Guvernul României

Ordonanța nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

Modificări (3), Puneri în aplicare (7), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2014 aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 și 805 bis din 19 decembrie 2013, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 375,8 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 517,2 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 893,0 milioane lei.

CAPITOLUL II Dispoziții referitoare la bugetul de stat

Art. 3. -

(1) În bugetul Secretariatului General al Guvernului este cuprinsă la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" suma de 2.923 mii lei, din care: suma de 9 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal" și suma de 2.914 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile specifice Institutului Național pentru Statistică pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014.

Art. 4. -

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", să introducă obiectivul de investiții în continuare cu fișa cod 1032 "Mansardarea sediului Agenției Naționale Anti-Doping", cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 117 mii lei în anul 2014, finanțarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

Art. 5. -

(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" suma de 4.270 mii lei, din care: suma de 650 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 3.500 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 120 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile specifice Ministerului Afacerilor Externe pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014.

Art. 6. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în structura bugetului propriu modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea art. XVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, la termenul stabilit la art. XXX din aceeași ordonanță de urgență, precum și să introducă anexele la acesta.

(2) În termen de 5 zile după introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să detalieze cheltuielile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pe surse de finanțare, conform precizărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea ordonatorului principal de credite, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

(3) În anul 2014, pentru Programul național de cadastru și carte funciară se pot efectua angajamente și plăți în limita sumei de 143.000 mii lei din veniturile proprii constituite potrivit art. 9 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 la capitolul 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 2.562 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice, ca urmare a plății Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241308710 din data de 6 august 2013 și Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241313785 din data de 22 noiembrie 2013.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice virează suma de 2.562 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Suma de 2.562 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.

Art. 8. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să majoreze cu suma de 230.000 mii lei creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1284 "Programul Național de Dezvoltare Locală", în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

Art. 9. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului" programul bugetar "Complexuri sportive" cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 15.500 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament și bugetare aferente programului bugetar cod 54 "Construcții săli de sport" la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri".

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul de investiții nou "Complexuri sportive" cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 15.000 mii lei în anul 2014, finanțarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", să introducă obiectivul de investiții în continuare "Complexuri sportive" cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 500 mii lei în anul 2014, finanțarea fiind asigurată cu încadrare în bugetul aprobat.

Art. 10. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", să efectueze modificări în coloana "Cheltuieli efectuate până la 31.12.2012", la fișa cod obiectiv 12 "Program Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii - A".

Art. 11. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în anexa nr. 3/16/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 1215 "Dezvoltarea unui parteneriat viabil între ANAF și beneficiarii direcți ai serviciilor furnizate de aceasta - premisă a eficientizării sistemului de colectare a veniturilor publice" cu suma de 528 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanțare națională", cu suma de 2.994 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și cu suma de 1.021 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile";

b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2755 "O comunicare mai bună - soluția problematicii fiscale" cu suma de 41 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanțare națională", cu suma de 232 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și cu suma de 64 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile";

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2756 "Îmbunătățirea capacității instituționale a MFP de a elabora politica fiscală și nefiscală" cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.01 "Finanțare națională", cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile";

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2760 "Îmbunătățirea procesului de administrare a datoriei publice" cu suma de 5 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanțare națională", cu suma de 29 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și cu suma de 9 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile";

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2761 "Îmbunătățirea mecanismelor și instrumentelor în domeniul resurselor umane în vederea întăririi capacității instituționale a Ministerului Finanțelor Publice" cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.01 "Finanțare națională", cu suma de 8 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și cu suma de 1 mie lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile";

f) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2762 "Îmbunătățirea proceselor de activitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală" cu suma de 32 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanțare națională", cu suma de 183 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și cu suma de 36 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile".

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr. 3/16/21 "Fișa Proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", la sursa 08 "Fonduri externe nerambursabile", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 3.033 mii lei, la proiectul 2758 "Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova și România privind produsele petroliere și alimentare".

Art. 12. -

(1) În bugetul Ministerului Justiției este cuprinsă și suma de 14.825 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 10 "Cheltuieli de personal", care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe venit, stabilite potrivit legislației în vigoare, aferente drepturilor salariale nete executate silit din conturile de venituri proprii ale Ministerului Justiției, în baza unor titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Justiției la bugetul general consolidat, potrivit legislației în vigoare, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Se autorizează Ministerul Justiției ca în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", să suplimenteze articolul 56.36 "Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituții publice" cu suma de 400 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a alineatului 56.25.02 "Finanțarea externă nerambursabilă".

(4) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la partea de venituri, următoarele modificări:

a) să suplimenteze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri" cu suma de 216 mii lei;

b) să suplimenteze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 2.050 mii lei, din care: suma de 173 mii lei la subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" și suma de 1.877 mii lei la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități".

Art. 13. -

Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", următoarele modificări:

a) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", cu suma de 7.558 mii lei, din care: să suplimenteze subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 1.907 mii lei, să suplimenteze subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 6.400 mii lei și să diminueze subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 749 mii lei;

b) să diminueze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice" cu suma de 7.558 mii lei.

Art. 14. -

(1) În scopul creșterii capacității operaționale a Armatei Române, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să încheie, în limita a 400.000 mii lei, contracte de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări, pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare.

(2) Pentru aplicarea alin. (1) se autorizează Ministerul Apărării Naționale să majoreze în mod corespunzător creditele de angajament în anexa nr. 3/18/27 "Fișa programului" și anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții".

(3) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Apărării Naționale pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele prevăzute la alin. (1).

Art. 15. -

(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă suma de 166.778 mii lei, din care:

a) suma de 119.720 mii lei la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", din care: suma de 95.000 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 23.500 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 1.220 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare";

b) suma de 47.058 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", din care: suma de 1.449 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 45.177 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 432 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile specifice Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014.

(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la partea de venituri, următoarele modificări:

a) să suplimenteze la capitolul 12.10 "Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii", subcapitolul 12.10.50 "Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare adăugată" cu suma de 25.600 mii lei;

b) să suplimenteze la capitolul 31.10 "Venituri din dobânzi", subcapitolul 31.10.03 "Alte venituri din dobânzi" cu suma de 5.500 mii lei;

c) să suplimenteze la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare" cu suma de 917.195 mii lei;

d) să suplimenteze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ" cu suma de 54 mii lei;

e) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 54 mii lei.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin activitatea finanțată integral din venituri proprii a Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie contracte de achiziții de autoutilitare și autovehicule cu dotări specifice necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, în limita sumei de 136.000 mii lei.

Art. 17. -

Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în anexa nr. 3/20/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014 -2017 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", să majoreze alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" cu suma de 2.900 mii lei și să diminueze alineatul 51.01.31 "Transferuri privind contribuția de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social" cu suma de 2.900 mii lei.

Art. 18. -

Se autorizează Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să suplimenteze creditele de angajament aprobate în buget la anexa nr. 3/20/22 "Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare", cu suma de 52.000 mii lei.

Art. 19. -

(1) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în calitate de operator de program în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 pentru Programul "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată" să introducă în anexa nr. 3/20/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" un program nou în cadrul Politicii 05, respectiv Mecanismul financiar SEE, având prevăzute următoarele sume: la cod 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" suma de 15.254 mii lei credite de angajament și suma de 11.250 mii lei credite bugetare și la cod 05001 "Cofinanțare publică" suma de 2.692 mii lei credite de angajament și suma de 1.061 mii lei credite bugetare.

(2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în calitate de beneficiar în cadrul programului Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, să introducă în anexa nr. 3/20/21 "Fișa Proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilitați postaderare" un proiect nou, respectiv "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată", având prevăzută la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" suma de 3.500 mii lei credite de angajament.

Art. 20. -

Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să majoreze în anexa nr. 3/21/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii" veniturile proprii cu suma de 13.300 mii lei la capitolul 14.10 "Accize."

Art. 21. -

Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă modificări în volumul și în structura transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole județene cuprinse în anexa nr. 3/22/02a "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole județene pe anul 2014".

Art. 22. -

(1) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", suma de 23.865 mii lei se repartizează Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare în vederea achitării de către aceasta a obligațiilor restante către bugetul general consolidat.

(2) Suma prevăzute la alin. (1) se virează de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare la bugetul general consolidat, potrivit legislației în vigoare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 23. -

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 16.562 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 8.018/2011 de excludere de la finanțarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală SAPARD.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale virează suma de 16.562 mii lei în contul RO40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Suma de 16.562 mii lei virată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.

Art. 24. -

Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă în anexa nr. 3/22/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 5694 "Măsuri aferente Planului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020" cu suma de 350.000 mii lei la alineatul 56.04.01 "Finanțare națională";

b) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 444 "Investiții productive în acvacultură" cu suma de 35.000 mii lei la alineatul 56.05.01 "Finanțare națională";

c) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 445 "Măsuri de acva mediu" cu suma de 38 mii lei la alineatul 56.05.01 "Finanțare națională";

d) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 450 "Acțiuni colective" cu suma de 607 mii lei la alineatul 56.05.01 "Finanțare națională";

e) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 2936 "Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești" cu suma de 41.250 mii lei la alineatul 56.05.01 "Finanțare națională";

f) să suplimenteze creditele de angajament la proiectul 458 "Asistență tehnică" cu suma de 15.105 mii lei la alineatul 56.05.01 "Finanțare națională".

