Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 31 iulie 2014.

În vigoare de la 31 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Rezoluției MEPC.227(64) din 5 octombrie 2012 - Linii directoare din 2012 privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 30 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) Rezoluția MEPC.227(64) din 5 octombrie 2012 - Linii directoare din 2012 privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate."

2. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Instalațiile de tratare a apelor uzate, care se montează la 1 ianuarie 2016 sau după această dată la bordul navelor de pasageri care arborează pavilionul român, trebuie să corespundă standardelor prevăzute în apendicele nr. 5. Pentru a se constata faptul că instalațiile corespund standardelor, acestea se supun unor încercări potrivit prevederilor apendicelui nr. 5, iar ANR sau organizația recunoscută autorizată emite Certificatul de aprobare de tip pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, potrivit prevederilor cuprinse în respectivul apendice. Aprobarea de tip acordată de un organism notificat în temeiul HG nr. 494/2006 trebuie să aibă la bază standardele de încercări cuprinse în Rezoluția MEPC. 227(64) a IMO."

3. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Apendicele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

4. După apendicele nr. 4 la normele metodologice se introduce un nou apendice, apendicele nr. 5, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Marius Mitică Mărgărit,
secretar de stat

București, 11 iulie 2014.

Nr. 1.186.

ANEXA (Apendicele nr. 5 la normele metodologice)

Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016

Art. 1. -

Prezentul apendice la normele metodologice (denumit în continuare prezentul apendice) este elaborat cu respectarea Liniilor directoare din 2012 privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, adoptate prin Rezoluția MEPC.227(64) din 5 octombrie 2012 a IMO, care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2016.

SECȚIUNEA 1 Aplicare

Art. 2. -

Rezoluția MEPC.227(64) înlocuiește, în condițiile prevăzute la art. 3, Liniile directoare revizuite privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, care au fost adoptate prin Rezoluția MEPC.159(55) și care au stat la baza elaborării apendicelui nr. 2 la normele metodologice.

Art. 3. -

(1) Cerințele din prezentul apendice, cu excepția cerințelor din art. 9, se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate la 1 ianuarie 2016 sau după această dată pe:

a) nave, altele decât navele de pasageri, în toate zonele; și

b) nave de pasageri în afara zonelor speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL.

(2) Cerințele din prezentul apendice, inclusiv cele din art. 9, se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate pe:

a) nave noi de pasageri, atunci când operează într-o zonă specială stabilită în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, la 1 ianuarie 2016 sau după această dată; și

b) nave existente de pasageri atunci când operează într-o zonă specială stabilită în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate la 1 ianuarie 2018 sau după această dată.

(3) Instalațiile de tratare a apelor uzate montate între 1 ianuarie 2010 și 1 ianuarie 2016 pe nave, altele decât navele de pasageri care operează în zone speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, trebuie să îndeplinească cerințele din Rezoluția MEPC.159(55), respectiv din apendicele nr. 2 la normele metodologice.

(4) Instalațiile de tratare a apelor uzate montate înainte de 1 ianuarie 2010 pe nave, altele decât navele de pasageri care operează în zone speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, trebuie să îndeplinească cerințele din Rezoluția MEPC.2(VI), respectiv din apendicele nr. 1 la normele metodologice.

(5) Cerințele din prezentul apendice se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate atât pe navele care arborează pavilionul român, cât și navelor care arborează alt pavilion decât cel român, în perioada în care acestea se află în apele naționale navigabile sau în Zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în special acelea privind standardele pentru efluent.

SECȚIUNEA a 2-a Scop

Art. 4. -

(1) Cerințele din prezentul apendice și specificațiile se adresează proiectării, montării, funcționării și încercării instalațiilor de tratare a apelor uzate cerute de regulile 9.1.1 și 9.2.1 din anexa IV la MARPOL.

(2) Scopul prezentului apendice și al specificațiilor este:

a) să dea o interpretare uniformă cerințelor regulilor 9.1.1 și 9.2.1 din anexa IV la MARPOL;

b) să asiste Autoritatea Navală Română (ANR) sau organizațiile recunoscute autorizate la definirea parametrilor corespunzători în ceea ce privește concepția, construcția și încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate, precum și la definirea parametrilor de performanță ai acestora, atunci când astfel de instalații sunt montate pe nave care arborează pavilionul român; și

c) să asigure instrucțiuni pentru montarea acestor instalații.

