Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

Modificări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

TITLUL I Raportări de date și informații privind statistica monetară și financiară, balanța de plăți și poziția investițională internațională, datoria privată externă a României pe termen mediu și lung, precum și emisiunile și deținerile de titluri de valoare

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 1. - Modificări (1)

Prezentul titlu stabilește în cap. II-X obligațiile de raportare la Banca Națională a României a datelor și informațiilor statistice privind:

- bilanțul monetar al instituțiilor financiare monetare;

- ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare;

- activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare;

- activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară;

- balanța de plăți și poziția investițională internațională;

- operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung;

- structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari, neguvernamentali;

- emisiunile și deținerile de titluri de valoare;

- activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare.

SECȚIUNEA a 2-a Rezidența

Art. 2. -

În înțelesul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) rezidenți:

a1) persoane fizice - cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi, cu domiciliul în România atestat cu documente de identitate emise conform legii;

a2) persoane juridice și orice alte entități cu sediul în România, precum și persoane fizice, cetățeni români, cetățeni străini și apatrizi cu domiciliul în România, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice pe teritoriul României, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

a3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri aparținând persoanelor juridice străine sau altor entități străine, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în România;

a4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale României în străinătate;

b) nerezidenți:

b1) persoane fizice - cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi, cu domiciliul în străinătate atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b2) persoane juridice și orice alte entități cu sediul în străinătate, precum și persoane fizice, cetățeni străini, cetățeni români și apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate și/sau înregistrate să desfășoare activități economice în străinătate, în mod independent, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

b3) sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri și orice alte entități ale persoanelor juridice române sau altor entități române, înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate;

b4) ambasade, consulate și alte reprezentanțe și misiuni permanente ale altor state în România, precum și organizații internaționale sau reprezentanțe ale unor astfel de organizații care funcționează în România.

SECȚIUNEA a 3-a Sectoare instituționale

Art. 3. -

(1) În înțelesul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) unități instituționale - unități economice care au capacitatea de a deține bunuri și active, de a subscrie angajamente, de a exercita activități economice și de a realiza, în nume propriu, operații cu alte unități;

b) cvasisocietăți - unități distincte, producători de bunuri și/sau servicii destinate pieței, care se bucură de autonomie de decizie și care se caracterizează prin faptul că dispun de contabilitate completă, potrivit legii, dar nu au personalitate juridică;

c) sector instituțional - ansamblu de unități instituționale grupate în funcție de comportamentul lor economic, ținând cont de categoria de producători din care fac parte și/sau de natura activităților și funcțiilor lor principale.

(2) Standardele privind clasificarea sectoarelor instituționale sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

În înțelesul prezentului titlu, sectoarele instituționale prezentate mai jos au următoarele semnificații:

a) societăți nefinanciare (S11) - unități instituționale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piață și a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare. Acest sector acoperă și cvasisocietățile nefinanciare; acest sector instituțional cuprinde: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, asociații ale meșteșugarilor) și altele asemenea;

b) instituții financiare monetare - cuprinde următoarele sectoare instituționale:

b1) banca centrală (S121) - cuprinde Banca Națională a României, Banca Centrală Europeană, precum și celelalte bănci centrale naționale;

b2) alte instituții financiare monetare - cuprinde societăți care acceptă depozite și fonduri de piață monetară;

b2.1) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S122) - cuprinde instituții de credit, societăți care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit;

(i) instituții de credit - are semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările și completările ulterioare;

(ii) societăți care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit - cuprinde:

- alte instituții financiare care sunt implicate în principal în intermediere financiară și a căror activitate constă în primirea de depozite și/sau substitute apropiate pentru depozite de la unități instituționale, nu numai de la instituții financiare monetare (gradul de substituibilitate între instrumentele emise de alte instituții financiare monetare și depozitele plasate la instituții de credit determină clasificarea acestora ca instituții financiare monetare), și, pe cont propriu, cel puțin din punct de vedere economic, în acordarea de împrumuturi și/sau efectuarea de investiții în titluri de valori;

- instituții emitente de monedă electronică a căror activitate principală constă în servicii de intermediere financiară sub forma emiterii de monedă electronică; acestea au semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare;

b2.2) fonduri de piață monetară (S123) - societăți financiare și cvasisocietăți care sunt implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a emite acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții drept substitut pentru depozite și a investi în principal în acțiuni/unități ale fondurilor de investiții monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei și/sau depozite. Fondurile de piață monetară îndeplinesc toate criteriile următoare:

(a) urmăresc obiectivul de investiții de menținere a principalului fondului și de oferire a unui randament corespunzător ratei dobânzii instrumentelor de piață monetară;

(b) investesc în instrumente de piață monetară care îndeplinesc criteriile pentru instrumente de piață monetară, prevăzute în Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), sau în depozite constituite la instituții de credit ori, în mod alternativ, asigură evaluarea în condiții echivalente a lichidității și a valorii portofoliului în care investesc;

(c) se asigură că instrumentele de piață monetară în care investesc sunt de înaltă calitate, astfel cum este aceasta determinată de societatea de administrare. Calitatea unui instrument de piață monetară este apreciată, printre altele, în baza următorilor factori:

- calitatea creditului instrumentului de piață monetară;

- natura categoriei de active reprezentate de instrumentul de piață monetară;

- pentru instrumentele financiare structurate, riscul operațional și de contrapartidă inerent în tranzacția financiară structurată;

- profilul de lichiditate;

(d) se asigură că portofoliul lor are o scadență medie ponderată (weighted average maturity, WAM) de cel mult 6 luni și o durată de viață medie ponderată (weighted average life, WAL) de cel mult 12 luni;

(e) furnizează zilnic valoarea activului net (net asset value, NAV) și un calcul al prețului acțiunilor/unităților lor și oferă zilnic posibilitatea subscrierii și răscumpărării de acțiuni/unități;

(f) limitează investițiile în titluri de valoare la cele cu o scadență reziduală până la data de răscumpărare legală (legal redemption date) mai mică de sau egală cu 2 ani, cu condiția ca timpul rămas până la următoarea dată de revizuire a ratei dobânzii (interest rate reset date) să fie mai mic de sau egal cu 397 de zile, dată la care titlurile de valoare cu rată variabilă ar trebui revizuite la o rată sau un index a/al pieței monetare;

(g) limitează investițiile în alte organisme de plasament colectiv la cele care respectă definiția fondurilor de piață monetară;

(h) nu își asumă riscuri directe sau indirecte față de titluri de participație sau materii prime, inclusiv prin instrumente derivate, și utilizează instrumente derivate numai în conformitate cu strategia de investiții pe piața monetară a fondului. Instrumentele derivate care generează un risc valutar pot fi utilizate numai pentru acoperirea riscului (hedging). Investițiile în titluri de valoare în alte monede decât moneda de bază sunt permise, cu condiția ca riscul valutar să fie acoperit în întregime;

(i) au fie o NAV fluctuantă, fie o NAV constantă.

Specificații pentru criteriile de identificare ale fondurilor de piață monetară:

(a) instrumentul de piață monetară este considerat a avea o înaltă calitate a creditului dacă i s-a acordat unul dintre cele mai înalte două ratinguri de credit pe termen scurt disponibile de către fiecare agenție de rating de credit recunoscută care a acordat un rating instrumentului sau, dacă instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalentă în temeiul procesului intern de rating al societății de administrare. Atunci când o agenție de rating de credit recunoscută își împarte cel mai înalt rating pe termen scurt în două categorii, aceste două categorii sunt considerate o categorie unică și, prin urmare, cel mai înalt rating disponibil;

(b) cu titlu de excepție de la cerința prevăzută la lit. (a), fondul de piață monetară poate deține emisiuni suverane a căror calitate se încadrează cel puțin în categoria investiții, emisiune suverană însemnând instrumente de piață monetară emise sau garantate de o autoritate centrală, regională sau locală ori de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții;

(c) la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumente financiare structurate, calcularea scadenței se bazează pe scadența reziduală până la răscumpărarea legală a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci când un instrument financiar include o opțiune put, data exercitării opțiunii put poate fi utilizată în locul scadenței reziduale legale, numai dacă toate condițiile următoare sunt îndeplinite permanent:

- opțiunea put poate fi exercitată în mod liber de societatea de administrare la data de exercitare a acesteia;

- prețul de exercitare al opțiunii put rămâne apropiat de valoarea preconizată a instrumentului la următoarea dată de exercitare;

- strategia de investiții a fondurilor de piață monetară presupune că există o probabilitate ridicată ca opțiunea să fie exercitată la următoarea dată de exercitare;

(d) la calcularea WAL și WAM se ia în considerare impactul instrumentelor financiare derivate, al depozitelor și al tehnicilor de administrare eficientă de portofoliu;

(e) scadența medie ponderată (weighted average maturity, WAM) - indicator al intervalului mediu de timp până la scadență a tuturor titlurilor de valoare suport din fond, ponderate pentru a reflecta deținerile relative din fiecare instrument, presupunând că scadența unui instrument cu rată variabilă este mai degrabă intervalul de timp rămas până la următoarea revizuire a ratei dobânzii la rata pieței monetare, și nu intervalul de timp rămas până la data la care principalul titlului de valoare trebuie rambursat. În practică, WAM se utilizează pentru a determina sensibilitatea unui fond de piață monetară la variațiile ratelor dobânzilor de pe piața monetară;

(f) durata de viață medie ponderată (weighted average life, WAL) - media ponderată a scadenței reziduale a fiecărui titlu de valoare deținut într-un fond, reprezentând intervalul de timp până la data la care principalul este rambursat în întregime, fără a ține cont de dobândă și fără discont. Spre deosebire de calcularea WAM, calcularea WAL pentru titlurile de valoare cu rată variabilă și pentru instrumentele financiare structurate nu permite utilizarea datelor de revizuire a ratei dobânzii și utilizează în schimb doar scadența finală declarată a titlului de valoare. WAL se utilizează pentru a determina riscul de credit, acesta fiind cu atât mai ridicat cu cât este amânată mai mult rambursarea principalului. De asemenea, WAL se utilizează pentru limitarea riscului de lichiditate;

(g) instrumente de piață monetară - instrumente tranzacționate în mod normal pe piața monetară, care sunt lichide și care au o valoare ce poate fi stabilită cu exactitate în orice moment;

(h) societate de administrare - o societate a cărei activitate obișnuită constă în administrarea portofoliului unui fond de piață monetară.

Lista fondurilor de piață monetară rezidente este publicată și actualizată de Banca Națională a României pe baza informațiilor primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Lista instituțiilor financiare monetare din Uniunea Europeană este publicată de Banca Centrală Europeană;

c) fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S124) - toate sistemele de investiții colective care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acțiuni/unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut pentru depozite și care:

(a) investesc în active financiare și/sau nefinanciare, în măsura în care obiectivul lor este investirea capitalului obținut de la public; și

(b) sunt constituite în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul național în temeiul:

(i) dreptului contractelor, ca un fond comun administrat de societățile de administrare;

(ii) normelor privind fondurile deschise de investiții, ca un fond deschis de investiții (unit trust);

(iii) dreptului societăților comerciale, ca o societate de investiții;

(iv) oricărui alt mecanism similar sau oricărei alte forme juridice.

În definiție sunt incluse următoarele:

(a) organismele ale căror unități de fond sau acțiuni sunt, la cererea deținătorilor lor, răscumpărate ori rambursate direct sau indirect din activele organismelor respective; și

(b) organismele care au un număr fix de acțiuni emise și ai căror acționari trebuie să cumpere sau să vândă acțiunile existente atunci când se alătură fondului sau îl părăsesc.

În definiție nu sunt incluse următoarele:

(a) fondurile de pensii, conform definiției din Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010);

(b) fondurile de piață monetară.

În sensul definiției fondului de investiții, termenul public cuprinde micii investitori, investitorii profesioniști și investitorii instituționali. Lista fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară din Uniunea Europeană, este publicată de Banca Centrală Europeană;

d) alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte forme decât bani, depozite (sau substitute apropiate pentru depozite), acțiuni/unități ale fondurilor de investiții sau angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii și sisteme standardizate de garantare; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: societăți vehicule investiționale, instituții financiare nebancare, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcție de contraparte centrală;

d1) societate vehicul investițional - o entitate constituită potrivit dreptului național sau dreptului Uniunii Europene în baza unuia dintre următoarele temeiuri:

(i) dreptul contractelor, ca un fond comun administrat de societăți de administrare;

(ii) normele privind fondurile deschise de investiții;

(iii) dreptul societăților comerciale, ca societate pe acțiuni sau cu răspundere limitată;

(iv) orice alt mecanism similar

și a cărei activitate principală îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

(a) intenționează să efectueze sau efectuează una ori mai multe tranzacții de securitizare și structura sa este menită să izoleze obligațiile de plată ale societății de cele ale inițiatorului, sau de societatea de asigurare ori reasigurare; și

(b) emite sau intenționează să emită titluri de natura datoriei, alte instrumente de natura datoriei, unități de fond securitizate și/sau instrumente financiare derivate (denumite în continuare instrumente de finanțare) și/sau deține ori poate deține juridic sau economic active suport pentru emisiunea de instrumente de finanțare care sunt oferite spre vânzare către public sau vândute pe bază de plasamente private.

Nu sunt incluse în definiția societăților vehicul investițional următoarele:

(a) instituțiile financiare monetare;

(b) fondurile de investiții;

(c) societățile de asigurare sau societățile de reasigurare;

(d) administratorii de fonduri de investiții alternative care administrează și/sau tranzacționează fonduri de investiții alternative.

Lista societăților vehicule investiționale din Uniunea Europeană este publicată de Banca Centrală Europeană;

e) auxiliari financiari (S126) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi ele însele intermediari financiari; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: societăți de registru, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcția de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor de pensii private, societăți de administrare a investițiilor, brokeri de asigurări, brokeri de credite și alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară;

f) instituții financiare captive și alte entități creditoare (S127) - societăți și cvasisocietăți financiare care nu sunt implicate nici în activități de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare și ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele libere; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: societățile holding, entități cu scop special, case de amanet;

g) societăți de asigurare (S128) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din punerea în comun/mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări; acest sector instituțional cuprinde: societăți de asigurare, societăți de reasigurare, grupuri financiare de asigurare și alte asemenea;

h) fonduri de pensii (S129) - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din punerea în comun/mutualizarea riscurilor sociale și necesităților persoanelor asigurate (asigurări sociale). Fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare și, adesea, indemnizații în caz de deces sau handicap; acest sector instituțional cuprinde: fonduri de pensii private sau administrate privat și altele asemenea;

i) administrația publică (S13) - acest sector instituțional cuprinde: administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile statelor federale și administrațiile de securitate socială;

i1) administrația centrală (S1311) - organismele administrației de stat și alte organisme centrale a căror competență se întinde, în general, pe tot teritoriul economic, cu excepția administrațiilor de securitate socială; informațiile referitoare la activele și pasivele autorităților publice se includ în acest sector instituțional;

i2) administrațiile statelor federale (S1312) - administrațiile care, în calitate de unități instituționale distincte, exercită anumite funcții de administrație, cu excepția administrațiilor de securitate socială ale administrațiilor statelor federale. În Uniunea Europeană administrații ale statelor federale au statele: Austria, Germania, Portugalia și Spania;

i3) administrațiile locale (S1313) - administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală, cu excepția instituțiilor teritoriale ale administrațiilor de securitate socială;

i4) administrațiile de securitate socială (S1314) - cuprinde autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare;

j) gospodăriile populației (S14) - persoane sau grupuri de persoane atât în calitate de consumatori, cât și în calitate de întreprinzători, producători de bunuri de piață sau de servicii financiare și nefinanciare de piață (producători de piață), cu condiția ca producția de bunuri și servicii să nu fie realizată de unități distincte tratate drept cvasisocietăți. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri și servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu; acest sector instituțional cuprinde, de asemenea, asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile) care sunt producători de bunuri și/sau servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mănăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea);

k) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15) - instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică ce deservesc gospodăriile populației și care sunt producători nonpiață privați. Resursele lor principale sunt cotizații voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populației în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administrațiile publice și din veniturile din proprietate; acest sector instituțional cuprinde, fără a fi limitativ: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entități și altele asemenea.

SECȚIUNEA a 4-a Categorii de instrumente

Art. 5. -

Standardele pentru clasificarea categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele unităților instituționale sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).

