Guvernul României

Hotărârea nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate"

Modificări (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Schema de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;

b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

Art. 2. -

Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a 3 exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică - include toate întreprinderile, între care, în sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) femele ovine - femele de reproducție cu vârsta de minimum 1 an la data solicitării sprijinului;

f) berbec de reproducție din rase specializate - mascul din specia ovine cu vârsta de minimum 6 luni;

g) junincă din rase specializate - vițea însămânțată artificial sau montată natural și diagnosticată gestantă din rase specializate, cu vârsta cuprinsă între 14 luni - 28 luni;

h) vacă - femelă din specia bovine cu vârsta de minimum 28 luni și care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE.

CAPITOLUL II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei

Art. 4. -

(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare în vederea ameliorării valorii genetice a șeptelului de animale.

(2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), respectiv:

a) crescători de ovine/bovine, persoane fizice care dețin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările și completările ulterioare;

b) crescători de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

(3) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis, beneficiarii, așa cum sunt enumerați la alin. (2), trebuie să dețină:

a) minimum 150 de capete și maximum 1.000 de capete femele ovine/beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rase specializate;

b) minimum 3 capete și maximum 10 capete de vaci/beneficiar, în vederea achiziționării de juninci din rase specializate. Derogări (1)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b) pot beneficia de schema de ajutor de minimis și crescătorii de animale care dețin mai puțin de 3 capete de vaci/beneficiar, care sunt membri în forme asociative legal constituite, conform legislației în vigoare.

(5) Achiziționarea de berbeci de reproducție din rase specializate conform prevederilor de la alin. (3) lit. a) se realizează respectând proporția de un berbec din rase specializate la 30 de capete femele ovine deținute de beneficiar.

(6) Numărul maxim de berbeci de reproducție care poate fi achiziționat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporția prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/beneficiar.

(7) Achiziționarea de juninci din rase specializate conform prevederilor alin. (3) lit. b) se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar.

Art. 5. -

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 2.500 lei/cap berbec de rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă specializată achiziționată potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Art. 6. -

(1) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a), beneficiarii enumerați la art. 4 alin. (2) și (3) lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un efectiv de minimum de 150 de capete și maximum 1.000 de capete femele ovine astfel cum sunt definite la art. 3 lit. e), identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii de reproducție achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă prevăzută în anexa nr. 1;

c) se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație berbecii de reproducție din rase specializate achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum și să înscrie în Registrul genealogic, secțiunea secundară produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri;

d) să dețină registrul individual al exploatației în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE.

(2) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b), beneficiarii enumerați la art. 4 alin. (2) și (3) lit. b) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un efectiv maximum de 10 capete vaci astfel cum sunt definite la art. 3 lit. g), identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) junincile achiziționate sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", listă prevăzută în anexa nr. 1;

c) se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație junincile din rase specializate achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, precum și să înscrie în Registrul genealogic, secțiunea principală produșii obținuți din junincile din rase specializate achiziționate în baza prezentei hotărâri; Practică judiciară (1)

d) să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deține mai puțin de 3 capete vaci;

e) să dețină registrul individual al exploatației actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.

(3) În cazul nerespectării prevederilor de la alin. (1) și (2), beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalități și dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. -

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis se asigură din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat pe anul 2014, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", art. 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

Art. 8. -

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 2 decembrie 2014.

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 9. -

(1) Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 și le depun, până în 10 noiembrie 2014, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe a căror rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale, însoțite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) document care atestă înscrierea animalelor în Registrul național al exploatațiilor, eliberat în funcție de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA;

f) angajament prin care se obligă să mențină animalele achiziționate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, precum și să înscrie în Registrul genealogic, secțiunea secundară produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii de reproducție din rase specializate achiziționați sau să înscrie în Registrul genealogic, secțiunea principală produșii obținuți din junincile din rase specializate achiziționate;

g) copie a primei și ultimei pagini ale registrului individual al exploatației completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 în cazul exploatațiilor de bovine sau ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în cazul exploatațiilor de ovine/caprine;

h) adeverință emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competențe în acest sens, care atestă că toate bovinele și ovinele din exploatație sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

i) copia facturii fiscale de achiziție a berbecilor de reproducție din rase specializate sau a junincilor din rase specializate, după caz;

j) adeverința care să ateste calitatea de membru al unei forme asociative de crescători de animale, eliberată de reprezentantul legal al acesteia, pentru excepția prevăzută la art. 4 alin. (4);

k) copie a certificatului de origine a animalelor achiziționate, vizat de oficiul județean pentru ameliorare și reproducție în zootehnie;

l) copie a buletinului de însămânțări artificiale/adeverinței de montă naturală, în cazul achiziționării junincilor din rase specializate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

Art. 10. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. Modificări (1)

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 5 alin. (3).