Art. 25. -

Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anexa nr. 3/22/27 "Fișa programului" să majoreze creditele de angajament la programul 643 "Sistem integrat pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii" aferente capitolului 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu suma de 277.000 mii lei aferente Fondului European pentru Pescuit (FEP).

Art. 26. -

Creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor efectuate în perioada 28 aprilie -30 iunie 2014 de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru Agenția Domeniilor Statului se transferă de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Secretariatul General al Guvernului pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și a precizărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Art. 27. -

(1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, suma de 35.000 mii lei provenită din veniturile obținute din vânzarea certificatelor de gaze cu efect de seră, virată în anul 2014 la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat pe numele Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, se virează de către acesta la bugetul de stat.

(2) După virarea sumei prevăzute la alin. (1) în contul de venituri ale bugetului de stat se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, să majoreze atât veniturile, cât și cheltuielile bugetului de stat, precum și bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură pe anul 2014 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.55 "Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de împădurire".

(3) Suma neutilizată la sfârșitul anului 2014 își păstrează destinația prevăzută la art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 28. -

(1) Se autorizează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice să efectueze în bugetul fondurilor externe nerambursabile, în anexa nr. 3/23/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament pe anul 2014 cu suma de 92.087 mii lei în cadrul Politicii 05 la Programul Operațional 46 "Mecanism financiar SEE";

b) să introducă un nou program în cadrul Politicii 05, respectiv "Mecanism Financiar SEE - AFM", cu suma de 37.588 mii lei credite de angajament și suma de 15.817 mii lei credite bugetare.

(2) Defalcarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe "Finanțare din FEN postaderare" și "Contribuție publică națională totală" se realizează de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și se transmite Ministerului Finanțelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 29. -

Se autorizează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în anexa nr. 3/23/05 "Fișa programului finanțat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007" să suplimenteze creditele de angajament la programul 70 "Investiții prioritare din domeniul gospodăririi apelor din România" cu suma de 15.000 mii lei și să introducă corespunzător modificările inclusiv în anexa nr. 3/23/27 "Fișa programului" și în anexa nr. 3/23/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții".

Art. 30. -

Se autorizează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în anexa nr. 3/23/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să majoreze creditele de angajament la capitol 70.01 "Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică", alineatul 71.01.01 "Construcții" fișa cod obiectiv 4 - "d. Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările", cu suma de 35.000 mii lei și să introducă corespunzător modificările în anexa nr. 3/23/27 "Fișa programului".

Art. 31. -

(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor în calitate de Autoritate de management pentru POS Transport are obligația să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a programului, în anexa nr. 3/24/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", cu încadrarea în valoarea totală a programului și cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor, în calitate de Autoritate de management, are obligația să modifice contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii POS Transport, la nivelul contractelor de execuție lucrări încheiate, precum și a contractelor în curs de achiziție în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, fără a depăși valoarea totală prevăzută în anexa nr. 3/24/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare".

(3) Pentru punerea în aplicare a alin. (2) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor și, respectiv, Ministerul Transporturilor au obligația să modifice valoarea totală a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare din cadrul POS Transport prevăzute în anexa nr. 3/13/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" la bugetul Secretariatului General al Guvernului și anexa nr. 3/24/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" la bugetul Ministerului Transporturilor.

(4) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (3), Ministerul Transporturilor și Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor poate să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, credite de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a proiectelor, inclusiv cu corecțiile financiare și influențele determinate de modificarea ratei de cofinanțare a Uniunii Europene.

(5) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor să detalieze influențele prevăzute la alin. (3) și (4) inclusiv în anexa nr. 3/13/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" la bugetul Secretariatului General al Guvernului, respectiv în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" la bugetul Ministerului Transporturilor.

(6) Ministerul Transporturilor și Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1)-(5).

Art. 32. -

Se autorizează Ministerul Transporturilor în anexa nr. 3/24/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii" să diminueze veniturile proprii cu suma de 4.736 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 33. -

(1) Rambursarea împrumutului acordat în temeiul art. XXII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014, în sumă de 543.000 mii lei, se asigură de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., din sume primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, după cum urmează:

a) de la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare" alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale", suma de 327.299 mii lei;

b) de la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială" titlul 57 "Asistență socială" articolul 57.02 "Ajutoare sociale" alineatul 57.02.02 "Ajutoare sociale în natură", suma de 215.701 mii lei.

(2) Cu sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) se majorează contribuția statului la capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

Art. 34. -

(1) Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanță în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ" titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", se alocă pentru "Proiectul privind educația timpurie".

(2) Din bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 71 "Active nefinanciare", pot fi utilizate, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru achitarea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile aferente unor lucrări de investiții, precum și a unor arierate înregistrate de aceste unități la obiective de investiții, consolidări, reabilitări, reparații capitale.

Art. 35. -

(1) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 65.10 "Învățământ", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă obiectivul nou de investiții "Cămin studențesc Campus Regie la Universitatea Politehnica din București", cu credit de angajament în sumă de 21.709 mii lei și credit bugetar în sumă de 2.000 mii lei în anul 2014, finanțarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universității Politehnica din București.

(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale, în anexa nr. 3/25/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 65.10 "Învățământ", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă obiectivul nou de investiții "Spații de învățământ pentru Facultatea de Prelucrarea Produselor Agroalimentare la Universitatea de Științe Agricole a Banatului Timișoara", cu credit de angajament, respectiv credit bugetar în sumă de 477 mii lei în anul 2014, finanțarea fiind asigurată din veniturile proprii ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara.

Art. 36. -

Suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanță în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 "Sănătate" titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", se alocă pentru "Proiectul privind reforma sectorului sanitar faza a II-a, Componenta: Asistența medicală maternă și neonatală".

Art. 37. -

Se autorizează Ministerul Sănătății să majoreze în anexa nr. 3/26/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii" veniturile proprii cu suma de 182.800 mii lei la capitolul 14.10 "Accize".

Art. 38. -

Se autorizează Ministerul Sănătății să majoreze creditele de angajament în anexa nr. 3/26/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare" la proiectul 4508 "Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească" cu suma de 101.727 mii lei, astfel: la alineatul 56.01.01 "Finanțare națională" cu suma de 38.327 mii lei, la aliniatul 56.01.02 "Finanțare din FEN postaderare" cu suma de 59.153 mii lei și la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile" cu suma 4.247 mii lei.

Art. 39. -

(1) Se autorizează Ministerul Sănătății, în calitate de operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 pentru programul RO 19 "Inițiative în Sănătate Publică", să suplimenteze creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în anexa nr. 3/26/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", astfel: cu suma de 66.702 mii lei creditele de angajament și cu suma de 15.259 mii lei creditele bugetare la poziția "Finanțare din FEN postaderare" și cu suma de 3.901 mii lei creditele de angajament și cu suma de 1.924 mii lei creditele bugetare la poziția "Cofinanțare publică națională totală".

(2) Se autorizează Ministerul Sănătății în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 să introducă în anexa nr. 3/26/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilitați postaderare", un proiect nou "Inițiative în Sănătate Publică", la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cu total credite de angajament în sumă de 2.160 mii lei, din care: suma de 324 mii lei la poziția "Finanțare Națională" și suma de 1.836 mii lei la poziția "Finanțare din FEN postaderare".

Art. 40. -

Creditele bugetare aprobate, creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor efectuate în perioada ianuarie-aprilie 2014 de către Ministerul Culturii pentru Centrul Național de Cultură a Romilor - Romano Kher se transferă de la Ministerul Culturii la Secretariatul General al Guvernului, pe baza precizărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite și a protocolului de predare-preluare încheiat între aceștia.

Art. 41. -

(1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014, la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

(2) Influența în sumă de 1.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 10 "Cheltuieli de personal", se repartizează Direcției Naționale Anticorupție pentru ocuparea a 50 de posturi vacante.

(3) Din influența în sumă de 5.200 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 20 "Bunuri și servicii", suma de 1.150 mii lei se repartizează Direcției Naționale Anticorupție și suma de 1.200 mii lei se repartizează Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile.

(4) Din influența în sumă de 1.800 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 800 mii lei se repartizează Direcției de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism.

Art. 42. -

Se autorizează Agenția Națională de Integritate să introducă în anexa nr. 3/30/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", fișa cod obiectiv 3 "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii", alineatul 71.01.01 "Construcții", cu suma de 48 mii lei, asigurată prin virare de la titlul 20 "Bunuri și servicii".

Art. 43. -

(1) Se autorizează Serviciul Român de Informații să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ", cu suma de 1.068 mii lei.

(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să suplimenteze creditele de angajament în anexa nr. 3/31/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", proiectul "Sistem național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic", cu suma de 12.398 mii lei.

Art. 44. -

Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", să majoreze creditele de angajament la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", fișa cod obiectiv 469 "A - Obiective (proiecte) de investiții în continuare", cu suma de 13.500 mii lei.

Art. 45. -

(1) În bugetul Serviciului de Informații Externe pe anul 2014 se introduce anexa nr. 3/32/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", care la partea de venituri are prevăzută suma de 2.500 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.21 "Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate".

(2) Cheltuielile din veniturile proprii prevăzute la alin. (1) pe titluri de cheltuieli sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 46. -

(1) În bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale este cuprinsă la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională" suma de 7.735 mii lei, din care: suma de 4.495 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 3.240 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile specifice Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014.

