Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea
Număr celex: 32014R0809

Modificări (7), Referințe (11), Derogări (5), Proceduri (1)

În vigoare de la 07 august 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 58 alineatul (4), articolul 62 alineatul (2) literele (a) - (f) și (h), articolul 63 alineatul (5), articolul 77 alineatul (8), articolul 78, articolul 96 alineatul (4), articolul 101 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 stabilește normele de bază privind, printre altele, obligațiile statelor membre de a proteja interesele financiare ale Uniunii. Pentru a se asigura faptul că noul cadru juridic stabilit prin respectivul regulament funcționează fără probleme și se aplică uniform, Comisia a fost împuternicită să adopte anumite norme în ceea ce privește controalele administrative și la fața locului, măsurarea suprafețelor, cazurile în care pot fi corectate cererile de ajutor sau de plată, aplicarea și calcularea retragerilor parțiale sau totale și recuperarea plăților necuvenite și a sancțiunilor, aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative, cerințele referitoare la baza de date electronică, cererile de ajutor și de plată și cererile de alocare a drepturilor la plată, inclusiv data finală de depunere a cererilor, efectuarea de controale, transferul exploatațiilor agricole, plata avansurilor, efectuarea de controale pentru a se verifica îndeplinirea obligațiilor de ecocondiționalitate, calcularea și aplicarea sancțiunilor administrative legate de ecocondiționalitate și specificațiile tehnice necesare pentru aplicarea uniformă a normelor de bază privind sistemul integrat de administrare și control ("sistemul integrat") în ceea ce privește ecocondiționalitatea.

(2) Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a sistemului de administrare și control în cazul în care mai multe agenții de plăți răspund de același beneficiar.

(3) Beneficiarii ar trebui să aibă dreptul să își retragă în orice moment cererile de ajutor sau de plată sau părți din acestea, dacă autoritatea competentă nu i-a anunțat în prealabil cu privire la eventualele erori pe care le conține cererea de ajutor sau de plată sau nu a trimis o notificare cu privire la un control la fața locului. De asemenea, ar trebui să li se permită beneficiarilor să corecteze sau să modifice erorile evidente din cererile de ajutor sau de plată și din orice documente doveditoare, în anumite cazuri care trebuie recunoscute de autoritățile naționale.

(4) Trebuie stabilite dispoziții specifice și detaliate pentru a se asigura aplicarea echitabilă a diverselor reduceri care trebuie aplicate în ceea ce privește una sau mai multe cereri de ajutor sau de plată depuse de același beneficiar. Prin urmare, este necesar să se stabilească secvența de calcul a diverselor reduceri posibile pentru fiecare schemă de plăți directe sau pentru fiecare măsură de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat.

(5) Pentru a se asigura aplicarea uniformă a principiului bunei credințe în întreaga Uniune, potrivit căruia sumele plătite în mod necuvenit sunt recuperate, ar trebui prevăzute condițiile în care poate fi invocat acest principiu fără a se aduce atingere modului în care sunt tratate cheltuielile respective în contextul verificării conturilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013.

(6) Ar trebui stabilite norme cu privire la consecințele transferului unor întregi exploatații care fac obiectul anumitor obligații în cadrul schemelor de plăți directe sau al măsurilor de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat.

(7) Pentru a permite Comisiei să monitorizeze în mod eficace sistemul integrat, statele membre ar trebui să notifice acesteia datele și statisticile anuale privind controalele. În mod similar, statele membre ar trebui să furnizeze anual statistici privind controalele referitoare la măsurile de dezvoltare rurală din afara domeniului de aplicare al sistemului integrat, inclusiv privind rezultatele respectivelor controale. În plus, Comisia ar trebui informată, dacă este cazul, despre eventualele măsuri luate de statele membre în ceea ce privește ecocondiționalitatea.

(8) În temeiul articolului 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre pot plăti avansuri în cazul plăților directe, în anumite condiții, inclusiv finalizarea controalelor administrative și la fața locului referitoare la anul de cerere în cauză. Articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prevede că rata de ajustare stabilită în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se aplică plăților directe care depășesc un prag fix. Totuși, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, până la 1 decembrie, pe baza noilor informații pe care le deține, Comisia poate să adapteze rata de ajustare pentru plățile directe. În consecință, rata de ajustare a disciplinei financiare care poate fi aplicată nu poate fi cunoscută încă înainte de 16 octombrie. Începând de la 1 decembrie, plata soldului ar trebui să ia în considerare rata de ajustare a disciplinei financiare aplicabile la momentul respectiv.

