Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final din 22.10.2014

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2014 până la 11 februarie 2020, fiind abrogat prin Ordin 234/2019 și înlocuit de Procedură 2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop

Art. 1. -

Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabilește etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat/operatorului de rețea, după caz, precum și schimbul de date dintre clientul final și operatorii economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

SECȚIUNEA a 2-a Domeniu de aplicare

Art. 2. -

(1) Procedura se aplică clienților finali, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de rețea, operatorilor pentru măsurarea energiei electrice, inclusiv operatorului pentru măsurarea energiei electrice pe piața angro și operatorului pieței de echilibrare, implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

(2) Prezenta procedură nu se aplică în cazul trecerii clientului final la furnizorul de ultimă instanță pentru furnizarea energiei electrice în condiții de ultimă instanță.

SECȚIUNEA a 3-a Definiții și abrevieri

Art. 3. -

(1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile folosite au semnificațiile următoare:

a) client noncasnic mic - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare este mai mică sau egală cu 100 kW;

b) client noncasnic mare - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare depășește 100 kW;

c) contract de rețea - contract pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice și/sau contract pentru prestarea serviciului de transport;

d) furnizor actual - furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului;

e) furnizor nou - furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru clientul final, pe baza unui nou contract de furnizare, a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menționată în contract;

f) profil de consum - algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar;

g) profil rezidual de consum - profil de consum care se obține considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeași repartizare orară a consumului lunar ca și repartizarea orară a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil;

h) profil specific de consum - algoritm pentru repartizarea orară a consumului înregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au un specific de consum asemănător, stabilit prin prelucrarea statistică a valorilor orare măsurate la un eșantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectivă, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distribuție și aprobate de ANRE;

i) schimbarea furnizorului - procesul prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul final decide prin opțiune liber exprimată să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual și să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou, reprezentând totalitatea etapelor parcurse în acest sens.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu definițiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații:

a) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

b) OR - operator de rețea la care este racordat locul de consum al clientului final;

c) OTS - operator de transport și de sistem;

d) FUI - furnizor de ultimă instanță;

e) OMEPA - operatorul de măsurare a energiei electrice pe piața angro de energie electrică, entitate din cadrul Companiei Naționale "Transelectrica" - SA;

f) OPE - operatorul pieței de echilibrare;

g) OM - operator de măsurare, altul decât OMEPA.

CAPITOLUL II

SECȚIUNEA 1 Condiții generale

Art. 4. -

Procesul de schimbare a furnizorului se desfășoară pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final.

Art. 5. -

(1) În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicați: clientul final, furnizorul actual, furnizorul nou, OR, OM, OPE și OMEPA, care au obligația de a acționa astfel încât clientul final să poată schimba furnizorul în termen de 21 de zile, cu respectarea condițiilor contractuale.

(2) Dacă termenul de transmitere a notificării referitoare la încetarea contractului existent nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (5), procesul de schimbare a furnizorului se reia, cu respectarea acestor condiții.

Art. 6. -

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

SECȚIUNEA a 2-a Etapele procesului

Art. 7. -

(1) Inițierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.

(2) Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligația de a transmite furnizorului nou cel puțin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente și neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de rețea, dacă este cazul, precum și datele referitoare la puterile absorbite/cantitățile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice și, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

(3) După ce clientul final și furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra prețului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

(4) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE sau a structurii PRE existente.

(5) Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.

(6) La aceeași dată cu transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către OR la care este racordat locul de consum, cât și noului furnizor.

(7) Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual și să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 8. -

(1) În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, la solicitarea clientului final și pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligația de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de rețea.

(2) În vederea încheierii contractului de rețea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunică OR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării prevăzute la art. 7 alin. (5), următoarele date/documente:

a) denumirea clientului final;

b) adresa locului/locurilor de consum;

c) codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică;

d) data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;

e) perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final;

f) datele de identificare ale furnizorului nou;

g) denumirea PRE la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevăzută la lit. d);

h) datele referitoare la puterile absorbite și cantitățile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de rețea.

(3) OR verifică și validează corectitudinea datelor prevăzute la alin. (2), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, și transmite:

a) către clientul final și noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, împreună cu informațiile la zi privind măsurarea consumului de energie electrică, respectiv:

(i) data și intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului, luat în considerare pentru determinarea consumului de energie electrică realizat în baza contractului cu furnizorul actual și, respectiv, a consumului de energie electrică ce se va realiza în baza contractului cu furnizorul nou;

(ii) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanță sau la fața locului;

(iii) seria și tipul contorului existent, precum și constanta generală a grupului de măsurare;

(iv) data programată pentru înlocuirea contorului, în cazul în care este necesară această operațiune;

(v) profilul de consum, dacă este cazul;

b) către furnizorul actual notificarea pentru încetarea contractului de rețea, dacă este cazul, împreună cu următoarele informații:

(i) denumirea clientului final, adresa locului/locurilor de consum;

(ii) codul punctului/punctelor de măsurare;

(iii) data și ora citirii indexului contorului, conform lit. a) pct. (i);

(iv) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanță sau la fața locului.

