Art 7 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului -
Art. 7. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), bunurile mobile cu privire la care s-a dispus confiscarea pot fi valorificate în cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile, în următoarele situații:

a) atunci când există riscul ca, prin trecerea timpului, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului, valoarea bunurilor confiscate să se diminueze semnificativ;

b) când măsura confiscării privește bunuri a căror depozitare, întreținere sau conservare necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea bunului.

(2) În cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile, organul care a dispus măsura confiscării poate hotărî de îndată valorificarea bunurilor confiscate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, indiferent dacă acestea se încadrează sau nu în categoriile menționate la alin. (1). În vederea valorificării acestor bunuri se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 6 alin. (1) - (6).

(3) La cererea organului care a dispus măsura confiscării, instanța de judecată învestită cu soluționarea procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare decide asupra valorificării bunurilor mobile confiscate ce se încadrează în categoriile menționate la alin. (1). În acest scop, instanța de judecată fixează un termen care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate părțile. Bunurile mobile pentru care se solicită valorificarea vor fi evaluate, prin expertiză judiciară, la valoarea lor de circulație.

(4) Instanța soluționează de urgență cererea privind valorificarea bunurilor mobile confiscate ce se încadrează în categoriile menționate la alin. (1), prin încheiere irevocabilă.

(5) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2), după reținerea cheltuielilor de valorificare, se consemnează pe numele proprietarului bunurilor, la dispoziția organului care a dispus măsura confiscării.

(6) Pentru valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt aplicabile dispozițiile art. 9.

(7) Împotriva modului de ducere la îndeplinire a încheierii de valorificare a bunurilor mobile confiscate cei interesați pot formula plângere la instanța care a dat această încheiere, în termen de 10 zile de la data la care au luat cunoștință de actul contestat. Tot astfel, terții vătămați pot formula plângere în tot cursul procedurii de valorificare, dar nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea acestei proceduri.

(8) Până la soluționarea plângerii prevăzute la alin. (7), instanța poate suspenda procedura de valorificare prin încheiere irevocabilă, numai dacă se depune o cauțiune, care nu poate depăși cuantumul de 10% din valoarea obiectului cererii.

(9) Instanța soluționează plângerea prevăzută la alin. (7) prin încheiere irevocabilă.

(10) Neintroducerea plângerii în termenul prevăzut la alin. (7) teza a II-a nu îl împiedică pe cel de-al treilea să își realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, în condițiile legii.

(11) În cazul bunurilor valorificate în condițiile prezentului articol nu este admisibilă nicio cerere de desființare a vânzării împotriva terțului care a plătit prețul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia.

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 5 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 6 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 7 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 8 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 9 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 10 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Art 11 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 12 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 13 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 16 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
;
se încarcă...