Parlamentul României

Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 4, alineatele (1)-(6) și partea introductivă a alineatului (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Funcțiile utilizate de Direcția generală antifraudă fiscală în realizarea atribuțiilor stabilite de lege sunt funcții publice specifice de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector șef antifraudă, inspector antifraudă, funcții publice generale, precum și funcții contractuale.

(2) Personalul care ocupă funcții publice specifice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală are drepturi și îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.

(3) Personalul care ocupă funcții publice specifice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcționarii publici.

(4) Poate fi numită în funcția publică de inspector antifraudă și inspector șef antifraudă persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (5) și (7).

(5) Numirea în funcția publică de inspector antifraudă și inspector șef antifraudă se face pe bază de concurs sau examen, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (1), organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului. Președintele comisiilor de concurs sau de examen va fi vicepreședintele Agenției care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală, iar vicepreședintele va fi inspectorul general antifraudă.

(6) Numirea în funcția publică specifică de inspector antifraudă și inspector șef antifraudă se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Ocuparea funcțiilor publice specifice de inspector antifraudă și inspector șef antifraudă se face cu respectarea următoarelor condiții minime:".

2. La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Persoanele care ocupă funcții de inspector antifraudă și inspectorii șefi antifraudă sunt supuse anual sau la solicitarea Agenției, dar nu mai mult de două ori într-un an calendaristic, evaluărilor prevăzute la alin. (7) lit. b) și c). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Agenției."

3. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Funcționarilor publici care ocupă funcții publice specifice în cadrul structurii antifraudă li se consideră vechime în specialitatea studiilor absolvite întreaga perioadă în care își desfășoară activitatea în structura antifraudă."

4. La articolul 4, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Numirea inspectorilor antifraudă în cadrul Direcției de combatere a fraudelor, ca urmare a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice specifice de inspector antifraudă sau a mutării definitive în cadrul acestei structuri, se face prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul vicepreședintelui Agenției care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar detașarea acestora în funcții se face prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al președintelui Agenției."

5. La articolul 4, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:

"

(111) În cazul refuzului avizului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, persoana care a promovat concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă poate fi numită, în limita posturilor vacante, pe o funcție publică echivalentă sau, cu acordul persoanei în cauză, pe o funcție publică de nivel inferior în cadrul altor structuri din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, cu îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute în fișa postului."

6. La articolul 4, alineatele (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(12) Inspectorii antifraudă sunt detașați în interesul serviciului pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detașării în funcție, cu acordul acestora. Pe perioada detașării inspectorii antifraudă beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege în cazul detașării.

(13) Detașarea încetează înaintea împlinirii perioadei prevăzute la alin. (12) prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și al președintelui Agenției, în următoarele situații:

a) la cerere, cu posibilitatea mutării în cadrul altor structuri ale Direcției generale antifraudă fiscală sau ale Agenției, în limita posturilor vacante;

b) pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (7) lit. b) și c);

c) în situația aplicării mobilității în funcția publică."

7. La articolul 4, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (131) și (132), cu următorul cuprins:

"

(131) În situația prevăzută la alin. (13) lit. b), inspectorii antifraudă se eliberează din funcție.

(132) Prevederile alin. (131) se aplică în mod corespunzător și în situația inspectorilor antifraudă și inspectorilor șefi antifraudă din cadrul celorlalte structuri ale Direcției generale antifraudă fiscală, cu excepția inspectorului general antifraudă și a inspectorilor generali adjuncți antifraudă."

8. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectorul general antifraudă și inspectorii generali adjuncți antifraudă se numesc prin decizie a prim-ministrului din rândul personalului autorităților și instituțiilor publice ori din cadrul sistemului judiciar."

9. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(5) Funcționarilor publici numiți în condițiile prevăzute la alin. (4) li se suspendă de drept raporturile de serviciu din funcțiile publice deținute anterior numirii pe durata exercitării funcției publice specifice de conducere de inspector general antifraudă și inspector general adjunct antifraudă.

(6) În situația numirii în altă localitate decât cea de domiciliu, inspectorul general antifraudă și inspectorii generali adjuncți antifraudă beneficiază de următoarele drepturi:

a) locuință de serviciu corespunzătoare sau o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din salariul de bază, acordată pe bază de documente justificative;

b) patru deplasări dus-întors, lunar, între localitatea în care este numit și localitatea în care își are domiciliul, ale căror cheltuieli se decontează în condițiile legii."

10. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) În vederea realizării atribuțiilor, pentru prevenirea actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, Agenția efectuează controlul operativ și inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală și vamală;

b) respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea evaziunii fiscale și fraudelor fiscale și vamale;

c) modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici.

(2) Agenția participă, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală și vamală."

Art. II. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru persoanele numite în funcția publică specifică de conducere de inspector general antifraudă și inspector general adjunct antifraudă, ale căror raporturi de serviciu deținute anterior numirii sunt suspendate la cererea acestora, raporturile de serviciu anterioare sunt considerate suspendate de drept.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 21 octombrie 2014.

Nr. 144.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...