Art. 47. -

(1) Se autorizează Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism să încheie angajamente legale în anul 2014 în limita sumei de 250.000 mii lei aferente ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În bugetul Ministerului Economiei prin bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, la capitolul 80.01 "Acțiuni generale, economice și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", este cuprinsă suma de 100.000 mii lei, sumă în limita căreia se pot efectua plăți aferente angajamentelor legale încheiate potrivit alin. (1) pentru ajutoarele de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii acordate în baza Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 48. -

Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze influențele prevăzute de prezenta ordonanță și să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între bugetele departamentelor înființate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 49. -

Se autorizează Ministerul Economiei în anexa nr. 3/35/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii" să majoreze veniturile proprii cu suma de 726.020 mii lei la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.11 "Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efecte de seră".

Art. 50. -

Se autorizează Ministerul Economiei în anexa nr. 3/35/27 "Fișa programului" să diminueze cu suma de 3.600 mii lei creditele bugetare și creditele de angajament aferente programului bugetar cod 640 "Planul sectorial în domeniul cercetării-dezvoltării din industrie" la capitolul 86.01 "Cercetare-dezvoltare în domeniul economic", titlul 55 "Alte transferuri", și să majoreze corespunzător creditele bugetare și creditele de angajament aferente programului bugetar cod 577 "Program strategic de asigurare a suportului tehnic național pentru energetica nucleară" la capitolul 86.01 "Cercetaredezvoltare în domeniul economic", titlul 55 "Alte transferuri".

Art. 51. -

Se autorizează Academia Română să majoreze în anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii" veniturile proprii cu suma de 11.400 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii și alte activități", din care la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 11.000 mii lei și la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 400 mii lei.

Art. 52. -

Se autorizează Academia Română să majoreze creditele de angajament cuprinse în anexa nr. 3/37/22 "Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare" cu suma de 33.323 mii lei.

Art. 53. -

Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să efectueze virări de credite bugetare între toate titlurile de cheltuieli, precum și în anexele la bugetul acesteia, cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate pentru anul 2014.

Art. 54. -

Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES să introducă în anexa nr. 3/43/15 "Sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2014-2017" următoarele modificări:

a) la venituri, să suplimenteze cu suma de 250 mii lei capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii";

b) la cheltuieli, să suplimenteze cu suma de 250 mii lei capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie", după cum urmează: să suplimenteze cu suma de 243 mii lei titlul 20 "Bunuri și servicii" și cu suma de 225 mii lei titlul 71 "Active nefinanciare", precum și să diminueze cu suma de 200 mii lei titlul 10 "Cheltuieli de personal" și să diminueze cu suma de 18 mii lei titlul 55 "Alte transferuri".

Art. 55. -

Se autorizează Societatea Română de Televiziune să efectueze virări de credite în anexa nr. 3/46/02a "Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2014 - destinația sumelor/cheltuielilor alocate de la bugetul de stat", în cadrul titlului 20 "Bunuri și servicii".

Art. 56. -

(1) În bugetul Autorității Electorale Permanente este cuprinsă la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe" suma de 10.694 mii lei, din care: suma de 813 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suma de 1.881 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 8.000 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile specifice Autorității Electorale Permanente pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014.

(3) Se autorizează Autoritatea Electorală Permanentă în anexa nr. 3/48/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", să majoreze creditele de angajament cu suma de 3.400 mii lei la fișa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe".

Art. 57. -

(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să suplimenteze creditele de angajament în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", după cum urmează:

a) pentru "Mecanismul financiar SEE" - Programul "Monitorizarea mediului și planificare și control integrat" (RO 03), cu suma de 36.804 mii lei la cod 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" și cu suma de 230 mii lei la cod 05001 "Cofinanțare publică";

b) pentru "Mecanismul financiar norvegian" - Programul "Consolidarea capacității și cooperarea instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale din România și cele din Norvegia" (RO 18), cu suma de 10.857 mii lei la cod 0101 "Finanțarea din FEN postaderare" și cu suma de 257 mii lei la cod 05001 "Cofinanțare publică";

c) pentru "Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE" (RO 01), cu suma de 5.562 mii lei la cod 0101 "Finanțarea din FEN postaderare".

(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene să modifice în anexa nr. 3/54/21 "Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare" sumele aferente cofinanțării publice, potrivit alin. (1) lit. a) și b).

Art. 58. -

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe anul 2014 la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 917 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (32) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății Notei de debit nr. 3241313750 din data de 22 noiembrie 2013.

(2) Ministerul Fondurilor Europene virează suma de 917 mii lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma de 917 mii lei virată de către Ministerul Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.

Art. 59. -

Se autorizează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților să emită în anul 2014 titluri de plată potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum total de 577.000 mii lei.

Art. 60. -

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.14 "Fondul Național de Preaderare", sunt cuprinse și suma de 68.398 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităților administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investițiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finanțare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum și taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 "Fișa Programului", la Programul "Evaluarea riscului de țară", capitolul 55.01 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 20 "Bunuri și servicii", articolul 20.24 "Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor", alineatul 20.24.03 "Stabilirea riscului de țară", în anul 2014, credite de angajament în sumă totală de 5.500 mii lei.

Art. 62. -

În bugetul Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale aprobat pe anul 2014, în anexa nr. 3/65/27 "Fișa Programului", la Programul "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții", cod 721, la secțiunea DESCRIERE, sintagma "Prezentul program cumulează cele șase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008 și H.G. nr. 797/2012" se înlocuiește cu sintagma "Prezentul program cumulează cele opt scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 1.680/2008, H.G. nr. 753/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 797/2012, H.G. nr. 332/2014 și H.G. nr. 537/2014".

CAPITOLUL III Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 63. -

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2014, se majorează cu suma de 9.909 mii lei și se alocă pe județe potrivit anexei nr. 3, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2013.

Art. 64. -

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pe anul 2014, se majorează cu suma de 140.091 mii lei și se alocă pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 4, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012.

Art. 65. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor pe anul 2014 se majorează cu suma de 606.443 mii lei și se alocă astfel:

a) suma de 6.443 mii lei se alocă județului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea debitelor restante reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava", astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.232 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.705 mii lei, orașului Gura Humorului suma de 2.087 mii lei și orașului Siret suma de 419 mii lei;

b) 600.000 mii lei se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2014, rezultate din relații cu: b1) furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat; b2) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. Modificări (1), Puneri în aplicare (3)

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăților restante, la data de 30 iunie 2014, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;

b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2014, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;

c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. b) va fi utilizată exclusiv pentru: Modificări (1), Puneri în aplicare (2)

a) stingerea obligațiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale; Puneri în aplicare (1)

b) stingerea obligațiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat; Puneri în aplicare (1)

c) stingerea obligațiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat; Puneri în aplicare (1)

d) stingerea obligațiilor fiscale restante, la data de 30 iunie 2014, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

(5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1) lit. b) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 31 octombrie 2014, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice cereri scrise însoțite de următoarele documente: Modificări (1)

a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a), b) și c), după caz;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;

c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol;

d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv, organizat și exercitat de Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile descentralizate, asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor în condițiile alin. (1) lit. b,) aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. Puneri în aplicare (2)

(6) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Puneri în aplicare (1)

(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16). Puneri în aplicare (2)

(8) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. b). Puneri în aplicare (1)

(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2014, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice. Puneri în aplicare (1)

(10) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat din sumele prevăzute la alin. (1) lit. b). Puneri în aplicare (1)

(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidența pe plătitor a organului fiscal competent, și cuprind creanțele fiscale exigibile, existente în sold la data de 30 iunie 2014 și neachitate până la data eliberării acestora. Modificări (1)

(12) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.

(13) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor executivi ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).

(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a prezenta unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);

c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;

d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.

(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:

a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);

b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;

c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;

d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;

e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligația de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiași zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată, prezentate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire.

(16) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (15) vor fi diminuate față de cele aprobate prin decizie a conducătorului entității la care s-a depus inițial cererea, atât cu eventualele obligații fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cât și cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condițiile alin. (14). Cu diferența dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate și cele virate în conturile acestora, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale își diminuează bugetele locale, inclusiv bugetele rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, modificate potrivit alin. (14) lit. a).

(17) Pentru operațiunile care fac obiectul achitării obligațiilor prevăzute la alin. (3)-(16), unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligațiilor fiscale restante și a obligațiilor de plată restante față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, după caz, și vor transmite furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, ale căror obligații fiscale au fost stinse, copii ale extraselor de cont și ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale restante aferente operațiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(18) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (3)-(16), repartizate și neutilizate până la data de 28 noiembrie 2014, se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 5 decembrie 2014, în vederea retragerii lor. Modificări (1)

(19) În aplicarea prevederilor alin. (3)-(17), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru buget, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL IV
Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 66. -

Influențele asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 67. -

(1) Se introduce în anexa nr. 10/01 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anii 2014-2017" la capitolul 21.05 "Contribuțiile asiguraților", subcapitolul 03 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurați", paragraful 05 "Contribuții de asigurări sociale de sănătate restituite" cu suma de 10.500 mii lei cu semnul minus.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru restituirea diferențelor reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate neîncasate de către titularii drepturilor de pensii în perioada reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 87/2013.

