Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Reviste (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile încheiate cu organizațiile internaționale, pentru evitarea riscului ratării țintelor, se impun, în regim de urgență, deblocarea procesului de creditare și facilitarea accesului persoanelor fizice la finanțare, aspect ce presupune implementarea de măsuri anticriză de Guvernul României pentru susținerea sectoarelor economice prioritare.

Pentru că în lipsa unor măsuri urgente de stimulare a consumului creșterea economică poate fi afectată, iar unele sectoare din economie, cum ar fi construcțiile de mașini și serviciile, ar fi semnificativ afectate de condițiile economico-financiare, se impun deblocarea procesului de creditare și dinamizarea activității cu efecte asupra creșterii economice și impact pozitiv în privința locurilor de muncă.

Prin adoptarea prezentului act normativ se dorește implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, având în vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achiziția de autoturisme în comparație cu un credit de consum pentru nevoi personale fără garanții materiale.

În vederea menținerii unor perspective încurajatoare în ceea ce privește reluarea creșterii consumului prin asigurarea suportului sistemului bancar în cadrul unei oferte specifice de finanțare dedicate persoanelor fizice, adaptată cererii potențiale,

având în vedere necesitatea creării unui cadru favorabil pentru adoptarea și pentru pregătirea implementării strategiei naționale pentru competitivitate 2014-2020, care plasează industria auto și componente printre sectoarele economice prioritare, fiind unul dintre cele 10 sectoare de viitor,

lipsa unei oferte de finanțare adecvate persoanelor fizice pentru sectorul auto afectează creșterea consumului populației, gradul de utilizare a capacităților de producție existente ale producătorilor de autoturisme și componente, precum și volumul comerțului și serviciilor specializate pentru autovehicule. Acești factori reprezintă contributori importanți la formarea valorii adăugate din economie și care nu beneficiază de suportul sistemului bancar într-o ofertă specifică de finanțare dedicată persoanelor fizice, proporțională cu cererea potențială.

Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea atragerii de fonduri în activități de producție existente ale producătorilor de autoturisme și componente care produc valoare adăugată și cu impact pozitiv la nivel macroeconomic, se impune adoptarea prezentului act normativ, care să vizeze accesul persoanelor fizice la credite destinate achiziționării de autoturisme noi.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat. Puneri în aplicare (2)

(2) Prin Program persoanele fizice pot achiziționa un singur autoturism.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoturism nou - se înțelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, care îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și al cărui preț de achiziție nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz; Modificări (1), Reviste (1)

b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Reviste (2)

1. la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deținut în proprietate un autoturism - bun nou;

2. nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare;

c) credit - linia de credit pe care instituția de credit sau instituția financiară nebancară o pune la dispoziția beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii și în baza unui contract de credit; Modificări (2)

d) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituția de credit sau instituția financiară nebancară și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituția de credit sau de instituția financiară nebancară și beneficiarul își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit sau de instituția financiară nebancară, în cazul producerii riscului de credit; Puneri în aplicare (1)

e) garant - statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;

f) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului;

g) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50% din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanției;

h) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul Programului;

i) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit sau instituției financiare nebancare de către Ministerul Finanțelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

j) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget;

k) comision de risc - suma datorată de beneficiarul Programului destinată acoperirii riscului de garantare și finanțării anuale a capitalului necesar Programului; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

l) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul Programului care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.; Puneri în aplicare (1)

m) garanție guvernamentală - garanție asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, și care trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și expresă, conform reglementărilor Băncii Naționale a României relevante din perspectiva recunoașterii calității de diminuator de risc de credit al garanțiilor. Modificări (2)

Art. 3. - Puneri în aplicare (3)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezentul act normativ instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare care acordă credite persoanelor fizice eligibile pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului. Puneri în aplicare (6)

(2) În exercitarea atribuțiilor delegate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării Programului.

(3) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului este Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii.

(4) Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare și a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, respectiv instituțiilor financiare nebancare și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

(6) Mecanismul de garantare inclus în Program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

Art. 4. -

În baza contractului de garantare se înscrie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare o ipotecă legală mobiliară asupra autoturismelor achiziționate în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente creditului garantat acordat în cadrul Programului. Puneri în aplicare (1)

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanțiile prevăzute la art. 2 constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea Programului.

Art. 7. -

(1) Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, respectiv instituția financiar nebancară, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

(2) Contractul de ipotecă mobiliară prevăzut la alin. (1) va fi înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare de către instituția de credit finanțatoare, respectiv instituția financiar nebancară, care va primi un mandat special în acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Între instituția de credit sau instituția financiară nebancară, beneficiarul Programului și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se poate încheia o convenție, în condițiile legii, prin care se stabilește că instituția de credit finanțatoare, respectiv instituția financiar nebancară, fără a solicita consimțământul beneficiarului, va urma instrucțiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont.

Art. 8. - Puneri în aplicare (2)

(1) Instituția de credit și instituția financiară nebancară au dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit.

(2) Sumele rezultate din executarea garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin Program, în numele și în contul statului, se plătesc finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul Programului.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) După efectuarea plății prevăzute la art. 8 alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plății și la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. comunică înscrisul debitorului beneficiar al finanțării garantate.

(3) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare și de documentele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit prevederilor cap. VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (2) se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor cap. III din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii creanței inclusiv.

(5) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare în cadrul Programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror colectare și recuperare prin executare silită se efectuează de Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(6) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) sunt venituri ale bugetului de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 10. - Reviste (1)

În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Ministerul Economiei, va elabora și va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 15 octombrie 2014.

Nr. 66.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Reglementări noi privind achiziționarea de autoturisme prin Programul "Prima mașină"
Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
Programul "Prima Mașină" poate demara! Ce prevăd normele de aplicare?
Considerații analitice și critice referitoare la reglementările de dată recentă în materia programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi prin raportare la Constituția României și la normele de tehnică legislativă
;
se încarcă...