Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură

Ordinul nr. 836/2014 pentru aprobarea condițiilor și a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 14 octombrie 2014.

În vigoare de la 14 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcției politici, strategii și proiecte în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură emite următorul ordin:

Art. 1. -

Structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură emit, suspendă sau retrag profesioniștilor prevăzuți la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, acordul de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 9 alin. (2) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme, în condițiile stabilite de prezentul ordin.

Art. 2. -

Tipurile de formulare ale documentelor cu regim special care fac obiectul prezentului ordin sunt:

a) registrul de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase, prevăzut în anexa nr. 1 la norme;

b) avizul de însoțire primar, prevăzut în anexa nr. 2 la norme;

c) avizul de însoțire secundar pentru materialele lemnoase, altele decât cherestelele, prevăzut în anexa nr. 3 la norme;

d) avizul de însoțire secundar pentru cherestele, prevăzut în anexa nr. 4 la norme;

e) registrul de evidență a lemnului și produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, prevăzut în anexa nr. 5 la norme.

Art. 3. -

Sunt îndreptățiți să solicite și să primească acordul de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 2 numai profesioniștii prevăzuți la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Acordul de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special, denumit în continuare acord, se emite de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare emitent, printr-o aplicație a sistemului SUMAL prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Acordul se emite cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) și (4) din norme.

(3) Acordul se emite profesioniștilor îndreptățiți care au sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru în teritoriul de competență al emitentului, în baza unei solicitări scrise care cuprinde informații referitoare la: tipurile formularelor solicitate, justificarea numărului de formulare solicitat potrivit condițiilor prevăzute la alin. (2) și obiectul/obiectele de activitate; solicitarea poartă numele, prenumele și semnătura persoanei care reprezintă oficial profesionistul solicitant, precum și amprenta ștampilei rotunde a acestuia.

(4) În cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, acordul se emite ocoalelor silvice din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și ocoalelor silvice experimentale/bazelor experimentale din structura Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice București.

(5) Acordul este valabil dacă se mențin condițiile îndeplinite la data emiterii și dacă nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia.

(6) Profesionistul căruia i s-a emis acordul are obligația să transmită emitentului, în termen de 5 zile lucrătoare, eventualele modificări operate în Registrul comerțului cu privire la schimbarea sediului social/sediului filialei/sucursalei/punctului de lucru și cu privire la încetarea activităților pentru care i s-a emis acordul.

(7) Formularele borderoului de achiziție material lemnos prevăzut în anexa nr. 6 la norme se procură de achizitori direct de la unitatea tipografică abilitată de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. fără a fi necesară obținerea acordului.

Art. 5. -

(1) Pentru obținerea acordului, profesioniștii sunt obligați să prezinte următoarele documente, după caz:

a) solicitarea scrisă prevăzută la art. 4 alin. (3);

b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului și copia codului unic de înregistrare; Modificări (1), Jurisprudență

c) atestatul de exploatare, în cazul profesioniștilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră și au calitatea de emitenți ai avizelor de însoțire prevăzute la art. 2 lit. b);

d) dovada achitării eventualelor amenzi contravenționale silvice devenite executorii aflate în evidența emitentului;

e) împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul;

f) borderoul avizelor de însoțire utilizate, anulate, pierdute, distruse, generat în SUMAL Agent; pentru avizele anulate se prezintă cele 3 exemplare, iar pentru avizele pierdute/distruse se prezintă dovada plăților efectuate la publicarea în Monitorul Oficial a acestor evenimente;

g) situația documentelor cu regim special neutilizate generată în SUMAL Agent;

h) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului, în care sunt înscrise sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru, precum și obiectul/obiectele de activitate, numai în situația solicitării primului acord emis în conformitate cu prezentul ordin. Modificări (1)

(2) În cazul emiterii primului acord în conformitate cu prezentul ordin nu este necesară prezentarea de către profesionistul solicitant a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și g).

