Guvernul României

Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate

Modificări (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 19 septembrie 2014.

În vigoare de la 19 septembrie 2014 până la 07 octombrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 784/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic și organizatoric pentru aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014, și ale Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013.

Art. 2. -

În textul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) program: Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; Modificări (1)

b) organizații partenere: instituții publice și/sau organizații nonguvernamentale ale căror operațiuni au fost selectate pentru finanțare prin Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate de către Autoritatea de management;

c) grup-țintă: categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3 cărora li se distribuie gratuit asistența materială de bază și/sau ajutoare alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 și în conformitate cu legislația națională;

d) asistență materială de bază: rechizite școlare și ghiozdane care se distribuie gratuit elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, acoperiți de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002;

e) ajutoare alimentare: alimente de bază distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin. (1);

f) cupoane individuale: tipărituri cu caracter special, protejate împotriva falsificării sau contrafacerii, pe care sunt înscrise numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu ale persoanei din grupul-țintă.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) șomerii care beneficiază în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizația socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

f) persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți si copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru șotul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

(2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor.

(3) Persoanele care intră în grupul-țintă între data constituirii/actualizării bazei de date și data distribuirii asistenței materiale de bază și a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autoritățile locale pe liste suplimentare.

(4) Pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, această instituție constituie și actualizează anual baza de date privind persoanele care sunt incluse în grupul-țintă și pentru care vor fi tipărite cupoanele individuale.

(5) Primesc asistență materială de bază, respectiv rechizite școlare și ghiozdane, elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002.

(6) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare, este responsabil cu implementarea operațiunii privind asistența materială de bază.

Art. 4. -

(1) Cupoanele individuale pentru ajutor se produc de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 lit. A.d) din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Distribuirea cupoanelor pentru ajutor se realizează de către furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Ajutoarele alimentare se ridică de către persoanele din grupul-țintă de la centrele de distribuție ale primăriilor în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința, pe baza cuponului individual și a actului de identitate.

(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor suplimentare și a prezentării unui document care atestă încadrarea în grupul-țintă, care, după caz, poate fi:

a) dispoziția scrisă a primarului sau mandatul poștal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) și b);

b) carnetul de șomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poștal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizației de șomaj cuvenite lunar, pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, sau adeverință eliberată de agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București care atestă înregistrarea persoanei ca șomer în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, pentru șomerii care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

c) decizia de pensie sau mandat poștal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) și e);

d) certificatul de încadrare în grad de handicap grav și accentuat, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f);

e) mandat poștal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g).

(3) Persoanele prevăzute al art. 3 alin. (3) primesc ajutoare alimentare în cadrul programului în limita cantităților rămase disponibile, după distribuirea pe bază de cupon individual.

(4) Asistența materială de bază este distribuită prin inspectoratele școlare și școli conform schemei de distribuție prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002.

Art. 6. -

(1) În sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate și are calitatea de beneficiar pentru operațiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare și implicit de autoritate contractantă în sensul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului. nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică a ajutoarelor alimentare.

(2) Ministerul Educației Naționale are calitatea de beneficiar pentru operațiunea de distribuire a asistenței materiale de bază.

(3) Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi (AA) este desemnată ca autoritate de audit pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

(4) Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (ACP) este desemnată ca autoritate de certificare și plată pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Art. 7. -

(1) Resursele disponibile din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate pentru România din angajamentul bugetar pentru perioada 2014- 2020 sunt în cuantum de 442.562.008,00 euro, în prețuri curente, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum și a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune și din fondurile structurale către Mecanismul pentru interconectarea Europei și către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104 din 8 aprilie 2014.

(2) Rata de cofinanțare a Uniunii Europene la nivelul programului operațional este de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(3) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional dacă au fost angajate și plătite de un beneficiar între 1 decembrie 2013 și 31 decembrie 2023.

(4) Cheltuielile efectuate pentru implementarea programului, cum ar fi, fără a se limita la acestea: costuri administrative, transport, de depozitare, costurile pentru pregătirea, gestionarea, monitorizarea primirii și predării ajutoarelor alimentare, asistența administrativă si tehnică, audit, informare măsuri de control și evaluare, asistența tehnică, inclusiv consolidarea capacității organizațiilor partenere, se finanțează din program, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 223/2014. Modificări (1)

(5) Angajamentele bugetare ale Uniunii Europene se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a programului operațional constituie o decizie de finanțare în sensul art. 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012 și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

(6) Comisia Europeană efectuează plăți sub formă de prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale soldului final.

(7) În urma deciziei de adoptare a programului operațional, Comisia Europeană plătește o sumă cu titlu de prefinanțare, reprezentând 11% din contribuția totală acordată din fond programului operațional. Prefinanțarea se utilizează numai pentru plăți către beneficiari în cadrul implementării programului operațional.

(8) Pentru implementarea în condiții optime a proiectului și a derulării operațiunilor începând cu anul 2014, se asigură în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului.

(9) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programului operațional se stabilesc având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 și se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management.

(10) În bugetele beneficiarilor, la un titlu de cheltuieli distinct, se cuprind sumele necesare finanțării totale a proiectelor.

(11) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor se stabilesc de către beneficiari pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programului operațional, avizate de principiu de către Autoritatea de management.

(12) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management, conform prevederilor legale naționale și ale Uniunii Europene, sumele reprezentând fonduri structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

Art. 8. - Modificări (1)

Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în implementarea programului sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România și atribuțiile instituțiilor implicate în planul european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 17 septembrie 2014.

