Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 988/2014 pentru modificarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- cap. V din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. -

Litera b) a subpunctului 3.4.2 al punctului 3 "Funcționarea conturilor" din Instrucțiunile privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 26 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare și Plată la solicitarea ordonatorului principal de credite, cu consultarea Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau până la închiderea programului, în contul 23.51.01.56 «Autorități publice și acțiuni externe - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», pentru restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent», pentru restituiri din finanțarea bugetară a anilor precedenți;".

Art. II. -

Autoritatea de Certificare și Plată și Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 iulie 2014.

Nr. 988.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...