Art 12 Fișa de pensie | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Fișa de pensie -
Art. 12. -

Partea a II-a a fișei de pensie se completează după cum urmează:

a) la pct. 2 se înscriu ordinul/dispoziția, data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, prevederea legală din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, gradul militar/profesional, arma, semnul onorific conferit;

b) la pct. 3 se înscriu motivul ieșirii din rândul cadrelor militare în activitate/poliției/sistemului penitenciar și temeiul legal, conform legislației aplicabile în vigoare;

c) la pct. 4 se specifică pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico- militară a Ministerului Afacerilor Interne:

1. gradul de invaliditate: I, II sau III;

2. cauza invalidității potrivit legii;

- accidente de muncă și boli profesionale, conform legii;

- neoplazii, schizofrenii și SIDA;

- boli obișnuite și accidente care nu au legătură cu munca;

3. perioada în care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligația de a se prezenta la revizuirea medicală;

4. numărul deciziei medicale și data eliberării;

5. spitalul militar emitent;

d) la punctul 5 se înscriu:

1. calitățile pe care le-a avut solicitantul, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a legii;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei școli militare/școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;

- cod 4 - funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6 - funcționar public cu statut special (polițist);

- cod 7 - cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 8 - șomaj;

- cod 9 - personal clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 10 - avocat;

- cod 11 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 14 - agricultor;

- cod 15 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;

- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;

- cod 18 - beneficiar al concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;

- cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soției salariate care își urmează soțul trimis în misiune permanentă în străinătate;

- cod 21 - beneficiar al plăților compensatorii pentru care contribuția pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

2. în coloana 4 se completează numărul și data documentului din care rezultă calitatea respectivă;

e) la punctul 6 se înscriu calitățile pe care le-a avut solicitantul în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), așa cum rezultă din fișa matricolă sau, după caz, din alte acte oficiale, iar:

1. în coloana 4 se completează tipul grupelor, respectiv al condițiilor:

(i) grupa I - "I";

(ii) grupa a II-a - "II";

(iii) condiții deosebite - "D";

(iv) condiții speciale - "S", urmat de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din lege, corespunzătoare locului de muncă în condiții speciale [de exemplu, pentru unitățile miniere se va înscrie "S a)"];

(v) alte condiții - "A.C.";

2. în coloana 5 se completează procentul corespunzător activității desfășurate din timpul normal de lucru, care a fost menționat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;

3. în coloana 6 se înscrie "Numărul și data actului".

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 4 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 5 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 6 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 7 Modalitățile de constituire a dosarului de pensie
Art 8 Fișa de pensie
Art 9 Fișa de pensie
Art 10 Fișa de pensie
Art 11 Fișa de pensie
Art 12 Fișa de pensie
Art 13 Modalitatea de completare și transmitere în format electronic a datelor cuprinse în adeverințele privind veniturile lunare realizate de solicitant
Art 14 Dispoziții finale
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
;
se încarcă...