Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 22 septembrie 2014.

În vigoare de la 22 septembrie 2014 până la 18 februarie 2016, fiind abrogat prin Ordin 24/2016 și înlocuit de Metodologie 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucțiuni:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele instrucțiuni se aplică de către unitățile centrale și teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilități de întocmire și transmitere către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a documentelor și datelor necesare stabilirii dreptului la pensie pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum și pentru urmașii acestora.

(2) Dispozițiile prezentelor instrucțiuni se aplică și persoanelor care au calitatea de cadru militar în rezervă/retragere și solicită direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne înscrierea la pensie la momentul îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Art. 2. -

În accepțiunea dată prin prezentele instrucțiuni, documentele și datele necesare stabilirii drepturilor de pensie constituie dosarul de pensie.

CAPITOLUL II Modalitățile de constituire a dosarului de pensie

Art. 3. -

(1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțial, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare norme de aplicare, va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare, după cum urmează:

a) formularul tipizat "fișa de pensie" completat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu excepția persoanelor care solicită înscrierea la pensie direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne;

b) brevetul/atestatul de conferire sau adeverința, după caz, din care să rezulte conferirea semnului onorific, conform datelor înscrise la pct. 2 din fișa de pensie;

c) carnetul de muncă (original și copie) ori, după caz, declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu i-a fost întocmit carnet de muncă și nu posedă un astfel de document, cu excepția situațiilor în care legea nu prevede obligativitatea întocmirii acestuia;

d) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie), după caz;

e) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie), după caz;

f) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, după caz;

g) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

h) livretul militar (original și copie), după caz;

i) diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi, după caz;

j) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate, după caz;

k) adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

l) adeverința privind veniturile realizate lunar în unitățile Ministerului Afacerilor Interne sau ale Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției până la data de 1 ianuarie 2011 și pentru ultima lună de activitate pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege sau adeverința privind câștigul salarial lunar brut până la 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă și au fost asigurați în sistemul public de pensii, transmisă letric și electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

m) adeverințe privind desfășurarea activității în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverințe privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în structuri ale sistemului/în afara sistemului de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (original);

n) procura specială, pentru mandatar (original);

o) acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

p) adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

q) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, după caz.

(2) Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 7 la normele de aplicare va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1);

b) decizia medicală asupra capacității de muncă (original).

(3) Pentru acordarea pensiei de urmaș, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 8 la normele de aplicare va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1), pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

b) actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (copie);

c) decizia medicală asupra capacității de muncă, după caz (original);

d) decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

e) adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

f) actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

g) adeverința privind veniturile brute ale soțului/soției supraviețuitor/supraviețuitoare, după caz (original);

h) certificatul de deces (copie).

Art. 4. -

Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane care constituie dosarul de pensie, atunci când acesta este înaintat conform art. 74 din normele de aplicare, iar documentele depuse direct de solicitant la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne se certifică pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul căruia i-au fost prezentate originalele.

Art. 5. -

Dosarul de pensie, cuprinzând în mod obligatoriu toate documentele ordonate potrivit anexei nr. 3 și consemnate în opis, se transmite Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne de unitățile Ministerului Afacerilor Interne, însoțit de adresa de înaintare al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 6. -

(1) Dosarele care nu conțin toate documentele corespunzătoare tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 3, se restituie de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 5 zile de la data înregistrării, în vederea completării, cu înștiințarea în scris a solicitantului.

(2) În cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unitățile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta în adeverințele emise.

Art. 7. -

(1) Cererea de pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condițiilor de acordare a unei categorii de pensii, dacă au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 la lege.

(2) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmaș ai căror susținători decedați erau pensionari, cererea însoțită de actele doveditoare se depune la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

(3) În situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu era pensionar, la data decesului, cererea însoțită de actele doveditoare se depune la unitatea militară/inspectoratul județean/structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, iar completarea, datarea și semnarea declarației se realizează conform precizărilor cuprinse în nota de subsol a acesteia.

