Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ al Contabilității din 12.12.2002

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2002 până la 15 mai 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 401/2005 și înlocuit de Regulament 2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Colegiul Consultativ al Contabilității, denumit în continuare Colegiu, este un organism de consultare și analiză în procesul de elaborare a normelor și reglementărilor din domeniul contabilității.

Art. 2. -

Colegiul nu are personalitate juridică și funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice ca activitate finanțată din venituri extrabugetare, având cont de disponibil distinct.

Art. 3. -

Sediul Colegiului este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, în spațiul deținut de Ministerul Finanțelor Publice.

CAPITOLUL II Atribuțiile Colegiului

Art. 4. -

(1) Colegiul are următoarele atribuții principale:

a) asigură cadrul organizatoric și profesional de consultare și analiză în procesul de elaborare a normelor și reglementărilor din domeniul contabilității;

b) avizează, înainte de a fi supuse aprobării, normele și reglementările contabile specifice tuturor sectoarelor de activitate;

c) întreprinde și coordonează lucrări de cercetare privind dezvoltarea sistemului de contabilitate, în corelare cu evoluțiile înregistrate pe plan european și internațional;

d) coordonează elaborarea ghidurilor practice pentru domeniul contabilității, în sprijinul și pentru orientarea personalului de specialitate;

e) organizează manifestări științifice, conferințe, simpozioane, dezbateri și întruniri pe probleme din domeniul său de activitate;

f) avizează și monitorizează activitatea de formare și perfecționare profesională în domeniul contabilității, în vederea sprijinirii implementării Programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate armonizat cu directivele europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate;

g) elaborează norme privind deontologia publicării materialelor de specialitate în domeniul contabilității;

h) stabilește relații cu instituții similare din alte state și cu organizațiile europene și internaționale cu atribuții în domeniu și reprezintă România în cadrul organizațiilor respective.

(2) Colegiul îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative.

CAPITOLUL III Organizarea Colegiului

SECȚIUNEA 1 Componența Colegiului

Art. 5. -

Colegiul are următoarea componență:

a) un președinte, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Direcției de reglementări contabile;

b) 5 vicepreședinți, reprezentanți ai Camerei Auditorilor Financiari din România, Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Camerei Consultantului Fiscal, instituțiilor financiar-bancare și mediului universitar economic;

c) un secretar general;

d) 15 membri, reprezentanți din partea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori București, Băncii Naționale a României, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Curții de Conturi, Ministerului Justiției, Institutului Național de Statistică, catedrelor de profil din instituțiile de învățământ economic superior și ai departamentelor de profil din Ministerul Finanțelor Publice.

SECȚIUNEA a 2-a Organele de conducere ale Colegiului

Art. 6. -

Conducerea Colegiului este asigurată de Biroul executiv format din președinte, vicepreședinți și secretarul general.

Art. 7. -

Președintele și secretarul general ai Colegiului se numesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 8. -

Vicepreședinții și membrii Colegiului se desemnează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe o perioadă de cel mult 4 ani, de conducătorii organismelor sau instituțiilor pe care le reprezintă, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

Art. 9. -

În exercitarea atribuțiilor sale Colegiul colaborează cu organisme profesionale de profil, instituții de specialitate, cum sunt: Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Bursa de Valori București, direcții de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, precum și cu alți specialiști în domeniu, organizând în acest scop comisii mixte de lucru.

Art. 10. -

Comisiile mixte de lucru se stabilesc prin decizie a Biroului executiv.

Art. 11. -

Biroul executiv numește Secretariatul tehnic care va fi condus de secretarul general.

CAPITOLUL IV Funcționarea Colegiului

Art. 12. -

Colegiul își desfășoară activitatea în plen și pe comisii mixte de lucru și se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar.

Art. 13. -

Pentru validarea deliberărilor Colegiului este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile vor fi luate cu majoritate de voturi.

Art. 14. -

Colegiul elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual, potrivit legii.

Art. 15. -

Colegiul supune spre aprobare conducerii Ministerului Finanțelor Publice proiectul bugetului de venituri și cheltuieli anual.

Art. 16. -

Colegiul analizează execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat.

Art. 17. -

Colegiul dezbate raportul anual de activitate al Biroului executiv.

Art. 18. -

Biroul executiv elaborează programul de activități al Colegiului.

Art. 19. -

Biroul executiv se întrunește trimestrial și ori de câte ori este nevoie.

Art. 20. -

Secretariatul tehnic asigură serviciile de secretariat, de relații publice și protocol pentru activitățile Colegiului și Biroului executiv.

Art. 21. -

Secretariatul tehnic îndeplinește și alte sarcini stabilite de Biroul executiv.

CAPITOLUL V Finanțarea Colegiului

Art. 22. -

Colegiul își desfășoară activitatea pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu care se constituie ca anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 23. -

Contabilitatea Colegiului se organizează distinct, în conformitate cu reglementările specifice activităților extrabugetare, cu personal angajat potrivit legii.

Art. 24. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Colegiului se asigură din venituri extrabugetare care se realizează din:

a) publicarea de metodologii, ghiduri profesionale, lucrări de cercetare, studii de caz și alte lucrări în domeniu;

b) avizarea și monitorizarea activității de instruire a personalului de specialitate;

c) asistență, donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice, române sau străine;

d) alte activități și servicii specifice.

Art. 25. -

Publicațiile și alte materiale de specialitate elaborate de Colegiu sunt un drept exclusiv al acestuia.

Art. 26. -

Veniturile realizate din sursele prevăzute la art. 24 și cheltuielile efectuate din acestea se gestionează de Secretariatul tehnic al Colegiului.

Art. 27. -

Din veniturile extrabugetare realizate se suportă, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, următoarele cheltuieli: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii și cheltuieli de capital.

Art. 28. -

Membrii Colegiului și ai comisiilor mixte de lucru pot beneficia de indemnizații de ședință, care se stabilesc în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat. Cuantumul indemnizațiilor se stabilește anual de Biroul executiv al Colegiului.

Art. 29. -

La sfârșitul anului disponibilitățile din surse extrabugetare neutilizate se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...