Fișa de pensie | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Fișa de pensie

Art. 8. -

Datele și informațiile necesare pentru stabilirea și plata pensiilor se înscriu în formularul tipizat "Fișa de pensie".

Art. 9. -

(1) Fișa de pensie se întocmește în două exemplare având următoarea destinație:

a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensie împreună cu actele originale din care rezultă stagiul de cotizare pentru perioadele de timp până la data de 1 aprilie 2001 în care cel în cauză a fost încadrat în muncă, înainte de a avea calitatea de cadru militar în activitate, soldat, gradat profesionist, polițist și funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale;

b) exemplarul nr. 2 se anexează la dosarul de personal al persoanei asigurate obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

(2) Completarea fișei de pensie se efectuează obligatoriu cu majuscule, înscrise lizibil, de către structura de resurse umane din unitatea/care deservește unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu.

Art. 10. -

Dosarul de pensie, care cuprinde fișa de pensie însoțită de actele doveditoare, se depune la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne de către ultima unitate cu structură de resurse umane din care a făcut parte la data trecerii în rezervă/retragere sau a încetării raporturilor de serviciu persoana asigurată obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

Art. 11. -

Partea I a fișei de pensie cuprinde numărul de înregistrare al cererii de pensionare înregistrate la secretariatul structurii de resurse umane și datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, respectiv datele de stare civilă și domiciliul persoanei îndreptățite.

Art. 12. -

Partea a II-a a fișei de pensie se completează după cum urmează:

a) la pct. 2 se înscriu ordinul/dispoziția, data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, prevederea legală din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, gradul militar/profesional, arma, semnul onorific conferit;

b) la pct. 3 se înscriu motivul ieșirii din rândul cadrelor militare în activitate/poliției/sistemului penitenciar și temeiul legal, conform legislației aplicabile în vigoare;

c) la pct. 4 se specifică pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico- militară a Ministerului Afacerilor Interne:

1. gradul de invaliditate: I, II sau III;

2. cauza invalidității potrivit legii;

- accidente de muncă și boli profesionale, conform legii;

- neoplazii, schizofrenii și SIDA;

- boli obișnuite și accidente care nu au legătură cu munca;

3. perioada în care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligația de a se prezenta la revizuirea medicală;

4. numărul deciziei medicale și data eliberării;

5. spitalul militar emitent;

d) la punctul 5 se înscriu:

1. calitățile pe care le-a avut solicitantul, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a legii;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;

- cod 4 - funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6 - funcționar public cu statut special (polițist);

- cod 7 - cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 8 - șomaj;

- cod 9 - personal clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 10 - avocat;

- cod 11 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 14 - agricultor;

- cod 15 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;

- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;

- cod 18 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

- cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate;

- cod 21 - beneficiar al plăților compensatorii pentru care contribuția pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

2. în coloana 4 se completează numărul și data documentului din care rezultă calitatea respectivă;

e) la punctul 6 se înscriu calitățile pe care le-a avut solicitantul în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), așa cum rezultă din fișa matricolă sau, după caz, din alte acte oficiale, iar:

1. în coloana 4 se completează tipul grupelor, respectiv al condițiilor:

(i) grupa I - "I";

(ii) grupa a II-a - "II";

(iii) condiții deosebite - "D";

(iv) condiții speciale - "S", urmat de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din lege, corespunzătoare locului de muncă în condiții speciale [de exemplu, pentru unitățile miniere se va înscrie "S a)"];

(v) alte condiții - "A.C.";

2. în coloana 5 se completează procentul corespunzător activității desfășurate din timpul normal de lucru, care a fost menționat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;

3. în coloana 6 se înscrie "Numărul și data actului".

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
Dispoziții generale
Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Fișa de pensie
Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant
Dispoziții finale
;
se încarcă...