Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii
Număr celex: 32014R0807

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 31 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, în special articolul 2 alineatul (3), articolul 14 alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), articolul 19 alineatul (8), articolul 22 alineatul (3), articolul 28 alineatul (10), articolul 28 alineatul (11), articolul 29 alineatul (6), articolul 30 alineatul (8), articolul 33 alineatul (4), articolul 34 alineatul (5), articolul 35 alineatul (10), articolul 36 alineatul (5), articolul 45 alineatul (6), articolul 47 alineatul (6) și articolul 89,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 stabilește normele generale care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și completează dispozițiile comune referitoare la Fondurile structurale și de investiții europene, prevăzute în partea a doua din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Este necesar să se adopte norme suplimentare.

(2) Statele membre ar trebui să stabilească și să aplice condiții specifice pentru accesul la sprijin al tinerilor fermieri în cazul în care aceștia nu se instalează ca șefi de exploatație unici. Pentru a asigura un tratament egal al beneficiarilor, indiferent de forma juridică sub care aleg să se instaleze într-o exploatație agricolă, condițiile în care o persoană juridică sau o altă formă de parteneriat poate fi considerată un "tânăr fermier" ar trebui să fie echivalente cu cele aplicabile unei persoane fizice. Ar trebui prevăzută o perioadă de grație suficient de lungă pentru a le permite tinerilor fermieri să dobândească calificările necesare.

(3) Pentru a se asigura definirea și demarcarea clară a programelor de schimb și a vizitelor în exploatațiile agricole și forestiere sprijinite de FEADR față de măsuri similare din cadrul altor programe ale Uniunii, ținând cont în același timp de diversitatea situațiilor de la nivel național, statele membre ar trebui să definească durata și conținutul acestor programe și vizite în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală. Conținutul ar trebui să se concentreze pe anumite domenii, strâns legate de realizarea priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

(4) Ar trebui să se prevadă norme care să specifice caracteristicile grupurilor de producători și tipurile de acțiuni care pot beneficia de sprijin în temeiul componentei de promovare a măsurii referitoare la sistemele din domeniul calității, care să stabilească condiții menite să prevină denaturarea concurenței și discriminarea anumitor produse și să excludă mărcile comerciale de la acordarea sprijinului.

(5) Planurile de afaceri menționate la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să furnizeze elemente suficiente pentru a permite evaluarea realizării obiectivelor operațiunii selectate. Pentru a asigura egalitatea de tratament între beneficiarii din întreaga Uniune și pentru a facilita controlul, criteriul care trebuie utilizat pentru stabilirea pragurilor menționate la articolul 19 alineatul (4) din regulamentul respectiv ar trebui să fie potențialul de producție al exploatației agricole.

(6) Ar trebui stabilite cerințe minime în materie de mediu care să fie respectate în cazul împăduririi terenurilor agricole, garantându-se astfel prevenirea oricărei împăduriri necorespunzătoare a habitatelor sensibile, inclusiv a zonelor în care se practică o agricultură de înaltă valoare naturală, precum și luarea în considerare a necesității unei capacități de rezistență la schimbările climatice. În cadrul siturilor desemnate ca situri Natura 2000, împădurirea ar trebui să fie compatibilă cu obiectivele de gestionare ale siturilor respective. Ar trebui să se acorde o atenție specială necesităților specifice în materie de mediu ale anumitor situri, precum prevenirea eroziunii solului. Ar trebui să se prevadă norme mai stricte în cazul operațiunilor de împădurire care duc la crearea unor păduri mai vaste, pentru a ține cont de impactul pe scară largă al acestor operațiuni asupra ecosistemelor și pentru a garanta că ele respectă obiectivele strategiei privind infrastructurile ecologice (1) și ale noii strategii forestiere a UE (2).

(1) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Infrastructurile ecologice - Valorificarea capitalului natural al Europei [COM(2013) 249 final].

(2) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier [COM(2013) 659 final].

