Guvernul României

Hotărârea nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulament.

(2) Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, și care au cheltuieli suplimentare necesare continuării ciclului de producție, cauzate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2014, conform informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a 3 exerciții financiare (exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente) nu depășește suma de 15.000 euro, stabilită prin Regulament, considerată de Comisia Europeană ca neavând niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre și nedenaturând sau neamenințând să denatureze concurența;

b) întreprindere - conform pct. 4 din Regulament - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică - în sensul art. 2 alin. (2) din Regulament - este o întreprindere care include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia; o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) bază meliferă - conform legislației în vigoare, reprezintă totalitatea plantelor din flora spontană și cultivată, care sunt cercetate de albinele melifere pentru polen, nectar sau mană;

f) fenomene hidrometeorologice nefavorabile care au afectat baza meliferă - secetă, grindină, ploi torențiale, vânt puternic;

g) cheltuieli suplimentare - cheltuielile efectuate cu achiziția de hrană necesară efectivelor de albine, respectiv zahăr, biostimulatori sau suplimente nutritive.

Art. 3. -

Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate ori introduse pe piață;

b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea cu precădere a produselor naționale față de produsele importate.

CAPITOLUL II
Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

Art. 4. -

Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice așa cum sunt definite la art. 2 lit. b) și c) și care dețin familii de albine, respectiv:

a) apicultori, persoane fizice care dețin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările și completările ulterioare;

b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

c) apicultori, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 5. -

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri;

b) să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol;

c) să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;

d) în cazul achiziționării de suplimente nutritive și biostimulatori, acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar.

Art. 6. -

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulament.

(2) Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 4 pentru cheltuielile suplimentare efectuate de aceștia, suportate ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2014, în cuantum de:

a) 4 lei/familia de albine pentru o stupină de până la 75 de familii;

b) 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 75 de familii.

(3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Art. 7. -

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 2 decembrie 2014.

Art. 8. - Modificări (1)

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 4.131 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 9. -

(1) Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și le depun la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, însoțite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverință în original care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de albine deținut;

f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe raza căreia își desfășoară permanent activitatea stupina;

g) copia facturii fiscale de achiziție a hranei pentru efectivul de familii de albine, factură emisă începând cu data de 1 mai 2014 - data depunerii cererii.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

(3) În situația în care solicitantul deține în exploatație mai multe stupine care sunt situate în raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București în a căror rază teritorială se află stupinele în cauză.

(4) Termenul final de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare prevăzute la alin. (1) este 31 octombrie 2014.

Art. 10. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).

(3) În cazul prevăzut la art. 9 alin. (3), direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București implicate determină sumele cuvenite beneficiarului astfel:

a) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente, fiecare direcție pentru agricultură județeană sau a municipiului București aprobă suma calculată;

b) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depășește plafonul maxim, direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București la care suma calculată este cea mai mare aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume până la concurența totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(4) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (2) și (3) se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon și al Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în anul 2014.

Art. 11. -

Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 30 noiembrie 2014.

Art. 12. -

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 13. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.

Art. 14. -

(1) Registrele de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București întocmesc lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 15. -

Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 16. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 17. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

București, 7 octombrie 2014.

Nr. 867.

ANEXA Nr. 1

Fenomene hidrometeorologice nefavorabile care au afectat baza meliferă în perioada mai-iulie 2014

