Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul, conținutul și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare ale următoarelor formulare:

1. adeverință, prevăzută în anexa nr. 2;

2. cerere de eliberare a adeverinței care atestă modul de îndeplinire a obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de stat, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 14 octombrie 2014.

Nr. 3.093.

ANEXA Nr. 1

Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat

1. Certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat, se face pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal, denumit în continuare organ fiscal competent.

2. Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidența fiscală a contribuabilului există obligații fiscale neachitate reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât și instituite și necomunicate.

3. În situația în care se constată că în evidența fiscală există obligațiile fiscale prevăzute la pct. 2, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată.

4. În aceeași zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligației de plată.

5. În ziua imediat următoare plății, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidența fiscală și efectuează stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la pct. 2, potrivit legii.

6. După efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifică dacă în evidența fiscală mai există astfel de obligații fiscale, iar în situația în care nu mai există, eliberează adeverința, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

7. Nu se eliberează adeverința în următoarele situații:

a) obligațiile fiscale principale sunt neachitate și obligațiile fiscale accesorii sunt comunicate și neachitate;

b) obligațiile fiscale accesorii sunt instituite și necomunicate.

8. Adeverința este scutită de taxă extrajudiciară de timbru și se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. Adeverința se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice.

10. Adeverința se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii și este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. de înregistrare . . . . . . . . . .
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Data emiterii . . . . . . . . . .
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Administrația Județeană a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Serviciul Fiscal Municipal/Orășenesc/Comunal . . . . . . . . . .

ADEVERINȚĂ

Ca urmare a Cererii nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., se adeverește faptul că, la data prezentei, domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu domiciliul fiscal în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., nu înregistrează obligații fiscale neachitate reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat, inclusiv obligații fiscale accesorii aferente acesteia.

S-a eliberat prezenta adeverință spre a-i servi la Casa de Pensii Publice a municipiului București/Casa de Pensii Publice a Județului . . . . . . . . . . și este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.
Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Număr de operator de date cu caracter personal - 759

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și păstrare ale formularului "Adeverință"

1. Denumire: "Adeverință"

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012.

5. Se întocmește, în două exemplare, de compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori, în format hârtie pentru comunicare și arhivare.

6. Circulă:

- 1 exemplar la contribuabil, în format hârtie;

- 1 exemplar la dosarul fiscal, în format hârtie.

7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal.

ANEXA Nr. 3

CERERE
de eliberare a adeverinței care atestă modul de îndeplinire a obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de stat

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
1. Numele și prenumele . . . . . . . . . .
2. Codul numeric personal . . . . . . . . . .
3. Datele privind domiciliul fiscal
Județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,
codul poștal . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .
B. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
1. Reprezentare prin împuternicit
Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
2. Date de identificare a împuternicitului
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Adresa: județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,
codul poștal . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . .
Solicit:
Confirmarea faptului că nu înregistrez în evidența fiscală obligații fiscale neachitate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de stat, inclusiv obligații fiscale accesorii aferente acesteia.
Menționez că adeverința îmi este necesară pentru a o prezenta la Casa de Pensii a Municipiului București/Județului . . . . . . . . . . în vederea stabilirii stagiului de cotizare.
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
C.N.P. . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Se completează de către organul fiscal.
Denumirea organului fiscal . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . Data înregistrării . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Numele și prenumele persoanei care a verificat . . . . . . . . . . Numărul legitimației . . . . . . . . . .

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului "Cerere de eliberare a adeverinței care atestă modul de îndeplinire a obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de stat"

1. Denumire: "Cerere de eliberare a adeverinței care atestă modul de îndeplinire a obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de stat"

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012.

5. Se întocmește într-un exemplar de către contribuabil sau de către împuternicit.

6. Circulă: 1 exemplar la organul fiscal.

7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...