Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică din 25.07.2002

Modificări (...), Referințe (1), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 septembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Autoritatea teritorială de ordine publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă Consiliul General al Municipiului București, respectiv pe lângă fiecare consiliu județean, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale prezentului regulament, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.

Art. 2. -

Autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică.

CAPITOLUL II Constituirea autorității teritoriale de ordine publică

Art. 3. -

Pentru nominalizarea membrilor autorității teritoriale de ordine publică, conform componenței prevăzute la art. 17 din Legea nr. 218/2002, prefecții desemnează prin ordin un comitet de organizare, din care fac parte: subprefectul, un viceprimar al municipiului București, unul dintre vicepreședinții consiliului județean, 3 consilieri și un reprezentant al Direcției generale de poliție a municipiului București, respectiv al inspectoratului de poliție județean.

Art. 4. -

În termen de 5 zile de la constituire Comitetul de organizare solicită Consiliului General al Municipiului București, respectiv consiliului județean, să desemneze câte 6 consilieri ca membri ai autorității teritoriale de ordine publică. O astfel de cerere se adresează și primarului general al municipiului București, respectiv președintelui consiliului județean, pentru a desemna 3 reprezentanți ai comunității, precum și Consiliului Direcției generale de poliție a municipiului București, respectiv consiliului inspectoratului de poliție județean, ca organe teritoriale de conducere și control ale Corpului Național al Polițiștilor, pentru a desemna un reprezentant al său.

Art. 5. -

Subprefectul, șeful Direcției generale de poliție a municipiului București, respectiv șeful inspectoratului de poliție județean și șeful Corpului gardienilor publici al municipiului București, respectiv al județului, sunt membri de drept ai autorității teritoriale de ordine publică.

Art. 6. -

În baza nominalizărilor făcute conform art. 4 și 5 Comitetul de organizare convoacă membrii autorității teritoriale de ordine publică în ședința de constituire, pentru alegerea președintelui autorității teritoriale de ordine publică, conform art. 17 alin. (4) din Legea nr. 218/2002, și stabilirea componenței comisiilor de lucru prevăzute la art. 13.

Art. 7. -

Desemnarea nominală a membrilor autorității teritoriale de ordine publică este validată de Consiliul General al Municipiului București, respectiv de consiliul județean, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002, dată de la care Comitetul de organizare se dizolvă.

Art. 8. -

Mandatul membrilor autorității teritoriale de ordine publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru Consiliul General al Municipiului București, respectiv pentru consiliile județene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 9. -

(1) Calitatea de membru al autorității teritoriale de ordine publică se pierde în cazul în care titularul nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa, iar pentru reprezentanții comunității, în situația în care își schimbă domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială ori ca urmare a revocării lor.

(2) Membrii autorității teritoriale de ordine publică, care și-au pierdut această calitate în condițiile prevăzute la alin. (1) sau ca urmare a decesului ori a altor motive care îi împiedică să își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile conferite de această calitate, vor fi înlocuiți cu alte persoane, desemnate conform art. 4 și 5 și validate în prima ședință în plen a Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea autorității teritoriale
de ordine publică

Art. 10. -

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 218/2002 autoritatea teritorială de ordine publică își desfășoară activitatea în plen și în comisii de lucru.

Art. 11. -

Plenul se întrunește trimestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea scrisă a președintelui sau la solicitarea a cel puțin 4 membri, adresată președintelui.

Art. 12. -

Președintele reprezintă autoritatea teritorială de ordine publică, având în principal următoarele atribuții:

a) convoacă și conduce ședințele plenului;

b) coordonează activitatea comisiilor de lucru și a secretariatului executiv;

c) prezintă trimestrial informări asupra eficienței serviciului polițienesc în ședințele Consiliului General al Municipiului București, respectiv ale consiliului județean;

d) coordonează elaborarea raportului anual asupra activității poliției.

Art. 13. -

(1) Comisiile de lucru sunt:

a) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții;

b) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali;

c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) se întrunesc lunar.

(3) Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acțiune și orice alte documente elaborate de comisiile de lucru, prin care se angajează autoritatea teritorială de ordine publică în relațiile cu terții, se supun spre adoptare sau, după caz, spre aprobare plenului acesteia, care se pronunță în acest sens.