Nr. 799.

ANEXĂ Modificări (1)

Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate

A. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) are următoarele atribuții:

a) îndeplinește funcția de Autoritate de management în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

b) are calitatea de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 și este responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor de distribuire a ajutoarelor alimentare prin:

- organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea operatorilor economici, conform prevederilor legale;

- încheierea și implementarea contractelor cu operatorii economici selectați;

- plata cheltuielilor declarate de operatorii economici conform contractelor încheiate cu MFE;

- selectarea și încheierea cu organizațiile partenere a unui acord de colaborare privind punerea în aplicare a programului;

- decontarea, după caz, organizațiilor partenere, pe bază de documente justificative, a costurilor administrative și de transport ale acestora pentru derularea programului, în limita a 5% din valoarea ajutoarelor alimentare distribuite, în conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

c) stabilește, în baza numărului de persoane incluse în grupul-țintă, cantitățile de ajutoare ce vor fi alocate fiecărui județ, respectiv municipiului București; Modificări (1)

d) primește de la organizațiile partenere desemnate prin Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual și centralizează la nivel de țară datele privind realizarea programului, în vederea întocmirii și transmiterii Raportului anual de implementare a programului către Comisia Europeană până la data 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; Modificări (1)

e) publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final;

f) asigură prin structurile proprii și, după caz, împreună cu reprezentanții organizațiilor partenere, verificarea materială și contabilă a distribuirii ajutoarelor alimentare în toate etapele de punere în aplicare a programului și pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanțului de distribuție, inclusiv la nivel local;

g) previne, detectează, corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate. Notifică Comisia Europeană cu privire la neregulile care depășesc 10.000 euro în contribuții din partea fondului și o ține la curent cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice corespunzătoare;

h) asigură, prin Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., imprimarea cupoanelor individuale, distribuirea acestora prin furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu și transmiterea cupoanelor individuale pentru ajutoare alimentare la fiecare domiciliu al beneficiarului final;

i) primește rapoarte centralizate la nivel național privind situația cupoanelor distribuite și a celor nedistribuite în baza situațiilor primite de la distribuitor;

j) monitorizează și evaluează modul de implementare a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate și ia măsuri de creștere a eficienței implementării; Modificări (1)

k) primește, analizează și implementează propuneri de îmbunătățire a punerii în aplicare a programului;

l) stabilește formatul-cadru al tuturor documentelor-suport pentru implementarea programului;

m) informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la Comisia Europeană a unor observații cu privire la implementarea programului;

n) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea și eficiența acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;

o) elaborează și publică, în format Excel, o listă de proiecte, contracte sau de acțiuni sprijinite prin intermediul programului care include cel puțin următoarele informații: numele și adresa persoanei din grupul-țintă, cuantumul alocat, tipul de sărăcie materială vizat;

p) sub rezerva disponibilității fondurilor din prefinanțare și din plățile intermediare, în calitatea sa de Autoritate de management, rambursează beneficiarilor valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către aceștia, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;

r) stabilește în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Educației Naționale măsurile necesare pentru implementarea operațiunilor de distribuire a asistenței materiale de bază;

s) asigură acțiuni de informare și comunicare către grupul- țintă, publicul larg și mass-media privind rolul și contribuția Uniunii Europene, a instituțiilor implicate în derularea programului. Asigură existența la punctele de distribuție a ajutoarelor alimentare cel puțin a unui afiș, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informații despre program, fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza beneficiarii.

B. Ministerul Educației Naționale are atribuții de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 și implementează operațiunile privind asistența materială de bază în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002. Modificări (1)

C. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) stabilește categoriile de persoane care fac parte din grupul-țintă;

b) constituie și actualizează anual baza de date privind persoanele care fac parte din grupul-țintă, precum și transmiterea acesteia către toate instituțiile implicate;

c) comunică anual, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numărul de beneficiari pe județe și totalul național, ca bază pentru alocarea cantităților de ajutoare alimentare pe fiecare județ;

d) eliberează, prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adeverința prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. b) din hotărâre.

D. Instituțiile prefectului realizează monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanții autorităților publice locale, precum și a procesului de distribuție efectuat de autoritățile executive ale autorităților publice locale către persoanele care aparțin grupului țintă. Modificări (1)

E. Autoritățile executive ale autorităților publice locale participante la program au următoarele atribuții: Modificări (1)

a) întocmesc listele suplimentare în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;

b) primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituției prefectului, ajutoarele alimentare și asigură păstrarea acestora în condiții corespunzătoare și de siguranță, precum și evidența de gestiune până la distribuire;

c) în termen de 30 de zile de la preluare/recepție, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul-țintă, care dețin cupoane individuale sau se află pe liste suplimentare, pe baza documentelor de identitate;

d) justifică cantitățile distribuite cu semnătura de primire a persoanelor din grupul-țintă pe versoul cuponului, alături de data și cantitatea primită;

e) transmit Ministerului Fondurilor Europene:

- un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul economic,

- la terminarea distribuției ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, împreună cu o situație centralizatoare privind distribuția, care include și listele suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3);

f) păstrează cel puțin 3 ani copia evidențelor de gestiune și listele de distribuție. Termenul curge de la sfârșitul anului întocmirii acestora;

g) asigură la nivelul localității acțiunile de informare și comunicare prevăzute la lit. A.s).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...