Nr. crt. Județul Secetă pedologică Grindină Ploi torențiale Vânt puternic
V* VI* VII* V* VI* VII* V* VI* VII* V* VI* VII*
1 Alba - - - X X X X X X X X X
2 Arad X X - X X X X X X X X X
3 Argeș - - - X X X X X X X X X
4 Bacău - - - X X X X X X X X X
5 Bihor X X X X X X X X X X X X
6 Bistrița-Năsăud X X - - X X X X X - X X
7 Botoșani X X - X X X X X X X X X
8 Brăila X X X - X X X X X - X -
9 Brașov - - - X X X X X X X X X
10 Buzău - - X X X X X X X X X X
11 Călărași X - X X X X X X X - X X
12 Caraș-Severin - - - X X X X X X X X X
13 Cluj X X - X X X X X X X X X
14 Constanța X X X X - X X X X - X X
15 Covasna - - - X X X X X X X X X
16 Dâmbovița - - - X X X X X X X X X
17 Dolj - - - X X X X X X X X X
18 Galați X X X - X X X X X - X X
19 Giurgiu X - X X X X X X X X X X
20 Gorj - - - X X X X X X X X X
21 Harghita - - - X X X X X X X X X
22 Hunedoara X X - X X X X X X - X X
23 Ialomița X X X - X X X X X - X X
24 Iași - - - X X X X X X X X X
25 Ilfov - - - X X X X X X X - X
26 Maramureș - - - X X X X X X X X X
27 Mehedinți - - - X X X X X X X X X
28 Mureș X X X X X X X X X - X X
29 Neamț - - - X X X X X X X X X
30 Olt - - - X X X X X X X X X
31 Prahova - - - X X X X X X X X X
32 Sălaj X X - X X X X X X - X X
33 Satu Mare X X - - X X X X X - X X
34 Sibiu - - - X X X X X X X X X
35 Suceava - - - X X X X X X X X X
36 Teleorman - - - X X X X X X X X X
37 Timiș X X - X X X X X X X X X
38 Tulcea X X X - X X X X X - X X
39 Vaslui - - - X X X X X X X X X
40 Vâlcea - - - X X X X X X X X X
41 Vrancea - X X X X X X X X X X X

*

V - luna mai;

VI - luna iunie;

VII - luna iulie.

Sursă: Administrația Națională de Meteorologie.

ANEXA Nr. 2

(model)

CERERE
pentru ajutor de minimis în sectorul apicol

Direcția pentru agricultură județeană . . . . . . . . . ./a Municipiului București
Numărul și data din Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Nume și prenume persoană fizică

Nume și prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
Nr. și data împuternicirii/procurii notariale

CNP titular/împuternicit

Adresa
Județ/Sector Localitate
Sat/Stradă Nr. Cod poștal Bl. Ap.
Telefon Fax E-mail

Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF

Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)

Nume titular/administrator/reprezentant legal Prenume titular/administrator/reprezentant legal

CNP titular/administrator/reprezentant legal

Sediul social persoană juridică/PFA/ÎÎ/ÎF/
Județ/Sector Localitate
Sat/Stradă Nr. Cod poștal Bl. Ap.
Telefon Fax E-mail

Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN

Solicit sprijin financiar prin schema "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2014, pentru un efectiv de . . . . . . . . . . familii de albine înregistrate în Registrul agricol . . . . . . . . . . .

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordarea de "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol" la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare;

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon;

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative.

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", având în componență următoarele întreprinderi . . . . . . . . . .(*), întreprinderi ce cad sub incidența prezentului ajutor de minimis, precum și a ajutoarelor de minimis listate mai sus.

Da □ Nu □

(*) Lista include denumire, sediu, date de contact.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez, la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București ori a altor instituții abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila, după caz)
Se aprobă suma de . . . . . . . . . .(**) lei.
Verificat
Reprezentant al direcției pentru agricultură județene
sau a municipiului București,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Aprobat
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura . . . . . . . . . . Ștampila

(**) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2014, după caz.

ANEXA Nr. 3

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

Nr. crt./data Producător agricol/Apicultor (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea) Cerere pentru ajutor de minimis (nr./data) Nr. familii de albine pentru care se solicită sprijin Cuantum aplicat (lei/familie de albine) Suma totală aprobată (*) (lei) Tipul de hrană achiziționată (zahăr, biostimulatori, suplimente nutritive)
0 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
. . . . . . . . . . . .

(*) Nu poate depăși valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).

Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 4

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol"

Nr. crt. Număr beneficiari Număr familii de albine pentru care se acordă sprijin Cuantum pe familia de albine Suma totală aprobată
stupine până la 75 de familii de albine stupine peste 75 de familii de albine 4 lei/ familia de albine 7,5 lei/familia de albine stupine până la 75 de familii de albine stupine peste 75 de familii de albine
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
TOTAL:

Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA Nr. 5

(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE

Nr. crt. Județul Suma totală aprobată (lei)
0 1 2
1
2
3
. . .
TOTAL:
Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...