Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Modificări (7), Puneri în aplicare (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2003 până la 29 septembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Regulament 3/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 și ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Planului de conturi pentru societățile bancare și ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, Modificări (2)

în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, Modificări (2)

Banca Națională a României emite prezentul regulament. Modificări (1)

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - Modificări (2)

Prezentul regulament se aplică băncilor persoane juridice române și reglementează: Modificări (1)

- clasificarea creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar; Modificări (1)

- clasificarea creditelor acordate altor bănci și a plasamentelor constituite la acestea; Modificări (1)

- constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Art. 2. -

Noțiunile credit și plasament au semnificațiile prevăzute la art. 1 lit. e), respectiv lit. f), din Normele metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament.

De asemenea, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) serviciul datoriei - capacitatea debitorului de a-și onora datoria la scadență, exprimată ca număr de zile de întârziere la plată de la data scadenței; Modificări (2)

b) performanță financiară - reflectarea potențialului economic și a solidității financiare ale unei entități economice, obținută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori economico-financiari calculați pe baza datelor din situațiile financiare anuale și periodice, denumite în continuare situații financiare) și calitativi; Modificări (1)

c) inițiere de proceduri judiciare - cel puțin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanțelor: Modificări (1)

1. darea de către instanță a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

2. declanșarea procedurii de executare silită față de persoanele fizice sau juridice.

Se va aplica același regim și pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garanție și a hotărârilor judecătorești definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum și asupra contractelor de garanție, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament.

II. CLASIFICAREA CREDITELOR ȘI PLASAMENTELOR

Art. 3. - Modificări (1)

Creditele și plasamentele se clasifică în următoarele categorii:

- standard;

- în observație (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar); Modificări (1)

- substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar); Modificări (1)

- îndoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar); Modificări (1)

- pierdere.

Art. 4. - Modificări (1)

Clasificarea creditelor și a plasamentelor se face prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

- serviciul datoriei;

- performanța financiară;

- inițierea de proceduri judiciare.

Corespondența dintre categoriile de clasificare și criterii este prevăzută în tabelele nr. 1 și 2 din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 5. - Modificări (1)

Categoriile de performanță financiară vor fi notate de la A la E, în ordinea descrescătoare a calității acesteia.

În cazul clientelei din sectorul bancar, precum și în cazul persoanelor fizice performanța financiară va fi considerată în categoria A. Modificări (1)

Evaluarea performanței financiare a unei entități economice din sectorul nebancar va conduce la încadrarea acesteia în una dintre cele cinci categorii de performanță financiară. Această evaluare se va realiza potrivit normelor interne ale băncilor, aprobate la nivelul consiliului de administrație al acestora, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi și calitativi. Punctajul se va stabili luând în considerare factorii cantitativi care se vor referi în principal la indicatorii de lichiditate, solvabilitate, risc și profitabilitate, factorii calitativi urmând a se referi în principal la aspecte legate de modul de administrare a entității economice analizate, de calitatea acționariatului, de garanțiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii față de debitor) și de condițiile de piață în care aceasta își desfășoară activitatea. Modificări (2)

Indicatorii prevăzuți la alin. 3 se calculează pe baza datelor cuprinse în situațiile financiare ale entității economice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice sau de autorități cu competențe similare din alte țări, iar categoria de performanță financiară se determină și contribuie la stabilirea categoriei de clasificare în luna următoare celei în care banca are acces la raportările respective. Modificări (1)

În cazul în care băncile se găsesc în imposibilitate de a evalua performanța financiară a unui client din sectorul nebancar, aceasta va fi încadrată direct în categoria E. Modificări (1)

Art. 6. -

Frecvența cu care se determină categoria de performanță financiară a unei entități economice va coincide cu frecvența cu care se întocmesc situațiile financiare.

În vederea clasificării creditelor, pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situațiilor financiare, se menține ultima categorie de performanță financiară determinată.

Prima clasificare a creditelor pentru entitățile economice din sectorul nebancar, efectuată potrivit prezentului regulament, va lua în considerare categoria de performanță financiară determinată în funcție de ultimele situații financiare. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Normele interne ale băncilor, prevăzute la art. 5 alin. 3, trebuie aprobate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.