SECȚIUNEA a 3-a Definiții

Art. 5. -

Pentru deplina concordanță cu Rezoluția MEPC.227(64) și o mai facilă utilizare a prezentului apendice se vor lua în considerare următoarele definiții la punerea în aplicare a cerințelor acestuia:

a) afluentul (Qi) - lichidul care conține ape uzate, ape gri sau alte fluxuri de lichide care sunt destinate a fi tratate în instalația de tratare a apelor uzate (a se vedea figura 1);

b) anexa IV la MARPOL - anexa IV revizuită la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 și 1997 (MARPOL), astfel cum a fost amendată prin rezoluțiile MEPC.115(51) și MEPC.200(62);

c) apa de spălare - mijlocul utilizat pentru antrenarea apelor uzate sau a altor deșeuri din toalete sau pisoare până la sistemul de tratare;

d) apa gri - apa de scurgere de la spălătorul de vase, chiuveta de bucătărie, duș, spălătoria de rufe, căzi de baie și lavoare și care nu include apa de scurgere de la toalete, pisoare, infirmerii și din spațiile rezervate animalelor, astfel cum sunt definite în regula 1.3 din anexa IV la MARPOL, și nici apele de drenare a spațiilor pentru încărcătură;

e) diluția (Qd) - apa de diluare, apa gri, apa de tratare și/sau apa de mare, introduse în instalația de tratare a apelor uzate în aval de punctul de prelevare a eșantioanelor de afluent și de dispozitivul de măsurare a debitului de afluent (a se vedea figura 1);

f) efluentul (Qe) - apa uzată tratată produsă de instalația de tratare a apelor uzate (a se vedea figura 1);

g) încercarea la bordul navei - încercarea, cu scopul aprobării de tip, a unei instalații de tratare a apelor uzate montate pe o navă;

h) încercarea la uscat - încercarea la mal, cu scopul aprobării de tip, a unei instalații de tratare a apelor uzate;

i) media geometrică - rădăcina de gradul n a produsului de n numere;

j) organismele coliforme termo-tolerante - un grup de bacterii coliforme care produc gaz din lactoză în 48 de ore la 44,5°C. Aceste organisme sunt uneori denumite "coliforme de origine fecală"; totuși, termenul "coliforme termo-tolerante" este în prezent acceptat ca fiind mult mai potrivit, deoarece nu toate aceste organisme sunt de origine fecală;

k) punctul de prelevare a eșantioanelor - un punct pentru colectarea manuală a eșantionului reprezentativ de afluent și de efluent, fără a deschide cisternele, spațiile goale sau conductele de aerisire (a se vedea figura 1);

l) încărcarea hidraulică - debitul nominal al apelor uzate (Qi) în instalația de tratare a apelor uzate.

SECȚIUNEA a 4-a Cerințe generale

Art. 6. -

O instalație de tratare a apelor uzate, pentru a fi aprobată, trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice din secțiunea a 5-a și trebuie să treacă cu succes testele descrise în secțiunea a 6-a. Totuși, trebuie avut în vedere faptul că articolele din secțiunea a 5-a referitoare la eliminarea azotului și fosforului se aplică numai în cazul navelor de pasageri care operează în zone speciale și intenționează să descarce efluentul de la instalația de tratare a apelor uzate. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că anexa IV la MARPOL prevede că, chiar atunci când navele au în funcțiune instalații de tratare a apelor uzate aprobate, efluentul nu trebuie să producă particule solide plutitoare vizibile sau să cauzeze decolorarea apei înconjurătoare.

Art. 7. -

(1) Pentru îndeplinirea standardelor pentru efluent prevăzute în secțiunea a 5-a o instalație de tratare a apelor uzate aprobată nu trebuie să se bazeze numai pe apa de diluare a apelor uzate. În cazul în care cantitatea de apă de diluare este considerată ca fiind primordială pentru procesul de tratare, atunci standardele pentru efluent din secțiunea a 5-a, care prevăd limite de concentrații (mg/l), trebuie să fie ajustate în mod proporțional, utilizând factorul de compensare a diluării Qi/Qe pentru a ține cont de apa de diluare Qd. Suplimentar, pentru standardele pentru efluent prevăzute în secțiunea a 5-a, care au o reducere procentuală, media geometrică a valorilor de reducere procentuală zilnică trebuie să fie calculată utilizând debitul acumulat Qi și Qe pentru fiecare perioadă de încercare de 24 ore, în l/zi, multiplicată cu media geometrică a concentrației corespondente Ci și Ce, pentru aceeași perioadă de încercare de 24 de ore, în mg/l.

(2) Reducerea globală procentuală pentru toată perioada de încercare "n" se calculează cu următoarea formulă:

PRn fiind valoarea zilnică de eliminare, care se calculează cu ajutorul următoarei formule:

în care

n reprezintă numărul corespunzător; și

s reprezintă numărul eșantionului prelevat în ziua de încercare n.

(3) În cazul în care performanța instalațiilor de tratare a apelor uzate variază considerabil în situația în care sistemul este încercat la uscat, în condiții de simulare a condițiilor de la bordul navei față de situația în care sistemul este încercat în condiții reale de operare la bordul navei, în sensul că încercarea la uscat demonstrează că un sistem corespunde standardelor, dar încercarea ulterioară de la bordul navei nu îndeplinește standardele, atunci ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să determine motivul și să țină cont atunci când decide dacă aprobă sau nu instalația.

(4) În cazul instalațiilor de tratare a apelor uzate foarte mari, foarte mici sau unice de felul lor, ANR sau organizația recunoscută autorizată poate să adopte măsuri de modificare a cerințelor specifice cuprinse în prezentul apendice, pentru a determina îndeplinirea standardelor de către aceste instalații.

