Ministerul Educației Naționale - MEN

Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, din 29.08.2014

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 04 septembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul școlar 2015-2016

DATA LIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii
31 ianuarie 2015 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului
București pentru pregătirea și organizarea admiterii
1 martie 2015 Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1 mai 2015 Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere
7 mai 2015 Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
15 mai 2015 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
11 - 29 mai 2015 Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
17 iunie 2015 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a
2 iulie 2015 Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene
3 iulie 2015 Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.
6 iulie 2015 Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ
Probele de aptitudini
21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
25-26 mai 2015 Înscrierea pentru probele de aptitudini
27-30 mai 2015 Desfășurarea probelor de aptitudini
1 iunie 2015 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
2 iunie 2015 Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
19 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați
2 iulie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere
3 iulie 2015 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă
6 iulie 2015 Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
21-22 mai 2015 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
25-26 mai 2015 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
27-30 mai 2015 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1 iunie 2015 Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
2 iunie 2015 Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
3-4 iunie 2015 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
9 iunie 2015 Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
10 iunie 2015 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/ a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere, a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
15 mai 2015 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
19 iunie 2015 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a
candidaților pe locurile speciale pentru romi
6-8 iulie 2015 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
9-11 iulie 2015 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015-2016
3 - 7 iulie 2015 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe, la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea
3 - 7 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere
4 - 8 iulie 2015 Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul Național de Admitere
11 - 12 iulie 2015 Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia
Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București, transmiterea modificărilor la comisia națională
13 iulie 2015 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor
14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2015
15 iulie 2015 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București
15 iulie 2015 Afișarea de către fiecare unitate de învățământul liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate
16 iulie -24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
15 iulie 2015 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
16-17 iulie 2015 Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori de limbă maternă
18 iulie 2015 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
15 - 20 iulie 2015 Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii
20 iulie 2015 Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă
15-21 iulie 2015 Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori
22 iulie 2015 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul Național de Admitere
23 iulie 2015 Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii
23 iulie 2015 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat
Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă
23 -24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost
repartizați candidații din etapa a doua
24 iulie 2015 Transmiterea de către unitățile de învățământul liceal de
stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii
27-30 iulie 2015 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate.
A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
1 august 2015 Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
31 august 2015 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
1-2 septembrie 2015 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
3-4 septembrie 2015 Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
1 mai 2015 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
15 iulie 2015 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
21-22 iulie 2015 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016
22-24 iulie 2015 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 - 2016, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

ANEXA Nr. 2

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2015-2016

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = (ABS + 3EN)/4,

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale

I. PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ

Desen după natură - studiu: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Note:

(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...