Art. 68. -

(1) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul 57 "Asistență socială", este cuprinsă suma de 40.936 mii lei, care se alocă pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă datorate Companiei Naționale a Huilei - S.A.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi virată de Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe a Guvernului, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei Naționale a Huilei - S.A.

(3) Suma încasată conform alin. (2) se virează la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către Compania Națională a Huilei - S.A., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la încasare, în vederea acoperirii obligațiilor de plată restante către acest buget.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 69. -

Articolul 34 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 și 805 bis din 19 decembrie 2013, se abrogă.

Art. 70. -

Contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea Programului Operațional Sectorial Transport", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată, se reîntregește cu suma de 106.881.906,76 lei din sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pe bază de referat întocmit de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport, adresat Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Art. 71. -

(1) Suma de 301.810,60 lei rămasă neutilizată în contul RO 83TREZ7005062XXX000864 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanțare proiecte în cazul indisponibilității temporare de fonduri PHARE" se poate utiliza pentru finanțarea proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.

(2) Suma menționată la alin. (1) se transferă în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanțări și fonduri în cazul indisponibilității temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată și se utilizează pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de coeziune.

Art. 72. -

Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiectivele/proiectele de investiții în continuare" și "Obiectivele/proiectele de investiții noi" la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 73. -

Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății, în anexa nr. 3/26/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 66.01 "Sănătate", să suplimenteze fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.02.08 "Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență" cu suma de 9.781 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod obiectiv 223 "Refuncționalizare imobil Spital Clinic de Urgență cu 300 de paturi Iași, în curs de execuție, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300 paturi Iași", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcții".

Art. 74. -

(1) În anul 2014, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, se majorează cu 13 posturi, respectiv de la 15.237 posturi la 15.250 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția "Cu studii superioare gradul II", de la 3.238 posturi la 3.250 posturi, și la nr. crt. 2 - poziția "Cu studii medii - gradul II", de la 783 posturi la 784 posturi, aferent funcției clericale de preot.

(2) În anul 2014, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III lit. C din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se majorează cu 10 posturi, la nr. crt. 3 - poziția "Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop", de la 719 posturi la 729 posturi, aferente funcției de consilier eparhial.

(3) În anul 2014, numărul contribuțiilor pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române prevăzute la cap. III lit. E art. 9 alin. (1) lit. b) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se majorează cu două contribuții, respectiv de la 40 la 42.

(4) În anul 2014, suma prevăzută la cap. III lit. E art. 5 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se majorează de la 200.000 euro lunar la 201.600 euro lunar.

Art. 75. -

(1) Se autorizează Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive să vireze sumele disponibile în soldul contului destinat dezafectării instalațiilor nucleare și/sau radiologice și respectiv din soldul contului destinat gospodăririi deșeurilor radioactive în contul de venituri proprii al Agenției Nucleare pentru Deșeuri Radioactive.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei, în anexa nr. 3/35/15 "Sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2014-2017", să majoreze veniturile proprii, la două poziții distincte, cu sumele virate potrivit alin. (1).

Art. 76. -

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu excepția Ministerului Transporturilor în calitate de autoritate de management pentru POS Transport, au obligația să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a programelor, precum și creditele de angajament aferente anului curent, în anexa nr. 3/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" corespunzătoare la bugetul ordonatorului principal de credite prin bugetul căruia se finanțează, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management transmit Ministerului Finanțelor Publice anexele refăcute conform prevederilor alin. (1).

Art. 77. -

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană" finanțate din FEDR, IPA și ENPI, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are obligația să modifice creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a programelor, precum și creditele de angajament aferente anului curent, în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare", cu respectarea prevederilor art. 18 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transmite Ministerului Finanțelor Publice anexa refăcută conform prevederilor alin. (1).

Art. 78. -

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 76 alin. (1) și art. 77 alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, precum și creditele de angajament aferente anului curent, inclusiv în anexa nr. 3/24 "Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare" la bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

Art. 79. -

Prevederile art. 76 și art. 78 se aplică și operatorilor de program privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2013.

Art. 80. -

Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligația asigurării cu prioritate a cofinanțării naționale din sumele primite în cadrul mecanismului top-up.

Art. 81. -

Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".

Art. 82. -

(1) Operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) din aceasta, majorarea cheltuielilor de natură salarială peste limitele prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 356/2013, astfel:

a) cu sumele reprezentând participarea salariaților la profit conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care în cheltuielile de natură salarială realizate în anul precedent nu au fost înregistrate sume de această natură;

b) cu sumele reprezentând cheltuielile de natură salarială corespunzătoare economiilor înregistrate, ca urmare a restrângerii/reducerii activității în anul precedent, în corelație cu reîntregirea activității în anul 2014, la care se poate aplica majorarea prevăzută la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 356/2013;

c) cu sumele reprezentând cheltuielile de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată pentru asigurarea desfășurării normale a activității, în condiții justificate. Aceste cheltuieli vor fi evidențiate distinct în bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică de operatorii economici care pe tot parcursul anului 2014 nu programează și nu înregistrează pierderi și plăți restante.

Art. 83. -

Sumele reținute, în proporție de 10%, conform prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu se repartizează.

Art. 84. -

Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în funcție de situațiile specifice apărute, să introducă, în cadrul capitolelor de cheltuieli, subcapitole și paragrafe noi, cu sume care se asigură prin virări, cu încadrarea în suma totală aprobată la capitolul de cheltuieli respectiv.

Art. 85. -

Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2014, să efectueze virări de credite bugetare și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art. 86. -

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) și art. 18 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (6) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -3.652,1 milioane lei.

Art. 87. -

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) și c), art. 9 alin. (2), art. 16 și art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4), (5) și (7) din Legea nr. 355/2013:

a) plafonul nominal al cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2014, precum și plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, precum și soldul altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe;

b) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat se majorează cu 230,1 milioane lei, din care: bugetul de stat se majorează cu suma de 53,4 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 150,0 milioane lei și bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se majorează cu suma de 26,7 milioane lei.

Art. 88. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 31 iulie 2014.

Nr. 9.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

Influențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014 detaliate pe capitole și subcapitole

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL -375.788
0002 01 I. VENITURI CURENTE -375.788
0003 01 A. VENITURI FISCALE -375.788
0004 01 A1 .IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 55.602
0005 01 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 434.400
0101 IMPOZIT PE PROFIT 434.400
01 Impozit pe profit de la agenții economici 223.208
02 Impozit pe profit de la băncile comerciale 211.192
0201 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01 Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente încasate până la 31.01.2014 -302.673
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind proiecția consumatorului 175
03 Impozit pe dividende datorat de persoane juridice -16.807
04 Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine 486
05 Impozit pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoana juridică 1.682
06 Impozit pe venitul microîntreprinderilor 317.322
07 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică -154
50 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice -31
0300 01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE -378.798
0301 IMPOZIT PE VENIT -1.261.762
01 Impozit pe venituri din activități independente 3.320
02 Impozit pe venituri din salarii -1.007.503
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 5.467
04 Impozit pe venituri din dividende -14.340
05 Impozit pe venituri din dobânzi -160.946
06 Impozit pe venituri din pensii -26.847
07 Impozit pe veniturile din premii -4.443
08 Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România -298
09 Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare -56.473
10 Impozit pe venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare -4.196
11 Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală -429
12 Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente încasate până la 31.01.2014 -79.495
15 Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară -2.226
16 Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent -6.169
17 Impozit pe onorariul avocațiilor și notarilor publici -1.102
18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 37.291
19 Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit 10.134
21 Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole 73.002
22 Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 11.822
50 Impozit pe venituri din alte surse -69.421
60 Regularizări 31.090
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) 882.964
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) 882.964
0700 01 A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 1.062.700
0701 IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 1.062.700
03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru 101.700
04 Impozit pe construcții 961.000
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -1.497.090
1001 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ -1.058.600
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -756.443
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -9.909
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiul în București (se scad) -140.091
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -606.443
1201 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 432.413
01 Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale -812
11 Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 434.125
13 Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan -900
1401 ACCIZE -184.100
1601 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 69.640
01 Taxe pentru jocurile de noroc 143.713
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare -90.031
04 Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale -1.273
05 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 16.645
06 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 29
07 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 671
50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități -114
1700 01 A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE 3.000
1701 VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 3.000
01 Taxe vamale 3.000
3000 01 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 199.988
3001 VENITURI DIN PROPRIETATE 244.528
11 Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 244.528
3101 VENITURI DIN DOBÂNZI -44.540
03 Alte venituri din dobânzi -44.540
3300 01 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII -199.988
3301 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI -142.974
08 Venituri din prestări de servicii -142.974
3501 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI -57.014
01 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale -57.014