SECȚIUNEA a 5-a Specificații tehnice

Art. 8. -

Pentru scopul regulilor 9.1.1 și 9.2.1 din anexa IV la MARPOL, o instalație de tratare a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele standarde pentru efluent atunci când este încercată pentru obținerea Certificatului de aprobare de tip din partea ANR sau a unei organizații recunoscute autorizate, pentru a fi montată pe o navă care arborează pavilionul român:

a) standardul: organisme coliforme termo-tolerante; Media geometrică a numărului de organisme coliforme termo-tolerante prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare trebuie să nu depășească 100 de organisme coliforme termo-tolerante la 100 ml, ca urmare a unei analize prin una dintre următoarele proceduri: filtrare prin membrană, fermentare în tuburi multiple sau o altă procedură analitică echivalentă;

b) standardul: materii solide în suspensie totale (TSS standard);

(i) media geometrică a materiilor solide în suspensie totale prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare trebuie să nu depășească 35 Qi/Qe mg/l;

(ii) dacă instalația de tratare a apelor uzate este încercată la bordul navei, maximul conținutului de materii solide în suspensie totale, prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare, poate fi ajustat pentru a lua în calcul conținutul materiilor solide în suspensie totale prezente în apa de spălare. Dacă ANR sau organizația recunoscută autorizată permite să ajusteze astfel conținutul maxim de materii solide în suspensie totale, atunci aceasta ar trebui să se asigure că numărul de prelevări de apă de spălare efectuate în timpul perioadei de încercare este suficient pentru a obține o medie geometrică exactă care să poată să fie utilizată ca cifră de ajustare (definită ca "x"). Conținutul maxim admisibil de materii solide în suspensie totale (TSS) nu ar trebui, în niciun caz, să fie mai mare de (35 plus "x") Qi/Qe mg/l.

Încercarea trebuie efectuată cu ajutorul uneia dintre metodele următoare: filtrarea unui eșantion reprezentativ printr-o membrană de filtrare de 0,45 μm, uscare la 105°C și cântărire sau centrifugarea unui eșantion reprezentativ (pentru cel puțin 5 minute cu o accelerație medie de 2.800-3.200 g), uscare la cel puțin 105°C și cântărire sau alt standard de încercare echivalent, acceptat la nivel internațional;

c) consumul biochimic de oxigen fără nitrificare și consumul chimic de oxigen;

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate este concepută astfel încât aceasta să reducă atât substanțele organice solubile, cât și pe cele insolubile, pentru a îndeplini cerința ca media geometrică a consumului biochimic de oxigen fără nitrificare la 5 zile (BOD5 fără nitrificare) a eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări să nu depășească 25 Qi/Qe mg/l și consumul chimic de oxigen (COD) să nu depășească 125 Qi/Qe mg/l. Standardul metodei de încercare trebuie să fie ISO 5815-1:2003 pentru BOD5 fără nitrificare și ISO 15705:2002 pentru COD sau alt standard de încercare echivalent, acceptat internațional;

d) pH;

pH-ul eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări trebuie să fie între 6 și 8,5;

e) valori nule sau inferioare limitei de detectare;

Pentru organismele coliforme termo-tolerante valorile nule ar trebui să fie înlocuite cu o valoare egală cu un organism coliform termo-tolerant la 100 ml pentru a permite calcularea mediei geometrice. Pentru materii solide în suspensie totale, consumul biochimic de oxigen fără nitrificare și consumul chimic de oxigen, valorile inferioare limitei de detectare trebuie să fie înlocuite cu jumătatea limitei de detectare pentru a permite calcularea mediei geometrice.

Art. 9. -

Pentru scopul regulii 9.2.1 din Anexa IV la MARPOL, o instalație de tratare a apelor uzate montată pe o navă de pasageri care intenționează să descarce efluent de ape uzate în zone speciale trebuie să îndeplinească, suplimentar față de cerințele cuprinse în art. 8, și un alt standard pentru efluent atunci când aceasta este încercată pentru obținerea Certificatului de aprobare de tip din partea ANR sau a unei organizații recunoscute autorizate, pentru a fi montată pe o navă care arborează pavilionul român, respectiv standardul referitor la eliminarea azotului și fosforului. Acest standard precizează că media geometrică a conținutului de azot total și a conținutului de fosfor total al eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări nu trebuie să depășească:

a) azot total1: 20 Qi/Qe mg/l sau cel puțin o reducere de 70%2;

1 Azotul total înseamnă suma azotului Kjeldahl (azot organic și amoniacal), azotați și azotiți.

2 Reducere în raport cu încărcarea de afluent.

b) fosfor total: 1,0 Qi/Qe mg/l sau cel puțin o reducere de 80%3.

3 Reducere în raport cu încărcarea de afluent.

Metoda de încercare trebuie să fie cea prevăzută în Standardul ISO 29441:2010 pentru azot total și în Standardul ISO 6878:2004 pentru fosfor total sau în orice alte standarde de încercare echivalente, acceptate la nivel internațional.

Art. 10. -

Dacă o instalație de tratare a apelor uzate a fost încercată la uscat, inspecția inițială ar trebui să includă montarea și punerea acesteia în operare.