Art. 8. - Modificări (1)

Creditele acordate unui debitor și/sau plasamentele constituite la acesta se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

III. DETERMINAREA NECESARULUI DE PROVIZIOANE SPECIFICE DE RISC DE CREDIT

Art. 9. -

Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, aferent unui credit sau plasament, se vor parcurge următoarele etape:

1. determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit, astfel:

1.1. prin deducerea din expunerea băncii față de debitor a garanțiilor acceptate a fi luate în considerare conform Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament, în cazul unui credit clasificat în categoria "standard", "în observație", "substandard", "îndoielnic" și "pierdere", în situația în care nu s-au inițiat proceduri judiciare și în situația în care toate sumele respectivului credit înregistrează un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile; Modificări (1)

1.2. prin luarea în considerare a întregii expuneri, indiferent de garanții, în cazul unui credit clasificat în categoria "pierdere", în situația în care s-au inițiat proceduri judiciare sau în situația în care cel puțin una dintre sumele respectivului credit înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile, precum și în cazul unui plasament, indiferent de categoria de clasificare aferentă acestuia;

2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obținute; corespondența dintre categoriile de clasificare și coeficienții de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexă.

Art. 10. -

Tipurile de garanții ce urmează să fie luate în considerare la determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit, precum și modul de ajustare a acestor garanții sunt prevăzute de Normele metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament.

IV. CONSTITUIREA, REGULARIZAREA ȘI UTILIZAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC DE CREDIT

Art. 11. -

Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora și se va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

Art. 12. -

Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora în vederea restabilirii egalității între nivelul existent și cel al necesarului și se va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferența dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit și nivelul necesarului.

Art. 13. - Modificări (1)

Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit, în cazul realizării riscului de credit, și se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor și/sau plasamentelor care se scot în afara bilanțului.

Art. 14. - Modificări (1)

Băncile vor constitui și/sau vor regulariza lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor și plasamentelor evidențiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuielile și/sau prin reluarea pe veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al perioadei înregistrat de bancă. Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Băncile vor constitui, vor regulariza și vor utiliza provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor și/sau a plasamentelor pe care le corectează. Modificări (1)

Art. 16. - Modificări (2)

Băncile vor proceda la scoaterea în afara bilanțului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament, în următoarele cazuri: Modificări (1)

1. cel puțin una dintre sumele respective înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile;

2. s-a învestit cu formulă executorie:

- contractul de credit, precum și contractele de garanție, dacă este cazul;

- hotărârea judecătorească definitivă ce dispune asupra contractului de credit, precum și asupra contractelor de garanție, dacă este cazul, sau asupra contractului de plasament;

3. s-a declanșat procedura de executare silită în cazul persoanelor fizice sau juridice;

4. instanța a dat hotărârea de deschidere a procedurii de faliment.

Art. 17. - Modificări (1)

Operațiunile de scoatere în afara bilanțului, efectuate în cursul lunii ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 16, vor fi precedate în fiecare caz de încadrarea sumelor respective în categoria "pierdere" și de constituirea sau regularizarea, după caz, a provizioanelor specifice de risc de credit.

V. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 18. - Modificări (2)

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 și, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

Prezentul regulament va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 20. -

Sumele aferente unui credit sau unui plasament, scoase în afara bilanțului până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ca urmare a hotărârii date de instanță pentru deschiderea procedurii de reorganizare judiciară împotriva debitorului, rămân evidențiate în afara bilanțului.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 7 iulie 2000.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 22 iulie 2002.

Nr. 5.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Tabelul nr. 1 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor pentru sectorul nebancar Modificări (1)

\ Performanța A B C D E
\ financiară
Serviciul \
datoriei \
0-15 zile Standard / În / Substandard/ Îndoielnic/ Pierdere/ Nu s-au inițiat proceduri judiciare
/ Pierdere observație/ Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere
16-30 zile În / Substandard / Îndoielnic / Pierdere/ Pierdere/
observație/Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere /
31-50 zile Substandard/ Îndoielnic / Pierdere / Pierdere/ Pierdere/ /
/ Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere /
/
61-90 zile Îndoielnic / Pierdere / Pierdere / Pierdere/ Pierdere/ /
/ Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere S-au inițiat proceduri judiciare
minimum 91 de zile Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere/ Pierdere/
/ Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere / Pierdere

Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor și plasamentelor pentru sectorul bancar Modificări (1)

\ Performanța
Serviciul \ financiară A
datoriei \
0 - 7 zile Standard / Nu s-au /
/ Pierdere inițiat / S-au
minimum 8 zile Pierdere / proceduri / inițiat
judiciare / proceduri
/ Pierdere / judiciare

Tabelul nr. 3 - Coeficienți de provizionare aferenți categoriilor de clasificare Modificări (1)

Categoria de clasificare Coeficientul
Standard 0
În observație 0,05
Substandard 0,2
Îndoielnic 0,5
Pierdere 1

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...