Art. 6. -

În înțelesul prezentului titlu, categoriile de active prezentate mai jos au următoarele semnificații:

a) numerar - dețineri de bancnote și monede metalice în monedă națională și alte monede aflate în circulație care sunt folosite în mod obișnuit la efectuarea plăților;

b) credite - fonduri date cu împrumut clienților, exclusiv depozite plasate și titluri de natura datoriei negociabile.

Creditele se clasifică, în funcție de durata inițială, astfel:

- credite cu durata inițială mai mică sau egală cu un an inclusiv;

- credite cu durata inițială mai mare de un an și mai mică sau egală cu 5 ani inclusiv;

- credite cu durata inițială mai mare de 5 ani.

Această categorie include, fără a se limita la acestea, următoarele elemente de activ:

b1) credite acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, defalcate în:

b1.1) credite pentru consum: credite acordate pentru finanțarea în special a consumului personal de bunuri și servicii (automobile, mobilă, aparatură electrocasnică, electronică, petrecerea vacanțelor și alte asemenea bunuri și servicii). Creditul pentru consum acordat întreprinderilor individuale/asociațiilor de persoane fără personalitate juridică se include în această categorie dacă împrumutul este utilizat cu preponderență pentru consumul personal;

b1.2) credite pentru locuințe: credite acordate în scopul investirii în locuințe pentru utilizare proprie sau pentru închiriere, inclusiv în scopul construirii ori în scopul renovării locuințelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietăți rezidențiale care sunt folosite în scopul achiziționării de locuințe, precum și alte credite pentru achiziționarea de locuințe efectuată pe baza unei garanții personale sau a altor forme de active. Creditele pentru locuințe acordate întreprinderilor individuale/asociațiilor de persoane fără personalitate juridică sunt cuprinse în această categorie, cu excepția cazului în care locuința este utilizată cu preponderență pentru dezvoltarea afacerilor, caz în care se raportează în categoria credite pentru dezvoltarea afacerilor;

b1.3) credite pentru dezvoltarea afacerilor: credite acordate asociațiilor familiale și întreprinderilor individuale, altele decât cele înregistrate în categoriile credite pentru consum și credite pentru locuințe;

b1.4) credite pentru alte scopuri: credite acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației, altele decât creditele pentru consum, creditele pentru locuințe și creditele pentru dezvoltarea afacerilor.

Creditele pentru refinanțare acordate gospodăriilor populației și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației se încadrează în categoria în care este încadrat creditul refinanțat;

b2) creanțe aferente cardurilor de credit.

În sensul prezentului titlu, această categorie cuprinde creditele acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare fie prin intermediul cardurilor cu debit amânat (și anume, carduri pentru credite de oportunitate, astfel cum sunt definite mai jos), fie prin intermediul cardurilor de credit (și anume, carduri pentru credite de oportunitate și pentru credite extinse, astfel cum sunt definite mai jos). Creanțele aferente cardurilor de credit sunt înregistrate în conturi de card speciale și, prin urmare, nu sunt evidențiate în conturile curente sau cele cu facilitate de descoperit de cont.

Creditul de oportunitate este definit ca fiind creditul acordat cu o dobândă de 0% în perioada dintre data tranzacției (tranzacțiilor) de plată efectuate cu cardul pe parcursul unui ciclu de facturare și data la care soldurile debitoare din cadrul acestui ciclu de facturare specific devin exigibile.

Creditul extins este definit ca fiind creditul acordat după data (datele) închiderii ciclului (ciclurilor) de facturare anterior (anterioare), adică sumele debitelor din conturile de card care nu au fost decontate atunci când acest lucru a fost posibil pentru prima dată, pentru care se percep rate ale dobânzii sau rate ale dobânzii ierarhizate de regulă mai mari de 0%. Deseori, trebuie plătite rate minime lunare pentru rambursarea, cel puțin parțială, a creditului extins. Contrapartida acestui credit este entitatea responsabilă în final de rambursarea sumelor neachitate în conformitate cu acordul contractual, care coincide cu titularul cardului, în cazul cardurilor pentru uz personal, dar nu și în cazul cardurilor utilizate de societățile comerciale;

b3) credite reînnoibile automat (revolving) și credite acordate pe descoperit de cont (overdrafts).

Toate creditele reînnoibile automat au următoarele caracteristici:

1. debitorul poate utiliza sau retrage fonduri într-o limită de credit anterior aprobată, fără a notifica în prealabil creditorul;

2. valoarea creditului disponibil poate crește și descrește pe măsură ce fondurile sunt împrumutate și rambursate;

3. creditul poate fi utilizat în mod repetat;

4. nu există obligația rambursării regulate a fondurilor.

Creditele reînnoibile automat includ sumele obținute printr-o linie de credit și nerambursate încă (sumele neachitate).

O linie de credit este un acord între un creditor și un debitor care permite debitorului să ia avansuri, pe parcursul unei perioade definite și într-o anumită limită, și să le ramburseze oricând înainte de o dată stabilită. Sumele disponibile printr-o linie de credit care nu au fost trase sau care au fost deja rambursate nu trebuie încadrate la niciuna din categoriile de bilanț.

Descoperitul de cont reprezintă un sold debitor al unui cont curent. Atât creditele reînnoibile automat, cât și creditele acordate pe descoperit de cont exclud creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit. Suma totală datorată de către debitor trebuie raportată, indiferent dacă aceasta se încadrează sau nu în limita convenită în prealabil între creditor și debitor cu privire la valoarea și/sau perioada maximă a creditului;

b4) credite sindicalizate (contracte de credit individuale, la care participă mai multe instituții în calitate de creditori).

Creditele sindicalizate acoperă numai cazurile în care debitorul știe, din contractul de credit, că acesta este acordat de mai mulți creditori. În scopuri statistice, numai sumele acordate efectiv de creditori (nu neapărat liniile de credit în totalitate) sunt considerate credite sindicalizate. Creditul sindicalizat este de obicei aranjat și coordonat de o instituție (deseori denumită manager principal) și este de fapt acordat de diferiții participanți la sindicat. Toți participanții, inclusiv instituția manager principal, raportează partea lor din creditul acordat debitorului (adică nu față de instituția manager principal) la activele bilanțiere;

b5) leasing financiar acordat terților.

Leasingul financiar reprezintă un contract prin care proprietarul unui bun de folosință îndelungată ("locatorul/finanțatorul") împrumută acest activ unui terț ("utilizatorul") pentru mare parte sau chiar pentru întreaga durată de viață economică a activului în schimbul unor rate regulate care corespund prețului bunului, la care se adaugă o dobândă. Utilizatorul se presupune că în fapt beneficiază de toate avantajele care decurg din folosirea bunului și suportă toate costurile și riscurile asociate proprietății. În scopuri statistice, leasingul financiar este considerat ca fiind un credit acordat de locator/finanțator utilizatorului (care permite utilizatorului să achiziționeze bunul de folosință îndelungată). Activele (bunurile de folosință îndelungată) care au fost împrumutate utilizatorului nu se înregistrează în bilanțul creditorului;

b6) titluri de valoare nenegociabile.

Sunt clasificate în această categorie deținerile de titluri de natura datoriei care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare. A se vedea și categoria credite negociate;

b7) credite tranzacționate.

Creditele care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul de active credite, cu condiția ca, în continuare, să se materializeze într-un singur document și sunt, de regulă, tranzacționate numai ocazional;

b8) creanțe subordonate sub formă de depozite sau credite.

Creanțele subordonate sunt instrumente de tip creanțe subordonate care conferă un drept de creanță subsidiar asupra instituției emitente, care poate fi exercitat numai după realizarea tuturor celorlalte drepturi de creanță care au un grad de prioritate mai înalt (de exemplu, depozite/credite), atribuindu-le anumite caracteristici ale instrumentului titlurilor de participație. În scopuri statistice, creanțele subordonate se clasifică fie la instrumentul credite, fie la instrumentul titluri de natura datoriei, conform naturii instrumentului financiar. Având în vedere că activele instituțiilor financiare monetare care constau în toate formele de creanțe subordonate sunt, în prezent, regrupate într-o singură cifră în scopuri statistice, această cifră este încadrată la postul titluri de natura datoriei, deoarece creanțele subordonate sunt constituite în principal sub forma titlurilor de natura datoriei și mai puțin sub forma creditelor;

b9) creanțe în cadrul operațiunilor reverse repo sau de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar.

În acest post se înregistrează contrapartida numerarului achitat în schimbul titlurilor de valoare achiziționate sau contrapartida numerarului achitat în cazul împrumutului de titluri de valoare garantat cu numerar;

c) depozite overnight - depozite convertibile în numerar și/sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plată, debitare sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalități semnificative.

Depozitele overnight includ, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

c1) conturi curente, purtătoare sau nu de dobândă;

c2) depozite la vedere, purtătoare sau nu de dobândă;

c3) cecuri de călătorie deținute;

d) depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în numerar înainte de termenul convenit numai cu plata unor penalități.

Categoria depozite la termen se clasifică, în funcție de durata inițială, astfel:

- depozite la termen cu durata inițială de până la un an inclusiv;

- depozite la termen cu durata inițială cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;

- depozite la termen cu durata inițială mai mare de 2 ani.

Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

d1) depozite la termen plasate la instituții de credit;

d2) certificate de depozit, carnete și librete de economii emise de instituții de credit.

Depozitele reînnoibile automat la scadență trebuie să fie clasificate în funcție de scadența cea mai apropiată în timp;

e) alte depozite - depozite plasate, altele decât depozitele overnight și depozitele la termen.

Categoria alte depozite se clasifică, în funcție de durata inițială a contractului în baza căruia se constituie depozitul, astfel:

- alte depozite cu durata inițială de până la un an inclusiv;

- alte depozite cu durata inițială cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;

- alte depozite cu durata inițială mai mare de 2 ani.

Această categorie include, fără a fi limitativ, următoarele elemente de activ:

e1) depozite colaterale;

e2) depozite garanții și alte asemenea;

f) titluri de natura datoriei - titluri de natura datoriei, care sunt instrumente financiare negociabile care servesc drept dovadă a existenței datoriei, sunt tranzacționate în mod obișnuit pe piețele secundare sau pot fi compensate pe piață și nu conferă deținătorului niciun drept de proprietate asupra instituției emitente.

Titlurile de natura datoriei se clasifică, în funcție de scadența la emisiune, astfel:

- titluri de natura datoriei cu scadența la emisiune de până la un an inclusiv;

- titluri de natura datoriei cu scadența la emisiune cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;

- titluri de natura datoriei cu scadența la emisiune mai mare de 2 ani.

În această categorie se includ:

f1) titluri de valoare care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub forma plății de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată (sau date) ori începând de la o dată stabilită la momentul emisiunii;

f2) credite negociabile acordate care au fost restructurate într-un număr mare de titluri identice și care pot fi tranzacționate pe piețele secundare (a se vedea și categoria b7);

f3) creanțe subordonate sub formă de titluri de natura datoriei (a se vedea, de asemenea, categoria b8).

Titlurile de valoare împrumutate în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul unui contract de report rămân înregistrate în bilanțul proprietarului inițial (și nu sunt înregistrate în bilanțul achizitorului temporar) atunci când există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor (nu doar opțiunea de a face acest lucru). Atunci când achizitorul temporar vinde titlurile de valoare primite, această vânzare trebuie să fie înregistrată ca tranzacție cu titluri de valoare simplă și trebuie evidențiată în bilanțul achizitorului temporar ca o poziție negativă în portofoliul de titluri de valoare;

g) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară - acțiuni sau unități emise de fondurile de piață monetară care sunt cuprinse în lista fondurilor de piață monetară în scopuri statistice și care, în funcție de modul de constituire a acestora, pot fi acțiuni (în cazul societăților de investiții) sau unități de fond (în cazul fondurilor de investiții). Fondurile de piață monetară sunt definite la art. 4 lit. b2.2);

h) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții - acțiuni sau unități emise de fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, care sunt cuprinse în lista fondurilor de investiții în scopuri statistice și care, în funcție de modul de constituire a acestora, pot fi acțiuni (în cazul societăților de investiții) sau unități de fond (în cazul fondurilor de investiții). Fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, sunt definite la art. 4 lit. c);

i) participații - drepturi de proprietate asupra societăților sau cvasisocietăților; acestea sunt creanțe asupra valorii reziduale după ce toate celelalte creanțe au fost plătite. Participațiile se împart în următoarele elemente de activ:

i1) acțiuni cotate - titluri de valoare de tip participație cotate la o bursă de valori recunoscută sau pe un alt tip de piață secundară;

i2) acțiuni necotate - acțiuni care nu sunt cotate la o bursă de valori recunoscută sau pe un alt tip de piață secundară;

i3) alte participații - toate formele de participații în societăți și cvasisocietăți, care nu sunt de natura acțiunilor;

j) provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate creanțe financiare pe care deținătorii de garanții standardizate le dețin asupra unităților instituționale care le oferă.

Garanțiile standardizate sunt emise în număr mare, de obicei pentru sume destul de mici și în aceleași condiții. Exemple sunt garanțiile pentru creditele de export și garanțiile pentru împrumuturile către studenți. Există 3 părți implicate în aceste acorduri: împrumutatul, împrumutătorul și garantul. Și împrumutatul, și împrumutătorul pot intra în relație contractuală cu garantul pentru a rambursa suma împrumutătorului dacă împrumutatul intră în incapacitate de plată.

Garanțiile standardizate acoperă garanțiile pentru diverse instrumente financiare cum ar fi depozite, titluri de natura datoriei, împrumuturi și credite comerciale. Acestea sunt furnizate, de obicei, de o instituție financiară, inclusiv de societățile de asigurare, dar și de administrațiile publice. Atunci când o unitate instituțională oferă garanții standardizate, ea percepe comisioane și contractează obligații pentru a satisface cerințele de executare a garanției. Valoarea obligațiilor în contul garantului este egală cu valoarea actuală a executărilor preconizate ale garanțiilor existente minus orice recuperări pe care garantul le preconizează să le primească de la debitorii aflați în incapacitate de plată. Obligația se numește provizion pentru executarea garanțiilor standardizate.

Provizioanele pentru executarea garanțiilor standardizate reprezintă plăți în avans ale comisioanelor nete și provizioane destinate să satisfacă executările exigibile de garanții standardizate și includ comisioanele neîncasate (primele) și creanțele încă neplătite.

Comisioanele nete sunt calculate ca suma comisioanelor de încasat din care se scad costurile de administrare. Aceste comisioane nete pot fi plătibile de orice sector al economiei și sunt înregistrate în sectorul în care garantul este clasificat. Executările în cadrul schemelor de garanții standardizate sunt plătibile de către garant și sunt de primit de către împrumutătorul instrumentului financiar aflat sub incidența garanției, indiferent dacă comisionul a fost plătit de către împrumutător sau de către împrumutat. Operațiunile financiare se referă la diferența dintre plata comisioanelor pentru garanțiile noi și executările pentru garanțiile existente;

k) instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate deținute în portofoliu și înregistrate în activul bilanțier la valoarea de piață brută pozitivă. În conformitate cu standardele statistice internaționale actuale, instrumentele financiare derivate care au o valoare de piață, în principiu, trebuie să fie înregistrate în bilanț. Instrumentele derivate au o valoare de piață când sunt negociate pe piețele organizate, adică la bursă, sau în cazurile în care pot fi compensate periodic în afara piețelor reglementate (over-the-counter, denumite în continuare OTC).

În cadrul acestui post trebuie raportate următoarele instrumente financiare derivate: opțiuni negociabile sau pe piețele OTC, warante, futures (numai dacă acestea au o valoare de piață deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate) și swap-uri (numai dacă acestea au o valoare de piață deoarece sunt negociabile sau pot fi compensate).

Instrumentele financiare derivate înregistrate în bilanț trebuie înregistrate la valoarea de piață a acestora, adică la prețul curent al pieței sau la un echivalent apropiat (valoarea justă).