Art. 11. -

Având în vedere faptul că până la data adoptării de către MEPC a Rezoluției MEPC.227(64), respectiv 5 octombrie 2012, standardul referitor la eliminarea azotului și fosforului nu a avut o confirmare în practica instalațiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navelor, în scopul revizuirii acestuia, vor fi monitorizate, la nivelul Comitetului pentru protecția mediului marin din cadrul IMO, cerințele privind îndeplinirea acestui standard. Comitetul pentru protecția mediului marin va analiza informațiile transmise de nave și de administrațiile maritime în urma efectuării încercărilor. În acest sens, în cazul în care navele care arborează pavilionul român efectuează încercări ale instalațiilor de tratare a apelor uzate sub supravegherea unor organizații recunoscute autorizate vor comunica la ANR rezultatele acestor încercări. ANR va comunica Comitetului pentru protecția mediului marin rezultatele încercărilor instalațiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navelor pe care le-a supravegheat direct, precum și pe cele primite de la navele care arborează pavilionul român și au efectuat încercări ale instalațiilor de tratare a apelor uzate sub supravegherea unor organizații recunoscute autorizate, dacă aceste încercări vor fi fost efectuate până la cea de-a șaizeci și șaptea sesiune a Comitetului pentru protecția mediului marin, programată în al doilea semestru din anul 2014.

SECȚIUNEA a 6-a Considerații referitoare la încercări

Art. 12. -

Încercarea performanțelor operaționale ale unei instalații de tratare a apelor uzate care se montează la bordul navelor care arborează pavilionul român trebuie să fie efectuată în conformitate cu următoarele articole din prezenta secțiune. Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, prevederile articolelor următoare se aplică atât la încercarea la bordul navei, cât și la cea de la uscat.

§1. Calitatea apelor uzate brute

Art. 13. -

Pentru încercarea la uscat a instalațiilor de tratare a apelor uzate, afluentul trebuie să fie constituit din ape uzate de dată recentă, compuse din materii fecale, urină, hârtie igienică și ape de spălare, la care au fost adăugate, în scopul încercării, nămoluri de epurare primară, necesare pentru a realiza concentrația materiilor solide în suspensie totale, care să fie corespunzătoare numărului de persoane și încărcării hidraulice la care instalația urmează să fie certificată. Încercarea trebuie să ia în considerare tipul sistemului (de exemplu: toalete cu aspirație sau toalete gravitaționale) și orice fel de ape sau ape gri care ar putea să fie adăugate apelor uzate pentru spălare înainte de tratare. În orice caz, concentrația materiilor solide în suspensie totale trebuie să nu fie mai mică de 500 mg/l.

Art. 14. -

În cazul instalațiilor de tratare a apelor uzate încercate la bordul navei, afluentul poate consta în apele uzate generate în condiții normale de operare. În orice caz, concentrația medie a totalului solidelor în suspensie a afluentului ar trebui să nu fie mai mică de 500 mg/l.

Art. 15. -

Afluentul trebuie să fie evaluat fără a se ține cont de lichidele de retur, apa de spălare sau lichidele de recirculare și altele asemenea, care pot fi produse de instalația de tratare a apelor uzate.

§2. Durata și eșalonarea încercării

Art. 16. -

Durata încercării trebuie să fie de cel puțin 10 zile. Încercarea trebuie să fie programată astfel încât aceasta să reflecte condițiile normale de operare, ținând cont de tipul sistemului, de numărul persoanelor și de încărcarea hidraulică pentru care instalația va face obiectul unei aprobări de tip. Cunoscând faptul că sistemele au nevoie de o perioadă de stabilizare, încercarea trebuie să înceapă după ce instalația de tratare a apelor uzate supusă încercării a atins un regim stabil.

§3. Factori de încărcare

Art. 17. -

În timpul perioadei de încercare instalația de tratare a apelor uzate trebuie să fie încercată în condiții de încărcare volumetrică minimă, medie și maximă:

a) pentru încercările efectuate la uscat, aceste încercări trebuie să fie cele indicate de către producător. Figura 2 prezintă frecvența de prelevare a eșantioanelor propusă pentru fiecare factor de încărcare; și

b) pentru încercările efectuate la bordul navei, încărcarea minimă trebuie să o reprezinte cea care rezultă din numărul de persoane aflate la bordul navei atunci când nava este acostată la cheu în port, iar încărcarea medie și cea maximă trebuie să fie reprezentate de cele care sunt generate de numărul de persoane aflate pe navă atunci când nava este pe mare, cu luarea în considerare a orelor de masă și a schimbărilor de carturi.

Art. 18. -

(1) ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice capacitatea instalației de tratare a apelor uzate de a produce un efluent în conformitate cu standardele prevăzute în secțiunea a 5-a, ca urmare a unei încărcări volumetrice minime, medii și maxime. Gama de condiții în care standardele pentru efluent au fost îndeplinite trebuie să fie înregistrată în Certificatul de aprobare de tip.

(2) Modelul Certificatului de aprobare de tip și al apendicelui acestuia este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul apendice.

