Guvernul României

Hotărârea nr. 563/2014 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 19 august 2014.

În vigoare de la 19 august 2014
Publicare aplicabilă de la 19 august 2014 până la 23 august 2018, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 24 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de stat, funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură și coordonează la nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la revoluționarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistența anticomunistă, respectiv la foștii deținuți politici, precum și la persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987. Modificări (1)

(2) Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) sunt cele la care se referă prevederile Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, și ale Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare.

Art. 2. -

Sediul Secretariatului de stat este în municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, etajul 3, sectorul 1. Modificări (1)

Art. 3. -

În realizarea obiectului său de activitate, Secretariatul de stat îndeplinește următoarele funcții: Modificări (1)

a) funcția de strategie și reglementare/implementare, prin care asigură fundamentarea, elaborarea și supunerea spre aprobare Guvernului a actelor normative cu privire la persoanele prevăzute la art. 1;

b) funcția de autoritate de stat, prin care avizează, coordonează, monitorizează și controlează aplicarea și respectarea reglementărilor legale de către instituțiile publice centrale și locale și de alte persoane juridice a drepturilor acordate revoluționarilor din decembrie 1989, luptătorilor în rezistență anticomunistă, respectiv foștilor deținuți politici, precum și persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

c) funcția de reprezentare, prin care asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern și extern a Guvernului, în domeniul său de activitate.

Art. 4. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor sale Secretariatul de stat îndeplinește următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) asigură relațiile statului cu asociațiile din România ale revoluționarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv ale foștilor deținuți politici, precum și ale persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

b) inițiază, elaborează și avizează actele normative cu privire la revoluția și revoluționarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistența anticomunistă, respectiv la foștii deținuți politici, precum și la persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

c) organizează, coordonează și controlează aplicarea prevederilor legale cu privire la revoluționarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistența anticomunistă, respectiv la foștii deținuți politici, precum și la persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

d) monitorizează respectarea drepturilor și facilităților acordate potrivit legii, revoluționarilor din decembrie 1989, luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv foștilor deținuți politici, precum și persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și elaborează sau, după caz, avizează metodologiile de implementare a acestora;

e) finanțează și/sau cofinanțează programe și proiecte ale revoluționarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv ale foștilor deținuți politici, precum și ale persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, precum și ale asociațiilor acestora;

f) întocmește studii în vederea fundamentării unor măsuri de diversificare a resurselor financiare destinate susținerii programelor revoluționarilor din decembrie 1989, luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv foștilor deținuți politici, precum și persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

g) organizează activitatea de selecționare, recrutare și instruire a personalului aparatului propriu;

h) asigură crearea și dezvoltarea bazei de date referitoare la revoluționarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistența anticomunistă, respectiv la foștii deținuți politici, precum și la persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

i) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu instituțiile publice de specialitate, pentru atribuirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și a drepturilor prevăzute de alte reglementări legale aplicabile luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv a foștilor deținuți politici;

j) sprijină activitatea organizațiilor neguvernamentale ale revoluționarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv ale foștilor deținuți politici, precum și ale persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, pentru a contribui la consolidarea democrației, a statului de drept, precum și pentru organizarea unor manifestări la nivel național și internațional;

k) elaborează și propune Guvernului spre aprobare programe și proiecte privind cinstirea eroilor-martiri și sprijinirea revoluționarilor din decembrie 1989, a luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv a foștilor deținuți politici, precum și a persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

l) participă la soluționarea amiabilă a eventualelor conflicte dintre asociațiile revoluționarilor din decembrie 1989, ale luptătorilor în rezistența anticomunistă, respectiv ale foștilor deținuți politici, precum și ale persoanelor care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Secretariatul de stat are dreptul să solicite și/sau să primească, în condițiile legii, informații și date de la autoritățile administrației publice, de la instituții publice, precum și de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competență. Modificări (1)

(3) Secretariatul de stat îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Secretariatul de stat este condus de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului.

(2) Secretarul de stat reprezintă Secretariatul de stat în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) Secretarul de stat numește și eliberează din funcție personalul Secretariatului de stat, în condițiile legii.

(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin secretarul de stat emite ordine și instrucțiuni în condițiile legii.

(5) Secretarul de stat îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

Art. 6. -

Activitatea Secretariatului de stat este finanțată de la bugetul de stat. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) În cadrul Secretariatului de stat se organizează Colegiul Consultativ al Luptătorilor în Rezistența Anticomunistă și Colegiul Consultativ al Revoluționarilor, ca organe consultative. Modificări (1)

(2) Componența și regulamentele de funcționare ale Colegiului Consultativ al Luptătorilor în Rezistența Anticomunistă și ale Colegiului Consultativ al Revoluționarilor, care au rol consultativ în emiterea actelor normative cu privire la revoluționarii din decembrie 1989, la luptătorii în rezistența anticomunistă, respectiv la foștii deținuți politici, precum și la persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, se aprobă prin ordin al secretarului de stat.

(3) Colegiul Consultativ al Luptătorilor în Rezistența Anticomunistă și Colegiului Consultativ al Revoluționarilor se întrunesc la cererea și sub președinția secretarului de stat.

Art. 8. -

(1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea sa de un subsecretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.

(2) Subsecretarul de stat exercită atribuțiile stabilite, prin ordin, de secretarul de stat.

(3) Secretarul general al Secretariatului de stat este înalt funcționar public, numit conform legii.

(4) Secretarul general al Secretariatului de stat îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Secretariatului de stat ori încredințate de secretarul de stat, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Personalul Secretariatului de stat este constituit din funcționari publici și personal contractual. Modificări (1)

(2) Structura organizatorică a Secretariatului de stat este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al secretarului de stat, pot fi organizate compartimente. Modificări (1)

(3) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din structura Secretariatului de stat se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia. Modificări (1)

(4) Numărul maxim de posturi este de 34, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului secretarului de stat. Modificări (1)

(5) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat sunt cuprinse și 6 posturi de inspector cu atribuții de coordonare a activității în plan teritorial, care își vor desfășura activitatea în cadrul Secretariatului de stat și vor avea și responsabilități pe lângă prefecturile județelor stabilite prin ordin al secretarului de stat. Modificări (1)

(6) Prefecturile vor asigura spațiul și condițiile necesare în vederea desfășurării activității în teritoriu a reprezentanților Secretariatului de stat, mandatați în acest scop. Modificări (1)

Art. 10. -

Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 221/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare, și ale prezentei hotărâri, Secretariatul de stat poate încheia protocoale de colaborare cu ministerele, cu organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cu alte instituții publice care au atribuții ce decurg din aplicarea legii. Modificări (1)

Art. 11. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România
în perioada 1945-1989
Adrian Sanda,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gyorgy Attila,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat

București, 9 iulie 2014.

Nr. 563.

ANEXĂ Modificări (2)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Numărul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarii
și posturile aferente cabinetului secretarului de stat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...