Warante (sau bonuri de subscriere) sunt opțiuni negociabile care dau deținătorului dreptul de a cumpăra de la emițător (de obicei o societate) un anumit număr de acțiuni sau obligațiuni, în condiții specificate și pe parcursul unei perioade de timp determinate;

l) opțiuni pe acțiuni ale angajaților - acorduri încheiate la o anumită dată în cadrul cărora un angajat are dreptul de a achiziționa un anumit număr de acțiuni din stocul angajatorului la un preț stabilit, fie la un moment fixat, fie în decursul unei perioade imediat următoare datei de intrare în drepturi;

m) active fixe - active nefinanciare, corporale și necorporale, altele decât activele financiare. În această categorie se includ locuințe, alte clădiri și construcții civile, mașini și echipamente, obiecte de valoare și produse de proprietate intelectuală, precum software pentru computere și baze de date;

n) credite comerciale și avansuri acordate - creanțe ce rezultă din acordarea directă a creditelor către cumpărători în cadrul operațiunilor cu bunuri și/sau servicii și din avansurile acordate pentru lucrările în curs de execuție sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operațiuni; această subcategorie include, fără a fi limitativ, creanțele comerciale, abonamentele plătite în avans, chiriile plătite în avans și altele asemenea;

o) alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri-creanțe ce rezultă din decalajul de timp între momentul în care are loc operațiunea de repartiție sau operațiunea financiară pe piața secundară și momentul efectuării plății corespunzătoare; se includ și creanțele ce rezultă din veniturile ce urmează a fi încasate; acest post include, fără a fi limitativ, venituri de primit, chiria acumulată pentru clădiri, sume de încasat care nu au legătură cu activitatea principală și altele asemenea;

p) alte active - active neincluse în alte categorii de activ; este o categorie reziduală în care se includ:

- sume de primit în curs de lămurire (solduri debitoare deținute în bilanț care nu sunt reținute în numele clientului, dar care au totuși legături cu fondurile clienților);

- sume în tranzit;

- alte active;

q) creanța atașată aferentă categoriilor de creanțe financiare purtătoare de dobândă reprezintă drepturile de încasat aferente dobânzii cuvenite și neajunse la scadență la sfârșitul perioadei de referință și se înregistrează în categoria aferentă de instrument financiar. Creanța atașată se calculează pentru perioada scursă de la ultima scadență a dobânzii.

Art. 7. -

În înțelesul prezentului titlu, categoriile de pasive prevăzute mai jos au următoarele semnificații:

a) depozite - sume datorate de instituțiile de credit creditorilor (altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile). Titlurile de valoare nenegociabile emise de instituțiile de credit sunt incluse în categoria depozite. Titlurile de valoare nenegociabile care devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de natura datoriei emise. Categoria depozite cuprinde:

a1) depozite overnight - depozitele convertibile în numerar și/sau transferabile la cerere prin cec, ordin bancar, debitare sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalități semnificative. Această poziție include:

- solduri (purtătoare sau nepurtătoare de dobândă) care pot fi convertite imediat în numerar, la cerere sau până la încheierea activității în ziua următoare celei în care a fost făcută cererea, fără restricții sau penalități semnificative, dar care nu sunt transferabile;

- solduri (purtătoare sau nepurtătoare de dobândă) reprezentând sume preplătite în contextul monedei electronice "pe suport material" (de tip hardware) sau al monedei electronice de tip software (de exemplu, carduri preplătite);

- credite de rambursat până la încheierea activității în ziua următoare celei în care s-a acordat creditul;

a1.1) depozite transferabile - depozite din categoria depozitelor overnight; depozitele transferabile sunt acele depozite care sunt direct transferabile la cerere pentru efectuarea de plăți către operatorii economici prin mijloace de plată folosite în mod obișnuit, precum transfer credit și debitare directă, posibil și prin card de credit sau card de debit, tranzacții cu monedă electronică, cecuri sau prin mijloace similare, fără întârzieri, restricții sau penalizări semnificative. Depozitele transferabile nu includ depozitele care pot fi folosite numai pentru retrageri de numerar și/sau depozitele ale căror fonduri pot fi retrase sau transferate numai prin intermediul unui alt cont al aceluiași proprietar;

a2) depozite la termen - depozite netransferabile care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix prestabilit sau care pot fi transformate în numerar înainte de termenul convenit numai dacă deținătorul plătește penalități. Sunt incluse, de asemenea, depozite de economii cu dobândă reglementată pentru care criteriul legat de scadență nu este important (clasificat la intervalul de scadență peste 2 ani). Produsele financiare care sunt reînnoite automat la scadență trebuie să fie clasificate în funcție de scadența cea mai apropiată în timp. Deși depozitele la termen pot prezenta posibilitatea de a fi rambursate înainte de termen în urma unei notificări prealabile sau pot fi rambursate la cerere sub rezerva plății unor penalități, aceste caracteristici nu sunt considerate importante din punctul de vedere al clasificării.

Depozitele la termen se clasifică, în funcție de scadența inițială, astfel:

- depozite cu scadența inițială de până la un an inclusiv;

- depozite cu scadența inițială cuprinsă între un an și 2 ani inclusiv;

- depozite cu scadența inițială mai mare de 2 ani;

a3) depozite rambursabile după notificare - depozite netransferabile, fără termen, care nu pot fi transformate în numerar decât după expirarea unei perioade notificate; înainte de expirarea perioadei notificate transformarea în numerar nu este posibilă sau este posibilă numai cu plata unor penalități. Acestea includ depozite care, deși din punct de vedere legal pot să fie lichidate la cerere, sunt supuse unor penalizări și restricții în conformitate cu practicile naționale (clasificate la intervalul până la 3 luni inclusiv) și conturi de investiții fără perioadă notificată sau scadență convenită, dar care prevăd condiții de retragere restrictive (clasificate la intervalul peste 3 luni).

Depozitele rambursabile după notificare se clasifică, în funcție de perioada notificată, astfel:

- depozite rambursabile după notificare la cel mult 3 luni de la notificare;

- depozite rambursabile după notificare la mai mult de 3 luni și mai puțin de 2 ani de la notificare;

- depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani de la notificare;

a4) împrumuturi din operațiuni repo - contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute de agenții raportori la un anumit preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț ferm și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de agenții raportori în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț ("achizitor temporar") sunt clasificate la "contracte de report" dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, iar nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că agenții raportori păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia. Următoarele variante de operațiuni de tip repo sunt clasificate la "contracte de report":

- sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unor împrumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar;

- sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unui contract de vânzare/răscumpărare (sale/buy-back).

Titlurile de valoare suport al operațiunilor de tip repo se înregistrează conform regulii de la postul de activ titluri de natura datoriei. Operațiunile care implică transferul temporar de aur, garantate cu numerar, se regăsesc, de asemenea, incluse la acest post.

Categoria depozite include și împrumuturile primite (inclusiv împrumuturile subordonate) de către instituțiile financiare monetare, disponibilul din conturile curente ale clientelei, depozitele colaterale și depozitele garanții;

b) titluri de natura datoriei emise - titluri de valoare, altele decât titlurile de participație, emise de agenții raportori, care sunt, în mod obișnuit, instrumente negociabile și tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă deținătorului vreun drept de proprietate asupra instituției; instrumentele nenegociabile emise care, ulterior, devin negociabile vor fi reclasificate ca titluri de natura datoriei emise.

Titlurile de natura datoriei emise se clasifică, în funcție de maturitatea la emitere, astfel:

- titluri de natura datoriei cu maturitatea la emitere de până la un an inclusiv;

- titluri de natura datoriei cu maturitatea la emitere între un an și 2 ani inclusiv;

- titluri de natura datoriei cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani.

În această categorie de pasive se includ:

- titluri de valoare care conferă deținătorului dreptul necondiționat la un venit fix sau determinat prin contract sub forma plății de cupoane și/sau a unei sume fixe stabilite la o anumită dată (sau date) ori începând de la o dată definită la momentul emisiunii;

- împrumuturile subordonate primite pe baza titlurilor de natura datoriei emise;

- instrumente hibride; sunt instrumente negociabile cu elemente combinate de datorii și instrumente derivate, incluzând:

(i) instrumente de natura datoriei negociabile care conțin instrumente derivate ca parte integrantă a acestora;

(ii) instrumente negociabile a căror valoare de răscumpărare și/sau al căror cupon este/sunt legată/legate de evoluția unui activ suport de referință, de prețul activului sau de un alt indicator de referință pe toată durata instrumentului;

c) capital și rezerve - sumele aferente emisiunii de titluri de capital către acționari sau alți proprietari, conferind deținătorului drepturi de proprietate și, în general, dreptul asupra unei părți din profituri și asupra unei părți din fondurile proprii în caz de lichidare. De asemenea sunt incluse fondurile provenite din profiturile nerepartizate sau fondurile păstrate în anticiparea unor eventuale plăți și obligații viitoare. În această categorie de pasive se includ:

c1) capital propriu:

c1.1) capital social;

c1.2) profit (+)/pierdere (-): include atât rezultatul exercițiului curent, cât și rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperită);

c1.3) alte fonduri (prime legate de capital, rezerve și altele);

c2) capital suplimentar:

c2.1) provizioane, din care se vor evidenția provizioanele pentru riscul de credit;

c2.2) alte fonduri (fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, rezervele din reevaluarea patrimoniului, acțiuni preferențiale cumulative pe durate determinate și alte asemenea elemente);

d) provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate-pasivele financiare ale unităților instituționale care furnizează garanții standardizate, de obicei, de o instituție financiară, de societățile de asigurare, dar și de administrațiile publice; a se vedea și definiția provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate din categoriile de active, prevăzută la art. 6 lit. j);

e) instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate deținute în portofoliu și înregistrate în pasivul bilanțier la valoarea de piață brută negativă; a se vedea și definiția instrumente financiare derivate din categoriile de active, prevăzută la art. 6 lit. k);

f) opțiuni pe acțiuni ale angajaților - opțiuni pe acțiuni ale angajaților și înregistrate în pasivul bilanțier la valoarea de piață brută negativă; a se vedea și definiția opțiuni pe acțiuni ale angajaților din categoriile de active, prevăzută la art. 6 lit. l);

g) credite comerciale și avansuri primite - împrumuturi ce rezultă din primirea directă a creditelor de la furnizori în cadrul operațiunilor cu bunuri și/sau servicii și din avansurile primite pentru lucrările în curs de execuție sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operațiuni. În această categorie de pasive se includ, fără a fi limitativ, veniturile înregistrate în avans, chiriile primite în avans pentru clădirile închiriate, creditele furnizor primite și altele asemenea;

h) alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri-datorii ce rezultă din decalajul de timp între momentul în care are loc operațiunea de repartiție sau operațiunea financiară pe piața secundară și momentul efectuării plății corespunzătoare. În această categorie de pasive se includ, fără a fi limitativ:

- sume de plătit care nu au legătură cu activitatea principală (sume datorate furnizorilor, impozite, salarii, contribuții sociale);

- sume care reprezintă obligații față de terți (pensii, dividende);

- sume nete de plătit în cadrul decontărilor ulterioare ale tranzacțiilor cu titluri de valoare și altele asemenea;

i) alte pasive - pasive neincluse în alte categorii de pasiv; este o categorie reziduală în care se includ:

- sume de plătit în curs de lămurire;

- sume în tranzit;

- alte pasive neincluse în alte categorii de pasiv;

j) datoria atașată aferentă categoriilor de angajamente financiare purtătoare de dobândă reprezintă obligațiile de plată aferente dobânzii datorate și neajunse la scadență la sfârșitul perioadei de referință și se înregistrează în categoria aferentă de instrument financiar. Datoria atașată se calculează pentru perioada scursă de la ultima scadență a dobânzii.

CAPITOLUL II Bilanțul monetar al instituțiilor financiare monetare

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 8. -

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/33, și se aplică instituțiilor de credit rezidente, societăților de investiții autoadministrate și societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de piață monetară rezidente, precum și instituțiilor emitente de monedă electronică rezidente.

SECȚIUNEA a 2-a Definițiile termenilor de bază

Art. 9. -

În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor - societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor înființate potrivit Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

b) bilanț monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanțiere de activ și pasiv existente în sold la sfârșitul lunii de raportare, clasificate și detaliate astfel încât să permită calcularea agregatelor monetare și a contrapartidelor acestora;

c) instrumente financiare nenegociabile - instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece există restricții în privința transferului legal al proprietății asupra lor sau, deși din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzacționate datorită absenței unei piețe organizate;

d) scadență inițială/scadență la emisiune - durata determinată de existență a unui instrument financiar înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități (de exemplu, anumite tipuri de depozite);

e) scadența reziduală - durata rămasă de scurs a instrumentului financiar până la rambursare;

f) perioada notificată - intervalul de timp dintre momentul în care deținătorul notifică intenția sa de a rambursa instrumentul și data la care deținătorul are încuviințarea să îl transforme în numerar, fără plata unor penalități. Instrumentele financiare sunt clasificate în funcție de perioada notificată numai dacă nu există o scadență stabilită;

g) reducerea valorii contabile (write down) - diminuarea directă a valorii contabile a unui credit în bilanț, ca urmare a deprecierii sale;

h) scoaterea din evidențele contabile (write off) - reducere a valorii contabile totale a unui credit care determină eliminarea sa din bilanț;

i) securitizare - tranzacție care este: (a) o securitizare tradițională în sensul dat de definiția prevăzută la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, și/sau (b) o securitizare în sensul dat de definiția prevăzută la art. 1 din Regulamentului (UE) nr. 1.075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (reformare) (BCE/2013/40);

j) securitizare tradițională - are semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;

k) securitizare sintetică - are semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;

l) cedarea creditului - transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la instituția de credit raportoare către un cesionar, realizat fie prin transferul proprietății, fie prin cote de participație;

m) achiziționarea creditului - transferul economic al unui credit sau al unui cumul de credite de la un cedent către instituția de credit raportoare, realizat fie prin transferul proprietății, fie prin cote de participație;

n) administrator - o instituție financiară monetară care administrează credite ce stau la baza unei securitizări sau credite care au fost transferate în alt mod, din perspectiva colectării principalului și a dobânzii de la debitori;

o) derecunoaștere - eliminarea unui credit sau a unei părți a acestuia din soldurile raportate;

p) revizuirea ratei dobânzii - modificarea ratei dobânzii unui credit care este prevăzută în contractul de creditare existent. Creditele supuse revizuirii ratei dobânzii includ, printre altele, credite cu rate ale dobânzii revizuite periodic în conformitate cu evoluția unui index (de exemplu, Euribor), credite cu rate ale dobânzii revizuite continuu (rate variabile) și credite cu rate revizuibile potrivit deciziei instituției de credit;

q) poziții intragrup - pozițiile stabilite între societățile care acceptă depozite ce aparțin aceluiași grup, care este compus dintr-o societate-mamă și toți membrii grupului său, controlați în mod direct sau indirect;

r) titluri de natura datoriei cu scadența inițială de până la 2 ani și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100% - instrumentele hibride emise de instituțiile financiare monetare cu scadența inițială de până la 2 ani și care la scadență pot avea o valoare de răscumpărare contractuală exprimată în moneda în care au fost emise mai mică decât suma investită inițial datorită combinației între datorie și instrumente financiare derivate;

s) credite garantate cu garanții reale imobiliare - creditele însoțite de garanții definite în conformitate cu Regulamentul (UE)nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;

ș) credite neperformante - credite definite în conformitate cu definiția "stării de nerambursare" de la art. 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;

t) credite restante - creanțe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadență, precum și soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanțe din dobânzi neîncasate la scadență evidențiate în conturile de creanțe restante și îndoielnice.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții specifice

Art. 10. -

(1) Tabelul "Categorii de instrumente" din anexa nr. II partea 2 la Regulamentul BCE/2013/33 cuprinde o descriere detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naționale le transpun în categorii aplicabile la nivel național. Definițiile se raportează la Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).

(2) Activele bilanțiere ale instituțiilor financiare monetare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; credite (include și categoriile depozite overnight, depozite la termen și alte depozite); titluri de natura datoriei deținute; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții (fonduri de piață monetară și fonduri de investiții, altele decât cele de piață monetară); participații; active nefinanciare (inclusiv active fixe) și alte active (include și categoriile instrumente financiare derivate, opțiuni pe acțiuni ale angajaților, credite comerciale și avansuri acordate, provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate și alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri).

(3) Pasivele bilanțiere ale instituțiilor de credit se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: depozite; titluri de natura datoriei emise; capital și rezerve; alte pasive (include și categoriile: instrumente financiare derivate, opțiuni pe acțiuni ale angajaților, credite comerciale și avansuri primite, provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate și alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri).

(4) Pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară sunt constituite din acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, care reprezintă titluri de participare emise de fondurile de piață monetară. În funcție de modul de constituire a fondurilor de piață monetară, titlurile de participare pot fi acțiuni (în cazul societăților de investiții) sau unități de fond (în cazul fondurilor de investiții).

(5) Dobânda acumulată de primit aferentă creditelor se înregistrează în categoria credite, iar dobânda acumulată de plătit aferentă depozitelor se înregistrează în categoria depozite.

(6) Pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică sunt constituite din depozite overnight de monedă electronică [sume preplătite pe suport material (de tip hardware) sau prin carduri preplătite (de tip software)], alte depozite, alte pasive.