(3) Dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depășește plafonul maxim, direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume, până la concurența totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(4) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (2) și (3) se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon și al Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în anul 2014.

Art. 11. -

Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București întocmesc situația centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 30 noiembrie 2014.

Art. 12. -

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 13. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.

Art. 14. -

(1) Registrele de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-urile direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituției.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, împreună cu oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, efectuează verificarea la fața locului pe un eșantion de 5% din beneficiari, până la sfârșitul semestrului I al anului 2015, și întocmesc procese-verbale de constatare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 15. -

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 16. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri. Practică judiciară (1)

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 17. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 15 octombrie 2014.

Nr. 873.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cu rasele specializate pentru achiziționarea de berbeci de reproducție din rase specializate sau juninci din rase specializate

Nr. crt. Rasa
OVINE
1. Suffolk
2. Charollais
3. Ile de France
4. Rasa de carne Palas
5. Texel
6. Cap Negru German
7. Hampshire
8. Merinofleisch
9. Merinos de Palas
10. Rasa de lapte Palas
11. Lacaune
12. Friză
13. Awassi
14. Țurcană
15. Cap Negru de Teleorman
16. Țigaie
17. Karakul
JUNINCI
1. Aberdeen Angus
2. Limousine
3. Charolaise
4. Aubrac
5. Bălțată cu Negru Românească
6. Bălțată Românească
7. Simmental
8. Holstein
9. Brună
10. Jersey

ANEXA Nr. 2

(model)

CERERE
pentru schema de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate"

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București
Numărul și data din Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Nume și prenume persoană fizică
Nume și prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
CNP titular/împuternicit
Adresa
Județul/sectorul Localitatea
Satul/Strada Nr. Cod poștal Bl. Ap.
Telefon Fax E-mail
Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN
Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)
Nume titular/administrator/reprezentant legal Prenume titular/administrator/reprezentant legal
CNP titular/administrator/reprezentant legal
Sediul social persoana juridică/PFA/ÎÎ/ÎF
Județul/sectorul Localitatea
Satul/Strada Nr. Cod poștal Bl. Ap.
Telefon Fax E-mail
Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN

Solicit sprijin financiar prin schema de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.........../2014, pentru achiziționarea unui efectiv de.......... capete berbeci de reproducție din rase specializate/capete juninci din rase specializate.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene/a municipiului București împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate", la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □;

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □;

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □;

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □;

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □;

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □;

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr.........../2014, având în componență următoarele întreprinderi.......... (*), întreprinderi ce cad sub incidența prezentului ajutor de minimis, precum și a ajutoarelor de minimis listate mai sus Modificări (1)

(*) Lista include denumire, sediu, date de contact.

Da □ Nu □.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez, la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Codul penal, datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile. Modificări (1)

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila, după caz)
Se aprobă suma de . . . . . . . . . . (*) lei
Verificat,
Reprezentant DAJ:
Nume/prenume/Semnătura . . . . . . . . . .
Aprobat,
Director executiv
(nume, prenume) . . . . . . . . . .
Semnătura Ștampila

(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr.........../2014, după caz. Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

REGISTRUL JUDEȚEAN
de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

Nr. crt./ data Crescător de animale (numele și prenumele, denumire, CNP/CUI, localitatea) Cerere pentru ajutor de minimis (nr./data) Specia (ovine/bovine) Nr. capete pentru care se solicită sprijin Cuantum aplicat (lei/cap) Suma totală aprobată (*) (lei)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
4
. . . . . . . .

(*) Nu poate depăși valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).

Întocmit,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 4

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate"

Nr. crt. Număr beneficiari Număr capete animale pentru care se acordă sprijin Cuantum pe cap Suma totală aprobată
Berbeci Juninci Berbeci Juninci Berbeci Juninci
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
2
3
TOTAL

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura, ștampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

ANEXA Nr. 5

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă,
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE

Nr. crt. Județul Suma totală aprobată (lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
. . .
TOTAL
Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...