Art 21 Detașarea străinilor pe teritoriul României | Ordonanță 25/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României - Detașarea străinilor pe teritoriul României -
Art. 21. -
Reviste (1)

(1) Beneficiarul prestării de servicii, care funcționează în mod legal, poate primi în vederea desfășurării unei activități lucrative pe teritoriul României un străin angajat al unei persoane juridice cu sediul în străinătate, numai dacă:

a) străinul îndeplinește condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare, potrivit legislației în vigoare, și nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;

b) are achitate obligațiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii; Reviste (1)

c) desfășoară efectiv activitatea pentru care solicită detașarea străinului;

d) nu a fost sancționat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanță, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

e) nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracțiune contra persoanei săvârșită cu intenție, prevăzută de Codul penal;

f) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă stabilit potrivit art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat; Reviste (1)

g) străinul care urmează a fi detașat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) și h), art. 11 și art. 27 alin. (2) lit. c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se face cu următoarele documente:

a) atestatul de recunoaștere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educației Naționale, în condițiile prevăzute de legislația în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituții de învățământ acreditate în România;

b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obținută în afara sistemului de învățământ sau, după caz, care atestă experiența profesională, traduse și legalizate în condițiile legii;

c) atunci când este cazul, documente care atestă obținerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării funcției, după caz, traduse și legalizate în condițiile legii;

d) curriculum vitae al străinului, care să conțină și declarația pe propria răspundere a acestuia că este apt din punct de vedere medical și are cunoștințe minime de limba română; Jurisprudență

e) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință, tradus și legalizat în condițiile legii;

f) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autoritățile competente din țara de origine, tradus și legalizat;

g) copia actului de detașare, tradus și legalizat;

h) certificatul de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială beneficiarul prestării de servicii își are sediul social, privind achitarea obligațiilor către bugetul de stat, la sfârșitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii;

i) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului și certificatul constatator din care să rezulte că în registrul comerțului nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului, în copie și în original;

j) cazierul judiciar al beneficiarului prestării de servicii;

k) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului;

l) două fotografii tip 3/4 ale străinului.

(3) Verificarea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), f) și g) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin formațiunile sale teritoriale.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 25/2014:
Art 11 Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri
Art 12 Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri
Art 13 Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători transfrontalieri
Art 14 Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători transfrontalieri
Art 15 Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători înalt calificați
Art 16 Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători înalt calificați
Art 17 Eliberarea avizului de angajare în situații speciale
Art 18 Eliberarea avizului de angajare în situații speciale
Art 19 Eliberarea avizului de angajare în situații speciale
Art 20 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 21 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 22 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 23 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 24 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 25 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 26 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 27 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 28 Dispoziții comune
Art 29 Dispoziții comune
Art 30 Dispoziții comune
Art 31 Dispoziții comune
Reviste:
Ce trebuie să știm despre detașarea străinilor în România?
;
se încarcă...