(7) Condițiile aplicabile angajamentelor de extindere a unităților zootehnice, de creștere a raselor locale aflate în pericol de abandon și de prezervare a resurselor genetice vegetale amenințate de eroziunea genetică ar trebui să garanteze că angajamentele sunt definite în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală și, în special, cu necesitatea de a asigura protecția peisajului și a caracteristicilor sale, a resurselor naturale, inclusiv a apei, a solului și a diversității genetice.

(8) Ar trebui să se definească operațiunile care ar putea beneficia de sprijin pentru conservarea, utilizarea durabilă și dezvoltarea resurselor genetice în agricultură, precum și pentru conservarea și promovarea resurselor genetice forestiere.

(9) Pentru a exclude dubla finanțare a practicilor agricole benefice pentru climă și mediu și a practicilor echivalente menționate la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru a evita denaturarea concurenței între fermieri și pentru a asigura o bună gestiune financiară a fondurilor FEADR, ar trebui să se prevadă deducerea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit generate de aceste practici din plățile corespunzătoare.

(10) Ar trebui definite domeniile în care angajamentele în favoarea bunăstării animalelor introduc standarde mai exigente privind metodele de producție. În cadrul acestui demers, ar trebui să se evite suprapunerea angajamentelor privind bunăstarea animalelor cu practicile agricole curente, în special cu vaccinarea destinată prevenirii patologiilor.

(11) Ar trebui specificate lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale care pot beneficia de sprijin. Pentru a permite o demarcare clară între cele două concepte, numărul intermediarilor ar trebui să fie utilizat drept criteriu pentru definirea lanțurilor scurte de aprovizionare, în timp ce distanța kilometrică față de exploatație, ținând cont de caracteristicile geografice specifice ale zonei în cauză, ar trebui să fie criteriul utilizat pentru definirea piețelor locale, cu excepția cazului în care este prezentat un criteriu alternativ convingător. Cooperarea între micii operatori ar trebui să se concentreze în mod clar asupra combaterii dezavantajelor generale provocate de fragmentare în zonele rurale. Prin urmare, ea ar trebui să se limiteze la microîntreprinderi și la persoanele fizice care sunt pe punctul de a crea o microîntreprindere în momentul în care solicită sprijin. Pentru a asigura o abordare coerentă în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurii de cooperare, numai activitățile de promovare legate de lanțurile scurte de aprovizionare și de piețele locale ar trebui să beneficieze de sprijin în temeiul măsurii respective.

(12) Pentru a garanta menținerea la un nivel adecvat a contribuțiilor legate de dobânzile aferente împrumuturilor comerciale contractate de fondurile mutuale menționate la articolul 38 alineatul (3) litera (b) și la articolul 39 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, durata acestor împrumuturi comerciale ar trebui să fie de minimum un an și de maximum cinci ani.

(13) Pentru a garanta utilizarea eficientă a resurselor FEADR, anumite tipuri de cheltuieli legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare ar trebui să fie excluse de la acordarea sprijinului. Pentru a ține cont de diferitele condiții financiare și de dezvoltare ale sectorului agricol din statele membre, garantând totodată o bună gestiune financiară a resurselor FEADR, statele membre ar trebui să aibă obligația de a defini, în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, condițiile în care echipamente second-hand pot fi eligibile pentru sprijin. În conformitate cu prioritățile Uniunii pentru dezvoltarea rurală, numai investițiile în energii din surse regenerabile cu un nivel ridicat al eficienței energetice și al performanțelor în materie de mediu ar trebui să beneficieze de sprijinul FEADR. În acest scop, statele membre ar trebui să stabilească criterii minime de eficiență energetică. Statele membre ar trebui să se asigure că sunt îndeplinite criteriile de durabilitate aplicabile bioenergiei. Statele membre ar trebui să susțină, de asemenea, tranziția între biocombustibilii de primă generație și cei de a doua generație și ar trebui să încurajeze o producție mai mare de biocombustibili avansați, care permit reduceri importante ale gazelor cu efect de seră, implică un risc scăzut de a provoca schimbări indirecte în utilizarea terenurilor și nu intră în concurență directă cu terenurile agricole destinate piețelor produselor alimentare și furajere.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...