Art. 11. -

(1) Contrapărțile rezidente, precum și cele nerezidente din Uniunea Europeană ale instituțiilor financiare monetare se clasifică pe sectoarele instituționale definite la art. 4.

(2) Contrapărțile nerezidente din afara Uniunii Europene ale instituțiilor financiare monetare se clasifică pe următoarele sectoare instituționale:

a) banca centrală;

b) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală;

c) fonduri de piață monetară;

d) administrația centrală;

e) administrațiile statelor federale;

f) administrațiile locale;

g) administrațiile de securitate socială.

(3) Pentru contrapărțile nerezidente din afara Uniunii Europene ale instituțiilor financiare monetare clasificate în alte sectoare instituționale decât cele menționate la pct. 2, coloana Cod sector instituțional nu se completează.

Art. 12. -

(1) Instituțiile de credit vor evidenția separat ajustările din reevaluare, conform structurii din anexa nr. I.2.

Ajustările din reevaluare evidențiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea creditelor și a titlurilor de valoare deținute de instituțiile de credit, astfel:

a) ajustările datorate modificării soldului creditelor, ca urmare a aplicării reducerilor, inclusiv a reducerii soldului complet al creditului (anulare) atunci când efectuarea acestor operațiuni este permisă de reglementările de prudență;

b) ajustările datorate modificării prețurilor la titlurile de valoare deținute în perioada de referință; în acest caz, anexa nr. I.2 va cuprinde schimbările (câștig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanțieră a stocului de titluri.

(2) Societățile de investiții autoadministrate și societățile de administrare a investițiilor care administrează fonduri de piață monetară vor evidenția separat ajustările din reevaluare, conform structurii din anexa nr. I.7.

Ajustările din reevaluare evidențiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea titlurilor de valoare deținute de fondurile de piață monetară; anexa nr. I.7 va cuprinde schimbările (câștig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanțieră a stocului de titluri.

SECȚIUNEA a 4-a Obligații de raportare

Art. 13. -

(1) Instituțiile de credit rezidente raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice privind:

a) Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor de credit rezidente la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.1;

b) Soldul creditelor restante ale instituțiilor de credit rezidente la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.1A;

c) Ajustări din reevaluare ale instituțiilor de credit rezidente la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.2;

d) Activele și pasivele bilanțiere în echivalent lei, conform structurii prezentate în anexa nr. I.3;

e) Securitizări și alte transferuri de credite efectuate de instituțiile de credit rezidente în luna . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.4.

(2) Societățile de investiții autoadministrate și societățile de administrare a investițiilor care administrează fonduri de piață monetară raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, separat pentru fiecare fond de piață monetară administrat și cuprins în lista fondurilor de piață monetară, date statistice privind:

a) Activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.5;

b) Activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară în echivalent lei la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.6;

c) Ajustări din reevaluare ale fondurilor de piață monetară în luna . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.7.

(3) Instituțiile emitente de monedă electronică rezidente raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice privind:

a) Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.8;

b) Activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor emitente de monedă electronică în echivalent lei la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. I.9.

(4) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele instituțiilor de credit, activele și pasivele fondurilor de piață monetară, precum și activele și pasivele instituțiilor emitente de monedă electronică se grupează în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:

a) în anexele nr. I.1, I.1A, I.2, I.5, I.7, I.8, categoriile de active și de pasive se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație unică pentru fiecare cod de rând;

b) fiecare categorie de active și de pasive înscrisă în coloana A din anexele nr. I.1, I.1A, I.2, I.5, I.7, I.8 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;

c) în anexa nr. I.4, categoriile de active se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții, codul cesionarului/cedentului, codul de țară al cesionarului/cedentului și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație unică pentru fiecare cod de rând;

d) fiecare categorie de active înscrisă în coloana A din anexa nr. I.4 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară al contrapărții - cod sector instituțional al contrapărții - cod cesionar/cedent - cod țară al cesionarului/cedentului - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod țară al contrapărții - cod sector instituțional al contrapărții - cod cesionar/cedent - cod țară al cesionarului/cedentului - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv.

Art. 14. -

Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în secțiunea a 4-a au următoarele semnificații:

a) cod sector instituțional are semnificația prevăzută în Nomenclatorul nr. 1 Cod sector instituțional din anexa nr. I.10;

b) cod scadență inițială are semnificația prevăzută în Nomenclatorul nr. 2 Cod scadență pe instrumente financiare și intervale de scadență din anexa nr. I.10.

Art. 15. -

(1) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, menționate în art. 13, se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

(2) Datele raportate conform prevederilor art. 13 au la bază informațiile din evidența contabilă a instituțiilor financiare monetare.

(3) Instituțiile financiare monetare au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.

(4) Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.

CAPITOLUL III Ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 16. -

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/34, și se aplică instituțiilor de credit rezidente.

SECȚIUNEA a 2-a Definițiile termenilor de bază

Art. 17. -

În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) rata anualizată a dobânzii (RAD) - rata dobânzii care este stabilită individual de comun acord de agentul raportor și gospodăria sau societatea nefinanciară pentru un depozit ori un credit, calculată în termeni anuali și exprimată în procente pe an. RAD include toate plățile în contul dobânzilor aferente depozitelor și creditelor, dar nu și alte speze care pot fi aplicabile. Disagio, definit ca diferența dintre valoarea nominală a creditului și suma primită de client, este considerat ca plată în contul dobânzii la începutul perioadei contractuale (momentul t0) și, prin urmare, este inclus în RAD;

b) rata efectivă definită în sens restrâns (REDR) - rata dobânzii, calculată în termeni anuali, pentru care valoarea actuală a creditului/depozitului acordat/plasat este egală cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, altele decât spezele (depozite sau credite, plăți sau rambursări, plăți în contul dobânzilor), viitoare sau existente, stabilite de comun acord între agenții raportori și gospodăria sau societatea nefinanciară. REDR este echivalentă cu componenta de rată a dobânzii anuale efective (DAE);

c) dobânda anuală efectivă (DAE) - costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului. Instituțiile de credit determină dobânda anuală efectivă conform metodologiei prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, care transpune și implementează prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului;

d) contract nou - orice nou acord încheiat între o gospodărie sau o societate nefinanciară și agentul raportor. Contractele noi includ:

- toate contractele financiare care specifică pentru prima dată rata dobânzii pentru depozit sau pentru credit; și

- toate renegocierile contractelor existente de depozit sau de credit;

e) renegocierile - implicarea activă a unei gospodării sau a unei societăți nefinanciare în ajustarea termenilor și condițiilor unui contract existent de depozit sau de credit, inclusiv a ratei dobânzii. Prin urmare, extinderile și alte ajustări ale termenilor și condițiilor efectuate automat, adică fără implicarea activă a gospodăriei sau a societății nefinanciare, nu sunt renegocieri;

f) perioada inițială fixă - perioada predeterminată la începutul contractului în cursul căreia valoarea ratei dobânzii nu se va modifica. Perioada inițială fixă poate fi mai scurtă sau egală cu scadența inițială a creditului. Valoarea ratei dobânzii este considerată a fi fixă doar dacă aceasta este stabilită la un nivel exact, de exemplu 10%, sau ca diferență față de o rată de referință la un anumit moment, de exemplu, rata Euribor pe 6 luni plus două puncte procentuale într-o zi și într-un moment stabilite anterior. Dacă la începutul contractului gospodăria sau societatea nefinanciară și agentul raportor convin asupra unei metode de calcul al ratei la credite, pentru o perioadă determinată, de exemplu, rata Euribor pe 6 luni plus două puncte procentuale pentru o perioadă de 3 ani, se consideră că perioada inițială a ratei dobânzii este de 6 luni, nu de 3 ani, întrucât valoarea ratei dobânzii se poate modifica la fiecare 6 luni pe parcursul celor 3 ani. Statisticile privind ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru contractele noi de credit reflectă doar rata dobânzii care este stabilită pentru perioada inițială fixă la începutul unui contract sau după renegocierea creditului. În cazul în care, după această perioadă inițială fixă, rata dobânzii se transformă automat într-o rată variabilă, acest lucru nu se reflectă în ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare pentru contractele noi, ci doar în cele pentru solduri;

g) rată variabilă - rata dobânzii supusă revizuirii dobânzii în mod continuu, de exemplu, zilnic, sau la latitudinea instituției financiare monetare;

h) credit destinat restructurării datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piață - credit pentru restructurarea datoriei acordate debitorilor cu o situație financiară dificilă la rate sub nivelul celor aplicate pe piață;

i) expresiile scadența inițială, scadența reziduală, rata dobânzii revizuită, perioada notificată și credite neperformante au semnificațiile prevăzute la art. 9.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții specifice

Art. 18. -

Statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit se determină pentru categoriile de credite definite la art. 6 lit. b) și, respectiv, depozite, definite la art. 7 lit. a) și detaliate în structurile de date din anexele nr. II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 și II.7.

Art. 19. -

Statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit se determină pentru creditele/depozitele existente în sold, respectiv pentru contractele noi de credite/depozite denominate în lei, euro și dolari SUA.

Art. 20. -

(1) Ratele dobânzii aferente soldurilor, detaliate în anexele nr. II.2 și II.3, se calculează pentru creditele și depozitele existente în sold la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea.

(2) Ratele dobânzii pentru contractele noi având ca obiect alte categorii de credite și depozite decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), detaliate în anexele nr. II.4 și II.5, se calculează pentru contractele noi de credite acordate, respectiv pentru contractele noi de depozite atrase pe parcursul întregii luni pentru care se întocmește raportarea.

(3) Ratele dobânzii aferente soldurilor, detaliate în anexa nr. II.6, se calculează pentru creditele existente în sold la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea.

Art. 21. -

În vederea întocmirii statisticilor privind ratele dobânzii practicate de instituțiile de credit la contractele noi de credite și depozite, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), prezentate în anexele nr. II.4, II.5 și II.7, instituțiile de credit aplică următoarele reguli:

1. În baza de calcul al ratelor dobânzii aferente contractelor noi de credite/depozite se include întreaga valoare acordată/plasată a acestora, în cazul contractelor financiare care specifică pentru prima dată rata dobânzii pentru un depozit sau pentru un credit, respectiv valoarea pentru care se renegociază nivelul ratei dobânzii, în cazul renegocierilor contractelor existente de depozit sau de credit.

2. În vederea defalcării în funcție de categorii valorice a contractelor noi de credite acordate societăților nefinanciare, conform structurilor de date prezentate în anexele nr. II.4 și II.5, contractele noi de credite acordate în lei sau dolari SUA sunt evaluate în echivalent euro pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea.

3. Creditele garantate cu garanții reale și/sau garanții personale, detaliate în anexa nr. II.5, includ volumul total de contracte noi de credite care sunt garantate prin utilizarea tehnicii "protecției finanțate a creditului" definite la art. 4 alin. (1) pct. 58 și la art. 197-200 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, și/sau garantate prin utilizarea tehnicii "protecției nefinanțate a creditului" definite la art. 4 alin. (1) pct. 59 și la art. 201, 202 și 203 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât valoarea garanției reale/garanției personale să fie mai mare sau egală cu valoarea totală a creditului.

4. În baza de calcul al ratelor dobânzii aferente contractelor noi de credit renegociate, conform structurilor de date prezentate în anexa nr. II.7, se include valoarea contractelor de credit noi, altele decât creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), acordate și nerambursate încă până în momentul în care are loc renegocierea.

5. Creditele destinate restructurării datoriei nu sunt ca atare excluse din creditele renegociate. Cu toate acestea, dacă restructurarea implică o renegociere a ratei dobânzii și, ca rezultat, creditul este acordat la o rată sub condițiile pieței, acesta nu trebuie să fie inclus în creditele renegociate și nici în contractele noi.

Art. 22. -

Instituțiile de credit aplică prevederile art. 21 pct. 1 și pentru determinarea dobânzii anuale efective aferente contractelor noi privind creditele pentru consum și, respectiv, creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației.

Art. 23. -

(1) Instituțiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul instituției de credit, ratele dobânzii aferente creditelor și ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold, utilizând formula nr. 1 din anexa nr. II.1.

(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.

Art. 24. -

(1) Instituțiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul instituției de credit, ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) și creanțelor aferente cardurilor de credit, utilizând formula nr. 1 din anexa nr. II.1.

(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.

Art. 25. -

(1) Instituțiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul instituției de credit, ratele dobânzii aferente contractelor noi de credite și depozite, altele decât depozitele overnight, depozitele rambursabile după notificare, creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), utilizând formula nr. 4 din anexa nr. II.1.

(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.

Art. 26. -

(1) Instituțiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul instituției de credit, dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi privind creditele pentru consum, respectiv creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației, utilizând formula nr. 7 din anexa nr. II.1.

(2) Dobânda anuală efectivă se determină cu două zecimale, prin rotunjire.

Art. 27. -

(1) Instituțiile de credit rezidente determină, agregat la nivelul instituției de credit, ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit renegociate, altele decât creanțele aferente cardurilor de credit, creditele reînnoibile automat (revolving) și creditele acordate pe descoperit de cont (overdrafts), utilizând formula nr. 4 din anexa nr. II.1.

(2) Ratele dobânzii se determină cu două zecimale, prin rotunjire.

SECȚIUNEA a 4-a Obligații de raportare

Art. 28. -

(1) Instituțiile de credit rezidente raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date și informații privind ratele dobânzii, astfel:

a) Ratele dobânzii aferente creditelor și ale dobânzii aferente depozitelor existente în sold la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. II.2;

b) Ratele dobânzii aferente depozitelor overnight, depozitelor rambursabile după notificare, creditelor acordate pe descoperit de cont (overdrafts), creditelor reînnoibile automat (revolving) și creanțelor aferente cărților de credit existente în sold la data de . . . . . . . . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. II.3;

c) Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit, conform structurii prezentate în anexa nr. II.3, tabelul "Dobânda anuală efectivă aferentă contractelor noi de credit";

d) Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit și depozit - luna . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. II.4;

e) Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit cu garanții reale și/sau garanții personale - luna . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. II.5;

f) Ratele dobânzii aferente creditelor existente în sold la data de . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. II.6;

g) Ratele dobânzii aferente contractelor noi de credit renegociate - luna . . ., conform structurii prezentate în anexa nr. II.7.

(2) Datele raportate Băncii Naționale a României - Direcția statistică conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național ale instituțiilor de credit rezidente și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 17 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

Art. 29. -

(1) Instituțiile de credit au obligația să retransmită datele statistice privind ratele dobânzii în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.

(2) Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.

CAPITOLUL IV Statistici privind activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 30. -

Prevederile prezentului capitol se adresează instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare instituții financiare nebancare, și reglementează metodologia de determinare și raportare statistică la Banca Națională a României a activelor și pasivelor bilanțiere.

Art. 31. -

Termenul instituție financiară nebancară are semnificația prevăzută la art. 5 lit. c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții specifice

Art. 32. -

Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică pe sectoarele instituționale definite la art. 4.

Art. 33. -

Activele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; depozite overnight; depozite la termen; alte depozite; credite acordate; titluri de natura datoriei deținute; acțiuni cotate; acțiuni necotate; alte participații; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri acordate; alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri; active fixe; alte active.

Art. 34. -

Pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: capital și rezerve; titluri de natura datoriei emise; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri primite; alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte pasive, precum și în categoria credite primite, definite ca sume datorate de instituția financiară nebancară creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de natura datoriei emise).

