Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit din 01.08.2014

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Dispoziții generale

1. Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situații:

a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă. Pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile dispozițiile art. 83 alin. (11) din cuprinsul aceluiași act normativ; Modificări (1)

b) încetarea activității în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislației în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole impuse în sistem real, din silvicultură și din piscicultură;

c) corecția normelor de venit ca urmare a încetării activității în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, potrivit pct. 45 din titlul III din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația dobândirii/pierderii calității de salariat;

d) depășirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activități impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit;

f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activități care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

2. Recalcularea plăților anticipate, pentru situațiile prevăzute la pct. 1, se efectuează la solicitarea contribuabilului, de către compartimentul cu atribuții privind gestionarea declarațiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent.

3. Prin organ fiscal competent se înțelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

II. Solicitarea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit

1. Solicitarea privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 "Declarația privind venitul estimat/norma de venit", aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2. Formularul 220, în care se bifează căsuța "Recalcularea plăților anticipate", va fi însoțit de documente justificative din care rezultă situația contribuabilului: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părți, declarația pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activității și/sau suspendarea temporară a activității, potrivit legislației în materie, documente care atestă întreruperea temporară a activității sau alte documente care atestă situația contribuabilului și care justifică solicitarea privind recalcularea plăților anticipate.

3. În situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, la termenele prevăzute la pct. 5, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligația depunerii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală, a formularului 223 "Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale", în care se bifează căsuța "Recalcularea plăților anticipate".

4. Formularul 220, însoțit de documentele justificative, se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5. În vederea recalculării plăților anticipate, formularul 220 se depune la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariției uneia dintre situațiile pentru care se poate solicita corecția venitului net stabilit pe baza normelor de venit [cap. I pct. 1 lit. a) și c)];

b) în termen de 15 zile de la data încetării activității sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, impuse în sistem real, din silvicultură și/sau din piscicultură [cap. I pct. 1 lit. b)];

c) în termen de 15 zile de la depășirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic [cap. I pct. 1 lit. d)];

d) în termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activități noi [cap. I pct. 1 lit. e) și f)].

6. În situația în care formularul 220 se depune după expirarea termenelor menționate la pct. 5 lit. a) -c), organul fiscal procedează la recalcularea plăților anticipate de la data depunerii acestuia.

7. Data depunerii formularului 220 este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. În cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanță, data depunerii este data înregistrării acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declarației.

III. Recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit

1. Solicitarea privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit se soluționează de compartimentul cu atribuții privind gestionarea declarațiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data primirii formularului 220 "Declarația privind venitul estimat/norma de venit".

2. În situația în care documentația depusă nu este suficientă pentru recalcularea plăților anticipate, organul fiscal notifică contribuabilul în vederea prezentării documentelor necesare. Notificarea se comunică contribuabilului sau împuternicitului acestuia, potrivit art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Termenul de soluționare a cererii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit se prelungește cu perioada cuprinsă între data notificării contribuabilului și data prezentării documentelor suplimentare solicitate.

4. Pe baza formularului 220 și a documentelor prezentate, organul fiscal întocmește referatul privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

5. Referatul cuprinde elementele avute în vedere la recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, cum ar fi: situația care a generat recalcularea plăților anticipate sau corectarea normei de venit, documentele justificative depuse de contribuabil, baza impozabilă pentru recalcularea plăților anticipate etc.

6. Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se avizează de șeful compartimentului cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale ale persoanelor fizice și se aprobă de către conducătorul unității fiscale.

7. În situația în care pe baza documentelor depuse se justifică recalcularea plăților anticipate, organul fiscal emite "Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale" (formularul 260), în care se evidențiază suma stabilită inițial (decizie anterioară) și suma recalculată (decizie curentă).

8. Stabilirea bazei impozabile pentru recalcularea plăților anticipate:

a) În situația prevăzută la cap. I pct. 1 lit. a), baza impozabilă se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul privind cedarea folosinței bunurilor încheiat între părți.

b) În situația prevăzută la cap. I pct. 1 lit. b), baza impozabilă se stabilește pe baza venitului net estimat prin declarația privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220).

c) În situația prevăzută la cap. I pct. 1 lit. c), baza impozabilă se stabilește pe baza normei de venit de la locul desfășurării activității.

Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări și altor cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, normele de venit se reduc proporțional cu perioada nelucrată.

d) În situația prevăzută la cap. I pct. 1 lit. d), baza impozabilă se stabilește după cum urmează:

- pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, organul fiscal va recalcula norma de venit și plățile stabilite în contul impozitului anual datorat.

Venitul net, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal;

- pentru perioada rămasă din anul fiscal, organul fiscal stabilește plățile anticipate pe baza venitului net estimat, declarat prin declarația privind venitul estimat/norma de venit.

e) În situația prevăzută la cap. I pct. 1 lit. e), venitul net pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit se determină prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

f) În situația prevăzută la cap. I pct. 1 lit. f), venitul net pentru stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit se determină prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net estimat declarat de contribuabil.

9. Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, compartimentul cu atribuții privind gestionarea declarațiilor fiscale ale persoanelor fizice procedează la înregistrarea în evidența fiscală a datei comunicării, precum și la transferul debitelor către compartimentul cu atribuții de evidență pe plătitori.

11. După comunicarea deciziei de impunere, compartimentul cu atribuții privind gestionarea declarațiilor fiscale ale persoanelor fizice transmite compartimentului Registrul contribuabililor informații privind persoanele fizice care și-au încetat/suspendat temporar activitatea (date de identificare, data încetării activității, perioada de suspendare a activității).

12. Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit se arhivează de organul fiscal competent, la dosarul contribuabilului, după caz, împreună cu:

a) declarația privind venitul estimat/norma de venit;

b) documentele justificative care au stat la baza recalculării plăților anticipate;

c) notificare privind prezentarea unor documente pentru recalcularea plăților anticipate;

d) referatul privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit.

13. Persoanele fizice a căror activitate a fost suspendată temporar depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la reînceperea activității, "Declarația privind venitul estimat/norma de venit" (formularul 220), completată corespunzător, în vederea stabilirii plăților anticipate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...