(3) În cazul ocoalelor silvice, ocoalelor silvice experimentale și bazelor experimentale prevăzute la art. 4 alin. (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) se înlocuiesc cu copia autorizației de funcționare și copia codului de identificare fiscală.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Emitentul procedează la suspendarea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), c) și alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare, dacă sancțiunile respective rămân definitive.

(2) Dacă profesionistul titular al acordului nu permite controlul la sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru și/sau în spațiile în care își desfășoară activitatea, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de la 1 la 6 luni.

(3) La data suspendării acordului, emitentul ia măsura blocării accesului profesionistului respectiv în aplicația Wood Tracking din SUMAL pe perioada pentru care s-a dispus suspendarea acordului.

Art. 7. -

(1) Emitentul procedează la retragerea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare dacă sancțiunile respective rămân definitive sau dacă beneficiarul acestuia a săvârșit cel puțin una dintre următoarele fapte:

a) transmiterea către alte persoane fizice sau juridice a formularelor documentelor cu regim special pe care beneficiarul acordului de distribuire le-a procurat pentru utilizare de la unitatea tipografică abilitată de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.;

b) emiterea documentelor cu regim special de către profesionist la încetarea îndeplinirii condițiilor pentru care a obținut acordul, precum și în perioada de suspendare/retragere a acestuia.

(2) La data retragerii acordului prevăzută la alin. (1), pentru formularele documentelor cu regim special neutilizate de beneficiarul acordului, emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicația SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 8. -

Acordul prevăzut la art. 4 alin. (1) încetează de drept în cazul vânzării/fuziunii/dizolvării/lichidării persoanei juridice, respectiv al închiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru; emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicația SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Emitenții au obligația să informeze în termen de 5 zile Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. despre suspendarea, retragerea/încetarea, după caz, a acordurilor.

(2) Emitenții verifică direct sau în colaborare cu alte autorități competente, ori de câte ori consideră necesar, realitatea datelor din documentația prezentată pentru obținerea acordului.

(3) Emitenții verifică legalitatea utilizării formularelor documentelor cu regim special, cu ocazia prezentării borderoului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) de către profesionist, în momentul emiterii unui nou acord.

(4) Emitenții sesizează parchetele de pe lângă instanțele judecătorești competente/poliția, după caz, despre cazurile în care beneficiarii acordurilor cărora li s-au suspendat/retras acordurile au utilizat formularele documentelor cu regim special după încetarea îndeplinirii condițiilor pentru care a obținut acordul eliberat de emitenți și în perioada suspendării/ulterior retragerii acordurilor.

Art. 10. -

Conținutul și modelul formularului de acord de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. -

Personalul silvic împuternicit din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din structurile teritoriale de specialitate din subordinea acesteia controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 12. -

Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, contravențională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 13. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Adriana Doina Pană

București, 7 octombrie 2014.

Nr. 836.

ANEXĂ Modificări (1)

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ȘI PISCICULTURĂ

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare . . . . . . . . . . (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

Acord de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Persoanei juridice/Operatorului economic/Ocolului silvic . . . . . . . . . ., (denumire, forma juridică/ocol silvic) cu sediul în . . . . . . . . . ., având datele de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (număr de înregistrare în registrul comerțului, cod fiscal, număr de înregistrare în Registrul autorizațiilor de funcționare a ocoalelor silvice, număr de înregistrare în Registrul instalațiilor și/sau al utilajelor de prelucrare a lemnului rotund)

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . i se atribuie începând cu data de . . . . . . . . . .

ACORDUL

de a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distribuție abilitat . . . . . . . . . . și a utiliza formularele cu regim special de proveniență și însoțire a transportului materialelor lemnoase, prevăzute de Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare.

I se acordă un număr de . . . . . . . . . . blocuri avize primare, un număr de . . . . . . . . . . blocuri avize secundare (materialele lemnoase, altele decât cherestele), . . . . . . . . . . blocuri avize secundare (cherestele), un număr de . . . . . . . . . . registre de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase, un număr de . . . . . . . . . . registre de evidență a lemnului și produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.

Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în condițiile legii.

Inspector-șef/Împuternicit
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...