(4) Persoanele care îndeplinesc cerințele prevăzute de anexa nr. 6 la lege ulterior datei de la care au fost trecute în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu pot depune cererea de pensionare la inspectoratele/unitățile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau direct la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

CAPITOLUL III Fișa de pensie

Art. 8. -

Datele și informațiile necesare pentru stabilirea și plata pensiilor se înscriu în formularul tipizat "Fișa de pensie".

Art. 9. -

(1) Fișa de pensie se întocmește în două exemplare având următoarea destinație:

a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensie împreună cu actele originale din care rezultă stagiul de cotizare pentru perioadele de timp până la data de 1 aprilie 2001 în care cel în cauză a fost încadrat în muncă, înainte de a avea calitatea de cadru militar în activitate, soldat, gradat profesionist, polițist și funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

b) exemplarul nr. 2 se anexează la dosarul de personal al persoanei asigurate obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

(2) Completarea fișei de pensie se efectuează obligatoriu cu majuscule, înscrise lizibil, de către structura de resurse umane din unitatea/care deservește unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu.

Art. 10. -

Dosarul de pensie, care cuprinde fișa de pensie însoțită de actele doveditoare, se depune la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne de către ultima unitate cu structură de resurse umane din care a făcut parte la data trecerii în rezervă/retragere sau a încetării raporturilor de serviciu persoana asigurată obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

Art. 11. -

Partea I a fișei de pensie cuprinde numărul de înregistrare al cererii de pensionare înregistrate la secretariatul structurii de resurse umane și datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, respectiv datele de stare civilă și domiciliul persoanei îndreptățite.

Art. 12. -

Partea a II-a a fișei de pensie se completează după cum urmează:

a) la pct. 2 se înscriu ordinul/dispoziția, data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, prevederea legală din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, gradul militar/profesional, arma, semnul onorific conferit;

b) la pct. 3 se înscriu motivul ieșirii din rândul cadrelor militare în activitate/poliției/sistemului penitenciar și temeiul legal, conform legislației aplicabile în vigoare;

c) la pct. 4 se specifică pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico- militară a Ministerului Afacerilor Interne:

1. gradul de invaliditate: I, II sau III;

2. cauza invalidității potrivit legii;

- accidente de muncă și boli profesionale, conform legii;

- neoplazii, schizofrenii și SIDA;

- boli obișnuite și accidente care nu au legătură cu munca;

3. perioada în care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligația de a se prezenta la revizuirea medicală;

4. numărul deciziei medicale și data eliberării;

5. spitalul militar emitent;

d) la punctul 5 se înscriu:

1. calitățile pe care le-a avut solicitantul, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a legii;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;

- cod 4 - funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6 - funcționar public cu statut special (polițist);

- cod 7 - cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 8 - șomaj;

- cod 9 - personal clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 10 - avocat;

- cod 11 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 14 - agricultor;

- cod 15 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;

- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;

- cod 18 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

- cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate;

- cod 21 - beneficiar al plăților compensatorii pentru care contribuția pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

2. în coloana 4 se completează numărul și data documentului din care rezultă calitatea respectivă;

e) la punctul 6 se înscriu calitățile pe care le-a avut solicitantul în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), așa cum rezultă din fișa matricolă sau, după caz, din alte acte oficiale, iar:

1. în coloana 4 se completează tipul grupelor, respectiv al condițiilor:

(i) grupa I - "I";

(ii) grupa a II-a - "II";

(iii) condiții deosebite - "D";

(iv) condiții speciale - "S", urmat de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din lege, corespunzătoare locului de muncă în condiții speciale [de exemplu, pentru unitățile miniere se va înscrie "S a)"];

(v) alte condiții - "A.C.";

2. în coloana 5 se completează procentul corespunzător activității desfășurate din timpul normal de lucru, care a fost menționat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;

3. în coloana 6 se înscrie "Numărul și data actului".

