Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20 august 2014.

În vigoare de la 20 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

- art. 5 alin. (4), art. 49 alin. (5), art. 623 și art. 82 alin. (7) - (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- pct. 49 din titlul III - Impozitul pe venit din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Referat privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 1 august 2014.

Nr. 2.365.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

SIGLĂ**) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală*) . . . . . . . . . .
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

REFERAT
privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit

A. Prezentarea situației contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul . . . . . . . . . .

2. Natura venitului pentru care se solicită recalcularea plăților anticipate

□ activități independente

□ activități agricole

□ piscicultură

□ silvicultură

□ cedarea folosinței bunurilor

□ cedarea folosinței bunurilor în scop turistic

3. Situația care a generat recalcularea plăților anticipate

□ suspendarea temporară a activității

□ încetarea activității

□ rezilierea contractului de închiriere

□ recalcularea plăților anticipate conform pct. 45 din titlul III din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare***)

***) Se va menționa cauza pentru care persoana solicită recalcularea plăților anticipate.

□ depășirea numărului de 5 camere de închiriat

□ completarea obiectului de activitate cu activități noi

4. Documente prezentate

□ declarație privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220) înregistrată sub nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

□ documente justificative:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Alte constatări:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Concluzii

Având în vedere următoarele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se propune:

□ recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit

□ menținerea deciziei de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . (formularul 260).

C. Stabilirea bazei de impunere:

Venitul net recalculat pentru stabilirea plăților anticipate . . . . . . . . . .lei

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aprobat:
Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Avizat:
Șeful compartimentului de specialitate,
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit:
Funcția . . . . . . . . . .,
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...