§4. Metoda și frecvența de prelevare a eșantioanelor

Art. 19. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate este montată într-o manieră în care este facilitată prelevarea eșantioanelor; în acest sens, a se vedea figura 1. Prelevarea eșantioanelor trebuie să fie realizată într-o manieră și cu o frecvență care sunt reprezentative pentru calitatea efluentului. În figura 2 se sugerează o frecvență pentru prelevarea eșantioanelor; totuși, frecvența folosită trebuie să țină cont de timpul în care trece afluentul prin instalația de tratare a apelor uzate. Pentru o analiză statistică a datelor (de exemplu, media geometrică, maximă, minimă și variația), trebuie să se preleveze cel puțin 40 de eșantioane de efluent.

Art. 20. -

Punctul de prelevare a eșantioanelor de afluent trebuie să fie amplasat în amonte de orice lichid de retur, ape de spălare sau lichide de recirculare, care pot fi produse de instalația de tratare a apelor uzate. Dacă un astfel de punct de prelevare a eșantioanelor nu este posibil să fie realizat la bordul navei, atunci trebuie să se măsoare debitele și concentrațiile acestor lichide de retur, ape de spălare sau lichide de recirculare produse de instalația de tratare a apelor uzate, astfel încât încărcarea afluentului să fie degrevată de încărcările aferente acestor lichide.

Art. 21. -

Trebuie prelevat și analizat câte un eșantion de afluent pentru fiecare eșantion de efluent prelevat, iar rezultatele trebuie să fie înregistrate pentru a se asigura conformitatea cu secțiunea a 5-a. În măsura în care ANR sau organizația recunoscută autorizată va considera că este posibil, se vor preleva eșantioane suplimentare, atât de afluent, cât și de efluent, pentru a ține cont de marja de eroare. Eșantioanele trebuie să fie conservate în mod corespunzător înainte de a fi analizate, în mod special atunci când se știe că va fi o perioadă semnificativă între momentul prelevării și momentul efectuării analizei sau atunci când temperatura ambientală este foarte mare.

Art. 22. -

Trebuie să fie neutralizat orice dezinfectant rezidual din eșantioane, atunci când acestea sunt prelevate, cu scopul de a evita ca dezinfectantul să distrugă bacteriile sau să provoace oxidarea chimică a materiilor organice, fapt ce conduce la riscul de a denatura rezultatele analizelor în cazurile în care se prelungește în mod artificial timpul de contact al eșantioanelor cu dezinfectantul. Concentrația de clor, dacă acesta este utilizat, și pH-ul trebuie să fie măsurate înainte de neutralizare.

§5. Încercările analitice ale efluentului

Art. 23. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să ia în considerare și înregistrarea celorlalți parametri, în mod suplimentar celor ceruți (organisme coliforme termotolerante, materii solide în suspensie totale, BOD5 fără nitrificare, COD, pH și clor rezidual), având în vedere o viitoare dezvoltare tehnologică. Acești parametri includ: materii solide totale, materii solide volatile, materii solide decantabile, materii solide volatile în suspensie, turbiditatea, conținutul total de carbon organic, conținutul total de organisme coliforme și de streptococi de origine fecală.

§6. Reziduurile de substanțe dezinfectante

Art. 24. -

Sunt bine cunoscute efectele potențial defavorabile asupra mediului ale multor reziduuri de substanțe dezinfectante și subproduselor, astfel cum sunt cele care rezultă din utilizarea clorului sau a compușilor săi. Prin urmare, ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să încurajeze utilizarea ozonului, a razelor ultraviolete sau a oricăror altor dezinfectanți care reduc la minimum efectele defavorabile asupra mediului, urmărind în același timp standardul pentru organismele coliforme termo-tolerante. Dacă este utilizat clorul ca dezinfectant, ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că sunt folosite cele mai bune metode tehnice pentru ca conținutul de dezinfectant rezidual din efluent să rămână mai mic de 0,5 mg/l.

§7. Considerații privind scara utilizată

Art. 25. -

În scopul încercării trebuie să fie acceptate numai instalații de tratare a apelor uzate la scara 1/1. ANR sau organizația recunoscută autorizată poate certifica o gamă de echipamente de mărimi diferite ale aceluiași producător care utilizează aceleași principii și tehnici, dar trebuie să dea atenția cuvenită limitării performanței care ar putea rezulta ca urmare a încercării la o scară mai mare sau la o scară redusă. În cazul instalațiilor de tratare a apelor uzate foarte mari sau foarte mici sau unicate, certificarea poate fi bazată pe rezultatele încercărilor pe prototip. Trebuie, dacă este posibil, să se confirme rezultatele prin încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate, imediat după ce acestea sunt instalate la bordul navei.

§8. Încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate în condițiile mediului ambiant

Art. 26. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate poate fi operată în condiții de înclinare care sunt în concordanță cu practica acceptată internațional, la un unghi de până la 22,5° în orice plan față de poziția normală de operare.

Art. 27. -

Încercările pentru certificare ar trebui să fie efectuate pentru întreaga gamă de salinitate și întreaga gamă de temperaturi ale aerului ambiant și ale apei de spălare specificate de către producător, iar ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că aceste specificații sunt corecte pentru condițiile în care trebuie operat echipamentul.