(4) OR are obligația să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condițiile legii, direct cu clientul final, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea datelor conform alin. (3), contractul de rețea pentru asigurarea serviciului de rețea la locul de consum. În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de rețea și nu solicită preluarea acestuia de către noul furnizor, contractul de rețea existent rămâne în vigoare. Derogări (1)

(5) Noul contract de rețea produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazul în care operatorul de rețea are încheiat contract de rețea cu noul furnizor pentru alte locuri de consum, se poate încheia un act adițional la contractul de rețea existent, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 9. -

După încheierea contractului de rețea, în termen de două zile lucrătoare, PRE-ul noului furnizor solicită OTS înregistrarea locului de consum în PRE-ul respectiv, conform reglementărilor în vigoare. OTS are obligația de a efectua toate operațiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.

Art. 10. -

(1) Responsabilitatea stabilirii/validării indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine OR la care este racordat locul de consum.

(2) Pentru clienții noncasnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecșii contorului. Citirea se va efectua de către OR în prezența clientului final, furnizorului actual și furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului; neprezentarea uneia sau a mai multor părți, la data și ora fixate pentru citire, nu împiedică derularea procesului de schimbare a furnizorului.

(3) După efectuarea citirii, părțile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnați indecșii citiți. OR este obligat să pună la dispoziția clientului final, furnizorului actual și furnizorului nou câte un exemplar al procesului-verbal de citire.

(4) Dacă contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanță a indecșilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei de schimbare a furnizorului.

(5) Pentru clienții casnici și clienții noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situația în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenției de consum încheiate de clientul final respectiv.

Art. 11. -

În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligația de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligațiilor de plată. Clientul final are obligația să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

SECȚIUNEA a 3-a Condiții speciale privind măsurarea

Art. 12. -

(1) Pentru punctul/punctele de măsurare la care, conform prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, nu există obligația legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, OR determină valorile orare ale consumului pe baza unui profil specific de consum aprobat de ANRE, aplicabil pentru categoria respectivă de client final sau pe baza profilului rezidual de consum.

(2) Profilul specific de consum se determină de către OR în baza unei proceduri elaborate de acesta și aprobate de ANRE.

CAPITOLUL III Alte reguli privind procedura de schimbare a furnizorului

Art. 13. -

(1) În cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică achiziționează energie electrică simultan de la mai mulți furnizori, schimbarea unuia dintre furnizorii actuali se realizează astfel:

a) cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, dacă are loc schimbarea furnizorului care asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv;

b) doar cu notificarea acestuia, cu cel puțin 21 de zile înainte de data schimbării, dacă se schimbă oricare dintre furnizorii care nu asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv.

(2) În cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică optează pentru achiziționarea energiei electrice simultan de la mai mulți furnizori, schimbarea furnizorului actual se face cu furnizorul care asigură echilibrarea consumului de energie electrică, respectiv care asigură compensarea abaterilor consumului față de cantitatea totală contractată.

Art. 14. -

Clientul final căruia i se furnizează energie electrică în condiții de ultimă instanță poate opta pentru schimbarea furnizorului conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014.

ANEXĂ la procedură

Către: . . . . . . . . . . (denumirea furnizorului actual de energie electrică)

Spre știință: . . . . . . . . . . (denumirea operatorului de rețea de energie electrică) (denumirea noului furnizor de energie electrică)

Subiect:

NOTIFICARE
privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile art. 7 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014

Clientul final de energie electrică

[pentru clientul casnic se va scrie]

. . . . . . . . . ., având cod client . . . . . . . . . ., buletinul/cartea de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . .;

[pentru clientul final noncasnic se va scrie]

S.C. . . . . . . . . . .S.A. (S.R.L.), cu sediul în . . . . . . . . . ., certificat de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie - Oficiul Național al Registrului Comerțului . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., contul bancar de virament . . . . . . . . . ., denumirea băncii prin care clientul derulează plățile . . . . . . . . . .(clientul final care, conform legislației, nu deține aceste documente, prezintă documente de identificare conform legislației aplicabile), str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . .,

notifică prin prezenta încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., cu efect de la data de . . . . . . . . . ., pentru locul de consum . . . . . . . . . ., (adresa și datele de identificare ale locului de consum) în vederea schimbării furnizorului de energie electrică.

Valoarea totală a soldului la data prezentei notificări, emise în baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., este de . . . . . . . . . . lei.

Indecșii contoarelor de decontare la data prezentei notificări sunt:

- . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ., pentru contorul seria . . . . . . . . . ., având codul unic al punctului de măsurare . . . . . . . . . .;

- . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ., pentru contorul seria . . . . . . . . . ., având codul unic al punctului de măsurare . . . . . . . . . . .

Client final,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...