Art 7 | Hotărâre 799/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 7. -

(1) Resursele disponibile din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate pentru România din angajamentul bugetar pentru perioada 2014- 2020 sunt în cuantum de 442.562.008,00 euro, în prețuri curente, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum și a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune și din fondurile structurale către Mecanismul pentru interconectarea Europei și către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104 din 8 aprilie 2014.

(2) Rata de cofinanțare a Uniunii Europene la nivelul programului operațional este de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(3) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional dacă au fost angajate și plătite de un beneficiar între 1 decembrie 2013 și 31 decembrie 2023.

(4) Cheltuielile efectuate pentru implementarea programului, cum ar fi, fără a se limita la acestea: costuri administrative, transport, de depozitare, costurile pentru pregătirea, gestionarea, monitorizarea primirii și predării ajutoarelor alimentare, asistența administrativă si tehnică, audit, informare măsuri de control și evaluare, asistența tehnică, inclusiv consolidarea capacității organizațiilor partenere, se finanțează din program, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 223/2014. Modificări (1)

(5) Angajamentele bugetare ale Uniunii Europene se fac în tranșe anuale în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a programului operațional constituie o decizie de finanțare în sensul art. 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012 și, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

(6) Comisia Europeană efectuează plăți sub formă de prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale soldului final.

(7) În urma deciziei de adoptare a programului operațional, Comisia Europeană plătește o sumă cu titlu de prefinanțare, reprezentând 11% din contribuția totală acordată din fond programului operațional. Prefinanțarea se utilizează numai pentru plăți către beneficiari în cadrul implementării programului operațional.

(8) Pentru implementarea în condiții optime a proiectului și a derulării operațiunilor începând cu anul 2014, se asigură în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului.

(9) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programului operațional se stabilesc având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 și se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management.

(10) În bugetele beneficiarilor, la un titlu de cheltuieli distinct, se cuprind sumele necesare finanțării totale a proiectelor.

(11) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor se stabilesc de către beneficiari pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programului operațional, avizate de principiu de către Autoritatea de management.

(12) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management, conform prevederilor legale naționale și ale Uniunii Europene, sumele reprezentând fonduri structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 799/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...