Art. 35. -

În vederea clasificării activelor și pasivelor bilanțiere pe categoriile de instrumente enumerate la art. 33 și, respectiv, art. 34, instituțiile financiare nebancare respectă următoarele reguli:

a) activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare se înregistrează în anexa nr. III.1 în moneda în care sunt denominate;

b) în coloana F din anexa nr. III.1 se înregistrează soldul la sfârșitul trimestrului al tuturor elementelor bilanțiere de activ și de pasiv, la care se adaugă creanța atașată - pentru elementele bilanțiere de activ la care se calculează creanță atașată, respectiv datoria atașată - pentru elementele bilanțiere de pasiv la care se calculează datorie atașată;

c) la categoria credite acordate se înregistrează creditele acordate, creanțele curente și restante aferente creditelor acordate și creanțele atașate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;

d) creditele pentru dezvoltarea afacerilor, definite la art. 6 lit. b1.3) se includ în categoria credite pentru alte scopuri;

e) fiecare contract de credit se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială pentru care a fost încheiat. Odată clasificat într-o bandă de scadență, creditul rămâne pe acea bandă până la rambursarea integrală a acestuia, dacă nu intervin modificări contractuale. Aceeași abordare se aplică și în cazul celorlalte elemente de activ și de pasiv care se detaliază pe benzi de scadență;

f) în cazul unui credit acordat sub forma leasingului financiar, rata de credit și dobânda de rambursat facturate se înregistrează în categoria de activ credite acordate. Celelalte elemente de activ facturate, cum ar fi TVA, rata de asigurare a bunului finanțat, diferențe de curs valutar, comisioane și alte asemenea, se înregistrează în categoria de activ alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

g) cheltuielile înregistrate în avans, cum ar fi plăți în avans pentru un abonament, serviciu, asigurare, comisioane plătite în avans, avansuri acordate pentru imobilizări proprii și altele asemenea, se înregistrează în categoria de activ credite comerciale și avansuri acordate;

h) bunurile achiziționate în numele clienților, precum și bunurile recuperate de la debitori, incluse temporar în bilanțul instituției financiare nebancare raportoare, se înregistrează la categoria de activ alte active;

i) provizioanele constituite de instituția financiară nebancară raportoare, indiferent de natura lor, se înregistrează la categoria de pasiv capital și rezerve;

j) împrumuturile de natura leasingului financiar angajate de instituțiile financiare nebancare pentru achiziționarea de bunuri mobile sau imobile necesare desfășurării activității proprii se înregistrează în categoria de pasiv credite primite;

k) contravaloarea biletelor la ordin primite inițial ca garanție de la un debitor, încasată de instituția financiară nebancară raportoare, se înregistrează în categoria de pasiv credite comerciale și avansuri primite;

l) avansurile primite de la clienți pentru bunurile ce urmează să fie finanțate de către instituția financiară nebancară raportoare se înregistrează în categoria de pasiv credite comerciale și avansuri primite, la codul corespunzător sectorului instituțional al clientului respectiv;

m) sumele de bani datorate de către instituțiile financiare nebancare furnizorilor de bunuri achiziționate pentru desfășurarea activității proprii se înregistrează în categoria de pasiv credite comerciale și avansuri primite;

n) creditele acordate clienților care nu au fost trase de aceștia până la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea și care rămân în contul curent al instituției financiare nebancare deschis la instituții de credit se înregistrează la categoria de pasiv alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

o) diferențele de curs valutar se înregistrează la categoriile de activ/pasiv alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri, respectiv alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

p) amortizarea mijloacelor fixe se înregistrează la categoria de pasiv alte pasive;

q) activele și pasivele bilanțiere care nu se pot încadra în anexa nr. III.1 într-unul din codurile de activ (de la A1 la A17) sau pasiv (de la P1 la P9) se încadrează la codul A18 alte active, respectiv P10 alte pasive.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 36. -

(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general au obligația să raporteze trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice privind:

a) Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold, conform structurii prezentate în anexa nr. III.1;

b) Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei, conform structurii prezentate în anexa nr. III.2.

(2) Situația activelor și pasivelor bilanțiere existente în sold, conform structurii prezentate în anexa nr. III.1, cuprinde date privind toate elementele bilanțiere de activ și de pasiv la valoarea brută, existente în sold la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 33 și 34. Valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și, respectiv, datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv).

Structura de date prezentată în anexa nr. III.1 se elaborează avându-se în vedere următoarele:

a) instituțiile financiare nebancare grupează elementele de activ și de pasiv deținute în bilanț la sfârșitul trimestrului de referință în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, cu respectarea următoarelor reguli:

a1) creditele acordate și creditele primite se repartizează pe 3 benzi de scadență (mai mică de un an inclusiv, între unu și 5 ani inclusiv, peste 5 ani) în funcție de durata inițială a contractului/convenției al cărui/cărei obiect îl constituie, codificate conform tabelului nr. 1 "Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență" din anexa nr. III.3;

a2) titlurile de natura datoriei deținute/emise, depozitele la termen, alte depozite se repartizează pe 3 benzi de scadență (mai mică de un an inclusiv, între unu și 2 ani inclusiv, peste 2 ani) în funcție de durata inițială a contractului/convenției de depozit, respectiv maturitatea la emitere a titlurilor, codificate conform tabelului nr. 1 "Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență" din anexa nr. III.3;

b) elementele bilanțiere de activ și de pasiv clasificate conform art. 33 și, respectiv, art. 34 se înscriu în coloana A din anexa nr. III.1 astfel încât codul scadenței, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată pentru fiecare cod de rând;

c) fiecare element bilanțier de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. III.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferent elementului bilanțier respectiv;

d) cod sector instituțional al contrapărții are semnificația prevăzută în tabelul nr. 3 "Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional" din anexa nr. III.3;

e) contrapărțile instituțiilor financiare nebancare care sunt nerezidente din state terțe nu sunt clasificate pe sectoare instituționale. Pentru acestea, coloana Cod sector instituțional nu se completează.

(3) Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei, conform structurii prezentate în anexa nr. III.2, cuprinde date privind principalele active și pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei, existente în sold la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea.

Structura de date prezentată în anexa nr. III.2 se elaborează avându-se în vedere următoarele:

a) elementele bilanțiere exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a trimestrului pentru care se întocmește raportarea;

b) elementele bilanțiere exprimate în monede necotate de Banca Națională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidența contabilă. Monedele necotate sunt incluse în tabelul nr. 2 "Monede necotate de Banca Națională a Românei și cursul de schimb utilizat" din anexa nr. III.3, care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea anexei nr. III.2.

(4) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se transmit la Banca Națională a României - Direcția statistică în format electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea, și se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național. Datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.

(5) Datele raportate conform prevederilor art. 36 au la bază informațiile din evidența contabilă a instituțiilor financiare nebancare.

(6) Instituțiile financiare nebancare au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele bilanțiere în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.

CAPITOLUL V Statistici privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 37. -

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (reformare) (BCE/2013/38), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/38, și se aplică societăților de investiții autoadministrate și societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții rezidente, altele decât cele de piață monetară.

Art. 38. -

Expresia fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară are semnificația prevăzută la art. 4 lit. c).

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții specifice

Art. 39. -

(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale fondurilor de investiții se clasifică pe sectoare instituționale. Standardele privind clasificarea sectoarelor sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).

(2) Sectoarele instituționale sunt definite la art. 4.

Art. 40. -

(1) Tabelul A din anexa II partea 1 a Regulamentului BCE/2013/38 oferă o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele fondurilor de investiții, pe care băncile centrale naționale le transpun în categorii aplicabile la nivel național.

(2) Activele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, se clasifică în următoarele categorii:

a) creanțe din depozite și credite - această categorie este formată din fonduri acordate ca împrumut debitorilor de către fondurile de investiții sau din credite achiziționate de fondurile de investiții, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente. Aici sunt incluse active sub formă de depozite:

- depozite plasate la instituții financiare monetare:

(i) depozite transferabile;

(ii) alte depozite: toate deținerile în depozite, altele decât depozitele transferabile. Alte depozite nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți în orice moment și nu sunt convertibile în numerar sau depozite transferabile fără niciun fel de restricții sau penalități semnificative. Această subcategorie include depozitele la termen și depozitele rambursabile după notificare;

- dețineri de titluri de valoare nenegociabile: titluri de natura datoriei, care nu sunt negociabile și care nu pot fi tranzacționate pe piețele secundare;

- credite tranzacționate: credite care au devenit de facto negociabile sunt clasificate la postul creanțe din depozite și credite, cu condiția să nu existe o dovadă a tranzacționării pe piața secundară. În caz contrar, acestea sunt clasificate drept titluri de natura datoriei;

- creanțe subordonate sub formă de depozite sau credite;

- creanțe în cadrul operațiunilor reverse repo garantate cu numerar.

Creanțele din depozite și credite se defalcă în următoarele subcategorii:

a1) numerar;

a2) depozite transferabile;

a3) alte depozite;

a4) credite acordate;

b) titluri de natura datoriei;

c) participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, cu următoarele subcategorii:

c1) participații, defalcate în:

c1.1) acțiuni cotate;

c1.2) acțiuni necotate;

c1.3) alte participații;

c2) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară;

c3) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții;

d) instrumente financiare derivate;

e) active nefinanciare (inclusiv active fixe);

f) alte active, defalcate în:

f1) credite comerciale și avansuri acordate;

f2) alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

f3) alte active.

(3) Categoriile de active enumerate la alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b), c), d), e) și f) sunt definite la art. 6.

(4) În cazul titlurilor de natura datoriei emise la o valoare diferită de valoarea de răscumpărare (cazul titlurilor emise cu discount sau cu primă de emisiune), diferența dintre cele două valori este considerată dobândă și se împarte uniform pe durata de viață a titlului de natura datoriei.

Creanța atașată aferentă depozitelor și creditelor se înregistrează în categoria creanțe din depozite și credite, corespunzător instrumentului financiar pentru care se calculează. Creanța atașată aferentă titlurilor de natura datoriei se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei.

(5) Pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, se clasifică în următoarele categorii:

a) credite și depozite atrase - sumele datorate de fondurile de investiții creditorilor, altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Acest post cuprinde:

- credite: credite acordate care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente;

- operațiuni repo și operațiuni de tip repo garantate cu numerar: contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute la un preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț fixat și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de fondurile de investiții în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț ("cumpărător temporar") sunt clasificate la acest post dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, și nu doar opțiunea de a face acest lucru.

Aceasta înseamnă că fondul de investiții păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia;

- garanții în numerar primite în schimbul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare: sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unor operațiuni de împrumut de titluri de valoare garantate cu numerar;

- garanții în numerar primite în cadrul operațiunilor care implică transferul temporar de aur.

Categoria de pasive credite și depozite atrase se clasifică, în funcție de durata inițială, în:

- credite și depozite atrase cu durata inițială mai mică sau egală cu un an;

- credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de un an și mai mică sau egală cu 5 ani;

- credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de 5 ani;

b) acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții - acțiunile sau unitățile de fond, inclusiv sub forma titlurilor de capital, emise de fondul de investiții. Acest post reprezintă datoriile totale către acționarii fondului de investiții. De asemenea, sunt incluse și fondurile rezultate din beneficiile nedistribuite sau fondurile rezervate de către fondul de investiții în anticiparea unor posibile plăți și obligații viitoare. Această categorie reprezintă activul net al fondului de investiții;

c) instrumente financiare derivate;

d) alte pasive, defalcate în:

d1) titluri de natura datoriei emise;

d2) credite comerciale și avansuri primite;

d3) alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

d4) alte pasive.

(6) Categoriile de pasive enumerate la alin. (5) lit. c) și d) sunt definite la art. 7.

(7) Datoria atașată aferentă creditelor și depozitelor se înregistrează în categoria credite și depozite atrase, iar datoria atașată aferentă titlurilor de natura datoriei emise se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei emise.

Art. 41. -

În vederea clasificării activelor și pasivelor fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe categoriile de instrumente specificate la art. 40 alin. (2) și (5), societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate respectă următoarele reguli:

a) disponibilul fondului de investiții la societatea de servicii de investiții financiare se înregistrează în activul fondului de investiții, categoria alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

b) un instrument financiar clasificat în una din următoarele categorii: alte depozite; credite acordate; titluri de natura datoriei; credite și depozite atrase și titluri de natura datoriei emise se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială/scadența la emisiune. Odată clasificat într-o bandă de scadență, instrumentul financiar rămâne pe acea bandă până la rambursarea completă, dacă nu intervin modificări contractuale;

c) cheltuielile înregistrate în avans, precum și comisioanele plătite în avans se înregistrează în categoria de activ credite comerciale și avansuri acordate;

d) sumele de bani aferente valorilor mobiliare vândute și nedecontate se înregistrează, după caz, în categoria alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

e) activele nefinanciare se înregistrează la valoarea netă de amortizări;

f) instrumentele financiare clasificate în una din următoarele categorii de active/pasive: depozite transferabile; alte depozite; credite; credite comerciale și avansuri acordate/primite; alte sume de primit/plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte active/pasive se înregistrează la valoarea brută.

Art. 42. -

Poziția de pasiv acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții se determină ca diferență între total active și total angajamente.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 43. -

(1) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date "Situația activelor și pasivelor fondurilor de investiții", prezentată în anexa nr. IV.1, ce cuprinde date privind toate elementele de activ și de pasiv existente în bilanț la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea. Valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și, respectiv, datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv).

(2) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, se grupează în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:

a) categoriile de active și de pasive se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată în anexa nr. IV.1 pentru fiecare cod de rând;

b) fiecare categorie de active și de pasive înscrisă în coloana A din anexa nr. IV.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;

c) contrapărțile fondurilor de investiții care sunt nerezidente din state terțe nu sunt clasificate pe sectoare instituționale. Pentru acestea, coloana Cod sector instituțional nu se completează.

Art. 44. -

Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date "Situația titlurilor de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report", prezentată în anexa nr. IV.1A, ce cuprinde date privind toate titlurile de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report existente în bilanț la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, precum și ajustările din reevaluare datorate prețului la care titlurile de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report sunt înregistrate.

Art. 45. -

Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date "Situația principalelor active și pasive în echivalent lei", prezentată în anexa nr. IV.2, ce cuprinde date privind principalele active și pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea.

Structura de date prezentată în anexa nr. IV.2 se elaborează avându-se în vedere următoarele:

a) categoriile de instrumente exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea;

b) categoriile de instrumente exprimate în monede necotate de Banca Națională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidența contabilă. Monedele necotate sunt incluse în tabelul nr. 1 din anexa nr. IV.1, care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea anexei nr. IV.2.

Art. 46. -

Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date "Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului", prezentată în anexa nr. IV.3, ce cuprinde date privind ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului la care activele și pasivele sunt înregistrate.

Ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului includ variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate.

Ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului se grupează în funcție de scadență, de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate elementele de activ și de pasiv la care se referă, conform regulilor prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. a), b) și c).

Art. 47. -

Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date "Situația emiterilor și răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții", prezentată în anexa nr. IV.4, ce cuprinde date privind emiterile și, respectiv, răscumpărările de acțiuni/unități de fond în echivalent lei ale fondului de investiții în perioada de referință.

Art. 48. -

(1) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la art. 43, 44, 45, 46 și 47 se transmit în format electronic la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 25 de zile de la sfârșitul lunii pentru care se realizează raportarea.

(2) Banca Națională a României comunică în timp util agenților raportori formatul electronic și modalitatea de transmitere a datelor.

(3) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.

Art. 49. -

Anexa nr. IV. 5 cuprinde tabelele 1-4 necesare încadrării datelor statistice aferente fondurilor de investiții pe structurile de date solicitate prin prezentul regulament, respectiv tabelul 1 "Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență", tabelul 2 "Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional", tabelul 3 "Clasificarea în funcție de politica de investiții a fondurilor de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF" și tabelul 4 "Structura fondurilor de investiții din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv care nu au obligația înregistrării la ASF".

CAPITOLUL VI Balanța de plăți și poziția investițională internațională

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 50. -

Prevederile prezentului capitol se aplică rezidenților care desfășoară operațiuni de natura balanței de plăți și definește mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005, și prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 266 din 9 octombrie 2009.

SECȚIUNEA a 2-a Definițiile termenilor de bază

Art. 51. -

În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) balanța de plăți - sinteză statistică a tranzacțiilor economice și financiare ale unei țări cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, tranzacții ce se referă la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestație (donații, ajutoare, cadouri și altele asemenea), precum și la creanțe și obligații financiare;

b) plată - transmiterea unei sume de bani către un terț:

b1) în vederea achitării parțiale sau totale a unui debit;

b2) în situația acordării unui credit sau constituirii unui alt tip de creanță;

b3) cu titlu de transfer fără contraprestație;

c) încasare - primirea unei sume de bani de la un terț în una dintre situațiile prevăzute la lit. b);

d) raportori - rezidenți care au obligația de a raporta date la Banca Națională a României, în baza prezentului regulament;

e) operațiuni de natura balanței de plăți - tranzacții economice și financiare între rezidenți și nerezidenți de natura celor menționate la lit. a), implicând încasări sau plăți, compensări în natură sau valorice și alte asemenea operațiuni;

f) investiție directă - relație investițională de durată între o entitate rezidentă și o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influențe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit; sunt considerate investiții directe capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor care deține cel puțin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor și întreprinderea în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta în întreprinderea respectivă; investițiile imobiliare (investițiile în clădiri și terenuri) sunt considerate investiții directe;

g) investiție de portofoliu - investiție în valori mobiliare de natura acțiunilor, obligațiunilor și a altor titluri de natura acestora (certificate de depozit negociabile, obligațiuni cu cupon zero, obligațiuni convertibile, obligațiuni cu dobândă indexabilă, bonuri de tezaur și altele asemenea), efectuată în scopul plasării temporare de fonduri pe piața de capital; de regulă, nu conduce la exercitarea de către deținători a unei influențe manageriale asupra emitentului; în cazul acțiunilor, sunt luate în considerare deținerile de sub 10% din valoarea capitalului social subscris al emitentului;

h) transferuri neutre - operațiuni care implică mișcări în conturile Nostro sau Loro ale instituțiilor de credit, fără a constitui operațiuni de natura balanței de plăți, de exemplu operațiuni valutare între rezidenți sau operațiuni valutare între nerezidenți;

i) operațiuni nemonetare - operațiuni de natura balanței de plăți, care se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring și altele asemenea.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 52. -

Rezidenții au obligația de a raporta toate operațiunile de natura balanței de plăți, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Raportările statistice sunt obligatorii atât pentru operațiunile derulate prin instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state aparținând Spațiului Economic European, precum și din statele terțe), denumite în continuare instituții de credit, cât și pentru operațiunile derulate prin instituții de credit nerezidente, prin alți intermediari financiari rezidenți sau nerezidenți, precum și pentru cele în relație directă cu nerezidenții.

