Procedură privind radierea din cartea funciară


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

RADIEREA DIN CARTEA FUNCIARĂ

Drepturile reale tabulare se sting sau se pierd prin înscrierea radierii acestora din cartea funciară.

Radierea plângerii formulate împotriva încheierii de reexaminare a încheierii de admitere sau respingere a cererii de înscriere în cartea funciară.

În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanței judecătorești produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial. Înscrierea dispusă se efectuează în baza unui exemplar conform cu originalul al hotărârii judecătorești prin care a fost admisă plângerea, cu mențiunea că este rămasă definitivă, iar încheierea emisă nu este supusă nici unei căi de atac. Prin aceeași încheiere se dispune radierea plângerii din cartea funciară.

În cazul în care prin hotărârea judecătorească nu s-a dispus efectuarea unor operațiuni de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul inițial, radiindu-se totodată plângerea din cartea funciară prin încheiere care nu este supusă nici unei căi de atac.

Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate constituite în folosul unui imobil (art. 94 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I. nr. 700/2014)

Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris un drept asupra imobilului, dat prin înscris autentic notarial, fără întocmirea unei documentații cadastrale. Acest consimțământ nu este necesar dacă radierea s-a dispus printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenței juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.

Radierea din planul cadastral și din cartea funciară a unei construcții existente pe un teren înscris în cartea funciară (art. 103 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I. nr. 700/2014)

Operațiunea de radiere a unei construcții din sistemul integrat de cadastru și carte funciară se efectuează, la cererea proprietarului, fără documentație cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condițiile legale. Fișierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea și se atașează cererii care se soluționează pe flux integrat.

RADIEREA ÎN CAZUL EXECUTĂRII SILITE

Radierea înscrierii provizorii a adjudecatarului din Cartea funciară

În situația în care actul de adjudecare este anulat, înscrierea provizorie dispusă de registrator se va radia la cererea executorului judecătoresc (art. 166 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I. nr. 700/2014).

Radierea notării interdicției de înstrăinare a imobilului vândut cu plata în rate

Notarea interdicției de înstrăinare și de grevare a imobilului vândut cu plata în rate, până la plata integrală a prețului și a dobânzii corespunzătoare,se va radia la cerere, în baza înscrisului care constată o modalitate de stingere a obligației adjudecatarului de plată a prețului și a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică.

Radierea ipotecilor și celorlate sarcini reale (vezi și art. 2428 Cod civil)

Conform art. 167 din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I. nr. 700/2014, de la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanță. Dacă prețul de adjudecare se plătește în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. Prin excepție, dreptul de ipotecă intabulat în condițiile art. 163 alin. (2), precum și notarea efectuată conform art. 195 alin. (5) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I. nr. 700/2014, se radiază numai în baza acordului instituției care a dispus măsura asigurătorie.

Ipotecile și celelalte sarcini reale, precum și drepturile reale intabulate după notarea urmăririi în cartea funciară se vor radia din oficiu, cu excepția celor pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menținute.

De asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile de uzufruct, uz, abitație sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă adjudecarea s-a făcut liber de aceste drepturi, potrivit mențiunilor din actul de adjudecare.

Se vor radia toate notările făcute cu urmărirea silită, interdicția de înstrăinare sau de grevare, dacă există, cu excepția situației radierii efectuate în baza acordului instituției care a dispus măsura asiguratorie, precum și promisiunea de a încheia un contract viitor, dacă până la data adjudecării beneficiarul promisiunii nu și-a înscris în cartea funciară dreptul dobândit în temeiul contractului care a făcut obiectul acesteia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...