(9) Ar trebui creat cadrul general necesar pentru introducerea unor proceduri simplificate în ceea ce privește comunicarea dintre beneficiar și autoritățile naționale. În special, acest cadru ar trebui să ofere posibilitatea utilizării mijloacelor electronice. Totuși, trebuie să se garanteze în special că datele transmise în acest mod sunt perfect fiabile și că procedurile relevante sunt puse în aplicare fără discriminare între beneficiari. În plus, pentru a se simplifica gestionarea, atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile naționale, autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a utiliza în mod direct informațiile aflate la dispoziția autorităților naționale, în loc să solicite beneficiarului să furnizeze respectivele informații pentru verificarea eligibilității anumitor plăți.

(10) Pentru a se permite efectuarea unor controale eficace în statele membre care decid că toate cererile de ajutor pentru plăți directe și cererile de plată pentru măsurile de dezvoltare rurală care intră în sfera de aplicare a sistemului integrat trebuie să facă obiectul cererii unice în temeiul articolului 72 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, ar trebui să se prevadă că toate cererile de ajutor sau de plată care sunt legate în vreun fel de suprafață trebuie depuse doar o dată pe an în cadrul unei cereri unice.

(11) Statele membre ar trebui să stabilească datele finale pentru depunerea cererii unice și/sau a cererilor de plată, date care, pentru a se permite prelucrarea și verificarea cererilor de ajutor și a cererilor de plată în timp util, nu ar trebui să depășească data de 15 mai. Totuși, din cauza condițiilor climatice speciale din țări precum Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda și Suedia, aceste state membre ar trebui să fie autorizate să stabilească o dată ulterioară care ar nu trebui să depășească data de 15 iunie. În plus, ar trebui să fie posibilă prevederea unor derogări de la caz la caz în eventualitatea în care condițiile climatice dintr-un anumit an ar impune acest lucru.

(12) În cererea unică, beneficiarii ar trebui să declare nu numai suprafața utilizată în scopuri agricole, ci și drepturile lor la plată și orice informație necesară pentru stabilirea eligibilității pentru ajutor și/sau sprijin. Totuși, este adecvat să se permită statelor membre să facă derogări de la anumite obligații în cazul în care drepturile la plată care urmează a fi alocate într-un anumit an nu sunt încă stabilite în mod definitiv.

(13) Pentru a oferi o cât mai mare flexibilitate beneficiarilor în ceea ce privește planificarea utilizării suprafețelor lor, ar trebui să se permită beneficiarilor să își modifice cererea unică sau cererea de plată până la datele obișnuite pentru semănare, cu condiția respectării tuturor cerințelor speciale din cadrul diverselor scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin și cu condiția ca autoritatea competentă să nu fi informat în prealabil beneficiarii cu privire la erorile pe care le conține cererea unică sau cererea de plată și să nu fi notificat controlul la fața locului care a descoperit erori în ceea ce privește partea vizată de modificare. După efectuarea modificărilor respective, ar trebui să se ofere posibilitatea de a adapta documentele justificative sau contractele corespunzătoare care trebuie prezentate.

(14) Deoarece depunerea unor cereri de ajutor sau de plată corecte rămâne în sarcina beneficiarilor, aceștia ar trebui să efectueze corecturile și modificările necesare în formularul prestabilit, dacă este cazul.

(15) În cazul cererilor de ajutor pentru schemele de ajutoare pe suprafață și/sau al cererilor de plată pentru măsurile de sprijin pe suprafață, ar trebui furnizat beneficiarului un formular prestabilit în format electronic și documentele grafice corespunzătoare, prin intermediul unei aplicații software bazate pe un sistem de informații geografice (GIS) (denumit în continuare "formular de cerere de ajutor cu informații geospațiale"). Formularele de cerere de ajutor cu informații geospațiale vor contribui la prevenirea erorilor comise de beneficiari la momentul declarării suprafețelor agricole și vor crește eficiența controalelor administrative încrucișate. În plus, informațiile spațiale mai precise furnizate în formularele de cerere de ajutor cu informații geospațiale vor oferi date mai fiabile în scopul monitorizării și al evaluării. Prin urmare, ar trebui să se impună obligația ca, începând cu o anumită dată, toate cererile de ajutor și/sau de plată de acest tip să fie depuse pe baza formularului electronic de cerere de ajutor cu informații geospațiale. Totuși, dacă beneficiarii nu pot utiliza respectivul formular, autoritatea competentă ar trebui să le ofere o alternativă pentru a le permite să depună o cerere de ajutor și/sau de plată. În orice caz, autoritatea competentă ar trebui să se asigure că suprafețele declarate sunt digitalizate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...