Art. 53. -

(1) La efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația de a completa formularul "Dispoziție/Declarație de plată externă (DPE)" pus la dispoziție de către instituția de credit prin intermediul căreia se efectuează plata sau prezentat acesteia de către ordonatorul plății, numai pentru plata a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE prezentat în anexa nr. V.1 se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru ordonatorul plății. Pentru efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, a cărei valoare este mai mică de 50.000 euro sau echivalent la data plății, instituțiile de credit pot utiliza formulare potrivit cerințelor proprii.

(2) În cazul unei plăți ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) sau prin alte modalități de teletransmisie, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății, clienții ordonatori au obligația punerii la dispoziția instituțiilor de credit a formularului DPE completat, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plății. Modificări (1)

(3) În cazul ridicărilor de valută în numerar din conturi deschise la instituții de credit, pentru plăți către nerezidenți, inclusiv cheltuieli pentru deplasări externe, formularul DPE se completează numai de către persoanele juridice și numai pentru sumele egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plății.

(4) Pentru plățile efectuate în cadrul unui acreditiv, formularul DPE se utilizează în calitate de declarație de plată externă și se completează numai pentru plățile ale căror valori sunt egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data plății. Formularul DPE se va completa în maximum 15 zile calendaristice de la efectuarea plății de către client sau instituția de credit, în funcție de procedura stabilită de comun acord, cu respectarea instrucțiunilor de completare.

(5) În cazul plăților în lei dintre rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României, formularul DPE se completează în calitate de declarație de plată, odată cu ordinul de plată în lei.

Art. 54. -

(1) Clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația să completeze formularul "Declarație de încasare externă (DIE)" pentru orice încasare de la nerezidenți, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE prezentat în anexa nr. V.2 se completează în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru client. Modificări (1)

(2) Persoanele juridice rezidente vor completa formularul DIE și în cazul depunerilor de valută în numerar la instituțiile de credit, dacă aceasta provine din încasări de la nerezidenți, numai pentru sumele egale ori mai mari de 50.000 euro sau echivalent la data depunerii.

Art. 55. -

Pentru echivalarea în euro a altor monede, în vederea determinării pragului de 50.000 euro, se utilizează cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară datei ordonării plății, respectiv creditării contului.

Art. 56. -

Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor completate în formularele DPE și DIE revine clienților instituțiilor de credit, titulari ai operațiunilor respective. Instituțiile de credit au obligația să urmărească completarea corectă a formularelor DPE și DIE de către clienți.

Art. 57. -

(1) Instituțiile de credit au obligația să raporteze la Banca Națională a României - Direcția statistică, în formatul electronic și structura stabilite de Banca Națională a României:

a) datele și informațiile cuprinse în formularele DPE și DIE; raportarea se va efectua lunar, până la data de 12 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

b) totalitatea încasărilor și plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții (cu excepția schimbului valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii), soldurile activelor și pasivelor financiare pe termen scurt în relație cu nerezidenții, transferurile neutre, precum și valoarea agregată a tranzacțiilor, efectuate în numele și contul clienților, în valoare mai mică de 50.000 euro sau echivalent la data tranzacției, în conformitate cu listele de indicatori prevăzute în anexa nr. V.3; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Modificări (1)

(2) Instituțiile de credit au obligația să raporteze schimbul valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii, în conformitate cu prevederile art. 60.

(3) Instituțiile de credit au obligația să notifice investițiile directe în străinătate în conformitate cu prevederile art. 62.

(4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atât operațiunile proprii de natura balanței de plăți, cât și pe cele ale cooperativelor din rețea. Modificări (1)

Art. 58. - Modificări (1)

Datele transmise letric și electronic la Banca Națională a României - Direcția statistică, lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu anexa nr. V.4, respectiv de către Ministerul Finanțelor Publice în conformitate cu anexa nr. V.5, se integrează în balanța de plăți.

Art. 59. -

Rezidenții care realizează operațiuni nemonetare au obligația să raporteze letric aceste tranzacții la Banca Națională a României - Direcția statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea și transmiterea anexei nr. V.6.

Art. 60. -

Rezidenții care efectuează schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare, au obligația raportării acestor tranzacții la Banca Națională a României - Direcția statistică, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.7; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.

Art. 61. -

(1) Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligația să raporteze letric la Banca Națională a României - Direcția statistică tranzacțiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.8.

(2) Obligația de raportare pentru ambasade, consulate și alte reprezentanțe ale României în străinătate, precum și pentru entitățile din străinătate ce aparțin persoanelor juridice române fără a avea statut de rezident în străinătate revine persoanei juridice rezidente de care acestea aparțin.

(3) Instituțiile de credit nu raportează în baza prezentului articol.

Art. 62. -

(1) Persoanele juridice și fizice rezidente care dețin cel puțin 10% din capitalul social al unei companii nerezidente sau dețin entități fără personalitate juridică (sucursale) înregistrate și/sau autorizate să funcționeze în străinătate sunt considerate investitori direcți în străinătate și au obligația notificării acestei investiții directe la Banca Națională a României - Direcția statistică.

(2) Notificarea investiției se va efectua prin completarea și transmiterea letrică a formularului prezentat în anexa nr. V.9, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel puțin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la înființarea sucursalei în străinătate.

CAPITOLUL VII Operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 63. -

Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor fizice și juridice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung.

Art. 64. -

Constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu sunt operațiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operațiuni:

a) credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, constând în finanțări rambursabile pe bază contractuală, cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanțare, operațiunile de leasing financiar, creditul ipotecar și de consum și altele asimilate acestora;

b) credite legate de comerțul internațional, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, respectiv credite contractate în cadrul operațiunilor de comerț internațional cu bunuri și servicii, inclusiv efectuarea plăților în rate, pe faze de execuție, la solicitarea furnizorilor de bunuri și servicii sau efectuarea plăților la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerț, rescadențarea unor astfel de plăți, precum și finanțarea unor astfel de credite de către un terț;

c) tranzacționarea primară a titlurilor de credit cu scadența la emisiune mai mare de un an (obligațiuni și alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenți pe o piață de capital și achiziționate de nerezidenți.

SECȚIUNEA a 2-a Obligații de raportare

Art. 65. -

(1) Persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația să notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Națională a României - Direcția statistică a formularului F1 "Notificare la Banca Națională a României", prevăzut în anexa nr. VI.1, și a formularului F2 "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane", prevăzut în anexa nr. VI.2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Modificări (1)

(2) Persoanele juridice și fizice rezidente care, potrivit alin. (1), au notificat operațiuni valutare de capital au în continuare obligația notificării la Banca Națională a României - Direcția statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului și a modificării, față de notificarea inițială, a creditorului, a debitorului și a valorii creditului, pe toată durata derulării operațiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligațiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.

(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externă a României, instituțiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligația să transmită trimestrial la Banca Națională a României - Direcția statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, în format electronic, situația clienților rezidenți care derulează operațiuni de această natură fără a avea număr alocat din Registrul datoriei private externe, identificator statistic atribuit de Banca Națională a României în baza notificării conform alin. (1) (situație prevăzută în anexa nr. VI.4).

Art. 66. -

(1) Persoanele juridice și fizice rezidente selecționate de către Banca Națională a României, pe criterii de eșantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Naționale a României - Direcția statistică, au obligația să raporteze date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea se va efectua potrivit formularului F3 "Raportare statistică privind operațiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung", prevăzut în anexa nr. VI.3.

(2) Persoanele juridice și fizice rezidente menționate la alin. (1) vor notifica la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane" față de situația notificată inițial, prin transmiterea a câte unui nou formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări.

Art. 67. -

Persoanele juridice și fizice rezidente care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se află în curs de raportare la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe au obligația continuării raportării statistice.

Art. 68. -

Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operațiunea de natura datoriei private externe.

CAPITOLUL VIII Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari neguvernamentali

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 69. -

Prevederile prezentului capitol se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine, și reglementează metodologia de determinare și raportare la Banca Națională a României a statisticilor privind structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari neguvernamentali ai instituțiilor de credit.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții specifice

Art. 70. -

(1) Categoriile de credite prevăzute în anexa nr. VII sunt definite la art. 6 lit. b).

(2) Categoriile de depozite prevăzute în anexa nr. VII sunt definite la art. 7 lit. a).

(3) Creditele și depozitele se referă la rezidenți și nerezidenți, astfel cum sunt definiți la art. 2.

(4) Sectoarele instituționale în care se clasifică clienții instituțiilor de credit sunt definite la art. 4. Poziția "alte sectoare instituționale" din anexa nr. VII include: fonduri de piață monetară, fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, auxiliari financiari, instituții financiare captive și alte entități creditoare, societăți de asigurare, fonduri de pensii și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Art. 71. -

În vederea întocmirii raportării "Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari neguvernamentali", instituțiile de credit aplică următoarele reguli:

a) pentru fiecare indicator din anexa nr. VII se înregistrează soldul bilanțier din ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea;

b) pentru credite și depozite se înregistrează numai principalul;

c) creditele și depozitele denominate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea;

d) creditele curente sunt creditele aflate în derulare în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea și care nu înregistrează întârzieri la plată;

e) creditele restante, definite conform art. 9 lit. ț), nu includ poziții extrabilanțiere. Sunt considerate restante creditele care, în ultima zi bancară a lunii pentru care se întocmește raportarea, înregistrează întârzieri la plată de cel puțin o zi;

f) disponibilitățile la vedere sunt asimilate depozitelor overnight, astfel cum sunt definite în art. 7 lit. a1);

g) repartizarea pe județe a creditelor și depozitelor se realizează pe criteriul apartenenței teritoriale a unității instituției de credit.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 72. -

(1) Instituțiile de credit raportează Băncii Naționale a României date și informații privind "Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari neguvernamentali" conform structurii prevăzute în anexa nr. VII.

(2) Datele raportate Băncii Naționale a României conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național ale instituțiilor de credit și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

Art. 73. -

(1) Instituțiile de credit au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior.

(2) Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.

CAPITOLUL IX Statistici privind emisiunile și deținerile de titluri de valoare

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 74. - Modificări (1)

(1) Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 305 din 1 noiembrie 2012, și ale Orientării nr. 7/2013 a Băncii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2013/7), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 125 din 7 mai 2013, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Recomandării nr. 22/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/22), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 339 din 7 noiembrie 2012, și ale Orientării nr. 21/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/21), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 307 din 7 noiembrie 2012, precum și mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 23/2011 a Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (reformare)(BCE/2011/23), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 65 din 3 martie 2012.

(2) Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de rezidenți: instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, societăți vehicul investițional, societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Definițiile termenilor de bază

Art. 75. -

Termenii și expresiile utilizate în prezentul capitol au următoarele semnificații:

a) sector instituțional - are semnificația prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c);

b) titluri de valoare - înseamnă următoarele tipuri de titluri de valoare:

1. titluri de natura datoriei - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. f);

2. acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. g);

3. acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. h);

4. participații - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. i);

c) operațiuni repo - are semnificația prevăzută la art. 7 lit. a4);

d) societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate - are semnificația prevăzută la art. 9 lit. a);

e) societate vehicul investițional - are semnificația prevăzută la art. 4 lit. d1);

f) societăți de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F. - are semnificația prevăzută la art. 6 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;

g) colectare de date "titlu cu titlu" - înseamnă colectare de date defalcate pe titluri de valoare individuale;

h) dețineri de titluri de valoare - înseamnă proprietatea economică a titlurilor de valoare, ale căror tipuri sunt enumerate la lit. b);

i) societăți financiare - cuprinde următoarele sectoare instituționale: banca centrală, alte instituții financiare monetare, alți intermediari financiari, auxiliarii financiari, societăți de asigurare și fonduri de pensii;

j) custode - înseamnă o entitate ce aparține sectorului "societăți financiare" și a cărei activitate constă în conservarea și gestionarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv păstrarea și serviciile conexe, precum gestionarea de numerar/garanții;

k) titluri de valoare păstrate în custodie - înseamnă titluri de valoare păstrate și administrate de către custozi în numele investitorilor;

l) operațiuni directe - reprezintă operațiuni de vânzare/cumpărare de instrumente financiare negociabile, care nu implică angajamentul ferm de răscumpărare a titlului de valoare la o dată ulterioară din partea vânzătorului;

m) entitate emitentă de titluri de valoare (emitent) - înseamnă orice entitate care realizează emisiuni de titluri de valoare conform legii;

n) entitate deținătoare de titluri de valoare (deținător/investitor) - înseamnă orice persoană juridică sau fizică ce deține titluri de valoare;

o) cod ISIN - reprezintă numărul internațional de identificare a titlurilor de valoare - International Securities Identification Number (ISIN), alocat titlurilor de valoare, compus din 12 caractere alfanumerice, care identifică în mod unic o emisiune de titluri de valoare (conform definiției ISO 6166);

p) cod de referință titlu de valoare - cod de identificare a titlurilor de valoare atribuit și transmis de către entitățile raportoare, conform regulilor prezentate în anexa nr. VIII.7, pentru titlurile de valoare care nu au alocat cod ISIN;

q) dividend - are semnificația prevăzută la art. 67 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

r) cupon - dobânda încasată de către deținătorii de titluri de valoare de natura datoriei;

s) prima de răscumpărare (prima "call") - prima plătită în cazul obligațiunilor de tip "callable"; în cazul acestor instrumente financiare, emitentul obligațiunii are dreptul să răscumpere titlul înainte de data scadentă, cu obligația efectuării unei plăți suplimentare de bani, denumită prima de răscumpărare (prima "call");

t) valoarea de emisiune

t1) valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei - valoarea plătită în momentul emiterii titlurilor de natura datoriei de către entitatea care a subscris. Valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei poate fi: egală cu valoarea nominală (la paritate); mai mică decât valoarea nominală, mai mare decât valoarea nominală;

t2) valoarea de emisiune a acțiunilor - valoarea plătită de către cei care au subscris în momentul emiterii acțiunilor. Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală plus prima de emisiune;

u) valoare nominală per instrument

u1) valoarea nominală per instrument a titlurilor de natura datoriei - prețul la care se răscumpără un titlu de natura datoriei, calculat ca raport între valoarea nominală a emisiunii și numărul de instrumente emise;

u2) valoarea nominală per instrument a acțiunilor și unităților fondurilor închise de investiții - prețul stabilit per acțiune în prospectul de emisiune; aceasta poate fi egală cu prețul de emisiune per instrument (la paritate) sau, după caz, poate fi mai mică decât prețul de emisiune per instrument (în cazul emisiunilor cu primă);

u3) valoarea nominală per instrument a unităților fondurilor deschise de investiții - valoarea unitară a activului net (VUAN);

v) prețul de emisiune - prețul la care un titlu de valoare este cumpărat în cadrul ofertei primare pe piața de capital de către investitor. În cazul titlurilor de natura datoriei, prețul este exprimat ca procent din valoarea nominală per instrument;

w) soldul emisiunii în moneda efectivă - reprezintă diferența dintre valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei și valoarea răscumpărărilor efectuate până la data de referință pentru care se calculează soldul emisiunii, exprimată în moneda în care se efectuează emisiunea;

x) piața de capital externă - mecanism care permite tranzacționarea de instrumente financiare negociabile, a cărei locație este diferită de țara agentului raportor (vezi lista codurilor piețelor de capital externe conform ISO 10383 - Market identification codes).