ANEXA Nr. 2

TITLUL: 00

TOTAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.795.254
01 CHELTUIELI CURENTE 419.156
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 50.441
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 477.552
30 TITLUL III DOBÂNZI -3.798
40 TITLUL IV SUBVENȚII -239.892
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 357.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 726.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -113.596
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -847.331
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 65.747
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.915
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -70.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.376.098
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.048.799
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 327.299
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 517.235
01 CHELTUIELI CURENTE 129.982
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53.362
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 220.041
30 TITLUL III DOBÂNZI -3.798
40 TITLUL IV SUBVENȚII -239.892
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 357.800
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 895.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -317.171
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -847.340
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 65.747
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.915
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -70.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 387.253
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 59.954
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 327.299
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -814.521
01 CHELTUIELI CURENTE -817.585
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 96.029
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 76.007
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -275
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -60.831
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -913.515
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.064
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.064
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 33.323
01 CHELTUIELI CURENTE 33.323
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33.323
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 423.718
01 CHELTUIELI CURENTE 423.718
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.895
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -152
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 357.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 68.550
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 415
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 603.419
01 CHELTUIELI CURENTE 603.419
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 603.419
6001 APĂRARE -24.085
01 CHELTUIELI CURENTE -24.187
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -54.012
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 21.425
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 102
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 149.653
01 CHELTUIELI CURENTE 131.859
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.553
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 64.254
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32.852
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 11.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.794
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 17.794
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 20.300
01 CHELTUIELI CURENTE 10.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 300
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.000
6601 SĂNĂTATE 101.623
01 CHELTUIELI CURENTE 109.404
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 66.280
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 20.271
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.853
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -7.781
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -7.781
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 31.863
01 CHELTUIELI CURENTE 31.863
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 50
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.413
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.500
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 65.747
01 CHELTUIELI CURENTE 65.747
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA 65.747
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -4.000
01 CHELTUIELI CURENTE -40.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 21.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 20.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -81.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 36.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 36.500
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 300
01 CHELTUIELI CURENTE 1.125
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.125
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -825
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -825
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -147.651
01 CHELTUIELI CURENTE -147.651
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 897
40 TITLUL IV SUBVENȚII -160.110
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.562
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 40.427
01 CHELTUIELI CURENTE 39.327
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.727
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 23.865
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.735
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.100
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.100
8401 TRANSPORTURI 37.119
01 CHELTUIELI CURENTE -290.180
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.740
30 TITLUL III DOBÂNZI -3.798
40 TITLUL IV SUBVENȚII -100.782
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 200.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -386.840
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -4.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 327.299
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 327.299
9901 DEFICIT -893.023
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 9
01 CHELTUIELI CURENTE 9
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 9
01 CHELTUIELI CURENTE 9
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 1.278.010
01 CHELTUIELI CURENTE 289.165
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.921
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 257.511
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -169.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 203.575
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 988.845
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 988.845
6010 APĂRARE -3.264
01 CHELTUIELI CURENTE 7.103
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.103
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.367
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -10.367
6110 ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 6.266
01 CHELTUIELI CURENTE 3.175
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.175
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.091
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.091
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 2.832
01 CHELTUIELI CURENTE 2.358
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.358
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 474
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 474
6610 SĂNĂTATE 115.067
01 CHELTUIELI CURENTE 39.467
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 208.467
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -169.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 75.600
6710 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 13.300
01 CHELTUIELI CURENTE 13.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.975
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.325
6810 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 948.295
01 CHELTUIELI CURENTE 27.960
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 27.960
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 920.335
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 920.335
7410 PROTECȚIA MEDIULUI -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.000
8110 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 200.250
01 CHELTUIELI CURENTE 200.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200.250
8310 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000
8410 TRANSPORTURI -4.736
01 CHELTUIELI CURENTE -4.448
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.921
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.527
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -288
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -288

TITLUL: 04

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5001 TOTAL GENERAL 2.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 2.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 2.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.000

TITLUL: 05

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 375
01 CHELTUIELI CURENTE 375
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 375
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 375
01 CHELTUIELI CURENTE 375
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 375
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 375
01 CHELTUIELI CURENTE 375
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 375

TITLUL: 07

CURTEA DE CONTURI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 4.667
01 CHELTUIELI CURENTE 4.667
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.667
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 4.667
01 CHELTUIELI CURENTE 4.667
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.667
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 4.667
01 CHELTUIELI CURENTE 4.667
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 4.667

TITLUL: 08

CONSILIUL CONCURENȚEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -3.998
01 CHELTUIELI CURENTE -3.998
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -3.998
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -3.998
01 CHELTUIELI CURENTE -3.998
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -3.998
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -3.998
01 CHELTUIELI CURENTE -3.998
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FENI POSTADERARE -3.998

TITLUL: 09

AVOCATUL POPORULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 126
01 CHELTUIELI CURENTE 126
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 126
01 CHELTUIELI CURENTE 126
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 126
01 CHELTUIELI CURENTE 126
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 126

TITLUL: 11

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE -62
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -85
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 62
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE -62
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -85
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 62
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE -62
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -85
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 62

TITLUL: 13

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 32.923
01 CHELTUIELI CURENTE 28.123
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 16.414
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 200.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -236.800
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.500
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 33.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.800
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.800
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 32.923
01 CHELTUIELI CURENTE 28.123
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 16.414
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 200.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -236.800
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.500
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 33.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.800
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.800
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 20.041
01 CHELTUIELI CURENTE 15.241
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -938
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 16.414
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -275
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 40
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.800
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.800
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 15.825
01 CHELTUIELI CURENTE 15.825
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 50
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 275
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 15.500
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 897
01 CHELTUIELI CURENTE 897
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 897
8401 TRANSPORTURI -3.840
01 CHELTUIELI CURENTE -3.840
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 200.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -236.840
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 33.000

TITLUL: 14

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 41.133
01 CHELTUIELI CURENTE 41.013
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.020
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36.343
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 120
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 120
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 41.133
01 CHELTUIELI CURENTE 41.013
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.020
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36.343
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 120
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 120
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 41.133
01 CHELTUIELI CURENTE 41.013
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 650
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.020
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36.343
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 120
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 120

TITLUL: 15

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
500C TOTAL GENERAL 23.562
01 CHELTUIELI CURENTE -22.938
40 TITLUL IV SUBVENȚII 21.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 22.562
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -66.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 46.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 46.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 23.562
01 CHELTUIELI CURENTE -22.938
40 TITLUL IV SUBVENȚII 21.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 22.562
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -66.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 46.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 46.500
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 21.000
01 CHELTUIELI CURENTE -25.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 21.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 20.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -66.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 46.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 46.500
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 2.562
01 CHELTUIELI CURENTE 2.562
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.562

TITLUL: 16

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -9.991
01 CHELTUIELI CURENTE 15.009
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 30.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE 9
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -25.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -25.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 15.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 30.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -25.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -25.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 15.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 30.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -25.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -25.000
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 9
01 CHELTUIELI CURENTE 9
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 9
01 CHELTUIELI CURENTE 9
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 9

TITLUL: 17

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 38.413
01 CHELTUIELI CURENTE 26.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.825
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 675
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 11.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.913
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 11.913
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 36.147
01 CHELTUIELI CURENTE 25.825
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.825
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 11.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.322
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.322
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 36.147
01 CHELTUIELI CURENTE 25.825
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.825
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 11.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.322
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.322
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 2.266
01 CHELTUIELI CURENTE 675
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 675
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.591
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.591
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 2.266
01 CHELTUIELI CURENTE 675
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 675
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.591
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.591

TITLUL: 18

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE 8.291
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -49.404
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 13.775
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.053
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.900
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 9.552
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 415
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.291
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -8.291
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE -102
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -49.404
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.382
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 27.053
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.900
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 9.552
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 415
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 102
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 129
01 CHELTUIELI CURENTE 129
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 415
01 CHELTUIELI CURENTE 415
59 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 415
6001 APĂRARE -24.085
01 CHELTUIELI CURENTE -24.187
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -54.012
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 21.425
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 102
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 8.361
01 CHELTUIELI CURENTE 8.361
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.479
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.882
6601 SĂNĂTATE 490
01 CHELTUIELI CURENTE 490
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 490
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 5.138
01 CHELTUIELI CURENTE 5.138
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.138
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 9.552
01 CHELTUIELI CURENTE 9.552
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 9.552
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE 8.393
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8.393
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -8.393
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -8.393
6010 APĂRARE -3.264
01 CHELTUIELI CURENTE 7.103
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7.103
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.367
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -10.367
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.500
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 1.764
01 CHELTUIELI CURENTE 1.290
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.290
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 474
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 474

TITLUL: 19

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.140.073
01 CHELTUIELI CURENTE 218.086
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80.249
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 96.637
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 921.987
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 921.987
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 191.778
01 CHELTUIELI CURENTE 190.126
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 80.249
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 68.677
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.652
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.652
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 119.720
01 CHELTUIELI CURENTE 118.500
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 23.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.220
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.220
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 72.058
01 CHELTUIELI CURENTE 71.626
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -14.751
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 45.177
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 432
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 432
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 948.295
01 CHELTUIELI CURENTE 27.960
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 27.960
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 920.335
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 920.335
6810 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 948.295
01 CHELTUIELI CURENTE 27.960
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 27.960
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 920.335
71 TITLUL XII ACTIVE NEEINANC1ARE 920.335

TITLUL: 20

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 42.911
01 CHELTUIELI CURENTE 42.911
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 307.137
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -264.226
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 42.911
01 CHELTUIELI CURENTE 42.911
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 307.137
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -264.226
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 307.137
01 CHELTUIELI CURENTE 307.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 307.137
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -264.226
01 CHELTUIELI CURENTE -264.226
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -264.226

TITLUL: 21

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 13.300
01 CHELTUIELI CURENTE 13.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.975
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.325
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 13.300
01 CHELTUIELI CURENTE 13.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.975
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.325
6710 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 13.300
01 CHELTUIELI CURENTE 13.300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.975
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.325

