Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 908/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența
Număr celex: 32014R0908

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 04 septembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008, în special articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), articolul 23, articolul 36 alineatul (6), articolul 46 alineatele (5) și (6), articolul 50 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 57 alineatul (2), articolul 62 alineatul (2), articolul 66 alineatul (4) și articolele 88, 104 și 114,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 stabilește normele de bază în ceea ce privește finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, inclusiv în ceea ce privește acreditarea agențiilor de plăți și a organismelor coordonatoare, gestiunea financiară și procedurile de verificare, sistemele de control și sancțiunile, inclusiv controlul tranzacțiilor, valorile mobiliare și transparența. Pentru a se asigura că noul cadru juridic instituit prin respectivul regulament funcționează fără probleme și se aplică uniform, Comisia a fost împuternicită să adopte anumite norme în domeniile respective. Noile norme ar trebui să înlocuiască dispozițiile relevante din Regulamentele (CE) nr. 601/94, (CE) nr. 4/2004, (CE) nr. 883/2006, (CE) nr. 884/2006, (CE) nr. 885/2006, (CE) nr. 259/2008 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 ale Comisiei. Regulamentele (CE) nr. 883/2006, (CE) nr. 884/2006, (CE) nr. 885/2006 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 au fost abrogate de Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei. Din motive de claritate și securitate juridică, Regulamentele (CE) nr. 601/94, (CE) nr. 4/2004 și (CE) nr. 259/2008 ar trebui abrogate prin prezentul regulament.

(2) Agențiile de plăți ar trebui acreditate de statele membre numai dacă îndeplinesc anumite criterii minime stabilite la nivelul Uniunii, menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014. Respectivele criterii de acreditare sunt prezentate în anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014. Ar trebui să se stabilească norme privind procedurile pentru emiterea, revizuirea și retragerea acreditării agențiilor de plăți și a organismelor de coordonare.

(3) Statele membre ar trebui să își supravegheze constant agențiile de plăți. Statele membre ar trebui să instituie un sistem de schimb de informații pentru a informa în permanență autoritățile competente cu privire la presupusele cazuri de neconformitate. Ar trebui să se stabilească o procedură pe care să o aplice statele membre pentru a gestiona astfel de cazuri, procedură care ar trebui să includă obligația de a elabora un plan pentru a remedia orice deficiențe constatate într-un interval de timp stabilit. În ceea ce privește cheltuielile efectuate de agențiile de plăți ale căror acreditări sunt menținute de statul membru în cauză, deși nu au implementat un asemenea plan în termenul stabilit, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să ia măsuri în legătură cu deficiențele, prin intermediul procedurii de verificare a conformității prevăzute la articolul 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, persoanele responsabile cu agențiile de plăți acreditate trebuie să elaboreze declarații de gestiune în ceea ce privește exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor și buna funcționare a sistemelor de control intern, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente. Ar trebui stabilite norme în ceea ce privește conținutul și formatul acestor declarații de gestiune.

(5) Ar trebui stabilite norme referitoare la funcționarea organismelor de coordonare menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, precum și la sarcinile organismelor de certificare menționate la articolul 9 din regulamentul respectiv. În plus, ar trebui specificat conținutul certificatelor și al rapoartelor care trebuie întocmite de organismele de certificare, pentru a se garanta că documentele respective sunt utile Comisiei în cadrul procedurii de verificare a conturilor.

(6) În vederea asigurării bunei gestionări a creditelor înscrise în bugetul Uniunii pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ("fondurile"), agențiile de plăți ar trebui să țină o contabilitate separată consacrată doar plăților efectuate din fiecare fond și veniturilor alocate fiecărui fond. În acest scop, contabilitatea ținută de agențiile de plăți ar trebui să arate clar, pentru fiecare dintre fonduri, cheltuielile efectuate și veniturile alocate în temeiul articolului 4 alineatul (1) și al articolelor 5 și 43 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și să permită respectivelor cheltuieli și venituri să fie corelate cu resursele puse la dispoziția lor în cadrul bugetului Uniunii.

(7) Politica agricolă comună este finanțată în euro, permițând totodată statelor membre care nu au adoptat moneda euro să efectueze plăți către beneficiari în moneda națională a acestora. Pentru a se permite consolidarea tuturor cheltuielilor și veniturilor, este, prin urmare, necesar să se prevadă că agențiile de plăți relevante trebuie să poată furniza date privind cheltuielile și veniturile atât în euro, cât și în moneda în care au fost efectuate cheltuielile și au fost încasate veniturile.

(8) Cheltuielile cofinanțate din bugetul Uniunii și din bugetele naționale ca sprijin pentru dezvoltarea rurală în cadrul FEADR se bazează pe programe defalcate în funcție de măsură, de rata specifică a contribuției și de aria de intervenție. În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cheltuielile respective ar trebui monitorizate și contabilizate pe această bază, pentru a se permite identificarea tuturor operațiunilor în funcție de program, de măsură, de ratele specifice ale contribuției și de ariile de intervenție. Astfel, se va garanta că poate fi verificată corespondența dintre cheltuielile efectuate și resursele financiare alocate. În contextul respectiv, ar trebui specificate elementele care trebuie luate în considerare de către agențiile de plăți. În special, agențiile de plăți trebuie să indice în mod clar în conturi originea fondurilor publice și a celor din partea Uniunii, în raport cu finanțările efectuate. În plus, sumele care trebuie recuperate de la beneficiari, precum și sumele care au fost recuperate ar trebui identificate și prezentate în raport cu operațiunile inițiale.

