Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 08 august 2014.

În vigoare de la 08 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza art. 340 și 341 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, și ale actelor subsecvente, ale Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată,

în baza art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.*)

* Prezentul ordin se aplică în învățarea pe tot parcursul vieții, așa cum este definită la art. 328 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1. -

Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate absolvenților învățământului preuniversitar până în anul școlar 2013-2014 inclusiv, cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

Art. 2. -

(1) Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate absolvenților învățământului superior până în anul universitar 2012-2013 inclusiv, cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

(2) Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare stabilite prin certificatele de calificare profesională, eliberate de către furnizorii de formare profesională autorizați conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, și actelor subsecvente, până la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. -

Echivalarea nivelurilor de calificare menționate la art. 1 și 2 cu nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, se face conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Autoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională, Direcția generală învățământ superior, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru învățământ
superior, cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică,
Tudor Prisecaru,
secretar de stat

București, 28 iulie 2014.

Nr. 3.973.

ANEXĂ

Echivalarea nivelurilor de calificare valabile anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor (CNC) cu cele prevăzute în CNC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013

Denumirea diplomei/certificatului (eliberate anterior momentului
intrării în vigoare a CNC)1
Nivelul de calificare
valabil anterior momentului
intrării în vigoare a CNC
CNC
Certificat de calificare profesională nivel 1 1 2
Certificat de calificare profesională nivel 2 2 3
Certificat de calificare profesională nivel 3 3 4
Certificat de competențe profesionale 3 avansat 5
Diplomă de absolvire2 4 5
Diplomă de absolvire3/Diplomă de licență 4 6
Diplomă de studii aprofundate sau master/Diplomă de licență4 5 7
Diplomă de doctor 5 8

1 Pentru învățământul preuniversitar, nivelurile de calificare 1- 5 din CNC se aplică începând cu anul școlar 2014-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013.

2 Se aplică pentru învățământul universitar de scurtă durată care a fost organizat în cadrul colegiilor universitare, institutelor de subingineri, conform art. 63 din Legea învățământului nr. 84/1995 și art. 122 și 123 din Legea nr. 11/1968 privind învățământul în Republica Socialistă România.

3 Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, învățământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, este echivalat printr-o metodologie specifică, pe baza ECTS/SECT, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4 Se aplică pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, în cazul unui program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani, alcătuit din ciclul I și ciclul II de studii universitare, precum și pentru absolvenții învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...