TITLUL: 22

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 40.427
01 CHELTUIELI CURENTE 37.927
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.327
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 23.865
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.735
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 40.427
01 CHELTUIELI CURENTE 37.927
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.327
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 23.865
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.735
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.500
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 40.427
01 CHELTUIELI CURENTE 37.927
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.327
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 23.865
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.735
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.500
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.500

TITLUL: 23

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -24.700
01 CHELTUIELI CURENTE -12.475
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.525
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -12.225
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -12.225
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -24.700
01 CHELTUIELI CURENTE -12.475
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.525
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -12.225
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -12.225
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -25.000
01 CHELTUIELI CURENTE -15.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -10.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -10.000
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 300
01 CHELTUIELI CURENTE 1.125
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.125
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -825
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -825
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
01 CHELTUIELI CURENTE 1.400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.400
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.400
7410 PROTECȚIA MEDIULUI -1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.000
8310 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.000

TITLUL: 24

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 356.504
01 CHELTUIELI CURENTE 29.493
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.819
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.527
30 TITLUL III DOBÂNZI -3.798
40 TITLUL IV SUBVENȚII -100.782
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -150.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA 320.281
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -37.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 327.011
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -288
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 327.299
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 361.240
01 CHELTUIELI CURENTE 33.941
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.740
30 TITLUL III DOBÂNZI -3.798
40 TITLUL IV SUBVENȚII -100.782
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -150.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 320.281
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -37.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 327.299
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 327.299
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 320.281
01 CHELTUIELI CURENTE 320.281
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 320.281
8401 TRANSPORTURI 40.959
01 CHELTUIELI CURENTE -286.340
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.740
30 TITLUL III DOBÂNZI -3.798
40 TITLUL IV SUBVENȚII -100.782
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -150.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -37.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 327.299
72 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 327.299
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI -4.736
01 CHELTUIELI CURENTE -4.448
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.921
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.527
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -288
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -288
8410 TRANSPORTURI -4.736
01 CHELTUIELI CURENTE -4.448
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.921
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.527
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -288
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -288

TITLUL: 25

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 20.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 20.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.000
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 20.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 10.000

TITLUL: 26

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 499.082
01 CHELTUIELI CURENTE 433.863
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 263.947
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 147.063
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.853
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 65.219
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.219
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 395.415
01 CHELTUIELI CURENTE 405.196
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 66.280
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 316.063
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.853
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -9.781
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -9.781
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 296.282
01 CHELTUIELI CURENTE 296.282
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 296.282
6601 SĂNĂTATE 99.133
01 CHELTUIELI CURENTE 108.914
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 66.280
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 19.781
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.853
65 TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 10.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -9.781
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -9.781
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 103.667
01 CHELTUIELI CURENTE 28.667
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 197.667
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -169.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 75.000
6610 SĂNĂTATE 103.667
01 CHELTUIELI CURENTE 28.667
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 197.667
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -169.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 75.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 75.000

TITLUL: 27

MINISTERUL CULTURII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.000

TITLUL: 29

MINISTERUL PUBLIC

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 6.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.800
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.800
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 6.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.800
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.800
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 10.000
01 CHELTUIELI CURENTE 6.200
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.800
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.800

TITLUL: 30

AGENȚIA NAȚIONALA DE INTEGRITATE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE -48
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -48
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 48
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE -48
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -48
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 48
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE -48
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -48
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 48

TITLUL: 31

SERVICIUL ROMAN DE INFORMAȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 13.220
01 CHELTUIELI CURENTE 11.220
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.368
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.852
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 12.152
01 CHELTUIELI CURENTE 10.152
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 300
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.852
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 9.852
01 CHELTUIELI CURENTE 9.852
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 7.852
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 300
01 CHELTUIELI CURENTE 300
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 300
6601 SĂNĂTATE 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.000
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 1.068
01 CHELTUIELI CURENTE 1.068
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.068
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT 1.068
01 CHELTUIELI CURENTE 1.068
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.068

TITLUL: 32

SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 2.500
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.500
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 2.500
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.500
6110 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 2.500
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 2.500

TITLUL: 33

SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.500
01 CHELTUIELI CURENTE 3.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 3.500
01 CHELTUIELI CURENTE 3.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.500
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 3.500
01 CHELTUIELI CURENTE 3.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.500

TITLUL: 34

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 7.875
01 CHELTUIELI CURENTE 4.635
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.495
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.240
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.240
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 7.875
01 CHELTUIELI CURENTE 4.635
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.495
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 140
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.240
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.240
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 7.735
01 CHELTUIELI CURENTE 4.495
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 4.495
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.240
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3.240
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 140
01 CHELTUIELI CURENTE 140
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 140

TITLUL: 35

MINISTERUL ECONOMIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 300.250
01 CHELTUIELI CURENTE 300.250
40 TITLUL IV SUBVENȚII -9.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 309.250
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 100.000
01 CHELTUIELI CURENTE 100.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -9.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 109.000
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 100.000
01 CHELTUIELI CURENTE 100.000
40 TITLUL IV SUBVENȚII -9.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 109.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 200.250
01 CHELTUIELI CURENTE 200.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200.250
8110 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 200.250
01 CHELTUIELI CURENTE 200.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 200.250

TITLUL: 37

ACADEMIA ROMÂNA

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 44.723
01 CHELTUIELI CURENTE 44.123
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.800
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33.323
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 600
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 33.323
01 CHELTUIELI CURENTE 33.323
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33.323
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 33.323
01 CHELTUIELI CURENTE 33.323
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 33.323
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 11.400
01 CHELTUIELI CURENTE 10.800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 600
6610 SĂNĂTATE 11.400
01 CHELTUIELI CURENTE 10.800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 10.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 600
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 600

TITLUL: 41

OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE -212
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -235
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 212
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 212
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE -212
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -235
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 212
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 212
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE -212
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -235
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 23
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 212
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 212

TITLUL: 45

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 900
01 CHELTUIELI CURENTE 900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 900
01 CHELTUIELI CURENTE 900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 900
01 CHELTUIELI CURENTE 900
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 900

TITLUL: 47

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 400
01 CHELTUIELI CURENTE 400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 400
01 CHELTUIELI CURENTE 400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 400
01 CHELTUIELI CURENTE 400
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 400

TITLUL: 48

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 24.296
01 CHELTUIELI CURENTE 2.694
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 813
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.881
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.602
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.602
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 24.296
01 CHELTUIELI CURENTE 2.694
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 813
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.881
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.602
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.602
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 24.296
01 CHELTUIELI CURENTE 2.694
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 813
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.881
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.602
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 21.602

TITLUL: 51

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -146
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 134
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -146
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 134
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -146
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 134
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12

TITLUL: 52

CONSILIUL NATIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.211
01 CHELTUIELI CURENTE 1.211
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -60
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 60
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.211
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 1.211
01 CHELTUIELI CURENTE 1.211
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -60
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 60
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.211
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.211
01 CHELTUIELI CURENTE 1.211
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -60
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 60
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.211

TITLUL: 54

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 917
01 CHELTUIELI CURENTE 917
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -152
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.069
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 917
01 CHELTUIELI CURENTE 917
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -152
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.069
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 917
01 CHELTUIELI CURENTE 917
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 917
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
01 CHELTUIELI CURENTE
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -152
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 152

TITLUL: 65

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatorii principali de credite

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -841.345
01 CHELTUIELI CURENTE -841.345
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.895
40 TITLUL IV SUBVENȚII -151.110
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 357.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -93.402
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -951.738
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -841.345
01 CHELTUIELI CURENTE -841.345
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.895
40 TITLUL IV SUBVENȚII -151.110
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 357.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -93.402
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -951.738
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -1.013.538
01 CHELTUIELI CURENTE -1.013.538
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -61.800
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -951.738
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 423.303
01 CHELTUIELI CURENTE 423.303
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.895
50 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ 357.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 68.398
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -251.110
01 CHELTUIELI CURENTE -251.110
40 TITLUL IV SUBVENȚII -151.110
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -100.000