Art. 28. -

Componentele de reglaj și de detecție trebuie să fie supuse unor încercări de mediu pentru a verifica dacă acestea sunt adecvate pentru a fi folosite în domeniul marin. În acest scop se vor utiliza specificațiile de încercare descrise în partea 3 a anexei la Liniile directoare revizuite și specificații pentru echipamentul pentru prevenirea poluării amplasat în santinele compartimentului de mașini ale navelor, adoptate prin Rezoluția MEPC.107(49).

Art. 29. -

Orice limitări impuse condițiilor de operare trebuie să fie consemnate în Certificatul de aprobare de tip.

Art. 30. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să ceară producătorului să includă în manualele de funcționare și de întreținere o listă cu substanțele chimice și materialele adecvate pentru a fi folosite în timpul operării instalației de tratare a apelor uzate.

§9. Alte considerații

Art. 31. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice dacă tipul și modelul instalației de tratare a apelor uzate și numele producătorului sunt înscrise într-o manieră rezistentă pe o etichetă fixată în mod durabil direct pe instalație. Această etichetă trebuie să includă data fabricării și orice limitare pe care producătorul ori ANR sau organizația recunoscută autorizată o consideră ca fiind necesar să fie impusă în timpul funcționării sau montării instalației.

Art. 32. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice manualele producătorului privind instalarea, operarea și întreținerea instalației, pentru a stabili dacă acestea sunt adecvate și complete. Nava trebuie să aibă la bord tot timpul un manual care descrie în detaliu procedurile de operare și de întreținere a instalației de tratare a apelor uzate și care include informații privind siguranța referitoare la substanțele chimice și materialele folosite în timpul funcționării instalației.

Art. 33. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să examineze cu mare atenție calificările facilităților de încercare înainte de a le autoriza să participe la efectuarea programului de încercări. Trebuie făcute toate eforturile de către producătorul instalației pentru a se asigura uniformitatea între diferitele facilități care participă la programul de încercări.

SECȚIUNEA a 7-a Inspecții de reînnoire și inspecții suplimentare

Art. 34. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure, atunci când efectuează inspecții de reînnoire sau inspecții în conformitate cu regulile 4.1.2 și 4.1.3 din anexa IV la MARPOL, că instalația de tratare a apelor uzate continuă să funcționeze în conformitate cu condițiile prevăzute în regula 4.1.1 din anexa IV la MARPOL.

SECȚIUNEA a 8-a Familiarizarea personalului navei cu utilizarea instalațiilor de tratare a apelor uzate

Art. 35. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că manualele, întocmite în cadrul sistemelor de management al siguranței navei în conformitate cu prevederile Codului internațional de management al siguranței, conțin o secțiune pentru familiarizarea personalului de la bordul navei cu operarea și întreținerea instalației de tratare a apelor uzate care corespunde cerințelor din anexa IV la MARPOL.

SECȚIUNEA a 9-a Întreținerea

Art. 36. -

(1) ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că manualele de operare și întreținere care însoțesc instalația, întocmite de către producător, conțin toate operațiunile de întreținere de rutină a sistemului și că acestea sunt clar definite.

(2) Toate lucrările de întreținere de rutină și de reparații trebuie să fie consemnate într-un jurnal al instalației de tratare a apelor uzate sau în jurnalul de mașini al navei. Jurnalul va fi prezentat cu ocazia inspecțiilor periodice sau a controalelor de tip PSC.

ANEXĂ la apendicele nr. 5 la normele metodologice

SIGLA SAU MONOGRAMA
BADGE OR
CIPHER
GUVERNUL ROMÂNIEI
GOVERNMENT OF ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MINISTRY OF TRANSPORT
Autoritatea Navală Română
Romanian Naval Authority
sau titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate
or full designation of the authorized recognized organization

Certificat de aprobare de tip pentru instalații de tratare a apelor uzate
Certificate of type approval for sewage treatment plants

Prin prezentul se certifică faptul că instalația de tratare a apelor uzate,

This is to certify that the Sewage Treatment Plant,

Tipul/Type . . . . . . . . . .

având o încărcare hidraulică proiectată de . . . . . . . . . . metri cubi pe zi (m3/zi),

having a designed hydraulic loading of . . . . . . . . . . cubic metres per day, (m3/day),

o încărcare organică de . . . . . . . . . . kg pe zi consumul biochimic de oxigen fără nitrificare (BOD5 fără nitrificare) și cunoscută drept

an organic loading of . . . . . . . . . . kg per day Biochemical Oxygen Demand without nitrification (BOD5 without nitrification) and of the design shown on

proiectul nr. . . . . . . . . . ., fabricată de . . . . . . . . . ., a fost

drawings Nos . . . . . . . . . . manufactured by . . . . . . . . . . has been

examinată și a fost supusă cu succes la încercările efectuate în conformitate cu Rezoluția MEPC.227(64) a Organizației Maritime Internaționale, confirmând că aceasta îndeplinește cerințele operaționale prevăzute în regulile 9.1.1 și 9.2.1 din anexa IV la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 și 1997 [așa cum este amendată prin rezoluțiile MEPC.115(51) și MEPC.200(62)].

examined and satisfactorily tested in accordance with the International Maritime Organization resolution MEPC.227(64) to meet the operational requirements referred to in regulations 9.1.1 and 9.2.1 of MARPOL Annex IV of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the 1978 and 1997 Protocols [as amended by resolutions MEPC.115(51) and MEPC.200(62)].