(9) Statele membre mobilizează resursele necesare pentru finanțarea cheltuielilor FEGA menționate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 înaintea finanțării de către Comisie a respectivelor cheltuieli sub forma rambursărilor lunare ale cheltuielilor efectuate. O altă opțiune este ca statele membre să primească o plată în avans pentru cheltuielile din FEADR, plată care urmează să fie ulterior verificată prin procedura anuală de verificare financiară în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Pentru a asigura buna gestionare a fluxurilor financiare, statele membre ar trebui să strângă informațiile necesare pentru a demonstra exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea cheltuielilor efectuate, în scopul acestor rambursări lunare, și să le păstreze la dispoziția Comisiei dacă se efectuează cheltuieli și se încasează venituri sau să le transmită Comisiei la intervale regulate. Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informațiile respective la intervale adaptate metodei de gestionare a fiecărui fond. Furnizarea de informații la astfel de intervale nu ar trebui să afecteze obligația statelor membre de a păstra la dispoziția Comisiei, pentru verificare, informațiile complete strânse pentru monitorizarea adecvată a cheltuielilor.

(10) Obligațiile generale ale agențiilor de plăți în ceea ce privește ținerea evidenței contabile vizează datele necesare pentru gestionarea și controlul fondurilor Uniunii. Totuși, respectivele obligații nu vizează cerințele referitoare la rambursarea cheltuielilor și detaliile care trebuie furnizate Comisiei în scopul obținerii unei astfel de rambursări. Prin urmare, este necesar să se precizeze informațiile și detaliile care trebuie trimise periodic Comisiei și care se referă la cheltuielile care trebuie finanțate din fonduri. Statele membre trebuie să notifice informații Comisiei în așa fel încât aceasta să poată utiliza informațiile trimise direct și în modul cel mai eficace posibil pentru gestionarea conturilor fondurilor și a plăților relevante. În scopul îndeplinirii acestui obiectiv, toate informațiile care trebuie puse la dispoziția statelor membre și a Comisiei sau care trebuie comunicate între acestea trebuie trimise în format electronic.

(11) În conformitate cu articolul 102 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, în cazul măsurilor legate de operațiunile finanțate din fonduri, declarațiile de cheltuieli, care sunt considerate, de asemenea, cereri de plată, trebuie trimise și ele Comisiei, însoțite de informațiile solicitate. Pentru a se permite statelor membre și agențiilor de plăți să întocmească respectivele declarații de cheltuieli în conformitate cu normele armonizate și pentru a se permite Comisiei să ia în considerare cererile de plată, ar trebui stabilite condițiile în care cheltuielile respective pot fi înscrise în evidența contabilă în cadrul bugetelor FEGA și FEADR aferente. Aceste condiții ar trebui să specifice regulile care se aplică înregistrării cheltuielilor și a veniturilor, în special a veniturilor alocate și a eventualelor corecții care urmează a fi efectuate, precum și declarării lor efective.

(12) Atunci când, având în vedere declarațiile de cheltuieli primite de la statele membre în cadrul FEGA, totalul angajamentelor anticipate care ar putea fi autorizate în temeiul articolului 170 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului depășește 75% din creditele pentru exercițiul financiar în curs, Comisia trebuie să reducă sumele respective. În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, reducerea respectivă trebuie împărțită proporțional între toate statele membre, pe baza declarațiilor de cheltuieli primite de la acestea. În scopul alocării echitabile a creditelor disponibile între statele membre, ar trebui să se prevadă ca plățile lunare în cadrul FEGA să fie reduse cu un procentaj, stabilit pentru fiecare capitol, din declarațiile de cheltuieli transmise de fiecare stat membru și ca soldul neutilizat într-o anumită lună să fie realocat prin decizii ale Comisiei în plățile lunare ulterioare.

(13) După aprobarea plăților lunare, Comisia ar trebui să pună la dispoziția statelor membre resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor care trebuie finanțate din fonduri, în conformitate cu procedurile practice și condițiile care urmează a fi stabilite pe baza informațiilor comunicate Comisiei de statele membre și a sistemelor informatice instituite de Comisie.

(14) O condiție pentru rambursarea cheltuielilor aferente intervenției publice efectuate de către agențiile de plăți este includerea în declarațiile lor de cheltuieli a valorilor și a sumelor înregistrate contabil în luna următoare celei la care se referă operațiunile de depozitare publică. Pentru a se garanta că procedura de rambursare se desfășoară fără probleme, este necesar să se precizeze modul în care trebuie notificate Comisiei informațiile respective, necesare calculării costurilor și cheltuielilor.

(15) În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014, contabilitatea stocurilor de intervenție publică trebuie să permită stabilirea atât a sumei plătite ca finanțare din partea Uniunii, cât și a situației stocurilor de intervenție. În scopul indicat, agențiile de plăți ar trebui să fie obligate să țină o contabilitate a stocurilor și o contabilitate financiară separate, conținând elementele necesare pentru monitorizarea stocurilor și pentru asigurarea gestiunii financiare a cheltuielilor și a veniturilor generate de măsurile de intervenție publică.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...