Guvernul României

Hotărârea nr. 738/2014 privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, județul Neamț

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, județul Neamț, în vederea administrării de către consiliul local în scopul dezvoltării și modernizării infrastructurii forestiere, în condițiile legii.

Art. 3. -

(1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, județul Neamț, în vederea administrării de către consiliul local, în condițiile legii.

(2) Pentru terenul aferent drumului forestier menționat la alin. (1) consiliul local asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosință silvică și a destinației acestui teren, potrivit legii.

Art. 4. -

Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 2 și a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Attila Korodi
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Adriana Doina Pană
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 26 august 2014.

Nr. 738.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se modifică descrierea tehnică

Nr. MFP Cod de clasificație Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Caracteristici tehnice ale bunurilor conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011
0 1 2 3
6939 8.04.04 Drum forestier Sebașa Obârșie Lungimea 3,5 km

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a drumului forestier care trece din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca și în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca, județul Neamț

Denumirea drumului forestier Persoana juridică de la care trece drumul forestier Persoana juridică la care se trece drumul forestier Nr. de inventar la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Nr. de inventar la Ministerul Finanțelor Publice Codul de clasificație Localizarea drumului forestier în amenajamentul silvic Lungimea (km) Valoare de inventar Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- lei -
Valoare de inventar MFP
- lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drum forestier Sebașa Obârșie Statul român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120 Comuna Borca și în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca CUI 2614139 2037 6939 8.04.04 UP IV, ua 195D parțial, Ocolul Silvic Borca CF nr. 50456 3,5 km 245.000 245.000

ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca și în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca, județul Neamț

Locul unde este situat terenul Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier Localizarea terenului în amenajamentul silvic Codul de clasificație al terenului aferent drumului forestier Suprafața totală
(ha)
Nr. de inventar la MFP
1 2 3 4 5 6 7
Comuna Borca, județul Neamț Statul român, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
CUI 1590120
Comuna Borca, județul Neamț
CUI 2614139
UP IV, ua 195 D parțial, Ocolul Silvic Borca
CF nr. 50.456
8.04.02 2,1 1364 parțial

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...