Încercările instalației de tratare a apelor uzate au fost efectuate

The tests on the sewage treatment plant were carried out

la uscat la* . . . . . . . . . .

ashore at*

la bordul navei la* . . . . . . . . . .

on board at*

* Se șterge, după caz.
* Delete as appropriate.

și au fost finalizate la . . . . . . . . . .

and completed on

Instalația de tratare a apelor uzate a fost supusă încercării și a produs un efluent care, la analiză, a dat următoarele rezultate:
The sewage treatment plant was tested and produced an effluent which, on analysis, produces:

.1 o medie geometrică a numărului de organisme coliforme termo-tolerante care nu a fost mai mare de 100 la 100 ml;

.1 a geometric mean of no more than 100 thermotolerant coliforms/100 ml;

.2 o medie geometrică a materiilor solide în suspensie totale de 35 Qi/Qe mg/l pentru încercările efectuate la uscat sau a maximului materiilor solide în suspensie totale nu mai mare de (35 plus x) Qi/Qe mg/l pentru apa ambientală utilizată în scopul spălării, în cazul încercărilor efectuate la bordul navei;

.2 a geometric mean of total suspended solids of 35 Qi/Qe mg/l if tested ashore or the maximum total suspended solids not exceeding (35 plus x) Qi/Qe mg/l for the ambient water used for flushing purposes if tested on board;

.3 o medie geometrică a consumului biochimic de oxigen la 5 zile fără nitrificare (BOD5 fără nitrificare) care nu a fost mai mare de 25 Qi/Qe mg/l;

.3 a geometric mean of 5-day Biochemical Oxygen Demand without nitrification (BOD5 without nitrification) of no more than 25 Qi/Qe mg/l;

.4 o medie geometrică a consumului chimic de oxigen (COD) care nu a fost mai mare de 125 Qi/Qe mg/l;

.4 a geometric mean of Chemical Oxygen Demand (COD) of no more than 125 Qi/Qe mg/l;

.5 pH cuprins între 6 și 8,5;

.5 pH between 6 and 8.5;

.6 o medie geometrică a azotului total care nu este mai mare de 20 Qi/Qe mg/l sau o reducere de cel puțin 70%; și

.6 a geometric mean of total nitrogen of no more than 20 Qi/Qe mg/l or at least 70 per cent reduction; and

.7 o medie geometrică a fosforului total care nu este mai mare de 1,0 Qi/Qe mg/l sau o reducere de cel puțin 80%**;

.7 a geometric mean of total phosphorus of no more than 1.0 Qi/Qe mg/l or at least 80 per cent reduction**.

** Se șterge pentru navele altele decât nave de pasageri care intenționează să descarce efluent de ape uzate în zone speciale.
** Delete for ships other than passenger ships intending to discharge sewage effluent in Special Areas.

Autoritatea Navală Română sau (titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate) confirmă că instalația de tratare a apelor uzate poate funcționa la înclinări la unghiuri de 22,5° în orice plan în raport cu poziția de funcționare normală.

The Romanian Naval Authority or (full designation of the authorized recognized organization) confirms that the sewage treatment plant can operate at angles of inclination of 22.5o in any plane from the normal operating position.

Detaliile încercărilor și rezultatele obținute sunt cuprinse în apendicele la prezentul certificat.

Details of the tests and the results obtained are shown on the appendix to this Certificate.

O placă sau o etichetă durabilă care conține numele producătorului, numărul tipului și al seriei, încărcarea hidraulică și data fabricației este aplicată pe fiecare instalație.

A plate or durable label containing data of the manufacturer's name, type and serial numbers, hydraulic loading and date of manufacture is to be fitted on each sewage treatment plant.

O copie a prezentului certificat trebuie să se găsească în permanență la bordul fiecărei nave echipate cu instalația descrisă mai sus.

A copy of this Certificate shall be carried on board any ship equipped with the above described sewage treatment plant.

Ștampila oficială
Official stamp
Semnătura . . . . . . . . . .
Signed
Autoritatea Navală Română
Romanian Naval Authority
sau titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate
or full designation of the authorized recognized organization

Data . . . . . . . . . .
Dated this . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .
SIGLA
SAU
MONOGRAMA
BADGE
OR
CIPHER

Apendice la Certificatul de aprobare de tip pentru instalații de tratare a apelor uzate
Appendix
to Certificate of type approval for sewage plants

Rezultatele încercărilor și detalii ale încercărilor efectuate pe eșantioane din instalația de tratare a apelor uzate în conformitate cu Rezoluția MEPC.227(64):

Test results and details of tests conducted on samples from the sewage treatment plant in accordance with resolution MEPC.227(64):

Tipul instalației de tratare a apelor uzate . . . . . . . . . .

Sewage Treatment Plant, Type

Produsă de . . . . . . . . . .

