Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1104/2014 privind organizarea și exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se împuternicește personalul din cadrul Serviciului sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din structurile Trezoreriei Statului organizate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice să efectueze controlul de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

(2) În scopul împuternicirii personalului prevăzut la alin. (1), directorul executiv-trezorerie al structurii Trezoreriei Statului din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București/trezorierii șefi ai structurilor Trezoreriei Statului din cadrul celorlalte direcții generale regionale ale finanțelor publice și al administrațiilor județene ale finanțelor publice, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, transmit Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică propunerile pentru nominalizarea persoanelor care vor exercita controlul de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014.

(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) vor fi făcute pentru un număr de minimum două persoane și vor conține următoarele informații:

- numele și prenumele persoanei nominalizate;

- funcția publică de execuție deținută;

- vechimea în cadrul Serviciului sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale.

(4) Persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să aibă studii superioare economice;

- să aibă vechime de cel puțin 2 ani în cadrul Serviciului sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale;

- să fi obținut cel puțin calificativul "bine" în ultimul an la evaluarea performanțelor profesionale individuale.

(5) Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit scanate la Ministerul Finanțelor Publice, însoțite de curriculum vitae și de rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale persoanelor nominalizate pentru ultimul an, de la adresa de e-mail a directorului executiv-trezorerie/trezorierilor șefi la adresa de e-mail ce urmează a fi comunicată acestora de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.

(6) În termen de o zi lucrătoare de la primirea propunerilor prevăzute la alin. (2), Direcția generală trezorerie și contabilitate publică verifică încadrarea în condițiile prevăzute la alin. (4) și transmite Unității centrale de armonizare a sistemelor de management financiar și control o adresă privind propunerea pentru desemnarea persoanelor împuternicite pentru exercitarea controlului de tip preventiv, la care anexează copii ale propunerilor de nominalizare primite și ale documentelor prevăzute la alin. (5).

(7) În termen de două zile lucrătoare de la primirea adresei prevăzute la alin. (6), Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control întocmește adresa privind acordul/respingerea desemnării persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, care va fi semnată împreună cu Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.

(8) Adresa prevăzută la alin. (7) se transmite scanată, de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, prin e-mail structurilor Trezoreriei Statului de la care a fost primită propunerea de nominalizare a persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv în vederea emiterii deciziei de numire a persoanelor respective de către conducerea structurilor descentralizate ale Ministerului Finanțelor Publice.

(9) Schimbarea persoanelor pentru care s-a emis acordul de către Ministerul Finanțelor Publice se poate efectua la propunerea directorului executiv-trezorerie/trezorierilor șefi ai structurilor Trezoreriei Statului sau la solicitarea directorului general al Direcției generale trezorerie și contabilitate publică sau a controlorului financiar șef al Unității centrale de armonizare a sistemelor de management financiar și control.

(10) Atribuțiile cu privire la efectuarea controlului de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se introduc în fișa postului persoanelor împuternicite potrivit alin. (2).

Art. 2. -

Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 27 august 2014.

Nr. 1.104.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...