ANEXA Nr. 3

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2014

I. Program actualizat

II. Influențe

III. Program rectificat

mii lei
Nr.
crt.
Județul din care, pentru finanțarea cheltuielilor cu:
TOTAL susținerea sistemului de protecție a copilului susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap produsele lactate și de panificație și miere de albine învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională din care
salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora cheltuieli cu bunuri și servicii pt întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională hotărâri judecătorești pentru plata salariilor învățământului special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională
TOTAL I 2.056.775 558.498 1) 347.408 1) 403.123 503.915 407.091 56.773 2) 40.051
II 9.909 0 0 0 9.909 0 0 9.909
III 2.066.684 558.498 1) 347.408 1) 403.123 513.824 407.091 56.773 2) 49.960
1 ALBA 45.985 10.759 11.661 7.157 7.323 6.355 636 332
I 73 73 73
III 46.058 10.759 11.661 7.157 7.396 6.355 636 405
2 ARAD I 42.749 10.501 3.860 9.031 13.745 11.009 1.787 949
II 1.070 1.070 1.070
III 43.819 10.501 3.860 9.031 14.815 11.009 1.787 2.019
3 ARGEȘ I 58.923 16.676 10.321 12.756 11.800 10.039 1.094 667
II 319 319 319
III 59.242 16.676 10.321 12.756 12.119 10.039 1.094 986
4 BACĂU I 67.705 18.007 17.439 14.823 10.865 9.370 1.128 367
II 122 122 122
III 67.827 18.007 17.439 14.823 10.987 9.370 1.128 489
5 BIHOR I 81.977 17.311 15.394 12.592 26.558 20.844 3.452 2.262
II 180 180 180
III 82.157 17.311 15.394 12.592 26.738 20.844 3.452 2.442
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD I 41.918 8.718 5.246 7.416 16.587 13.076 2.615 896
II 303 303 303
III 42.221 8.718 5.246 7.416 16.890 13.076 2.615 1.199
7 BOTOȘANI I 47.823 13.079 8.261 11.070 8.706 7.282 728 696
II 208 208 208
III 48.031 13.079 8.261 11.070 8.914 7.282 728 904
8 BRAȘOV I 52.273 14.864 3.563 11.295 16.314 14.030 1.563 721
II 98 98 98
III 52.371 14.864 3.563 11.295 16.412 14.030 1.563 819
9 BRĂILA I 27.188 7.467 2.606 6.733 7.217 6.071 607 539
II 387 387 387
III 27.575 7.467 2.606 6.733 7.604 6.071 607 926
10 BUZĂU I 47.902 17.750 3.512 10.189 12.321 9.731 1.406 1.184
II 142 142 142
III 48.044 17.750 3.512 10.189 12.463 9.731 1.406 1.326
11 CARAȘ-SEVERIN I 41.304 13.803 3.054 6.272 11.944 10.124 1.012 808
II 81 81 81
III 41.385 13.803 3.054 6.272 12.025 10.124 1.012 889
12 CĂLĂRAȘI I 27.607 10.928 6.050 6.856 1.398 1.185 59 154
II 180 180 180
III 27.787 10.928 6.050 6.856 1.578 1.185 59 334
13 CLUJ I 75.649 9.796 7.076 13.006 36.181 29.629 4.139 2.413
II 135 135 135
III 75.784 9.796 7.076 13.006 36.316 29.629 4.139 2.548
14 CONSTANȚA I 62.992 15.887 13.331 15.377 13.016 10.716 1.072 1.228
II 496 496 496
III 63.488 15.887 13.331 15.377 13.512 10.716 1.072 1.724
15 COVASNA I 23.618 9.882 688 5.117 5.069 4.377 438 254
II 72 72 72
III 23.690 9.882 688 5.117 5.141 4.377 438 326
16 DÂMBOVIȚA I 40.167 11.450 5.146 10.949 6.266 5.457 546 263
II 141 141 141
III 40.308 11.450 5.146 10.949 6.407 5.457 546 404
17 DOLJ I 56.230 11.234 9.938 13.678 14.876 11.088 2.218 1.570
II 270 270 270
III 56.500 11.234 9.938 13.678 15.146 11.088 2.218 1.840
18 GALAȚI I 51.877 14.834 4.572 11.488 14.635 10.876 2.261 1.498
II 118 118 118
III 51.995 14.834 4.572 11.488 14.753 10.876 2.261 1.616
19 GIURGIU I 20.271 5.858 4.822 5.914 1.453 1.217 158 78
II 81 81 81
III 20.352 5.858 4.822 5.914 1.534 1.217 158 159
20 GORJ I 35.706 8.488 6.734 9.532 6.588 5.556 556 476
II 33 33 33
III 35.739 8.488 6.734 9.532 6.621 5.556 556 509
21 HARGHITA I 36.382 15.824 3.374 7.461 5.326 4.517 452 357
II 505 505 400 105
III 36.887 15.824 3.374 7.461 5.831 4.917 452 462
22 HUNEDOARA I 39.243 8.242 8.438 8.048 10.133 8.380 1.117 636
II 123 123 123
III 39.366 8.242 8.438 8.048 10.256 8.380 1.117 759
23 IALOMIȚA I 22.604 6.705 3.293 6.095 3.949 3.323 432 194
II 66 66 66
III 22.670 6.705 3.293 6.095 4.015 3.323 432 260
24 IAȘI I 114.379 45.074 11.312 19.608 28.695 23.018 2.302 3.375
II 163 163 163
III 114.542 45.074 11.312 19.608 28.B5B 23.018 2.302 3.538
25 ILFOV I 25.250 6.366 4.764 6.791 4.113 3.433 392 288
II 639 639 639
III 25.889 6.366 4.764 6.791 4.752 3.433 392 927
26 MARAMUREȘ I 54.648 12.400 7.976 10.638 15.255 12.052 2.338 865
II 518 518 518
III 55.166 12.400 7.976 10.638 15.773 12.052 2.338 1.383
27 MEHEDINȚI I 28.174 8.477 3.111 5.415 7.666 6.439 644 583
II 644 644 644
III 28.818 8.477 3.111 5.415 8.310 6.439 644 1.227
28 MUREȘ I 64.114 12.881 19.427 12.699 10.168 8.836 884 448
II 47 47 47
III 64.161 12.881 19.427 12.699 10.215 8.836 884 495
29 NEAMȚ I 65.103 15.360 13.104 10.904 15.506 11.848 2.370 1.288
II 310 310 310
III 65.413 15.360 13.104 10.904 15.816 11.848 2.370 1.598
30 OLT I 39.664 13.556 5.974 9.005 6.609 5.606 561 442
II 110 110 110
III 39.774 13.556 5.974 9.005 6.719 5.606 561 552
31 PRAHOVA I 70.416 16.463 21.100 15.864 12.122 9.501 1.900 721
II 292 292 292
III 70.708 16.463 21.100 15.864 12.414 9.501 1.900 1.013
32 SATU MARE I 35.457 8.995 7.149 7.775 5.927 5.018 502 407
II 48 48 48
III 35.505 8.995 7.149 7.775 5 975 5.018 502 455
33 SĂLAJ I 32.432 8.818 7.241 5.281 5.343 4.669 467 207
II 65 65 65
III 32.497 8.818 7.241 5.281 5.408 4.669 467 272
34 SIBIU I 57.536 10.925 14.171 8.765 14.198 11.759 1.176 1.263
II 186 186 186
III 57.722 10.925 14.171 8.765 14.384 11.759 1.176 1.449
35 SUCEAVA I 96.371 18.989 17.309 17.087 30.332 22.075 4.412 3.845
II 490 490 490
III 96.861 18.989 17.309 17.087 30.822 22.075 4.412 4.335
36 TELEORMAN I 28.897 8.916 2.339 7.094 6.359 5.092 575 692
II 200 200 200
III 29.097 8.916 2.339 7.094 6.559 5.092 575 892
37 TIMIȘ I 87.719 22.183 14.916 12.206 29.725 23.483 3.999 2.243
II 180 180 180
III 87.899 22.183 14.916 12.206 29.905 23.483 3.999 2.423
38 TULCEA I 33.658 10.175 11.200 4.758 4.225 3.698 370 157
II 161 161 161
III 33.819 10.175 11.200 4.758 4.386 3.698 370 318
39 VASLUI I 69.917 32.298 8.487 10.966 13.480 11.120 1.367 993
II 11 11 11
III 69.928 32.298 8.487 10.966 13.491 11.120 1.367 1.004
40 VÂLCEA I 50.948 17.221 11.814 7.759 8.149 6.070 1.214 865
II 32 32 32
III 50.980 17.221 11.814 7.759 8.181 6.070 1.214 897
41 VRANCEA I 42.008 11.338 7.635 7.653 11.782 9.122 1.824 836
II 10 10 10
III 42.018 11.338 7.635 7.653 11.792 9.122 1.824 846
42 Sume rezervate care se repartizează pe județe prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor și fundamentărilor prezentate de autoritățile administrației publice locale I 11.991 0 0 0 11.991 10.000 0 1.991
II 600 600 -400 1.000
III 12.591 0 0 0 12.591 9.600 0 2.991
Modificări (1), Referințe (1)

1) Reprezintă limita minimă care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală aprobată pe județ, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din această sumă.

2) Din economiile înregistrate de unitățile de învățământ special și centrele de resurse și asistență educațională la cheltuieli cu bunuri și servicii, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanței de 50 km, și în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.

