Parlamentul României

Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 20 octombrie 2014.

În vigoare de la 23 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit prezentei legi.

Art. 2. -

Structurile din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. -

(1) Înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile instituțiilor publice rezultate din reorganizarea structurilor prevăzute în anexă, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâri ale Guvernului.

(2) Hotărârile Guvernului prevăzute la alin. (1) se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa și situația patrimoniului structurilor reorganizate, în condițiile legii.

(3) Desființarea structurilor prevăzute la art. 1, potrivit prezentei legi, va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 60 de zile de la această dată.

Art. 4. -

Personalul structurilor care se desființează în urma reorganizării se preia de instituțiile publice la care trece activitatea acestora, în limita numărului maxim de posturi aprobat acestor instituții, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul instituțiilor publice care preiau activitatea.

Art. 5. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională Fitosanitară, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea se înființează prin preluarea următoarelor structuri: Laboratorul Central Fitosanitar, Agenția Națională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, unitățile fitosanitare din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, structuri care se desființează.

(3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile și obligațiile structurilor prevăzute la alin. (2).

Art. 6. -

Patrimoniul Autorității se constituie prin preluarea patrimoniului Laboratorului Central Fitosanitar și a patrimoniilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București aferente activității unităților fitosanitare, pe baza situațiilor financiare întocmite la data încetării activității, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1). Autoritatea va prelua de la fiecare direcție pentru agricultură județeană, inclusiv a municipiului București, câte un autovehicul, precum și o șalupă fluvială de la Direcția pentru Agricultură Tulcea.

Art. 7. -

(1) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se înființează Direcția monitorizare inspecții, verificare și control prin preluarea activităților de inspecție, de verificare și de control de la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, cu excepția celor de inspecție în domeniul zootehniei și a celor de inspecție privind activitatea de clasificare a carcaselor din cadrul acestora.

(2) La nivelul fiecărui județ și al municipiului București se organizează și funcționează, în subordinea structurii nou-înființate prevăzute la alin. (1), un compartiment funcțional.

(3) Structura nou-înființată prevăzută la alin. (1) se subrogă în toate drepturile și obligațiile aferente desfășurării activităților de inspecție, de verificare și de control ale direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(4) Personalul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București cu atribuții de inspecție, de verificare și de control se preia de către structura nou-înființată prevăzută la alin. (1), conform art. 4.

(5) Patrimoniul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aferent desfășurării activităților de inspecție, de verificare și de control, se preia de către structura nou-înființată prevăzută la alin. (1), prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 8. -

(1) Se înființează Agenția Națională de Zootehnie, denumită în continuare Agenția, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Agenția se înființează prin preluarea activității și a personalului Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", care se reorganizează, a personalului cu atribuții de inspecție în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcții pentru agricultură județeană și a municipiului București, precum și a activității de inspecție privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(3) Agenția se subrogă în toate drepturile și obligațiile Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", a activității de inspecție în domeniul zootehniei și a activității de inspecție privind activitatea de clasificare a carcaselor.

(4) Patrimoniul Agenției se constituie din patrimoniul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" și prin preluarea patrimoniului direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aferent activității de inspecție privind activitatea de clasificare a carcaselor, pe baza protocolului de predare- preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 9. -

(1) Se înființează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea se înființează prin preluarea activității și a personalului Direcției generale Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care se desființează.

(3) Autoritatea se subrogă în toate drepturile și obligațiile Direcției generale Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(4) Patrimoniul creat în cadrul programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor se preia de către Autoritate de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se înființează Agenția Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) În cadrul Agenției se organizează, ca direcție, Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC, structură specializată pentru formare profesională în specific montan.

(3) Prin hotărâre a Guvernului, Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați - CEFIDEC poate fi reorganizat ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenției.

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se vor stabili măsuri privind organizarea și funcționarea Agenției.

Art. 11. -

(1) Numărul de posturi aferente aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și numărul total de posturi finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii pentru structurile subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi pentru fiecare structură subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 12. -

(1) De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "Agenția Națională Fitosanitară", "Laboratorul Central Fitosanitar" și "unitățile fitosanitare" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Națională Fitosanitară".

(2) În tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare, orice referire la "Administrația Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor" se consideră a fi făcută la "Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor".

Art. 13. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi, în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) și să le introducă în bugetul propriu și în anexele la acesta.

(3) La solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va emite precizări în legătură cu modificările în execuția bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 14. -

Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 15 octombrie 2014.

Nr. 139.

ANEXĂ

LISTA
structurilor din cadrul/subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale supuse reorganizării

Nr. crt. Instituția supusă reorganizării/sursa de finanțare Actul normativ de înființare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanțare/ministerul sau autoritatea coordonatoare
1. Laboratorul Central Fitosanitar/finanțat integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 753/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Central Fitosanitar, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 26/2012 Desființare prin fuziune și preluarea activității de către Autoritatea Națională Fitosanitară

Schimbarea formei de finanțare
Autoritatea Națională Fitosanitară, organ de specialitate al administrației publice centrale/ finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2. Direcția - Agenția Națională Fitosanitară - din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale/finanțată integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, cu modificările și completările ulterioare Direcția - Agenția Națională Fitosanitară se preia de către Autoritatea Națională Fitosanitară.

Schimbarea formei de finanțare
Autoritatea Națională Fitosanitară, organ de specialitate al administrației publice centrale/ finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
3. Unitățile fitosanitare din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București/ finanțate integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, precum și stabilirea numărului de posturi, cu modificările ulterioare Unitățile fitosanitare se preiau de către Autoritatea Națională Fitosanitară.

Schimbarea formei de finanțare
Autoritatea Națională Fitosanitară, organ de specialitate al administrației publice centrale/ finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
4. Direcția generală Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale/finanțată integral de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare Se înființează Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, organ de specialitate al administrației publice centrale/ finanțată de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
5. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", cu modificările și completările ulterioare Reorganizare și preluarea activității de către Agenția Națională de Zootehnie Agenția Națională de Zootehnie, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică finanțată integral de la bugetul de stat/în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...