CAPITOLUL IV Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant

Art. 13. -

(1) Obligația centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfășurată în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 1 ianuarie 2011 și în ultima lună de activitate, revine structurii de resurse umane din unitatea/care deservește unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor și datelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică și letrică de structurile financiar- contabile ale unităților care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfășurării activității de către solicitant sau ale unităților care gestionează arhiva unor astfel de documente create/provenite de/de la unități desființate, după caz.

(2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverințele de venit lunar se realizează de către unitățile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilor comune emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcția generală management resurse umane și direcția generală financiară.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 14. -

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentelor instrucțiuni se realizează, în baza art. 15 din lege și cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Comandanții (șefii) unităților centrale și teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor lua măsuri de aplicare a prezentelor instrucțiuni.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.

Art. 17. -

Prezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 15 septembrie 2014.

Nr. 140.

ANEXA Nr. 1

UNITATEA EMITENTĂ

FIȘĂ DE PENSIE

Exemplarul nr. . . . . . . . . . .

PARTEA I

NR. . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARTEA a II-a

5. Date privind stagiul de cotizare
1 2 3 4
Nr. crt. Calitatea de la până la Numărul și data actului
z | z | l | l | a | a | a | a z | z | l | l | a | a | a | a
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
6 Date privind stagiul de cotizare realizat în grupa I, grupa a II-a, alte condiții, condiții speciale, condiții deosebite de muncă
1 2 3 4 5 6
Nr. crt. Calitatea de la până la Condiții de muncă Numărul și data actului
z | z | l | l | a | a | a | a z | z | l | l | a | a | a | a Tip %
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Certificăm că datele înscrise în prezenta fișă de pensie, partea a II-a, sunt exacte și identice cu cele din dosarul personal și în celelalte documente de evidența cadrelor.
. . . . . . . . . . .
(semnătura șefului resurse umane)
. . . . . . . . . .
(semnătura ofițerului cu activitatea de personal)
data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA

Unitatea . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim veniturile realizate lunar de . . . . . . . . . ., (numele, inițiala tatălui, prenumele), născut(ă) în . . . . . . . . . .   la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . .

PERIOADA*) Venitul realizat lunar Observații
ZZ. LL.AA ZZ. LL.AA

*) Se completează lunar; în situația în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.

Prezenta adeverință a fost eliberată în temeiul art. 127 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei, în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva noastră, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Comandantul/Șeful unității,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

REGULI
privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie

Acestea vor fi citite de la sfârșitul dosarului către început:

I. Pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială

- certificatul de naștere, în copie;

- certificatul de căsătorie, în copie;

- carte de identitate, în copie;

- copia brevetului privind acordarea semnului onorific;

- certificat care să ateste calitatea de beneficiar al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- certificat de scoatere și alocare la drepturi, în original;

- carnetul de muncă - în copie;

- adeverință privind vechimea în muncă;

- adeverință de studii;

- livretul militar, în copie;

- adeverință privind grupele/condițiile de muncă;

- adeverință cu veniturile realizate lunar;

- adeverință privind sporurile cu caracter permanent;

- cererea de acordare a pensiei;

- procura specială;

- fișa de pensie;

- opisul în care vor fi consemnate actele dosarului;

- adresa de înaintare a dosarului.

II. Pentru pensia de invaliditate:

- documentele prevăzute la pct. I;

- decizia medicală asupra capacității de muncă, în original;

- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;

- cererea pentru înscrierea la pensie.

III. Pentru pensia de urmaș:

- documentele prevăzute la pct. I, pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

- actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (certificat naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;

- decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;

- decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;

- adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;

- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;

- cererea pentru acordarea pensiei de urmaș și declarația pe propria răspundere.

ANEXA Nr. 4

Adresă înaintare dosar de pensie

Antet unitate

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Către

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 74 alin. (4) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, vă înaintăm dosarul de pensie privind pe

domnul/doamna . . . . . . . . . .,

care, prin Ordinul/Dispoziția nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., a fost trecut/trecută în rezervă/a încetat raporturile de serviciu, conform prevederilor art. . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . din statutul cadrelor militare/polițistului și funcționarului public cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Șeful unității,
. . . . . . . . . .
Șef Serviciu resurse umane,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...