ANEXĂ | Hotărâre 799/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ Modificări (1)

Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate

A. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) are următoarele atribuții:

a) îndeplinește funcția de Autoritate de management în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

b) are calitatea de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 și este responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor de distribuire a ajutoarelor alimentare prin:

- organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea operatorilor economici, conform prevederilor legale;

- încheierea și implementarea contractelor cu operatorii economici selectați;

- plata cheltuielilor declarate de operatorii economici conform contractelor încheiate cu MFE;

- selectarea și încheierea cu organizațiile partenere a unui acord de colaborare privind punerea în aplicare a programului;

- decontarea, după caz, organizațiilor partenere, pe bază de documente justificative, a costurilor administrative și de transport ale acestora pentru derularea programului, în limita a 5% din valoarea ajutoarelor alimentare distribuite, în conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

c) stabilește, în baza numărului de persoane incluse în grupul-țintă, cantitățile de ajutoare ce vor fi alocate fiecărui județ, respectiv municipiului București; Modificări (1)

d) primește de la organizațiile partenere desemnate prin Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual și centralizează la nivel de țară datele privind realizarea programului, în vederea întocmirii și transmiterii Raportului anual de implementare a programului către Comisia Europeană până la data 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; Modificări (1)

e) publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final;

f) asigură prin structurile proprii și, după caz, împreună cu reprezentanții organizațiilor partenere, verificarea materială și contabilă a distribuirii ajutoarelor alimentare în toate etapele de punere în aplicare a programului și pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanțului de distribuție, inclusiv la nivel local;

g) previne, detectează, corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate. Notifică Comisia Europeană cu privire la neregulile care depășesc 10.000 euro în contribuții din partea fondului și o ține la curent cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice corespunzătoare;

h) asigură, prin Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., imprimarea cupoanelor individuale, distribuirea acestora prin furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu și transmiterea cupoanelor individuale pentru ajutoare alimentare la fiecare domiciliu al beneficiarului final;

i) primește rapoarte centralizate la nivel național privind situația cupoanelor distribuite și a celor nedistribuite în baza situațiilor primite de la distribuitor;

j) monitorizează și evaluează modul de implementare a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate și ia măsuri de creștere a eficienței implementării; Modificări (1)

k) primește, analizează și implementează propuneri de îmbunătățire a punerii în aplicare a programului;

l) stabilește formatul-cadru al tuturor documentelor-suport pentru implementarea programului;

m) informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la Comisia Europeană a unor observații cu privire la implementarea programului;

n) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea și eficiența acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 și în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;

o) elaborează și publică, în format Excel, o listă de proiecte, contracte sau de acțiuni sprijinite prin intermediul programului care include cel puțin următoarele informații: numele și adresa persoanei din grupul-țintă, cuantumul alocat, tipul de sărăcie materială vizat;

p) sub rezerva disponibilității fondurilor din prefinanțare și din plățile intermediare, în calitatea sa de Autoritate de management, rambursează beneficiarilor valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către aceștia, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;

r) stabilește în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Educației Naționale măsurile necesare pentru implementarea operațiunilor de distribuire a asistenței materiale de bază;

s) asigură acțiuni de informare și comunicare către grupul- țintă, publicul larg și mass-media privind rolul și contribuția Uniunii Europene, a instituțiilor implicate în derularea programului. Asigură existența la punctele de distribuție a ajutoarelor alimentare cel puțin a unui afiș, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informații despre program, fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza beneficiarii.

B. Ministerul Educației Naționale are atribuții de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 și implementează operațiunile privind asistența materială de bază în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002. Modificări (1)

C. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) stabilește categoriile de persoane care fac parte din grupul-țintă;

b) constituie și actualizează anual baza de date privind persoanele care fac parte din grupul-țintă, precum și transmiterea acesteia către toate instituțiile implicate;

c) comunică anual, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numărul de beneficiari pe județe și totalul național, ca bază pentru alocarea cantităților de ajutoare alimentare pe fiecare județ;

d) eliberează, prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, adeverința prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. b) din hotărâre.

D. Instituțiile prefectului realizează monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanții autorităților publice locale, precum și a procesului de distribuție efectuat de autoritățile executive ale autorităților publice locale către persoanele care aparțin grupului țintă. Modificări (1)

E. Autoritățile executive ale autorităților publice locale participante la program au următoarele atribuții: Modificări (1)

a) întocmesc listele suplimentare în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;

b) primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituției prefectului, ajutoarele alimentare și asigură păstrarea acestora în condiții corespunzătoare și de siguranță, precum și evidența de gestiune până la distribuire;

c) în termen de 30 de zile de la preluare/recepție, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul-țintă, care dețin cupoane individuale sau se află pe liste suplimentare, pe baza documentelor de identitate;

d) justifică cantitățile distribuite cu semnătura de primire a persoanelor din grupul-țintă pe versoul cuponului, alături de data și cantitatea primită;

e) transmit Ministerului Fondurilor Europene:

- un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul economic,

- la terminarea distribuției ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, împreună cu o situație centralizatoare privind distribuția, care include și listele suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3);

f) păstrează cel puțin 3 ani copia evidențelor de gestiune și listele de distribuție. Termenul curge de la sfârșitul anului întocmirii acestora;

g) asigură la nivelul localității acțiunile de informare și comunicare prevăzute la lit. A.s).

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...