Guvernul României

Hotărârea nr. 739/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014 până la 16 iulie 2015, fiind înlocuit prin Hotărâre 560/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Iulian-Ghiocel Matache,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 26 august 2014.

Nr. 739.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 F

Cod unic de înregistrare: RO477647

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent (2014)
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 1.550.220,52
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 1.446.425,71
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 103.794,81
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 1.667.023,97
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1.564.729,03
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 1.209.442,32
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 817,02
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 200.127,08
C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14) 12 133.696,16
C1 ch. cu salariile 13 131.177,49
C2 bonusuri 14 2.518,67
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 10.724,63
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (aferente pensionarilor) 16 9.156,70
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 3.283,32
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 52.422,97
D. alte cheltuieli de exploatare 19 154.342,61
2 Cheltuieli financiare 20 102.294,94
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -116.803,45
IV IMPOZIT PE PROFIT 23
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acționari 34
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 60.240,61
1 Alocații de la buget 44 37.675,00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 59.310,61
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2.110
2 Nr. mediu de salariați total 49 2.045
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000 50 5.448,09
4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 51 5.345,46
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) 52 707,30
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 54 1.075,35
8 Plăți restante 55 63,00
9 Creanțe restante 56 2.790,81

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...