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 76. -

(1) Instituțiile de credit raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în nume propriu, date statistice privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.2;

c) Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond identificabile prin cod ISIN listate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.3;

d) Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.4;

e) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.

(2) Instituțiile de credit care desfășoară activitate de custodie și administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în numele clienților, cu excepția clienților rezidenți fonduri de piață monetară, fonduri de investiții, instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare și societăți vehicul investițional, date statistice privind: Modificări (1)

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.

(3) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice referitoare la fondurile de investiții și fondurile de piață monetară pe care le administrează, privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.2;

c) Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond identificabile prin cod ISIN listate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.3;

d) Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.4;

e) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.

(4) Societățile de servicii de investiții financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în nume propriu, date statistice privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.2;

c) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.

(5) Societățile de servicii de investiții financiare care desfășoară activitate de custodie și administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în numele clienților, cu excepția clienților rezidenți instituții de credit, societăți vehicul investițional, societăți de servicii de investiții financiare, fonduri de piață monetară și fonduri de investiții, date statistice privind: Modificări (1)

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.

(6) Societățile vehicul investițional raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică datele statistice prevăzute la alin. (1).

Art. 77. -

Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în prezenta secțiune au următoarele semnificații:

a) frecvența de răscumpărare pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 1. Frecvență de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6;

b) tipul de răscumpărare a titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6;

c) frecvența de plată a cuponului pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 3. Frecvență de plată cupon" din anexa nr. VIII.6;

d) tipul de cupon al titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 4. Tip cupon" din anexa nr. VIII.6;

e) tipul tranzacției cu titluri de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 5. Tip tranzacție prin care au fost achiziționate titlurile" din anexa nr. VIII.6;

f) tipul deținătorului de titluri de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 6. Tip investitor" din anexa nr. VIII.6;

g) tipul deținerilor de titluri de valoare are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 7. Tip dețineri" din anexa nr. VIII.6.

h) cod sector instituțional are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 8. Cod sector instituțional" din anexa nr. VIII.6.

Art. 78. -

(1) Entitățile raportoare enumerate la art. 76 alin. (1) - (6) au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative. Modificări (1)

(2) Banca Națională a României poate solicita, după caz, informații suplimentare entităților raportoare în vederea verificării datelor raportate, determinării unor indicatori specifici sau identificării datelor cu caracter confidențial în cazul informațiilor ce fac obiectul acestor raportări.

(3) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, menționate în art. 76, se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei de referință. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia. Modificări (1)

CAPITOLUL X Statistici privind activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 79. -

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (reformare) (BCE/2013/40), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, denumit în continuare Regulamentul BCE/2013/40, și se aplică societăților vehicul investițional rezidente organizate ca societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată și reprezentanților legali ai entităților constituite în conformitate cu art. 4 lit. d1) pct. (i) care răspund pentru acțiunile societăților vehicul investițional.

Art. 80. -

Termenul societăți vehicul investițional are semnificația prevăzută la art. 4 lit. d1).

Art. 81. -

(1) Prin securitizare se înțelege o tranzacție sau un mecanism prin intermediul căruia o entitate, care este separată de inițiator sau de întreprinderea de asigurare ori reasigurare și care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv, emite instrumente de finanțare pentru investitori și se aplică una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) un activ sau un fond de active ori o parte a acestuia este transferată unei entități care este separată de inițiator și care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv, fie prin transferul de la inițiator al titlului legal sau al interesului generator de beneficii aferente acelor active, fie prin subparticipare;

b) riscul de credit al activului ori fondului de active sau al unei părți a acestuia este transferat prin utilizarea instrumentelor derivate de credit, a garanțiilor sau a oricărui mecanism similar către investitorii în instrumente de finanțare emise de o entitate care este separată de inițiator și care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv;

c) riscurile de asigurare sunt transferate de la întreprinderea de asigurare sau reasigurare la o entitate separată care este creată sau folosită pentru tranzacția ori mecanismul respectiv, în cazul în care entitatea finanțează complet expunerea sa la asemenea riscuri prin emisiunea de instrumente de finanțare, iar drepturile la rambursare ale investitorilor în acele instrumente de finanțare sunt subordonate obligațiilor de reasigurare ale entității.

Atunci când sunt emise instrumente de finanțare, acestea nu reprezintă plata obligațiilor inițiatorului sau ale întreprinderii de asigurare ori reasigurare.

(2) Prin inițiator se înțelege partea care cedează un activ sau un fond de active și/sau riscul de credit aferent activului sau fondului de active către structura de securitizare.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții specifice

Art. 82. -

(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale societăților vehicul investițional se clasifică pe sectoare instituționale. Standardele privind clasificarea sectoarelor sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).

(2) Sectoarele instituționale sunt definite la art. 4.

Art. 83. -

(1) Tabelul A din anexa II partea 1 a Regulamentului BCE/2013/40 oferă o descriere standard detaliată a categoriilor de instrumente ce constituie activele și pasivele societăților vehicul investițional, pe care băncile centrale naționale le transpun în categorii aplicabile la nivel național.

(2) Activele financiare ale societăților vehicul investițional se clasifică în următoarele categorii:

a) creanțe din depozite și credite - această categorie este formată din fonduri împrumutate de societățile vehicul investițional debitorilor, care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente. Aici sunt incluse active sub formă de depozite:

- depozite plasate la instituții financiare monetare:

(i) depozite transferabile;

(ii) alte depozite: toate deținerile în depozite, altele decât depozitele transferabile. Alte depozite nu pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți în orice moment și nu sunt convertibile în numerar sau depozite transferabile fără niciun fel de restricții sau penalități semnificative. Această subcategorie include depozitele la termen și depozitele rambursabile după notificare;

- credite acordate de societățile vehicul investițional;

- creanțe în temeiul contractelor de deport (reverse repo) garantate cu numerar;

- creanțe în temeiul contractelor de împrumut garantate cu numerar.

Creanțele din depozite și credite se defalcă în următoarele subcategorii:

a1) numerar;

a2) depozite transferabile;

a3) alte depozite;

a4) credite acordate;

b) credite securitizate - această categorie cuprinde creditele achiziționate de societățile vehicul investițional de la inițiator. Creditele sunt active financiare care sunt create atunci când creditorii împrumută fonduri debitorilor și care sunt dovedite prin documente nenegociabile sau care nu sunt dovedite prin documente. Acest post include:

- leasingul financiar acordat terților;

- credite neperformante care nu au fost încă rambursate sau scoase din evidențele contabile - credite definite în conformitate cu definiția "stării de nerambursare" de la art. 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- dețineri de titluri de valoare nenegociabile;

- credite tranzacționate;

- creanțe subordonate sub formă de depozite sau credite.

Acest post include creditele securitizate, indiferent dacă practicile contabile aplicabile impun recunoașterea creditelor în bilanțul societăților vehicul investițional;

c) titluri de natura datoriei;

d) alte active securitizate - această categorie cuprinde active securitizate, altele decât cele incluse la categoriile prevăzute la lit. b) și c), precum creanțe fiscale și credite comerciale, indiferent dacă practicile contabile aplicabile impun recunoașterea activelor respective în bilanțul societăților vehicul investițional;

e) participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții, cu următoarele subcategorii:

e1) participații, defalcate în:

e1.1) acțiuni cotate;

e1.2) acțiuni necotate;

e1.3) alte participații;

e2) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară;

e3) acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară;

f) instrumente financiare derivate;

g) active nefinanciare (inclusiv active fixe);

h) alte active - categorie reziduală în activul bilanțier, definită ca "active neincluse în altă parte".

(3) Categoriile de active enumerate la alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. c), e), f) și g) sunt definite la art. 6.

(4) În cazul titlurilor de natura datoriei emise la o valoare diferită de valoarea de răscumpărare (cazul titlurilor emise cu discount sau cu primă de emisiune), diferența dintre cele două valori este considerată dobândă și se împarte uniform pe durata de viață a titlului de natura datoriei.

Creanța atașată aferentă depozitelor și creditelor se înregistrează în categoria creanțe din depozite și credite, corespunzător instrumentului financiar pentru care se calculează. Creanța atașată aferentă titlurilor de natura datoriei se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei.

(5) Pasivele financiare ale societăților vehicul investițional se clasifică în următoarele categorii:

a) credite și depozite atrase - sumele datorate de societățile vehicul investițional creditorilor, altele decât cele care provin din emisiunea de titluri de valoare negociabile. Acest post cuprinde:

- credite: credite acordate societăților vehicul investițional care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente;

- instrumente de natura datoriei nenegociabile emise de societățile vehicul investițional;

- operațiuni repo și de tip repo garantate cu numerar;

- garanții în numerar primite la schimb pentru împrumutul de titluri de valoare;

- numerar primit în cadrul operațiunilor care implică transferul temporar de aur în schimbul unor garanții în numerar.

Categoria de pasive credite și depozite atrase se clasifică, în funcție de durata inițială, în:

- credite și depozite atrase cu durata inițială mai mică sau egală cu un an;

- credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de un an și mai mică sau egală cu 5 ani;

- credite și depozite atrase cu durata inițială mai mare de 5 ani;

b) titluri de natura datoriei emise;

c) capital și rezerve;

d) instrumente financiare derivate;

e) alte pasive - categorie reziduală în pasivul bilanțier, definit ca "pasive care nu sunt incluse în altă parte".

(6) Categoriile de pasive enumerate la alin. (5) lit. b), c) și d) sunt definite la art. 7.

(7) Datoria atașată aferentă creditelor și depozitelor se înregistrează în categoria credite și depozite atrase, iar datoria atașată aferentă titlurilor de natura datoriei emise se înregistrează în categoria titluri de natura datoriei emise.

Art. 84. -

În vederea clasificării activelor și pasivelor societăților vehicul investițional pe categoriile de instrumente specificate la art. 83 alin. (2) și (5), societățile vehicul investițional respectă următoarele reguli:

a) un instrument financiar clasificat în una din următoarele categorii: alte depozite; credite acordate; titluri de natura datoriei; credite și depozite atrase și titluri de natura datoriei emise se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială/scadența la emisiune. Odată clasificat într-o bandă de scadență, instrumentul financiar rămâne pe acea bandă până la rambursarea completă, dacă nu intervin modificări contractuale;

b) creditele securitizate trebuie raportate la valoarea nominală, chiar dacă sunt achiziționate de la inițiator la un preț diferit. Contrapartida la diferența dintre valoarea nominală și prețul de achiziție trebuie inclusă la alte pasive;

c) activele nefinanciare se înregistrează la valoarea netă de amortizări;

d) toate activele și pasivele financiare trebuie raportate la valoarea brută, și anume activele financiare nu trebuie să se raporteze net de pasivele financiare.

Art. 85. -

(1) Tranzacțiile financiare, în conformitate cu SEC 2010, sunt definite ca achiziția netă de active financiare sau creșterea netă de pasive pentru fiecare tip de instrument financiar, adică suma tuturor tranzacțiilor financiare care apar în perioada de raportare relevantă.

(2) O tranzacție financiară între unități instituționale este crearea sau lichidarea simultană a unui activ financiar și a pasivului său de contrapartidă sau o schimbare de proprietate asupra unui activ financiar sau asumarea unei obligații.

(3) Tranzacțiile financiare se înregistrează la valorile de tranzacționare, adică valorile exprimate în moneda națională în care activele și/sau pasivele financiare implicate sunt create, lichidate, schimbate sau asumate între unități instituționale, pe baza unor considerente de ordin comercial.

(4) Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/Reducerea valorii contabile (write-down) și modificările datorate evaluărilor nu reprezintă tranzacții financiare.

Art. 86. -

(1) Scoaterea din evidențele contabile (writeoff)/Reducerea valorii contabile (write-down) este definită ca impactul modificării valorii creditelor înregistrate în bilanț care rezultă din aplicarea scoaterii din evidențele contabile (writeoff)/reducerii valorii contabile a creditelor (write-down) .

(2) Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/Reducerea valorii contabile (write-down) recunoscute în contabilitate în momentul vânzării sau al transferului unui credit către un terț este, de asemenea, inclusă, dacă poate fi identificată.

(3) Scoaterea din evidențele contabile (write-off) se referă la cazurile în care creditul este considerat drept un activ fără valoare și este eliminat din bilanț. Reducerea valorii contabile (write-down) se referă la cazurile în care se consideră că un credit nu va fi în totalitate recuperat și valoarea creditului este redusă în bilanț.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 87. -

(1) Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind tranzacțiile financiare efectuate de societățile vehicul investițional conform structurii de date "Situația tranzacțiilor privind activele și pasivele societăților vehicul investițional", prezentată în anexa nr. IX.1, ce cuprinde date privind toate tranzacțiile financiare cu activele și pasivele societăților vehicul investițional care se înregistrează în trimestrul pentru care se întocmește raportarea.

(2) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele societăților vehicul investițional se grupează în funcție de scadență, de țara inițiatorului și de sectorul instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene și numai în cazul creditelor securitizate și al altor active securitizate), de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:

a) elementele de activ și de pasiv se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al inițiatorului, codul sectorului instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene), codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată în anexa nr. IX.1 pentru fiecare cod de rând;

b) fiecare element de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. IX.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;

c) inițiatorii și contrapărțile societăților vehicul investițional care sunt nerezidenți din state terțe nu sunt clasificați pe sectoare instituționale. Pentru aceștia, coloana "Cod sector instituțional" nu se completează.

Art. 88. -

(1) Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele deținute conform structurii de date "Situația activelor și pasivelor societăților vehicul investițional existente în sold" prezentată în anexa nr. IX.2, ce cuprinde date privind toate elementele de activ și de pasiv existente în bilanț la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea. Valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și, respectiv, datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv).

(2) Categoriile de instrumente ce constituie activele și pasivele societăților vehicul investițional se grupează în funcție de scadență, de țara inițiatorului și de sectorul instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene și numai în cazul creditelor securitizate și al altor active securitizate), de țara contrapărții, de sectorul instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate, aplicând următoarele reguli:

a) elementele de activ și de pasiv se grupează astfel încât codul de scadență, codul de țară al inițiatorului, codul sectorului instituțional al inițiatorului (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene), codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație care să apară o singură dată în anexa nr. IX.2 pentru fiecare cod de rând;

b) fiecare element de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. IX.2 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă. Astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară inițiator - cod sector instituțional inițiator - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferente elementului bilanțier respectiv;

c) inițiatorii și contrapărțile societăților vehicul investițional care sunt nerezidenți din state terțe nu sunt clasificați pe sectoare instituționale. Pentru aceștia, coloana "Cod sector instituțional" nu se completează.

Art. 89. -

Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele deținute conform structurii de date "Situația principalelor active și pasive în echivalent lei" prezentată în anexa nr. IX.3, ce cuprinde date privind principalele active și pasive la valoarea brută, determinate în echivalent lei la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea.

Structura de date prezentată în anexa nr. IX.3 se elaborează avându-se în vedere următoarele:

a) categoriile de instrumente exprimate în alte monede sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în ultima zi bancară a trimestrului pentru care se întocmește raportarea;

b) categoriile de instrumente exprimate în monede necotate de Banca Națională a României sunt transformate în echivalent lei la cursul de schimb utilizat în evidența contabilă. Monedele necotate sunt incluse în tabelul nr. 1 din anexa nr. IX.1, care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea anexei nr. IX.3.

Art. 90. -

Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală raportează trimestrial Băncii Naționale a României date statistice privind scoaterea din evidențele contabile (writeoff)/reducerea valorii contabile (write-down) conform structurii de date "Scoaterea din evidențele contabile (write-off)/reducerea valorii contabile (write-down)" prezentată în anexa nr. IX.4, ce cuprinde valoarea totală a creditelor securitizate înregistrate în bilanț care rezultă din aplicarea scoaterii din evidențele contabile (write-off)/reducerii valorii contabile (write-down).

Art. 91. -

(1) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la art. 87, 88, 89 și 90 se transmit în format electronic la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 25 de zile de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea.

(2) Banca Națională a României comunică în timp util agenților raportori formatul electronic și modalitatea de transmitere a datelor.

(3) Societățile vehicul investițional cu personalitate juridică și reprezentanții legali ai entităților fără reprezentare formală au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele financiare în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative.

Art. 92. -

Anexa nr. IX. 5 cuprinde tabelele 1-2 necesare încadrării datelor statistice aferente societăților vehicul investițional pe structurile de date solicitate prin prezentul regulament, respectiv tabelul 1: Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență, tabelul 2: Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional.