Manufactured by

Organizația care a efectuat încercarea . . . . . . . . . .

Organization conducting the test

Încărcarea hidraulică prevăzută . . . . . . . . . . m3 pe zi

Designed hydraulic loading m3/day

Încărcarea organică prevăzută . . . . . . . . . . kg/zi BOD

Designed organic loading kg/day BOD

Numărul de eșantioane de efluent supuse încercării . . . . . . . . . .

Number of effluent samples tested

Numărul de eșantioane de afluent supuse încercării . . . . . . . . . .

Number of influent samples tested

Calitatea afluentului/materii solide în suspensie totale . . . . . . . . . . mg/l

Total Suspended Solids influent quality mg/l

Calitatea afluentului/azot total . . . . . . . . . . mg/l ca azot*

Total nitrogen influent quality mg/l as nitrogen*

Calitatea afluentului/fosfor total . . . . . . . . . . mg/l ca fosfor*

Total phosphorus influent quality mg/l as phosphorus*

Calitatea afluentului/BOD5 fără nitrificare . . . . . . . . . . mg/l

BOD5 without nitrification influent quality mg/l

Încărcarea hidraulică maximă . . . . . . . . . . m3 pe zi

Maximum hydraulic loading m3/day

Încărcarea hidraulică minimă . . . . . . . . . . m3 pe zi

Minimum hydraulic loading m3/day

Încărcarea hidraulică medie (Qi) . . . . . . . . . . m3 pe zi

Average hydraulic loading (Qi) m3/day

Debitul efluentului (Qe) . . . . . . . . . . m3 pe zi

Efluent flow (Qe) m3/day

Factorul de compensare pentru diluție (Qi/Qe) . . . . . . . . . .

Dilution compensation factor (Qi/Qe)

Media geometrică a materiilor solide în suspensie totale . . . . . . . . . . mg/l

Geometric mean of Total Suspended Solids mg/l

Media geometrică a numărului organismelor coliforme termo-tolerante . . . . . . . . . . coliformi/100 ml

Geometric mean of the thermotolerant coliform count coliforms/100 ml

Media geometrică a BOD5 fără nitrificare . . . . . . . . . . mg/l

Geometric mean of BOD5 without nitrification mg/l

Media geometrică a COD . . . . . . . . . . mg/l

Geometric mean of COD mg/l

Media geometrică a azotului total . . . . . . . . . . mg/l* sau %*

Geometric mean of total nitrogen mg/l* or %*

Media geometrică a fosforului total . . . . . . . . . . mg/l* sau %*

Geometric mean of total phosphorus mg/l* or %*

pH maxim . . . . . . . . . .

Maximum pH

pH minim . . . . . . . . . .

Minimum pH

Tipul de dezinfectant utilizat . . . . . . . . . .

Type of disinfectant used

Dacă este clor, reziduuri de clor:
If Chlorine - residual Chlorine:

cantitatea maximă/Maximum . . . . . . . . . . mg/l

cantitatea minimă/Minimum . . . . . . . . . . mg/l

media geometrică/Geometric mean . . . . . . . . . . mg/l

A fost supusă instalația încercării cu:
Was the sewage treatment plant tested with:

Apă dulce de spălare? . . . . . . . . . . Da/Nu*

Fresh Water flushing? Yes/No*

Apă sărată de spălare? . . . . . . . . . . Da/Nu*

Salt Water flushing? Yes/No*

Apă dulce și apă sărată de spălare? . . . . . . . . . . Da/Nu*

Fresh and Salt Water flushing? Yes/No*

Apă gri adăugată? . . . . . . . . . . Da -proporția: . . . . . . . . . ./Nu*

Grey water added? Yes - proportion: /No*

A fost supusă instalația la încercările în mediu natural descrise în secțiunea 5.9 a Rezoluției MEPC.227(64)?
Was the sewage treatment plant tested against the environmental conditions specified in section 5.9 of resolution MEPC.227(64)?

Temperatură . . . . . . . . . . Da/Nu*

Temperature Yes/No*

Umiditate . . . . . . . . . . Da/Nu*

Humidity Yes/No*

Înclinare . . . . . . . . . . Da/Nu*

Inclination Yes/No*

Vibrații . . . . . . . . . . Da/Nu*

Vibration Yes/No*

Fiabilitatea echipamentului electric și electronic . . . . . . . . . . Da/Nu*

Reliability of Electrical and Electronic Equipment Yes/No*

Limitele și condițiile de operare impuse:
Limitations and the conditions of operation are imposed:

Salinitate . . . . . . . . . .

Salinity

Temperatură . . . . . . . . . .

Temperature

Umiditate . . . . . . . . . .

Humidity

Înclinare . . . . . . . . . .

Inclination

Vibrații . . . . . . . . . .

Vibration

Rezultatele altor parametri supuși încercărilor . . . . . . . . . .

Results of other parameters tested

* Se șterge, după caz.
* Delete as appropriate.

Ștampila oficială
Official stamp
Semnătura/Signed . . . . . . . . . .
ANR sau organizația recunoscută autorizată
RNA or authorized recognised organization . . . . . . . . . .

Data/Dated this . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...