Modalitățile de constituire a dosarului de pensie | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Modalitățile de constituire a dosarului de pensie

Art. 3. -

(1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțial, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare norme de aplicare, va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare, după cum urmează:

a) formularul tipizat "fișa de pensie" completat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu excepția persoanelor care solicită înscrierea la pensie direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne;

b) brevetul/atestatul de conferire sau adeverința, după caz, din care să rezulte conferirea semnului onorific, conform datelor înscrise la pct. 2 din fișa de pensie;

c) carnetul de muncă (original și copie) ori, după caz, declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu i-a fost întocmit carnet de muncă și nu posedă un astfel de document, cu excepția situațiilor în care legea nu prevede obligativitatea întocmirii acestuia;

d) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie), după caz;

e) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie), după caz;

f) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, după caz;

g) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

h) livretul militar (original și copie), după caz;

i) diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi, după caz;

j) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate, după caz;

k) adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

l) adeverința privind veniturile realizate lunar în unitățile Ministerului Afacerilor Interne sau ale Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției până la data de 1 ianuarie 2011 și pentru ultima lună de activitate pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege sau adeverința privind câștigul salarial lunar brut până la 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă și au fost asigurați în sistemul public de pensii, transmisă letric și electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

m) adeverințe privind desfășurarea activității în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverințe privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în structuri ale sistemului/în afara sistemului de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (original);

n) procura specială, pentru mandatar (original);

o) acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

p) adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

q) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, după caz.

(2) Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 7 la normele de aplicare va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1);

b) decizia medicală asupra capacității de muncă (original).

(3) Pentru acordarea pensiei de urmaș, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 8 la normele de aplicare va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1), pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

b) actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (copie);

c) decizia medicală asupra capacității de muncă, după caz (original);

d) decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

e) adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

f) actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

g) adeverința privind veniturile brute ale soțului/soției supraviețuitor/supraviețuitoare, după caz (original);

h) certificatul de deces (copie).

Art. 4. -

Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane care constituie dosarul de pensie, atunci când acesta este înaintat conform art. 74 din normele de aplicare, iar documentele depuse direct de solicitant la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne se certifică pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul căruia i-au fost prezentate originalele.

Art. 5. -

Dosarul de pensie, cuprinzând în mod obligatoriu toate documentele ordonate potrivit anexei nr. 3 și consemnate în opis, se transmite Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne de unitățile Ministerului Afacerilor Interne, însoțit de adresa de înaintare al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 6. -

(1) Dosarele care nu conțin toate documentele corespunzătoare tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 3, se restituie de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 5 zile de la data înregistrării, în vederea completării, cu înștiințarea în scris a solicitantului.

(2) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unitățile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta în adeverințele emise.

Art. 7. -

(1) Cererea de pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condițiilor de acordare a unei categorii de pensii, dacă au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 la lege.

(2) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmaș ai căror susținători decedați erau pensionari, cererea însoțită de actele doveditoare se depune la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

(3) În situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu era pensionar, la data decesului, cererea însoțită de actele doveditoare se depune la unitatea militară/inspectoratul județean/structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, iar completarea, datarea și semnarea declarației se realizează conform precizărilor cuprinse în nota de subsol a acesteia.

(4) Persoanele care îndeplinesc cerințele prevăzute de anexa nr. 6 la lege ulterior datei de la care au fost trecute în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu pot depune cererea de pensionare la inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau direct la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
Dispoziții generale
Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Fișa de pensie
Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant
Dispoziții finale
;
se încarcă...