Art. 14. -

(1) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții este compusă din 5 membri, după cum urmează: 2 consilieri, inclusiv președintele autorității, un reprezentant al comunității, șeful Direcției generale de poliție a municipiului București, respectiv al inspectoratului de poliție județean, și șeful Corpului gardienilor publici al municipiului București, respectiv al județului.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:

a) organizează consultări cu membrii comunității locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice și, pe această bază, întocmește un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitățile de poliție;

b) monitorizează activitățile poliției și sesizează eventualele deficiențe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;

c) face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate, referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

d) la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă analizează activitatea instituțiilor învestite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori cu comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, liberați din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistență etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creșterea eficienței activității desfășurate;

e) întreprinde măsuri pentru cointeresarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității;

f) identifică logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului polițienesc.

Art. 15. -

(1) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali este compusă din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunității și subprefectul.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:

a) participă la elaborarea planului de activități prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 și la fixarea indicatorilor de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;

b) urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță, prezentând periodic informări în acest sens în plenul autorității teritoriale de ordine publică;

c) recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică;

d) atât la solicitare, cât și din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităților de poliție și în raport de constatări formulează cereri sau recomandări ordonatorilor de credite pentru finanțare;

e) elaborează studii de specialitate, lucrări și documentații în domeniul ordinii publice;

f) elaborează raportul anual asupra eficienței poliției, care va fi prezentat în ședința consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, și care se dă publicității.

Art. 16. -

(1) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului este compusă din 4 membri, după cum urmează: 2 consilieri, un reprezentant al comunității și reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:

a) primește sesizări referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor legală de către unitățile de poliție, organizând în acest scop audiențe;

b) monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activitățile cotidiene și face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea, pentru a-și revizui atitudinea (administratori de piețe, organizatori de manifestări cultural-artistice și sportive, administratori ai localurilor de alimentație publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);

c) ia măsuri de antrenare a populației în activități de asigurare a ordinii publice și a siguranței bunurilor persoanei;

d) recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea măsurilor necesare față de persoanele predispuse la încălcarea legii.

Art. 17. -

(1) Activitatea autorității teritoriale de ordine publică se desfășoară în spații puse la dispoziție de Consiliul General al Municipiului București și de consiliile județene, după caz.

(2) În vederea executării atribuțiilor sale cu caracter permanent autoritatea teritorială de ordine publică își constituie un secretariat executiv format din minimum două persoane, încadrate pe funcții stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean, prin suplimentarea corespunzătoare a posturilor Biroului de relații cu publicul din organigrama proprie acestora. Derogări (1)

(3) Secretariatul executiv asigură primirea și trimiterea corespondenței, a petițiilor și sesizărilor cetățenilor, precum și relația cu presa.

Art. 18. -

(1) Hotărârile autorității teritoriale de ordine publică sunt adoptate cu majoritate simplă, în cvorum de cel puțin 9 membri.

(2) Autoritatea teritorială de ordine publică nu are competențe în problemele operative ale poliției.

Art. 19. -

Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii membrii autorității teritoriale de ordine publică au dreptul la o indemnizație de ședință stabilită de Consiliul General al Municipiului București, respectiv de consiliile județene.

CAPITOLUL IV Elaborarea planului strategic anual

Art. 20. -

Anual, în cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și a celor rezultate din analiza situației operative la nivelul unității administrativ-teritoriale, se întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali.

Art. 21. -

Planul va fi analizat în consiliul de conducere al Direcției generale de poliție a municipiului București, respectiv al inspectoratului de poliție județean, prezentându-se autorității un raport asupra resurselor materiale și umane necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum și cu privire la modalitățile practice preconizate pentru realizarea indicatorilor de performanță minimali.

Art. 22. -

Cu aceste amendamente planul va fi supus aprobării plenului autorității teritoriale de ordine publică și va fi prezentat în prima ședință a Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean, un extras al acestuia fiind dat publicității.

Art. 23. -

Planul strategic anual va avea următoarele capitole:

a) obiectivele naționale prioritare, identificate în programul de guvernare și în planul de activități al Ministerului de Interne și al Poliției Române;

b) obiectivele și prioritățile de interes local;

c) indicatorii de performanță minimali pentru serviciul polițienesc;

d) bugetul și dotarea poliției, cu specificarea alocațiilor bugetare și a nevoilor de suplimentare a acestora din surse extrabugetare.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii

Art. 24. -

Prin exceptare de la dispozițiile art. 4, până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 52 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cererea va fi adresată de către Comitetul de organizare Direcției generale de poliție a municipiului București, respectiv inspectoratului de poliție județean, pentru a desemna un reprezentant al său, urmând ca acesta să fie confirmat ulterior de organul teritorial competent al Corpului Național al Polițiștilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...