Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1228/2003 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32003R1228

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2003

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002, Poziția comună a Consiliului din 3 februarie 2003 și Decizia Parlamentului European din 4 iunie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Directiva 96/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică constituie o etapă importantă în realizarea pieței interne a energiei electrice.

(2) Consiliul European, reunit la Lisabona, la 23 și 24 martie 2000, a cerut măsuri rapide pentru realizarea pieței interne, atât în sectorul energiei electrice, cât și în cel al gazului, precum și urgentarea liberalizării în aceste sectoare, în vederea instituirii unei piețe interne pe deplin operaționale.

(3) Crearea unei veritabile piețe interne a energiei electrice trebuie promovată printr-o intensificare a schimburilor comerciale de energie electrică, în prezent insuficient dezvoltate, în comparație cu alte sectoare ale economiei.

(4) Ar trebui introduse norme echitabile, care să reflecte costurile, transparente și direct aplicabile, care să țină seama de comparația între operatorii de rețea eficienți din zone cu structuri comparabile și care completează dispozițiile Directivei 96/92/CE, cu privire la tarifarea transfrontalieră și alocarea capacităților de interconectare disponibile, pentru a asigura accesul efectiv la sistemele de transport, în scopul efectuării tranzacțiilor transfrontaliere.

(5) În concluzia sa, Consiliul Energiei din 30 mai 2000 a invitat Comisia, statele membre, autoritățile naționale de reglementare și administrațiile naționale să asigure punerea în aplicare în timp util a măsurilor de gestionare a congestionării rețelelor și, împreună cu operatorii de sisteme de transport europene (OSTE), introducerea rapidă a unui sistem robust de tarifare pe termen lung, care să ofere operatorilor pieței semnale corespunzătoare de alocare a costurilor.

(6) Parlamentul European, în rezoluția sa din 6 iulie 2000 privind al doilea raport al Comisiei referitor la stadiul liberalizării piețelor de energie, a cerut condiții de utilizare a rețelelor în statele membre care să nu împiedice comerțul transfrontalier cu energie electrică și a invitat Comisia să prezinte propuneri concrete care să vizeze depășirea tuturor barierelor existente în calea comerțului intracomunitar.

(7) Este important ca țările terțe care fac parte integrantă din sistemul energetic european să respecte normele din prezentul regulament și orientările adoptate în temeiul prezentului regulament, pentru a crește eficacitatea funcționării pieței interne.

(8) Prezentul regulament ar trebui să stabilească principiile fundamentale privind tarifarea și alocarea capacităților, prevăzând, în același timp, adoptarea de orientări care detaliază alte principii și metode importante, care să permită adaptarea rapidă la noile situații.

(9) În condițiile unei piețe deschise și competitive, operatorii de sisteme de transport ar trebui să primească o compensație pentru costurile generate de trecerea fluxurilor de energie electrică tranfrontaliere prin rețelele lor, de la operatorii sistemelor de transport de la care provin fluxurile transfrontaliere și de la sistemele unde ajung în final aceste fluxuri.

(10) Plățile și încasările care rezultă din compensațiile între operatorii de sisteme de transport trebuie să fie luate în considerare la stabilirea tarifelor de rețea naționale.

(11) Suma efectivă care trebuie plătită pentru accesul transfrontalier la sistem poate varia considerabil, în funcție de operatorii de sistem de transport implicați și ca rezultat al diferențelor în ceea ce privește structura sistemelor tarifare aplicate în statele membre. Prin urmare, este necesar un anumit grad de armonizare, pentru a evita denaturarea schimburilor comerciale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...