TITLUL II Raportarea de date în scopul monitorizării tranzacțiilor de pe piața monetară/valutară

CAPITOLUL I Raportarea de date privind tranzacții efectuate pe piața monetară și valutară interbancară și tranzacții cu instrumente financiare derivate

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 93. -

Prezentul titlu stabilește structura și modul de raportare a:

a) tranzacțiilor efectuate pe piața valutară interbancară;

b) operațiunilor de atragere și plasare de depozite efectuate pe piața monetară interbancară;

c) tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere;

d) tranzacțiilor cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-urilor valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere.

Art. 94. -

Instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare entități raportoare, au obligația de raportare a datelor prevăzute la art. 93, astfel:

a) entitățile raportoare care acționează ca intermediar pe piața valutară interbancară cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în Norma Băncii Naționale a României nr. 3/2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare, cu modificările ulterioare, pentru: tranzacțiile efectuate pe piața valutară interbancară, tranzacțiile cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere;

b) entitățile raportoare care efectuează operațiuni pe piața monetară interbancară cu îndeplinirea condițiilor prevăzute în Norma Băncii Naționale a României nr. 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare, cu modificările și completările ulterioare, pentru operațiunile de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară;

c) entitățile raportoare, pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere.

SECȚIUNEA a 2-a Definițiile termenilor de bază

Art. 95. -

Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului titlu au următoarele semnificații:

a) piața monetară interbancară - are semnificația prevăzută în Norma Băncii Naționale a României nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare;

b) piața valutară interbancară - are semnificația prevăzută în Norma Băncii Naționale a României nr. 3/2005, cu modificările ulterioare;

c) piețe la buna înțelegere (over-the-counter - OTC) - piețe pe care se negociază instrumente financiare derivate și care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi încadrate în categoria piețelor organizate și a piețelor asimilate piețelor organizate; contractele tranzacționate over-the-counter nu sunt standardizate;

d) operațiuni de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară - operațiunile efectuate conform Normei Băncii Naționale a României nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare;

e) tranzacții valutare, operațiuni la vedere (spot), operațiuni la termen (forward), operațiuni swap - au semnificația prevăzută în Norma Băncii Naționale a României nr. 3/2005, cu modificările ulterioare;

f) forward rate agreement (FRA) - contract încheiat între două părți având ca obiect plata la o dată prestabilită a unui volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională; volumul de dobândă reprezintă diferența dintre valoarea plătită de cumpărător (rezultată prin aplicarea asupra sumei noționale a unei rate de dobândă fixă convenită) și valoarea încasată de acesta (rezultată prin aplicarea ratei dobânzii practicate pe piață în acel moment);

g) swap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți având ca obiect plata pe parcursul unei perioade prestabilite a unor volume de dobândă calculate în funcție de o sumă noțională în monedă națională; volumele de dobândă se calculează periodic ca diferență între valorile rezultate prin aplicarea asupra sumei noționale a două rate de dobândă convenite, cel puțin una dintre acestea fiind variabilă;

h) opțiune pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa sau de a plăti un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, la o dată prestabilită (opțiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (opțiune de tip american);

i) cap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mare decât rata de dobândă fixă convenită;

j) floor pe rata dobânzii - contract încheiat între două părți prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcție de o sumă noțională în monedă națională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mică decât rata de dobândă fixă convenită;

k) opțiune pe cursul de schimb al monedei naționale - contract încheiat între două părți prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul opțiunii "call") sau de a vinde (în cazul opțiunii "put"), la o dată prestabilită (opțiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (opțiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naționale;

l) swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) - contract încheiat între două părți având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă națională și una în devize; contractul poate sau nu să prevadă și transferul efectiv între părți al celor două sume, la un curs de schimb agreat, și, respectiv, inversarea acestei operațiuni la data scadenței contractului.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 96. -

Entitățile raportoare au obligația să transmită Băncii Naționale a României datele/informațiile privind tranzacțiile prevăzute la art. 93 prin intermediul Sistemului Informatic de Raportare către Banca Națională a României (SIRBNR), după cum urmează:

a) pentru tranzacțiile efectuate pe piața valutară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 9,15 pentru tranzacțiile valută contra monedei naționale din ziua bancară precedentă și până la ora 11,00 pentru tranzacțiile valută contra valută din ziua bancară precedentă;

b) pentru operațiunile de atragere și plasare de depozite pe piața monetară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 17,00 pentru tranzacțiile din ziua curentă;

c) pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii și opțiuni pe rata dobânzii) efectuate pe piețe la buna înțelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00 pentru tranzacțiile din ziua bancară precedentă;

d) pentru tranzacții cu opțiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naționale și swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe piețe la buna înțelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00 pentru tranzacțiile din ziua bancară precedentă.

Art. 97. -

Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform structurii de raportare prevăzute în anexele nr. X.1-X.8 și regulilor de sistem stabilite și puse la dispoziția entităților raportoare - prin intermediul SIRBNR - de Banca Națională a României.

TITLUL III Raportarea de date și informații în scopul monitorizării activității de plăți

CAPITOLUL I Raportarea de date și informații statistice referitoare la plăți, instrumente de plată, sisteme de plăți, sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 98. -

(1) Prezentul titlu stabilește structura și modul de raportare a datelor și informațiilor statistice privind plățile, operațiunile cu instrumente de plată și cele cu instrumente financiare și se aplică instituțiilor de credit persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, denumite în continuare instituții de credit, instituțiilor de plată persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de plată străine înscrise în Registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare instituții de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică, precum și Trezoreriei Statului, Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., denumită în continuare Poșta Română, administratorilor de sisteme de plăți și administratorilor de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, precum și depozitarilor centrali și contrapărților centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de decontare cu instrumente financiare. Modificări (1)

(2) Indicatorii raportați de instituțiile prevăzute la alin. (1) sunt prezentați în anexele nr. XI.1 - XI.3 și XII. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Definițiile termenilor de bază

Art. 99. -

(1) În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acțiuni - valori mobiliare care stabilesc proprietatea asupra unei părți din firmă/afacere, de exemplu, acțiuni tranzacționabile pe burse de valori (acțiuni listate sau acțiuni cotate), acțiuni necotate sau nelistate și alte forme de active de acest tip. Acțiunile includ recipise de depozit și acțiuni/părți în fonduri de investiții. Uzual, acțiunile sunt purtătoare de venit sub forma dividendelor;

b) alte instrumente financiare derivate - orice alte instrumente financiare derivate, altele decât contractele futures și contractele cu opțiuni;

c) alte valori mobiliare - orice alte valori mobiliare negociabile, de exemplu warantele;

d) alții - alți participanți (de exemplu, dealeri și brokeri în cazul anexei XI.2);

e) alți intermediari financiari - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituțiile financiare monetare);

f) auxiliari financiari - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități financiare auxiliare;

g) bancă centrală - o instituție care, în baza legii, este responsabilă de politica monetară a unui stat sau a unei zone specifice. Băncile centrale naționale și Banca Centrală Europeană sunt considerate bănci centrale; Modificări (1)

h) clienți ai instituțiilor financiare monetare care nu fac parte din categoria instituții financiare monetare - autorități publice centrale, alți intermediari financiari și auxiliari financiari, societăți de asigurare, fonduri de pensii, societăți nefinanciare, gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației;

i) contract futures - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care stabilește obligația deținătorului de a cumpăra/vinde o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un preț predeterminat la o dată viitoare;

j) contract cu opțiuni - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care oferă deținătorului dreptul, nu obligația, să cumpere/vândă o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un preț predeterminat (până) la o dată viitoare;

k) contraparte centrală (CCP) - o entitate care se interpune între părțile care au încheiat o tranzacție, acționând în calitate de cumpărător pentru orice vânzător și în calitate de vânzător pentru orice cumpărător pentru un set specific de contracte;

l) depozitar central (CSD) - o entitate care ține și administrează valori mobiliare sau alte active financiare, ține conturile emitenților și asigură procesarea tranzacțiilor prin înregistrări contabile. Activele pot exista fizic, în formă materială (dar imobilizate în/la depozitarul central) sau dematerializate, în forma înregistrărilor electronice;

m) gospodăriile populației - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri și servicii, care folosesc aceeași locuință, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor și a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri și servicii și, eventual, produc bunuri și/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

n) instituții de credit - instituții având semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările și completările ulterioare;

o) instituții emitente de monedă electronică - instituții având semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare;

p) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - persoane juridice care servesc gospodăriile populației, furnizând bunuri și servicii nedestinate pieței;

q) instituții de plată - instituții având semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

r) instituții financiare monetare - instituții de credit, precum și toate celelalte instituții financiare rezidente a căror activitate constă în atragerea de depozite sau substitute de depozite de la entități, altele decât instituțiile financiare monetare, și care acordă credite și/sau efectuează plasamente în instrumente financiare în cont propriu. Această categorie cuprinde Banca Națională a României ca bancă centrală, instituții de credit și alte instituții financiare monetare (fonduri ale pieței monetare); Modificări (1)

s) instrumente financiare derivate bazate pe active financiare (Financial derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o rată de dobândă etc.;

t) instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri (Commodity derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un produs agricol, energie, gaz etc.;

u) monedă electronică - are semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare;

v) național - localizat în țara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. Un participant direct din afara țării în care se află depozitarul central, care are o sucursală în țara depozitarului central, va fi tratat ca participant național. Similar, un membru compensator înregistrat în afara țării în care se află contrapartea centrală, care participă la un sistem având contraparte centrală printr-o sucursală în țara în care se află contrapartea centrală, trebuie tratat ca un membru compensator național. Dacă o contraparte centrală care este înregistrată în țara x are o sucursală în țara y, atunci membrii compensatori înregistrați în țara y trebuie tratați ca membri compensatori naționali;

w) nonnațional - nelocalizat în țara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală.

NOTĂ:

Un membru compensator înregistrat în afara țării, care participă într-un sistem având contraparte centrală printr-o sucursală în țara în care se află contrapartea centrală, trebuie tratat ca un membru compensator național. Dacă o contraparte centrală care este înregistrată în țara x are o sucursală în țara y, atunci membrii compensatori înregistrați în țara y trebuie tratați ca membri compensatori naționali;

x) obligațiuni (Bonds) - valori mobiliare de îndatorare cu maturitate mai mare de un an;

y) over the counter (OTC) - o metodă de tranzacționare a valorilor mobiliare, care nu implică o piață reglementată sau o bursă de valori, participanții tranzacționând direct;

z) repo - un angajament de a vinde o cantitate specificată dintr-un activ și de a o (re)cumpăra la un preț predeterminat la o dată viitoare sau la cerere;

aa) societăți de asigurare și fonduri de pensii - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor;

bb) valoare mobiliară de îndatorare - o promisiune a emitentului (împrumutatului) de a plăti integral sau în mai multe rate deținătorului (împrumutătorului) la o dată viitoare specificată sau la date viitoare specificate. Uzual, asemenea valori mobiliare sunt purtătoare de dobândă (cupon) și/sau sunt vândute cu discount, iar valoarea nominală va fi plătită la maturitate. Valorile mobiliare de îndatorare includ obligațiuni (inclusiv cele convertibile), valori mobiliare de tip "stripped" și valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt;

cc) valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt (Short-term paper) - valori mobiliare de îndatorare cu maturitate de un an sau mai mică de un an.

(2) Următorii termeni și expresii au semnificațiile prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente, cu modificările ulterioare: cardul emis de o instituție de credit, cardul emis de o instituție de plată, cardul de comerciant, cardul co-branded, cardul hibrid, codul de identificare al emitentului (Issuer Identification Number - IIN), codul personal de identificare aferent unui card (Personal Identification Number - PIN), comerciantul acceptant, deținătorul, emitentul, instituția acceptantă, imprinter, instrumentul de plată electronică, instrumentul de plată cu acces la distanță, instrumentul de plată la distanță tip internet-banking, instrumentul de plată la distanță tip home-banking, instrumentul de plată la distanță tip mobilebanking, procesatorul, terminalele, utilizatorul.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 100. - Modificări (1)

(1) În vederea monitorizării activității de plăți cu instrumente de plată electronică, emitenții raportează, Băncii Naționale a României - Direcția stabilitate financiară indicatorii prevăzuți în anexa nr. XII, relevanți pentru activitatea pe care o desfășoară, mai puțin pozițiile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70 și 71, care vor fi raportate de către instituțiile acceptante. Indicatorii prevăzuți în anexa nr. XII, având o frecvență de raportare lunară/trimestrială, se raportează Băncii Naționale a României trimestrial, până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează raportarea. În cazul indicatorilor cu frecvență de raportare lunară, se raportează trimestrial Băncii Naționale a României date aferente celor 3 luni ale trimestrului.

(2) Instituțiile de credit, instituțiile de plată, instituțiile emitente de monedă electronică, Trezoreria Statului, Poșta Română și administratorii de sisteme de plăți raportează Băncii Naționale a României, anual, până cel târziu la data de 10 mai a fiecărui an pentru anul precedent, indicatorii prevăzuți în anexa nr. XI.1, după cum urmează:

a) instituțiile de credit raportează indicatorii din tabelele 1 și 2;

b) instituțiile de plată raportează indicatorii relevanți din tabelele 1 și 2 în funcție de natura activității desfășurate;

c) instituțiile emitente de monedă electronică raportează indicatorii relevanți din tabelele 1 și 2 în funcție de natura activității desfășurate;

d) Poșta Română și Trezoreria Statului raportează indicatorii relevanți din tabelele 1 și 2 în funcție de natura activității desfășurate;

e) administratorii de sisteme de plăți raportează indicatorii din tabelele 3 și 4.

(3) Administratorii de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, respectiv depozitarii centrali și contrapărțile centrale, au obligația să transmită Băncii Naționale a României - Direcția stabilitate financiară, anual, până cel mai târziu la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prevăzute în anexele nr. XI.2 și XI.3, după caz.

(4) Termenele stabilite mai sus pot fi modificate de Banca Națională a României, inclusiv la solicitarea Băncii Centrale Europene.

CAPITOLUL II Raportarea de date statistice referitoare la tranzacțiile efectuate prin conturile de corespondent

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 101. -

Prezentul capitol se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit.

SECȚIUNEA a 2-a Definițiile termenilor de bază

Art. 102. -

În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de plată în care o instituție de credit, denumită corespondent, deschide în evidențele sale un cont pentru altă instituție de credit, denumită repondent, și furnizează repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plăți și alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care instituțiile de credit își furnizează reciproc servicii de plăți și alte servicii implică utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro și/sau cont loro;

b) cont nostro - contul deschis în evidențele corespondentului pe numele repondentului;

c) cont loro - contul deschis în evidențele corespondentului pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont "nostro";

d) credit intraday - credit acordat de către corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cărui rambursare trebuie să aibă loc cel mai târziu la sfârșitul zilei de operare în care a fost acordat creditul;

e) credit overdraft - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadență este după sfârșitul zilei de operare a respectivului corespondent următoare celei în care a fost acordat creditul, precum și credite intraday nerambursate și transformate în credite overdraft;

f) credit overnight - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadență este stabilită de către corespondent, dar nu mai târziu de sfârșitul zilei de operare a corespondentului următoare celei în care a fost acordat creditul; Jurisprudență

g) zi de operare - zi calendaristică pe durata căreia se furnizează servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 103. -

(1) Instituțiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei.

(2) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituțiile de credit participante la sistemele de plăți din România, instituțiile de credit care au calitatea de corespondent au obligația raportării datelor statistice conform anexei nr. XIII.1, individual, pe fiecare repondent.

(3) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituții de credit participante la sistemele de plăți din România și instituții de credit care nu au această calitate, instituțiile de credit participante la sistemele de plăți au obligația raportării datelor statistice, conform anexelor nr. XIII.1 și XIII.2, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.

(4) Raportarea datelor statistice se efectuează trimestrial, în termen de 15 zile de la data încheierii fiecărui trimestru.

Art. 104. -

Datele statistice vor fi raportate Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL IV Sancțiuni și dispoziții finale

Art. 105. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 312/2004, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 106. -

Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate și stocate de Banca Națională a României în calitate de operator de date cu caracter personal, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 107. -

Prima raportare în temeiul prezentului regulament începe cu datele aferente lunii decembrie 2014.

Art. 108. - Modificări (1)

Anexele nr. I-XIII*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

*) Anexele nr. I-XIII se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 bis.

Art. 109. -

Banca Națională a României asigură confidențialitatea datelor și informațiilor obținute în baza prezentului regulament în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004.

Art. 110. -

Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, dată la care se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 și 67 bis din 27 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 31 iulie 2014.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...