Art 3 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modalitățile de constituire a dosarului de pensie -
Art. 3. -

(1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțial, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare norme de aplicare, va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare, după cum urmează:

a) formularul tipizat "fișa de pensie" completat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu excepția persoanelor care solicită înscrierea la pensie direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne;

b) brevetul/atestatul de conferire sau adeverința, după caz, din care să rezulte conferirea semnului onorific, conform datelor înscrise la pct. 2 din fișa de pensie;

c) carnetul de muncă (original și copie) ori, după caz, declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu i-a fost întocmit carnet de muncă și nu posedă un astfel de document, cu excepția situațiilor în care legea nu prevede obligativitatea întocmirii acestuia;

d) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie), după caz;

e) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie), după caz;

f) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, după caz;

g) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie);

h) livretul militar (original și copie), după caz;

i) diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi, după caz;

j) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate, după caz;

k) adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

l) adeverința privind veniturile realizate lunar în unitățile Ministerului Afacerilor Interne sau ale Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției până la data de 1 ianuarie 2011 și pentru ultima lună de activitate pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege sau adeverința privind câștigul salarial lunar brut până la 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă și au fost asigurați în sistemul public de pensii, transmisă letric și electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

m) adeverințe privind desfășurarea activității în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverințe privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în structuri ale sistemului/în afara sistemului de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (original);

n) procura specială, pentru mandatar (original);

o) acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

p) adeverință care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

q) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, după caz.

(2) Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 7 la normele de aplicare va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1);

b) decizia medicală asupra capacității de muncă (original).

(3) Pentru acordarea pensiei de urmaș, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 8 la normele de aplicare va fi însoțită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1), pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

b) actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (copie);

c) decizia medicală asupra capacității de muncă, după caz (original);

d) decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

e) adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

f) actul doveditor al cauzei decesului, cu excepția situațiilor în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

g) adeverința privind veniturile brute ale soțului/soției supraviețuitor/supraviețuitoare, după caz (original);

h) certificatul de deces (copie).

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 4 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 5 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 6 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 7 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 8 Fișa de pensie
Art 9 Fișa de pensie
Art 10 Fișa de pensie
Art 11 Fișa de pensie
Art 12 Fișa de pensie
Art 13 Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant
;
se încarcă...