ANEXA Nr. 4

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2014

I. Program actualizat

II. Influențe

III. Program rectificat

- mii lei -
Nr.
crt.
Județul TOTAL din care pentru:
finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat din care: hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare
salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora cheltuieli prevăzute la art 104 alin. 2 lit. b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011
TOTAL I 11.046.363 8.861.632 7.781.080 1.080.552 4) 949.578 1.001.342
II 140.091 0 0 0 140.091 0
III 11.186.454 8.861.632 7.781.080 1.080.552 4) 1.089.669 1.001.342
1 ALBA I 188.178 161.200 141.887 19.313 8.131 16.876
II 1.600 0 1.600
III 189.778 161.200 141.887 19.313 9.731 16.876
2 ARAD I 213.123 178.612 157.750 20.862 8.752 24.119
III 4.021 0 4.021
III 217.144 178.612 157.750 20.862 12.773 24.119
3 ARGEȘ I 333.445 262.092 230.587 31.505 42.742 25.015
II 1.536 0 1.536
III 334.981 262.092 230.587 31.505 44.278 25.015
4 BACĂU I 339.721 288.716 252.847 35.869 18.304 28.717
II 5.888 0 5.888
III 345.609 288.716 252.847 35.869 24.192 28.717
5 BIHOR I 334.993 270.222 238.713 31.509 32.765 28.383
II 2.041 0 2.041
III 337.034 270.222 238.713 31.509 34.806 28.383
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD I 177.866 145.677 127.493 18.184 12.192 18.366
II 997 0 997
III 178.863 145.677 127.493 18.184 13.189 18.366
7 BOTOȘANI I 250.727 202.447 177.966 24.481 28.467 18.321
II 3.875 0 3.875
III 254.602 202.447 177.966 24.481 32.342 18.321
8 BRAȘOV I 272.143 226.704 197.447 29.257 19.171 22.132
II 1.862 0 1.862
III 274.005 226.704 197.447 29.257 21.033 22.132
9 BRĂILA I 162.212 140.912 124.212 16.700 5.712 13.857
II 9.480 0 9.480
III 171.692 140.912 124.212 16.700 15.192 13.857
10 BUZĂU I 247.611 192.105 169.310 22.795 29.933 21.637
II 716 0 716
III 248.327 192.105 169.310 22.795 30.649 21.637
11 CARAȘ-SEVERIN I 156.463 125.872 109.759 16.113 10.851 18.330
II 1.790 0 1.790
III 158.253 125.872 109.759 16.113 12.641 18.330
12 CĂLĂRAȘI I 157.302 122.704 108.202 14.502 15.539 17.127
II 1.858 0 1.858
III 159.160 122.704 108.202 14.502 17.397 17.127
13 CLUJ I 327.852 263.886 231.469 32.417 25.184 33.610
II 3.067 0 3.067
III 330.919 263.886 231.469 32.417 28.251 33.610
14 CONSTANȚA I 349.331 285.306 250.104 35.202 35.008 26.037
II 5.937 0 5.937
III 355.268 285.306 250.104 35.202 40.945 26.037
15 COVASNA I 133.280 114.122 101.187 12.935 9.990 8.039
II 2.333 0 2.333
III 135.613 114.122 101.187 12.935 12.323 8.039
16 DÂMBOVIȚA I 255.485 209.190 185.292 23.898 12.586 30.461
II 5.174 0 5.174
III 260.659 209.190 185.292 23.898 17.760 30.461
17 DOLJ I 331.534 270.362 238.613 31.749 35.078 20.913
II 6.360 0 6.360
III 337.894 270.362 238.613 31.749 41.438 20.913
18 GALAȚI I 288.011 233.955 205.873 28.082 27.453 22.979
II 812 0 812
III 288.823 233.955 205.873 28.082 28.265 22.979
19 GIURGIU I 126.155 97.556 85.984 11.572 9.952 17.181
II 1.781 0 1.781
III 127.936 97.556 85.984 11.572 11.733 17.181
20 GORJ I 226.155 181.833 159.955 21.878 23.584 18.574
II 3.207 0 3.207
III 229.362 181.833 159.955 21.878 26.791 18.574
21 HARGHITA I 209.817 175.730 155.011 20.719 21.805 10.283
II 1.859 0 1.859
III 211.676 175.730 155.011 20.719 23.664 10.283
22 HUNEDOARA I 241.579 189.395 164.322 25.073 20.320 29.916
II 3.036 0 3.036
III 244.615 189.395 164.322 25.073 23.356 29.916
23 IALOMIȚA I 148.693 112.409 98.995 13.414 20.384 14.531
II 778 0 778
III 149.471 112.409 98.995 13.414 21.162 14.531
24 IAȘI I 456.460 374.759 329.803 44.956 45.542 31.831
II 5.746 0 5.746
III 462.206 374.759 329.803 44.956 51.288 31.831
25 ILFOV I 140.578 111.227 97.096 14.131 7.632 20.867
II 2.043 0 2.043
III 142.621 111.227 97.096 14.131 9.675 20.867
26 MARAMUREȘ I 274.197 215.269 188.286 26.983 30.762 25.212
II 3.837 0 3.837
III 278.034 215.269 188.286 26.983 34.599 25.212
27 MEHEDINȚI I 157.607 116.323 103.000 13.323 14.349 24.484
II 1.717 0 1.717
III 159.324 116.323 103.000 13.323 16.066 24.484
28 MUREȘ I 301.022 263.338 232.053 31.285 13.379 21.293
III 5.081 0 5.081
III 306.103 263.338 232.053 31.285 18.460 21.293
29 NEAMȚ I 277.513 226.197 198.295 27.902 27.024 21.318
II 2.778 0 2.778
III 280.291 226.197 198.295 27.902 29.802 21.318
30 OLT I 232.745 183.273 161.574 21.699 27.094 19.808
II 3.445 0 3.445
III 236.190 183.273 161.574 21.699 30.539 19.808
31 PRAHOVA I 372.276 301.495 263.427 38.068 22.672 45.198
II 5.526 0 5.526
III 377.802 301.495 263.427 38.068 28.198 45.198
32 SATU MARE I 209.664 162.879 144.082 18.797 23.677 20.728
II 2.543 0 2.543
III 212.207 162.879 144.082 18.797 26.220 20.728
33 SĂLAJ I 142.306 111.451 98.232 13.219 11.107 18.588
II 2.332 0 2.332
III 144.638 111.451 98.232 13.219 13.439 18.588
34 SIBIU I 218.419 179.561 157.031 22.530 19.008 17.466
II 2.084 0 2.084
III 220.503 179.561 157.031 22.530 21.092 17.466
35 SUCEAVA I 405.529 324.648 282.255 42.393 45.136 32.658
II 7.166 0 7.166
III 412.695 324.648 282.255 42.393 52.302 32.658
36 TELEORMAN I 186.457 144.104 127.896 16.208 21.693 17.454
II 1.351 0 1.351
III 187.808 144.104 127.896 16.208 23.044 17.454
37 TIMIȘ I 330.918 268.651 235.026 33.625 24.538 35.240
III 4.679 0 4.679
III 335.597 268.651 235.026 33.625 29.217 35.240
38 TULCEA I 123.347 95.885 85.020 10.865 12.118 13.849
II 657 0 657
III 124.004 95.885 85.020 10.865 12.775 13.849
39 VASLUI I 253.621 205.342 180.729 24.613 21.590 23.165
II 1.433 0 1.433
III 255.054 205.342 180.729 24.613 23.023 23.165
40 VÂLCEA I 215.458 162.251 141.516 20.735 19.334 31.683
II 4.687 0 4.687
III 220.145 162.251 141.516 20.735 24.021 31.683
41 VRANCEA I 186.324 146.077 128.337 17.740 15.360 22.647
II 1.997 0 1.997
III 188.321 146.077 128.337 17.740 17.357 22.647
42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI I 985.246 1) 732.895 629.444 2) 103.451 3) 53.660 72.449
II 6.174 0 6.174
III 991.420 1) 732.895 629.444 3) 103.451 3) 59.834 72.449
43 Sume rezervate care se repartizează pe județe și municipiul București prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor și fundamentărilor prezentate de autoritățile administrației publice locale I 105.000 85.000 85.000 0 20.000 0
II 4.807 0 4.807
III 109.807 85.000 85.000 0 24.807 0
Modificări (1), Referințe (1)

1) din care: 46 521 mii lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, 15.468 mii lei pentru susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap și 28 549 mii lei pentru acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albire, precum și 4.661 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în școli

2) include și cheltuielile cu salariile aferente învățământului special și centrelor de resurse și asistență educațională

3) include și cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională

4) Din economiile înregistrate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat la această categorie de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanței de 50 km, și în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la 50 km, suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru.

ANEXA Nr. 5

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Influentele asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Fondului National Univ de Asigurări Sociale de Sanatate

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Gru-pa/
Titlu
Ar-ti-col Ali-ne-at Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 05 VENITURI - TOTAL 165.882
0002 05 I. VENITURI CURENTE 98.600
1205 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 350.000
09 Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din Fondul National unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății 350.000
2000 05 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI -251.400
2005 CONTRIBUȚIILE ANCAJATORILOR -533.979
03 Conlribulii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori -533.979
2105 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 282.579
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate de asigurați 231.457
05 Contribuții de asigurări sociale de sănătate restituite -10.500
05 Contribuții facultative ale asiguraților -868
09 Contribuții de la persoane care realizează venituri de natură profesională cu caracter ocazional Contribuții de asigurări sociale de sănătate de la persoane cară realizăază venituri de natură profesională cu caracter ocazional -53
16 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 1.139
17 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfasurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent 1.831
18 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară -20
19 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele carc realizează venitul obținut dintr-o asociere cu o microîntreprindere care nu generează o persoană juridică 60
20 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică 174
21 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursa a impozitului pe venit, din activități agricole -9.964
22 Contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole 1.868
23 Contribuții individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosinței bunurilor 81.499
50 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați -24.544
4100 05 IV. SUBVENȚII 67.282
4200 05 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 67.282
4205 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 296.282
26 Subvenții primite de bugetul fondului național unic de asigurați sociale de sănătate pentru echilibrare 296.282
27 Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 2.900
47 Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social -2.900
4305 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII -229.000
12 Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății -229.000
5005 CHELTUIELI - TOTAL 165.882
01 CHELTUIELI CURENTE 165.882
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 121.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 44.882
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 165.882
01 CHELTUIELI CURENTE 165.882
20 TITLUL E BUNURI ȘI SERVICII 121.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 44.882
6605 SĂNĂTATE 121.000
01 CHELTUIELI CURENTE 121.000
20 TITLUL E BUNURI ȘI SERVICII 121.000
6805 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 44.882
01 CHELTUIELI CURENTE 44.882
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 44.882

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...