, care se desfășoară în structuri de vânzare cu locație permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate și dotate corespunzător, precum piețe agroalimentare, târguri, piețe ambulante, de către producătorii agricoli persoane fizice;

c) atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deține atestat de producător, precum și de soțul/soția, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie.

CAPITOLUL II Procedura de obținere a atestatului de producător

Art. 3. - Reviste (1)

(1) Atestatul de producător cuprinde informații și date privind: Modificări (1)

a) numele și prenumele producătorului agricol;

b) denumirea produselor și suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria.

(2) Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii și se vizează semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz. Modificări (3)

(3) Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfășurarea unei activități economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existența suprafețelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. Modificări (1)

(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se fac în condițiile legii, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și în teren, la fermele/gospodăriile agricole deținute de solicitanți, de către reprezentanți împuterniciți, prin dispoziție a primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz, și de către reprezentați ai oricărora dintre entitățile prevăzute la art. 4.

(5) În cazul verificărilor efectuate de entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.

Art. 4. -

(1) Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii și organizate la nivel local și județean, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București și care nominalizează cel puțin un reprezentant în acest scop. Modificări (2), Reviste (1)

(2) Pentru autoritățile administrației publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă prevăzută la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) și (5) se duc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condițiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau de către consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(3) În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente: Modificări (1)

a) certificatul de identificare fiscală;

b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;

c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuții privind furnizarea de servicii de consultanță, informarea și certificarea calității de producător a fermierilor;

d) situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar anterior înregistrării prevăzute la alin. (1), depuse/transmise la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;

e) documentul care atestă afilierea la o organizație/federație/confederație reprezentativă la nivel național, după caz.

(4) Primarii asigură condițiile necesare pentru informarea publică cu privire la structurile și entitățile prevăzute la alin. (1) și (2), prin afișarea și actualizarea listelor cu acestea la primării, precum și prin publicarea pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidența atestatelor de producător, regimul de completare și utilizare al acestuia, precum și procedurile și condițiile specifice anulării atestatului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanți pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităților deliberative, la propunerea autorităților executive. Modificări (1)

(3) Formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranță și se tipărește în condițiile legii de către Imprimeria Națională, la solicitarea consiliilor județene/Consiliul General al Municipiului București.

Art. 6. -

(1) Președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București transmit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute la art. 3 alin. (4) și (5), întocmită pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, orașe, sectoare, după caz. Modificări (1)

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură accesul la informația publică, prin afișarea, pe site-ul oficial, a listelor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Regimul de întocmire, de eliberare și de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Art. 7. -

(1) Exercitarea activităților de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul a produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

(2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare.

Art. 8. - Reviste (1)

(1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranță și se tipărește, în condițiile legii, de către Imprimeria Națională, la solicitarea consiliilor județene/Consiliul General al Municipiului București, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora.

(2) Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale județelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului București, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, orașelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului București din sumele achitate de solicitanți pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităților deliberative, la propunerea autorităților executive.

(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competență se află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenței atestatului de producător și după verificarea faptică în teren a existenței produsului/produselor supuse comercializării. Modificări (2)

(4) Autoritățile administrației publice locale țin evidența carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens și condus, de regulă, de persoanele cărora le revine sarcina completării și ținerii la zi a registrului agricol.

(5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum și pentru produse apicole.

(6) Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conține datele privind identitatea producătorului agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/afinilor de gradul I, informațiile privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și producțiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar și rămâne nedetașabilă la carnet. Modificări (2)

Art. 9. -

(1) Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol și modul de completare a acestuia și modelul registrului de evidență a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Refuzul privind eliberarea atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motivează în scris și poate fi atacat la instanța de contencios administrativ.

Art. 10. -

(1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul: Jurisprudență

a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;

b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;

c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.

(2) Carnetele utilizate, conținând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate și structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepția exercitării actului de comerț cu amănuntul în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Pe durata transportului produselor achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să dețină fila din carnet care justifică proveniența mărfii, cu excepția achiziției acestor produse din piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15. Modificări (1)

(2) În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, aceștia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităților transportate de producătorul agricol și structurii sortimentelor transportate.

(3) Fila prevăzută la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum și al eventualelor retururi ale produselor necomercializate.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producție/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să dețină documentul de identitate și atestatul de producător.

Art. 12. -

(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, trimestrial, informații cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum și datele cuprinse în acestea, potrivit art. 8 alin. (6).

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV Exercitarea activităților de comerț cu amănuntul în zonele publice

Art. 13. -

(1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spații de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deținătoare ale unui atestat de producător și ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obținute din gospodăria/ferma proprie. Modificări (1)

(2) Procentul de alocare a spațiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spațiilor de vânzare existente. Modificări (1)

(3) Spațiile de vânzare distincte prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerințele legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Art. 14. -

(1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obținute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Derogări (1)

(2) Producătorii agricoli, cetățeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializează produsele agricole proprii în spațiile publice din România, sunt exceptați de la prevederile alin. (1). Aceștia își desfășoară activitatea în baza documentației legale din statul membru de origine.

(3) Producătorii agricoli au obligația afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conține informații cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obținerii produsului și prețul de vânzare. Modificări (2), Referințe (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, producătorii agricoli au obligația să înscrie, la sfârșitul fiecărei zile, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua respectivă.

CAPITOLUL V Contravenții și sancțiuni

Art. 16. -

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice; Reviste (1)

b) transportul produselor achiziționate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei și confiscarea cantităților de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;

c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei; Modificări (1)

d) organizarea de spații de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii piețelor a prevederilor art. 13 alin. (1) și (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei; Modificări (1)

e) neafișarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei; Modificări (1)

f) desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, și care nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; Modificări (1), Reviste (1)

g) eliberarea de către primar a atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; Modificări (1)

h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producție proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Art. 17. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, și de agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române, de către poliția locală și de către persoanele împuternicite de primar.

Art. 18. -

Contravențiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, iar sumele provenite din aceste amenzi se fac venit integral la bugetele locale.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 20. - Modificări (1)

După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice:

a) borderoul de achiziție (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b), prevăzut la nr. IV, nr. crt. 39 - Mijloace bănești și deconturi - din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar- contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 și 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare; Derogări (1), Reviste (1)

b) borderoul de achiziție prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.

Art. 21. -

Certificatele de producător emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. -

Prelucrările de date cu caracter personal realizate în temeiul prezentei legi se efectuează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. -

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică activităților reglementate de prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 21 octombrie 2014.

Nr. 145.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 12 august 2015 - Veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură
Noi norme pentru certificatele de producător agricol
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 19/2019
;
se încarcă...